Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTM CP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÁI THỊ HỒNG VÂN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÁI THỊ HỒNG VÂN


NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.01.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS-TS THÁI BÁ CẨN

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn này công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày trong Luận văn này là trung thực và
chính xác. Những kết quả của luận văn chƣa từng đƣợc công bố trong bất cứ
công trình nào.
Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình!

Học viên

Thái Thị Hồng Vân

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ii

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành Luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn PGS-TS
Thái Bá Cẩn đã tận tình hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện. Tôi
xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo - Trƣờng ĐH Kinh tế & QTKD Thái


Nguyên đã tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành khoá học và trình bày Luận
văn này.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam - Chi nhánh Thái Nguyên
đã giúp tôi thực hiện thành công Luận văn.
Xin trân trọng cảm ơn!

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................. vi
DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .......................................................... viii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 2
4. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 3
Chƣơng 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ
HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ...... 4
1.1. Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại ............................................................. 4
1.1.1. Khái niệm vốn của Ngân hàng thƣơng mại ........................................ 4
1.1.2. Vai trò của huy động vốn .................................................................... 5
1.1.3 Sự cần thiết huy động vốn của Ngân hàng thƣơng mại ....................... 5
1.1.4. Các hình thức động huy động vốn của Ngân hàng thƣơng mại .......... 8
1.2. Hiệu quả hoạt động huy động vốn của NHTM ........................................ 13
1.2.1. Khái niệm: Hiệu quả huy động vốn là gì? ........................................ 13
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM................ 14
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iv
1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả huy động vốn ......................... 19
Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 22
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 22
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 22
2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ............................................................ 23
2.2.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu .......................................................... 23
2.2.3. Phƣơng pháp số bình quân ................................................................ 23
2.2.4. Phƣơng pháp chọn mẫu ..................................................................... 24
2.2.5. Phƣơng pháp phân tích đồ thị ........................................................... 24
2.4. Kết luận chung ......................................................................................... 25
Chƣơng 3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI
NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ..... 25
3.1. Tổng quan về VIB .................................................................................... 25
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của VIB ...................................... 25
3.1.2. Mô hình tổ chức của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi
Nhánh Thái Nguyên..................................................................................... 30
3.1.3. Khái quát kết quả kinh doanh và quản lý tài chính của Ngân
hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi Nhánh Thái Nguyên ......................... 32
3.2. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Chi Nhánh Thái Nguyên ................................................................................. 39
3.2.1. Huy động vốn theo dân cƣ ................................................................ 39
3.2.2. Huy động vốn theo loại tiền .............................................................. 44
3.2.3. Huy động vốn theo thời gian ............................................................. 46
3.3. Thực trạng hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Quốc Tế
Việt Nam Chi Nhánh Thái Nguyên................................................................. 47
3.3.1. Thực trạng chi phí huy động vốn cho một đồng vốn huy động ........ 48
3.3.2. Thực trạng hiệu suất sử dụng vốn huy động ..................................... 49
3.3.3. Thực trạng quy mô, chất lƣợng huy động vốn .................................. 50
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu
http://www.lrc-tnu.edu.vn/


v
3.3.4. Thực trạng rủi ro trong HĐV ............................................................ 51
3.4. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế
Việt Nam Chi Nhánh Thái Nguyên................................................................. 52
3.4.1. Thành tựu đạt đƣợc trong hiệu quả huy động vốn của Ngân
hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi Nhánh Thái Nguyên ......................... 52
3.4.2. Những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân của hạn
chế trong huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi
Nhánh Thái Nguyên .................................................................................... 54
3.5. Kết luận chƣơng 3 .................................................................................... 57
Chƣơng 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN .................................................................... 58
4.1. Định hƣớng công tác huy động vốn tại chi nhánh đến năm 2015 ........... 58
4.1.1. Dự báo nhu cầu về vốn để phát triển nền kinh tế trong thời gian tới...... 58
4.1.2. Định hƣớng cho công tác huy động vốn của VIB Thái Nguyên ...... 60
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại VIB Thái Nguyên .......... 62
4.2.1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn ......................................... 62
4.2.2. Mở rộng quan hệ đại lý và mạng lƣới huy động ............................... 66
4.2.3. Giảm chi phí huy động vốn ............................................................... 67
4.2.4. Nâng cao hiệu suất sử dụng vốn ....................................................... 70
4.2.5. Không ngừng đổi mới công nghệ Ngân hàng ................................... 71
4.2.6. Huy động vốn gắn liền với các mặt hoạt động của ngân hàng ......... 72
4.2.7. Chiến lƣợc khách hàng ...................................................................... 73
4.2.8. Chính sách cán bộ đúng đắn phù hợp với nhu cầu kinh doanh ........ 75
4.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp để các giải pháp trên có thể thực
hiện đƣợc, tác giả có một số kiến nghị nhƣ sau .............................................. 76
4.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc ........................................................... 76
4.3.2. Đối với Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam ............................................ 80
4.3.3. Đối với VIB Thái Nguyên................................................................. 82
KẾT LUẬN .................................................................................................... 87
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vi
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 88

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT

Từ viết tắt

Nội dung

1

NHTM

Ngân hàng thƣơng mại

2

NHNN

Ngân hàng Nhà nƣớc

3

VIB

Ngân hàng quốc tế Việt Nam

4

HĐV

Huy động vốn

5

P. QHKHDN

Phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp

6

P. QHKHCN

Phòng quan hệ khách hàng cs nhân

7

TMCP

Thƣơng mại cổ phần

8

P. KD

Phòng kinh doanh

9

NH

Ngân hàng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1:

Tình hình cho vay tại VIB Thái Nguyên qua các năm 2011/2013 ......... 34

Bảng 3.2:

Kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh VIB Thái
Nguyên giai đoạn 2011-2013...................................................... 38

Bảng 3.3:

Huy động vốn tại VIB Thái Nguyên theo thành phần kinh tế
qua các năm 2011- 2013 ............................................................. 39

Bảng 3.4:

Huy động vốn tại VIB Thái Nguyên theo đối tƣợng tiền tệ
qua các năm 2011- 2013 ............................................................. 44

Bảng 3.5:

Huy động vốn tại VIB Thái Nguyên theo thời gian qua các
năm 2011- 2013 .......................................................................... 46

Bảng 3.6:

Kết quả huy động và cho vay của VIB Thái Nguyên giai
đoạn 2011-2013 .......................................................................... 47

Bảng 3.7:

Chi phí huy động vốn của VIB Thái Nguyên giai đoạn
2011-2013 ................................................................................... 48

Bảng 3.8:

Hiệu suất sử dụng vốn của VIB Thái Nguyên giai đoạn
2011-2013 ................................................................................... 49

Bảng 3.9:

Quy mô huy động vốn của VIB Thái Nguyên giai đoạn
2011-2013 ................................................................................... 50

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


viii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ 3.1:

Bộ máy tổ chức của NHTM CP Quốc tế Việt Nam
Chi nhánh Thái Nguyên ........................................................ 30

Biểu đồ 3.1.

Tình hình cho vay tại VIB Thái Nguyên qua các
năm 2011- 2013 .................................................................... 35

Biểu đồ 3.2:

Huy động vốn tại VIB Thái Nguyên theo đối tƣợng
huy động qua các năm 2011- 2013 ....................................... 41

Biểu đồ 3.3:

Huy động vốn tại VIB Thái Nguyên theo đối tƣợng
tiền tệ qua các năm 2011- 2013 ............................................ 45

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới,
cùng sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật, nhu cầu về vốn đầu tƣ ngày càng tăng
cao. Đặc biệt đối với các nƣớc đang phát triển thì nhu cầu này càng rõ nét.
Nguồn vốn đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đƣợc hình thành từ
nhiều nguồn khác. Song không thể không kể đến vai trò to lớn của hệ thống
ngân hàng thƣơng mại. Hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đã có những
đổi mới không chỉ về cơ cấu tổ chức, mà còn cả về phƣơng thức hoạt động.
Phù hợp với xu hƣớng đa dạng hóa hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ tốt nhất
nhu cầu vốn vay của mọi thành phần kinh tế trong xã hội. Với xu hƣớng đa
dạng hóa trong môi trƣờng hội nhập quốc tế, các ngân hàng thƣơng mại không
ngừng mở rộng đối tƣợng và mạng lƣới phục vụ, đồng thời luôn tiên phong
trong việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn tối đa lợi ích của
khách hàng. Một trong các hƣớng đi đƣợc rất nhiều NHTM Việt Nam lựa chọn
làm xu hƣớng phát triển lâu dài và bền vững là “Nâng cao

huy động

vốn
,
chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng, sự tin tƣởng của khách hàng và mang lại nguồn thu
cho ngân hàng. Nó luôn nhận đƣợc sự quan tâm không chỉ của nhà hoạch định
chính sách, mà còn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.
Trong giai đoạn hiện nay, đa số nguồn vốn của các NHTM thƣờng là
ngắn hạn. Nhiều ngân hàng chịu vay lãi suất cao để đảm bảo thanh khoản và
đáp ứng cho nhu cầu tăng trƣởng tài sản, dẫn đến kinh doanh không hiệu quả
và phát triển không bền vững, đặt ngân hàng đứng trƣớc nguy cơ rủi ro lãi
suất, rủi ro thanh khoản và thậm chí còn dẫn đến mất ổn định trong toàn bộ hệ
thống tài chính nhƣ nhiều quốc gia đã từng trải qua. Do vậy làm thế nào để
huy động đƣợc nguồn vốn ổn định tập trung vào vốn trung và dài hạn là vấn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2
đề đặt ra rất cần thiết đối với các NHTM nói chung và NH TM CP Quốc tế
Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên nói riêng.
Là một chi nhánh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam
(VIB), Chi nhánh Thái Nguyên là một chi nhánh điểm tại vùng Đông Bắc Hà
Nội, đi vào hoạt động đƣợc hơn 07 năm bắt đầu từ tháng mƣời năm 2007.
Vấn đề nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTM Cổ phần Quốc Tế Việt
Nam - chi nhánh Thái Nguyên để mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao thứ
hạng của chi nhánh nhƣng cũng là thách thức mà chi nhánh phải đối mặt
trƣớc những biến động của thị trƣờng kinh tế giai đoạn năm 2013-2014 cũng
nhƣ sự canh tranh của các ngân hàng khác đang đóng trên địa bàn.
Xuất phát từ vấn đề cấp bách đó đề tài: “Nâng cao hiệu quả huy động
vốn tại NHTM CP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên” đƣợc lựa
chọn và triển khai nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Tìm hiểu thực trạng tình hình huy động vốn và hiệu quả huy động vốn
của NH TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên trong 3 năm từ
2011 đến 2013.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hiệu quả huy động vốn của ngân
hàng thƣơng mại.
- Đánh giá thực trạng huy động vốn của NH TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên.
- Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác huy động vốn và hiệu quả
huy động vốn tại NH TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.
- Đƣa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Huy Động
Vốn của TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×