Tải bản đầy đủ

Đề thi Logic hình thức trường Đại học Nội vụ Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––

––––––––––––––––––––––

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn: Logic hình thức
Số tín chỉ: 02
Thời gian: 90 phút
Đối tượng: Đại học liên thông 1407QTNLA, B; 1405LTH A, B
Sinh viên không được sử dụng tài liệu
Đề số 1:
Câu 1. (2 điểm)
Cho khái niệm “Sinh viên”
a. Xác định nội hàm và ngoại diên của khái niệm đã cho
b. Thực hiện thao tác thu hẹp khái niệm đã cho đến khái niệm đơn nhất

Câu 2. (3 điểm)
Cho phán đoán: “Nhà quản lý giỏi không chỉ có tri thức về khoa học quản lý
mà còn phải có tư duy logic tốt”
a. Xác định công thức của phán đoán đã cho
b. Xác định các công thức đẳng trị với phán đoán đã cho
c. Diễn đạt bằng ngôn ngữ các phán đoán đẳng trị với phán đoán đã cho.
Câu 3. (5 điểm)
Cho 3 khái niệm : “Người lao động trí óc”, “Người lao động chân tay”,“Nhà
giáo”. Anh chị hãy
a. Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các khái niệm trên
b. Có thể thiết lập được những phán đoán đơn chân thực nào từ các khái
niệm đã cho
c. Từ các khái niệm đã cho, thiết lập một luận ba đoạn đơn đúng về mặt
logic.
d. Xác định tính chu diên của các thuật ngữ trong luận ba đoạn vừa
thiết lập ở phần C

1


PHÓ TRƯỞNG KHOA

NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Nghị Thanh

Lê Thị Tươi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––

––––––––––––––––––––––

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––

––––––––––––––––––––––

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn: Logic hình thức
Số tín chỉ: 02
Thời gian: 90 phút
Đối tượng: Đại học liên thông 1407QTNLA, B; 1405LTH A, B
Sinh viên không được sử dụng tài liệu
Đề số 2:
Câu 1. (2 điểm)
Cho khái niệm “Sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nôi ”
a. Xác định nội hàm và ngoại diên của khái niệm đã cho
b. Thực hiện thao tác thu hẹp khái niệm đã cho đến khái niệm đơn nhất
Câu 2. (3 điểm)
Cho phán đoán: “Nếu không có tư duy logic thì không thể diễn đạt một cách
mạch lạc”
a. Xác định công thức của phán đoán đã cho
b. Xác định các công thức đẳng trị với phán đoán đã cho
c. Diễn đạt bằng ngôn ngữ các phán đoán đẳng trị với phán đoán đã cho.
Câu 3. (5 điểm)
2


Cho 3 khái niệm : “Nhà giáo ưu tú”, “Người tâm huyết với sự nghiệp trồng
người”,“Người có phương pháp sư phạm tốt”. Anh chị hãy
a. Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các khái niệm trên
b. Có thể thiết lập được những phán đoán đơn chân thực nào từ các khái
niệm đã cho
c. Từ các khái niệm đã cho, thiết lập một luận ba đoạn đơn đúng về mặt
logic theo loại hình 1.
d. Xác định tính chu diên của các thuật ngữ trong luận ba đoạn vừa
thiết lập ở phần C.
PHÓ TRƯỞNG KHOA

NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Nghị Thanh

Lê Thị Tươi

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×