Tải bản đầy đủ

Chính sách tài khóa của Kinh Tế Vĩ Mô

THẢO LUẬN
QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Nhóm: 4


Đề tài:
PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG
CỦA CÁC NHÂN TỐ THUỘC
MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA VÀ
ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN QHLĐ. LIÊN
HỆ THỰC TIỄN TẠI CÔNG TY
FPT.


BỐ CỤC BÀI THẢO LUẬN
1
Môi
trường
pháp lý

2

Môi
trường
thể chế
kinh tế

3
Môi
trường
văn hóa,
xã hội

4
Thị
trường
lao động

5
Tổ chức
hòa giải,
trọng tài,
thanh tra
và tòa án1. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ:
*Về mặt hình thức:
- Văn bản pháp lý quan trọng nhất điều chỉnh
quan hệ lao động là Luật lao động (hay Luật
quan hệ lao động) và các dạng quy định pháp
lý khác để điều chỉnh các vấn đề cụ thể hơn
như Nghị định,Thông tư, Quyết định…
- Ở hầu hết các quốc gia, văn bản pháp lý
quan trọng nhất trong quan hệ lao động là
Luật Lao động hay Luật Quan hệ lao động.
- Quan hệ lao động ở các quốc gia được xây
dựng theo hướng tách riêng như những lĩnh
vực cụ thể khác trong lĩnh vực lao động.1. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ:

*Về mặt nội dung: Chủ yếu điều chỉnh quá trình
tương tác giữa các chủ thể tham gia quan hệ lao
động, không điều chỉnh những vấn đề cụ thể. Pháp
luật quan hệ lao động có 3 chức năng chính là hỗ
trợ, điều chỉnh và hạn chế.


1. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ:
* Tác động:
- Tích cực:
+ Pháp luật tạo ra hành lang pháp lý giúp bảo vệ lợi ích của người
lao động và người sử dụng lao động.
+ Luật pháp của nhà nước càng đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán
và minh bạch thì càng tạo ra động lực để thúc đẩy quan hệ lao
động giữa các bên lành mạnh, ít có cơ hội “lách luật”.
+ Pháp luật sẽ là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp một cách
có hiệu quả và phù hợp nhất.
- Tiêu cực:
+ Nếu pháp luật lao động của một quốc gia thuốc hợp lý, còn nhiều
bất cập, thiếu sót thì tranh chấp lao động có thể phát sinh.
+ Hoặc nếu quy định của pháp luật lao động về các vấn đề thỏa
ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, trình tự giải quyết tranh
chấp… thiếu tính chặt chẽ và hợp lý, các mâu thuẫn giữa chủ- thợ
rất có thể sẽ phát sinh, từ đó làm giảm tính đồng thuận của quan hệ
lao động.


1. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ:
Liên hệ tại công ty FPT:
- Áp dụng Bộ Luật lao động ban hành tháng 6/2012, công ty
FPT đã quy định CBNV nữ của FPT sinh con từ ngày
2/1/2013 trở đi, tính theo giấy khai sinh của bé, sẽ được nghỉ
thai sản 6 tháng. Trong thời gian nghỉ thai sản, chế độ đãi
ngộ CBNV được hưởng do BHXH Nhà nước chi trả theo
quy định của Luật Lao động bao gồm: 6 tháng lương do
BHXH Nhà nước chi trả và hai tháng trợ cấp chi trả một lần
(tính theo lương cơ bản đóng BHXH do Nhà nước quy định).
Ngoài tiền lương do BHXH Nhà nước chi trả như trên, công
ty thực hiện hỗ trợ thêm cho CBNV
- Bên cạnh đó doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định
của Pháp luật đối với người lao động làm việc với thời hạn
từ 3 tháng trở lên công ty sẽ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho
người lao động.


1. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ:
- Tiền lương mà công ty chi trả cho người lao động đáp ứng
được với luật pháp và tiêu chuẩn ngành, đủ để đáp ứng được
nhu cầu cơ bản của NLĐ và gia đình họ. Bên cạnh đó công
ty không áp dụng hình thức xử phạt bằng cách trừ lương.
- Công ty thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thời
giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, từ đó tránh được việc
người lao động phải làm việc liên tục trong ca, gây tổn hao
nghiêm trọng đến sức khỏe NLĐ.
KL: Nhờ vậy mà quan hệ lao động tại Công ty FPT luôn lành
mạnh, tránh xảy ra được những tranh chấp trong quan hệ lao
động, giúp cho quan hệ lao động luôn lành mạnh, công ty có
được sự phát triển bền vững.


2. MÔI TRƯỜNG THỂ CHẾ KINH TẾ
* Định nghĩa:
- Thể chế là các bộ quy tắc hay các “luật chơi” và các cơ chế thực thi hay
các “cách chơi” buộc các chủ thể tham gia trò chơi này hay “người chơi”
phải tuân thủ. Thể chế kinh tế là hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm
điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các
quan hệ kinh tế. Quan hệ lao động là một bộ phận cấu thành của nền kinh
tế do đó quan hệ lao động sẽ chịu sự chi phối bởi thể chế kinh tế của Nhà
nước.
* Thể chế kinh tế thị trường bao gồm các thành phần:
- Các luật chơi và các quy tắc về hành vi kinh tế diễn ra trên thị trường
(các bộ quy tắc, luật lệ)
- Các chủ thể thị trường chính là các bên tham gia trò chơi hay người chơi
bao gồm Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức xã
hội dân sự.
- Cách thức tổ chức thực hiện các luật chơi nhằm đạt được mục tiêu người
chơi mong muốn.
- Thị trường với tư cách là “sân chơi” – nơi hàng hóa được giao dịch, trao
đổi trên cơ sở các luật chơi.


2. MÔI TRƯỜNG THỂ CHẾ KINH TẾ
* Tác động:
- Tích cực:
+ Chất lượng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, bảo vệ lợi ích của
người lao động và người sử dụng lao động. Giúp hóa giải những
khuyết tật của kinh tế thị trường
+ Dưới sự điều tiết của các thể chế kinh tế, các điều kiện kinh tế vĩ
mô với những biểu hiện như: tốc độ phát triển kinh tế, tỷ lệ lạm
phát, tỷ giá hối đoái, các chính sách kinh tế… sẽ tác động trực tiếp
đến việc tạo môi trường kinh tế, tạo động lực cho các thành phần
kinh tế phát triển trên nền tảng ứng phó với các giải pháp sử dụng
nguồn lực phù hợp trong đó có nguồn nhân lực.
+ Sự phù hợp của các chính sách sẽ tạo sức hấp dẫn, thu hút các nhà
đầu tư, người sử dụng lao động cũng như gia tăng khả năng tạo
công ăn, việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm cho lao
động, dịch chuyển quan hệ lao động các ngành, các vùng kinh tế…


2. MÔI TRƯỜNG THỂ CHẾ KINH TẾ
* Tác động:
- Tiêu cực:
+ Nếu thể chế có những quy định thiếu hợp lý, mâu thuẫn giữa các
bên tham gia quan hệ lao động thì sẽ phát sinh, làm giảm đi tính
lành mạnh của quan hệ lao động.
+ Hoặc nếu quy định của pháp luật lao động về các vấn đề thỏa ước
lao động tập thể, hợp đồng lao động, trình tự giải quyết tranh
chấp… thiếu tính chặt chẽ và hợp lý, các mâu thuẫn giữa chủ, thợ
rất có thể sẽ phát sinh. Làm giảm tính đồng thuận của quan hệ lao
động.


2. MÔI TRƯỜNG THỂ CHẾ KINH TẾ
*Liên hệ thực tế:
- Năm 2008 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, FPT đã rà soát lại
bộ máy hoạt động, cơ cấu lại một số công ty con, cắt giảm nhân sự
và 20% chi tiêu công trong năm. Đó là sự tinh giảm nhân sự, chủ
yếu ở khối tài chính, phân phối nhằm cơ cấu lại bộ máy hoạt động.
- Nhưng đến cuối tháng 7/2012, các đơn vị thành viên đã báo cáo
hoạt động nửa đầu năm 2012. Theo đó, các lĩnh vực kinh doanh vẫn
đạt kết quả ổn định. Vì thế, công ty đã đẩy mạnh đầu tư nhân sự và
tăng năng suất lao động; xây dựng chính sách thưởng quý; bồi
dưỡng, đào tạo cho các bậc quản lý cấp trung. FPT dự kiến tăng
20% nhân sự và chủ yếu tập trung cho kinh doanh tại các chi nhánh
mới.
=> Như vậy dưới sự điều tiết của thể chế kinh tế, các điều kiện kinh
tế vĩ mô như lạm phát, suy thoái… sẽ tác động trực tiếp đến việc
tạo môi trường kinh tế, tạo động lực hay lực cản cho các thành phần
kinh tế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×