Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức khối các phường thuộc thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

TÔ HẠ SỸ

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHỐI CÁC PHƢỜNG
THUỘC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÁI NGUYÊN
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH


TÔ HẠ SỸ

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHỐI CÁC PHƢỜNG
THUỘC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.01.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Anh Tài

THÁI NGUYÊN

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam kết rằng nội dung của bản luận văn này chưa được nộp cho
bất kỳ một chương trình cấp bằng cao học nào cũng như bất kỳ một chương
trình đào tạo cấp bằng nào khác.
Tôi cũng xin cam kết thêm rằng bản Luận văn này là nỗ lực cá nhân tôi.
Các kết quả, phân tích, kết luận trong luận văn này (ngoài các phần được trích
dẫn) đều là kết quả làm việc của cá nhân tôi./.
Thái Nguyên, ngày …. tháng …. năm 2014
Tác giả luận văn

Tô Hạ Sỹ

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ii
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn, tôi đã được sự giúp đỡ của các tập thể và cá


nhân. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ quý báu đó.
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo của
trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh, Khoa sau Đại học trường Đại học
Kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của các thầy cô giáo
trong quá trình giảng dạy, đã trang bị cho tôi những kiến thức khoa học. Đặc
biệt là thầy giáo - PGS.TS. Đỗ Anh Tài người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ
tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và học tập.
Tôi xin chân thành cám ơn các ban ngành nơi tôi công tác và nghiên
cứu luận văn, cùng toàn thể các đồng nghiệp học viên lớp cao học quản trị
kinh doanh K9B, gia đình bạn bè đã tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho tôi
hoàn thành chương trình học của mình và góp phần thực hiện tốt hơn cho
công tác thực tế sau này.
Thái Nguyên, ngày …. tháng …. năm 2014
Tác giả luận văn

Tô Hạ Sỹ

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii
MỤC LỤC ....................................................................................................... iii
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ........................................................ vi
DANH MỤC BẢNG ...................................................................................... vii
DANH MỤC HÌNH ...................................................................................... viii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ................................................................. 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 3
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu ................................................... 4
5. Bố cục của luận văn .................................................................................. 4
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC VÀ NÂNG CAO
NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ,
PHƢỜNG, THỊ TRẤN ............................................................ 5
1.1. Quan điểm của Nhà nước về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức xã, phường, thị trấn (cấp cơ sở) ................................................... 5
1.1.1.Hệ thống chính quyền ở cấp cơ sở ................................................... 5
1.1.2. Cán bộ, công chức cấp cơ sở .......................................................... 6
1.1.3. Năng lực con người ......................................................................... 7
1.1.4. Năng lực, yếu tố cấu thành năng lực của cán bộ, công chức cấp
cơ sở ........................................................................................................ 10
1.1.5. Tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ, công chức cấp cơ sở………..15
1.2. Tầm quan trọng và yêu cầu nâng cao năng lực của cán bộ, công chức
cấp cơ sở ...................................................................................................... 17
1.2.1. Những yêu cầu đối với cán bộ, công chức ở cấp cơ sở ................ 17
1.2.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ,
công chức ở cấp cơ sở ............................................................................. 20
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iv
1.2.3. Yêu cầu của việc nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp
cơ sở ........................................................................................................ 21
1.2.4. Những yếu tố tác động đến năng lực cán bộ, công chức cấp cơ sở.... 23
1.2.5. Cơ sở thực tiễn - kinh nhiệm về nâng cao năng lực cho đội ngũ
cán bộ, công chức cơ sở .......................................................................... 27
Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 30
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 30
2.2. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 30
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu....................................................................... 30
2.2.2. Địa bàn nghiên cứu ....................................................................... 30
2.2.3. Đối tượng khảo sát ........................................................................ 30
2.2.4. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu........................................... 30
2.2.5. Phương pháp phân tích, so sánh.................................................... 31
2.2.6. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi ............................................ 31
2.2.7. Phương pháp xử lý thống kê và sử lý số liệu bằng SPSS ............. 33
2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu .............................................................................. 35
2.4. Thời gian nghiên cứu ........................................................................... 35
Chƣơng 3. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG
CHỨC KHỐI CÁC PHƢỜNG THUỘC THÀNH PHỐ THÁI
NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN ............................................. 36
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của TP Thái Nguyên...... 36
3.2. Thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức khối các phường
thuộc thành phố Thái Nguyên ..................................................................... 38
3.2.1. Thực trạng số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức
khối các phường thuộc thành phố Thái Nguyên ......................................... 38
3.2.2. Kết quả khảo sát thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức
khối các phường thuộc thành phố Thái Nguyên ......................................... 48
3.3. Phân tích SWOT .................................................................................. 51
3.4. Đánh giá về năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức khối các
phường thuộc thành phố Thái Nguyên và nguyên nhân ............................. 56
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


v
3.4.1. Ưu điểm, nguyên nhân .................................................................. 56
3.4.2. Hạn chế, nguyên nhân ................................................................... 58
Chƣơng 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO
NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHỐI
CÁC PHƢỜNG THUỘC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN .................................................................. 65
4.1. Một số giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức
các Phường thuộc thành phố Thái Nguyên ................................................. 65
4.1.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả
đường lối, quan điểm, chủ trương của Trung ương, của cấp ủy cấp trên
về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và đổi mới công tác cán bộ ..... 65
4.1.2. Vận dụng đúng đắn và sáng tạo các quy định của Trung
ương, từng bước đổi mới nội dung, cách làm trong các khâu của
công tác cán bộ ...................................................................................... 65
4.1.3. Nâng cao chất lượng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
khối các phường ..................................................................................... 79
4.1.4. Cải thiện, nâng cao điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện làm
việc của công sở khối các phường .......................................................... 80
4.1.5. Nâng cao tinh thần, thái độ làm việc và đạo đức công vụ của cán
bộ, công chức chính quyền cơ sở ............................................................ 81
4.2. Khuyến nghị ......................................................................................... 80
4.2.1. Với Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân thành phố
Thái Nguyên ............................................................................................ 80
4.2.2. Với hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí
Minh và Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên ......................................... 85
KẾT LUẬN .................................................................................................... 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 90

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vi
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
BCH

:

Ban chấp hành

BMNN

:

Bộ máy nhà nước

CB, CC

:

Cán bộ, công chức

CNH- HĐH :

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

CNTT

:

Công nghệ thông tin

HĐND

:

Hội đồng nhân dân

HTCT

:

Hệ thống chính trị

KTXH

:

Kinh tế xã hội

LLCT

:

Lý luận chính trị

UBND

:

Uỷ ban nhân dân

XHCN

:

Xã hội chủ nghĩa

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1. Tổng hợp số lượng, giới tính, dân tộc của cán bộ, công chức khối
các phường thuộc thành phố Thái Nguyên ..................................... 39
Bảng 3.2. Trình độ văn hóa đội ngũ cán bộ, công chức khối các phường thuộc
thành phố Thái Nguyên ................................................................... 40
Bảng 3.3. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức khối các
phường thuộc thành phố Thái Nguyên ........................................... 40
Bảng 3.4. Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức khối các
phường thuộc thành phố Thái Nguyên ........................................... 41
Bảng 3.5. Về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ cán
bộ, công chức khối các phường thuộc thành phố Thái Nguyên ..... 44
Bảng 3.6. Về đào tạo, bồi dưỡng tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức khối
các phường thuộc thành phố Thái Nguyên ..................................... 45
Bảng 3.7. Về đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức
khối các phường thuộc thành phố Thái Nguyên ............................. 46
Bảng 3.8. Về trình độ chuyên môn ................................................................. 48
Bảng 3.9. Về kiến thức .................................................................................... 49
Bảng 3.10. Các kỹ năng .................................................................................. 50
Bảng 3.11. Bổ sung cho những thay đổi ......................................................... 50

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


viii
DANH MỤC HÌNH
Hình 3.1. Bản đồ thành phố Thái Nguyên ...................................................... 36

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự thành bại, thịnh suy của mọi quốc gia, chế độ đều phụ thuộc vào đội
ngũ những người điều hành bộ máy nhà nước của quốc gia đó. Đối với nước ta
hiện nay, vấn đề chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức có tầm quan
trọng đặc biệt, vừa ở tính lý luận vừa là yêu cầu bức xúc của thực tiễn.
Xây dựng, nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức nhà nước (gọi chung là cán bộ, công chức) là một trong những nội dung
quan trọng của công tác cải cách hành chính. Vì vậy, trong chương trình tổng thể
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, xây dựng, nâng cao chất
lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức là một trong bảy chương trình hành
động có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ,
trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, xây dựng bộ máy
nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
Nói về cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Cán bộ là cái gốc của
công việc", "Mọi việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém".
Thực hiện lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo
đến công tác cán bộ. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa VIII đã khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết định đến sự thành bại của
cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ, là
khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng".
Thực tiễn đã chỉ ra rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân
dân, để giữ vững ổn định xã hội và khai thác tốt mọi nguồn lực nhằm phát
triển kinh tế thì phải luôn chú trọng tới xây dựng chính quyền cơ sở. Cấp cơ
sở bao gồm xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là nơi nhân dân cư trú
sinh sống, là cầu nối trực tiếp toàn bộ hệ thống chính trị với dân, là nơi tổ
chức, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2
Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đại đoàn kết toàn dân; phát huy
quyền làm chủ tập thể của nhân dân, khai thác mọi tiềm năng ở địa phương để
phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Vì vậy,
việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, ở xã, phường, thị trấn có
đủ tiêu chuẩn và có phẩm chất, năng lực là nhiệm vụ thường xuyên, có ý
nghĩa hết sức quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp cách
mạng của Đảng.
Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp
xã, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã ra Nghị
quyết “về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở cơ
sở xã, phường, thị trấn”, trong đó xác định: Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở
có năng lực tổ chức và vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết
phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân, trẻ hóa đội ngũ,
chăm lo công tác đào tạo, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán
bộ cơ sở. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng
khoá X cũng đã xác định: Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hoá, tiêu chuẩn
hoá, thể chế hoá và từng bước nhất thể hoá chức danh cán bộ; tạo bước
chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.
Trong những năm qua, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đến
đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đã có những bước chuyển biến tích cực
nhưng chất lượng và đặc biệt là năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn vì nhiều nguyên nhân cả chủ
quan và khách quan. Do vậy, vấn đề nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp
xã được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×