Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Luận văn thạc sĩ)

Trường Đại học Công nghệ
Thông tin và Truyền thông góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo
và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên nhà trường.
3. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Các biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên
trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
3.2. Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
9
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


4. Giả thuyết khoa học
Hiện nay, nghiên cứu khoa học của giảng viên là một hoạt động trí tuệ có
vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Để các
công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đạt chất lượng cao đòi hỏi kết
hợp nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có công tác quản lý hoạt động nghiên cứu

khoa học của giảng viên là một trong những yếu tố quan trọng. Nếu đề xuất
được một số biện pháp phù hợp trong công tác quản lý hoạt động nghiên cứu
khoa học của giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền
thông cụ thể như thực hiện đúng quy trình tác nghiệp, phân bổ kinh phí hợp lý,
tổ chức xét duyệt đánh giá minh bạch, công khai, các bộ phận phối hợp nhịp
nhàng, đồng bộ ...thì sẽ nâng cao được chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa
học cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa
học của giảng viên trong các trường đại học
5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của
giảng viên trong những năm qua tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và
Truyền thông.
5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của
giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và tiến hành
khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi của các biện pháp này ở nhà trường.
6. Phạm vi giới hạn nghiên cứu
Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên được thể hiện dưới nhiều
hình thức khác nhau như đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả các sản
phẩm nghiên cứu của đề tài, bài báo khoa học, tham dự hội nghị hội thảo....Với
phạm vi giới hạn nghiên cứu đề tài chỉ tập trung nghiên cứu quản lý ứng dụng
kết quả các sản phẩm nghiên cứu đề tài của giảng viên trường Đại học Công
nghệ Thông tin và Truyền thông.
10
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×