Tải bản đầy đủ

PPCT mon ngu van 9 co ND tich hop

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN : NGỮ VĂN
LỚP : 9
Cả năm : 35 tuần x 5 tiết/tuần
Học kỳ I : 18 tuần x 5 tiết/tuần
Học kỳ II : 17 tuần x 5 tiết/tuần

= 175 tiết
= 90 tiết
= 85 tiết

HỌC KỲI
TIẾT

TUẦN
Tuần 1

Tiết 1;2

Tiết 3
Tiết 4

Tiết 5
Tuần 2
Tiết 6;7

BÀI DẠY
Bài 1
Phong cách Hồ Chí Minh
-TTHCM: Sự kết hợp hài hòa giữa tr/th
và hiện đại, dân tộc và nhân loại ...
-KNS: Trình bày tra đổi ND văn bản
Các phương châm hội thoại
-KNS: Trình bày trao đồi đặc điểm,
cáach giao tiếp đ/điểm v/bản
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật
trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng một số biện pháp
nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Bài 2
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
-TTHCM: TT yêu nước và độc lập dân
tộc trong qh với hòa bình t/g của Bác
-KNS: Trình bày trao đồi về giải pháp
chồng nguy cơ ch/tr hạt nhân.
- Chống ch/tranh , giữ gìn ngôi nhà

chung trái đất
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
Tuần 3
Tiết
11;12
Tiết 13
Tiết 14
Tiết 15
Tuần 4
Tiết
16;17
Tiết 18
Tiết 19


Tiết 20

Các phương châm hội thoại (tiếp)
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản
thuyết minh
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong
văn bản thuyết minh
Bài 3
Tuyên bố thế giới về ... trẻ em
-KNS: Cảm thông hoàn cảnh bất hạnh
của trẻ em.
Các phương châm hội thoại (tiếp)
Viết bài Tập làm văn số 1
Viết bài Tập làm văn số 2
Bài 3;4
Chuyện người con gái Nam Xương
Xưng hô trong hội thoại
-KNS: Trình bày trao đồi cách xưng hô
trong hội thoại
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián
tiếp
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

1


Tuần 5
Tiết 21

Tiết 22
Tiết
23;24
Tiết 25
Tuần 6
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết

26
27
28
29

Bài 4;5
Sự phát triển của từ vựng
-KNS: Trình bày trao đồi về sự phát
triển của từ vựng
-MT: Sự biến đổi và phát triển nghóa
của các từ ngữ liên quan môi
trường, mượn từ ngữ nước ngoài về
môi trường
Chuyện cũ trong phủ chúa Trònh
Hoàng Lê Thống Nhất chí (hồi 4)
Sự phát triển của từ vựng
Bài 5;6
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chò em Thúy Kiều
Cảnh ngày xuân
Thuật ngữ

-MT:Liên hệ các thuật ngữ về
môi trường
Tiết 30
Tuần 7
Tiết 31
Tiết 32
Tiết 33
Tiết
34;35
Tuần 8
Tiết 36
Tiết 37
Tiết 38
Tiết 39
Tiết 40
Tuần 9
Tiết 41
Tiết 42
Tiết 43

Tiết 44

Tiết 45
Tuần

Trả bài Tập làm văn số 1
Bài 6;7
Kiều ở lầu Ngưng Bích, Mã Giám Sinh mua
Kiều (tự học có hướng dẫn)
Miêu tả trong văn bản tự sự
Trau dồi vốn từ
-KNS: Trình bày trao đồi về sự phát
triển của từ vựng
Viết bài Tập làm văn số 2
Bài 8
Thuý Kiều báo ân báo oán
Thuý Kiều báo ân báo oán
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
(Liên hệ môi trường )
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
(Liên hệ môi trường )
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
Bài 9
Lục Vân Tiên gặp nạn
MT:Cuộc sống trong lành giữa th/
nhiên của Ngư ông
Chương trình đòa phương phần Văn
Tổng kết về từ vựng (từ đơn, từ phức…
từ nhiều nghóa)
-KNS: Trình bày trao đồi về sự phát
triển của từ vựng
Tổng kết về từ vựng (từ đồng âm…
trường từ vựng)
-KNS: Trình bày trao đồi về sự phát
triển của từ vựng
Trả bài Tập làm văn số 2
Bài 10;11

2


10
Tiết 46
Tiết 47
Tiết 48
Tiết 49
Tiết 50
Tuần
11
Tiết
51;52
Tiết 53
Tiết 54
Tiết 55
Tuần
12
Tiết 56
Tiết 57
Tiết 58
Tiết 59
Tiết 60
Tuần
13
Tiết
61;62
Tiết 63

Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa (tự học
có hướng dẫn)
-MT: Môi trường biển cần được bảo
vệ
Tổng kết vè tưg vựng (từ tượng thanh,
tượng hình, một số phép tu từ vựng)
Tập làm thơ 8 chữ
-MT: Thơ về môi trường
Trả bài kiểm tra Văn
Bài 12
Khúc hát ru những em bé lớn lên trên
lưng mẹ
Khúc hát ru những em bé lớn lên trên
lưng mẹ
nh trăng
MT: Liên hệ môi trường và tình cảm
con người
Tổng kết về từ vựng (luyện tập tổng
hợp)
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử
dụng yếu tố nghò luận
Bài 13
Làng

Tiết 64
Tiết 65

Tuần
14
Tiết
66,67
Tiết 68
Tiết 69
Tiết 70

Đồng chí
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
-MT: Liên hệ môi trường chiến tranh
Kiểm tra về truyện trung đại
Tổng kết về từ vựng (sự phát triển của
từ vựng … trau dồi vốn từ)
Nghò lụân trong văn bản tự sự
Bài 11

Chương trình đòa phương phần Tiếng Việt
-KNS: Hiểu và biết cách sử dụng
p/ngữ trong g/tiếp.
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tam
trong văn bản tự sự
Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghò luận
và miêu tả nội tâm
-KNS: Trình bày câu chuyện cách kể
chuyện kết hợp NL và M.tả
Bài 14
Lặng lẽ SaPa
Viết bài tập làm văn số 3
Viết bài tập làm văn số 3
Người kể chuyện trong văn bản tự sự

3


Tuần
15
Tiết
71,72
Tiết 73

Chiếc lược ngà

Tiết 74
Tiết 75
Tuần
16
Tiết 76
Tiết 77
Tiết 78
Tiết 79
Tiết 80
Tuần
17
Tiết 81
Tiết 82
Tiết 83
Tiết
84,85

Tiết 86
Tiết 87
Tiết
88,89
Tiết 90

Cố hương
-MT: Môi trường xã hội và sự thay
đổi của con người
Cố hương
-MT: Môi trường xã hội và sự thay
đổi của con người
Cố hương
-MT: Môi trường xã hội và sự thay
đổi của con người
Ôn tập Tập làm văn
Ôn tập Tập làm văn ( tiếp)
Bài 16,17

Bài 17
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
Trả bài kiểm tra Văn
Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54)
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Tuần
20
Tiết
91,92
Tiết 93
Tiết 94
Tiết 95

HỌC KỲ II –LỚP 9
Bài 18
Bàn về đọc sách

Tuần
21

Tiết 97
Tiết 98
Tiết 99

Ôn tập Tiếng Việt (các phương châm hội
thoại …cách dẫn gián tiếp)
Kiểm tra Tiếng Việt
Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
Bài 15, 16

Trả bài tập làm văn số 3
Kiểm tra tổng hợp học kỳ 1
Kiểm tra tổng hợp học kỳ 1
Những đứa trẻ
Tuần
18

Tiết 96

Bài 14, 15

Khởi ngữ
Phép phân tích và tổng hợp
Luyện tập phân tích và tổng hợp
Bài 19
Tiếng nói của văn nghệ
-TTHCM: Liên hệ q/đ về VHNT của Bác.
Tiếng nói của văn nghệ
Các thành phần biệt lập
Nghò luận về một sự việc, hiện tượng đời

4


Tiết 100

Tuần
22
Tiết 101
Tiết 102
Tiết 103
Tiết 104
Tiết 105
Tuần
23
Tiết
106,107
Tiết 108
Tiết 109
Tiết 110
Tuần
24
Tiết
111,112
Tiết 113

Tiết 115
Tuần
25

Tiết 117

Tiết 118
Tiết 119

Cách làm bài nghò luận về một sự việc,
hiện tượng đời sống.
(Liên hệ môi trường )
Hướng dẫn chuẩn bò cho chương trình đòa
phương phần tập làm văn (sẽ làm ở
nhà).
Chuẩn bò hành trang vào thế kỉ mới
-KNS: Xác đònh mục tiêu phấn đấu
của bản thân khi bước vào TK mới.
Các thành phần biệt lập (tiếp)
Viết bài tập làm văn số 5
-MT: Ra đề liên quan đến đề tài môi
trường
Bài 20,21,22
Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của
La Phông Ten
Nghò luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Liên kết câu và liên kết đoạn văn
(luyện tập)
Bài 22
HD đọc thêm:Con cò

Tiết 114

Tiết 116

sống
-KNS: Nhận thức sự việc tích cực hoặc
tiêu cực trong XH.
Cách làm bài nghò luận về một sự việc,
hiện tượng đời sống.
-MT: Ra đề liên quan đến đề tài môi
trường
Bài 19,20

Cách làm bài văn nghò luận về một vấn
đề tư tưởng, đạo lý
Cách làm bài văn nghò luận về một vấn
đề tư tưởng, đạo lý
Trả bài tập làm văn số 5
Bài 23
Mùa xuân nho nhỏ
-KNS: Bày tỏ, nhận thức hành động
cá nhân, đóng góp vào c/s.
Viếng lăng Bác
-TTHCM: Vẻ đẹp tỏa sáng của Bác :
lý tưởng độc lập, sự hy sinh quên
mình ...
-KNS: Đánh giá, bình về ước muốn
của nhà thơ.
Nghò luận về tác phẩm truyện (hoặc
đoạn trích)
Cách làm bài văn nghò luận về tác

5


Tiết 120
Tuần
26
Tiết 121
Tiết 122
Tiết 123
Tiết 124
Tiết 125
Tuần
27
Tiết 126
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết

127
128
129
130
Tuần
28

Tiết
131,132
Tiết 133
Tiết 134
Tiết 135
Tuần
29
Tiết 136
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết

137
138
139
140
Tuần
30

Tiết
141,142
Tiết 143
Tiết 144
Tiết 145
Tuần
31
Tiết 146

phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Luyện tập làmbài văn nghò luận về tác
phẩm truệyn (hoặc đoạn trích)
* Viết bài TLV số 6 ở nhà
Bài 24
Sang thu
Nói với con
-KNS: Đánh giá, bình về những lới
tâm tư của người cha.
Nghóa tường minh và hàmý
Nghò luận về một đoạn thơ, bài thơ
Cách làmbài nghò luận về một đoạn thơ,
bài thơ
Bài 25,26
Mây và sóng
MT: Liên hệ môi trường Mẹ và mẹ
thiên nhiên
Ôn tập về thơ
Nghóa tường minh và hàm ý(tiếp)
Kiểm tra Văn (phần thơ)
Trả bài Tập làm văn số 6 viết ở nhà
Bài 26
Tổng kết văn bản Nhật dụng
MT: Nhắc lại các văn bản liên quan
trực tiếp đến môi trường
Chương trình đòa phương Tiếng Việt
Viết bài tập làm văn số 7
Viết bài tập làm văn số 7
Bài 27
HD đọc thêm :Bến quê
-KNS: Nêu vấn đề, p/t bình những suy
tư nh/vật chính, q/n sống trong tp.
HD đọc thêm :Bến quê
Ôn tập Tiếng Việt lớp 9
Ôn tập Tiếng Việt lớp 9
Luyện nói: nghò luận về một đoạn thơ,
bài thơ
Bài 28
Những ngôi sao xa xôi
MT: Môi trường bò huỷ hoại nghiêm
trọng trong chiến tranh
Chương trình đòa phương (phần tập làmvăn)
Trả bài tập làm văn số 7
Biên bản
Bài 29
Rô bin xơn ngoài đảo hoang

6


Tiết
147,148
Tiết 149
Tiết 150

Tổng kết về ngữ pháp

Tuần
32
Tiết
152
Tiết
Tiết
Tiết

151,

Bố của XiMông

153
154
155

Ôn tập về truyện
Tổng kết về ngữ pháp (tiếp)
Kiểm tra văn (phần truyện)
Bài 31,32

Tuần
33
Tiết 156

Con chó Bấc
MT: Quan tâm chăm sóc loài vật
Kiểm tra Tiếng Việt
Luyện tập viết hợp đồng
Tổng kết văn học nước ngoài

Tiết 157
Tiết 158
Tiết
159,160
Tuần
34
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết

Luyện tập viết văn bản
Hợp đồng
Bài 30,31

161
162
163
164
165
Tuần
35

Tiết 166
Tiết
167,168
Tiết
169,170

Bắc Sơn
Bắc Sơn
Tổng kết tập làm văn
Tổng kết tập làm văn
Tôi và chúng ta
-KNS: Nhận thức giá trò, trách nhiệm
của cá nhân đ/v tập thể.
Bài 33,34
Tôi và chúng ta
Tổng kết văn học
Trả bài Kiểm tra văn, Tiếng việt

Tiết
171,172
Tiết 173

Tuần
36

Tiết 174

Tuần
37

Tiết 175

Bài 32,33

Bài 34
Kiểm tra học kỳ
Thư, điện
-KNS: Lựa chọn hình thức thư, điện ...
phù hợp hoàn cảnh, đối tượng, mục
đích.
Thư, điện
Trả bài kiểm tra học kỳ II

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×