Tải bản đầy đủ

Phân phối chương trình ngữ văn 8 có nội dung tích hợp

TUẦ
N
1

2

3

4

5

6

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 8
Năm học 2011 – 2012
Trường THCS Lương Thế Vinh
HỌC KỲ I
TIẾT
NỘI DUNG
1-2 Tôi đi học

-KNS:Trao đổi, trình bày giá trò ND và NT của văn
3 bản.
Cấp độ khái quát của nghóa từ ngữ
-KNS: Nhận ra và biết sử dụng từ đúng
4 nghìa/trường nghóa theo mục đích giao tiếp
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
-KNS: Trình bày chủ d8e62 và tính thống nhất chủ
đề văn bản
5-6 Trong lòng mẹ
-KNS: Trân trọng t/c gia đình,cảm thông nỗi bất
7 hạnh người khác
Trường từ vựng
-KNS: Nhận ra và biết sử dụng từ đúng
8
nghìa/trường nghóa theo mục đích giao tiếp
Bố cục của văn bản
-KNS:Trình báy bố cục, chức năng, nhiệm vụ,
cách sắp xếp về bố cục.
9-10 Tức nước vỡ bờ
-KNS: Suy nghó số phận người ND Việt Nam trước
11 CM T8
Xây dựng đoạn văn trong văn bản
12 -KNS: Trình bày đoạn văn diễn dòch, song hành,quy
nạp.
Viết bài TLVăn số 1
13-14 Lão Hạc
15 Từ tượng hình, từ tượng thanh
-KNS: So sánh từ tượng hình, tương thanh, đ/điếm
16 cách dùng.
Liên kết đoạn văn trong văn bản
17 Từ ngữ đòa phương và biệt ngữ xã hội
-KNS:Sử dụng linh hoạt trong các hoàn cảnh khác
18 nhau.
Tóm tắt văn bản tự sự
19 -KNS:Lựa chọn cách tóm tắt văn bản tự sự
20 Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Trả bài TLVăn số 1
21-22 Cô bé bán diêm
-KNS:Xác đònh lối sống nhân ái, yêu thương chia
23 sẻ.


Trợ từ, thán từ
24 -KNS:Cách sử dụng trợ từ, thán từ
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
1


7

25-26
27
28

8

29-30
31
32

9

33-34
35-36

10

37
38
39
40

11

41
42
43
44

12

13

14
15

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55-56
57
58
59
60

-KNS:Sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm nâng
cao hiệu quả văn tự sự
Đánh nhau với cối xay gió
Tình thái từ
-KNS:Cách sử dụng trợ từ, thán từ, tình thái từ
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả
và biểu cảm
Chiếc lá cuối cùng
-KNS:Sống có t/y thương và trách nhiệm đ/v mọi
người.
Chương trình đòa phương (Tviệt)
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp miêu tả và
biểu cảm
Hai cây phong
-KNS:Biết ơn những người dưỡng dục.Có trách
nhiệm đ/v quê hương.
Viết bài TLVăn số 2
Nói quá
-KNS: Kinh nghiệm cách sử dụng phép tu từ
n tập truyện ký Việt Nam
Thông tin về ngày trái đất năm 2000
-KNS: Hạn chế sử dụng bai ni-lông, vận động mọi
người thực hiện
Nói giảm nói tránh
-KNS: Kinh nghiệm cách sử dụng phép tu từ
Kiểm tra văn
Luyện nói:Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp miêu tả
và biểu cảm
Câu ghép
-KNS: Cách sử dụng câu.
Tìm hiểu chung văn bản thuyết minh
n dòch thuốc lá
Câu ghép (T.T)
Phương pháp thuyết minh
Trả bài kiểm tra Văn, bài TLVăn số 2
Bài toán dân số
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Chương trình đòa phương (Phần văn)
Dấu ngoặc kép
Luyện nói :Thuyết minh một thứ đồ dùng
Viết bài TLVăn số 3
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác .
--TTHCM:Liên hệ với bản lónh người chiến só cm
HCM trong thời gian bò tù đày trong nhà ngục của
Tưởng Giới Thạch
Đập đá ở Côn Lôn
-TTHCM:Liên hệ với bản lónh người chiến só cm
HCM trong thời gian bò tù đày trong nhà ngục của
Tưởng Giới Thạch
2


16

61
62
63
64
65
66

17

67
68
18
19

20

21

69
70
71
72

-n luyện dấu câu
Kiểm tra TViệt
Thuyết minh về một thể loại văn học
Hướng dẫn đọc thêm :Muốn làm thằng Cuội
n tập Tviệt
Trả bài tập làm văn số 3
ng Đồ
Đọc thêm :Hai chữ nước nhà
-TTHCM:Liên hệ với tư tưởng yêu nước và độc
lập dân tộc của Bác
Trả bài kiểm tra TV
Kiểm tra HKI
Kiểm tra HKI
Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ 7 chữ
Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ 7 chữ
Trả bài kiểm tra tổng hợp

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 8
Năm học 2011 – 2012
Trường THCS Lương Thế Vinh
HỌC KỲ II
73-74 Nhớ rừng
75 Câu nghi vấn
-KNS: Cách sử dụng câu.
76 Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
77 Quê hương
78 Khi con tu hú
79 Câu nghi vấn (T.T)
3


22

23

24

25

26

27

28

29

30

80
Thuyết minh về một phương pháp (Cách làm)
81 Tức cảnh Pác Pó
-TTHCM:Lối sống giản dò, phong thái ung dung tự
tại, tinh thần lạc quan và bản lónh người chiến só
82 cm HCM trong thời gian ở chiến khu Việt Bắc
83 Câu cầu khiến
84 Thuyết minh một danh lam thắng cảnh
n tập về văn bản thuyết minh
85 Ngắm trăng .Đi đường
-TTHCM:Sự kết hợp hài hòa giữa t/y th/nhiên,
phong thái ung dung tự tại và bản lónh người
chiến só CM HCM trong thời gian bò giam cầm trong
86 nhà ngục Tưởng Giới Thạch
87-88 -Câu cảm thán
Viết bài TLVăn số 5
89 Câu trần thuật
90 Chiếu dời đô
91 Câu phủ đònh
92 Chương trình đòa phương (Phần TLV)
93-94 Hòch tướng só
-TTHCM:Sự kết hợp hài hòa giữa t/y th/nhiên,
phong thái ung dung tự tại và bản lónh người
chiến só CM HCM trong thời gian bò giam cầm trong
95 nhà ngục Tưởng Giới Thạch
96 Hành động nói
Trả bài TLVăn số 5
97 Nước ĐạiViệt ta
-TTHCM:Liên hệ với tư tưởng yêu nước và độc
98 lập dân tộc của Bác
99 Hành động nói(T.T)
100 n tập về luận điểm
Viết đoạn văn trình bày luận điểm
101 Bàn luận về phép học
102 Luyện tập XD và trình bày luận điểm
103.10 Viết bài TLV số 6
4
105 Thuế máu
-TTHCM:NAQ đã tố cáo bản chất độc ác, giả
nhân nghóa của thực dân Pháp với người dân
các nước thuộc đòa bò bóc lột Thuế máu cho
106 tham vọng xâm lược của chúng
107.10 Hội thoại
8
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghò luận
109.11 Đi bộ ngao du
0 Hội thoại (T.T)
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghò
111
luận
112
113 Kiểm tra văn
114 Lựa chọn trật tự từ trong câu
4


31

32

33

34

35

36
37

115 Trả bài TLVăn số 6
116 Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghò
luận
117.11 ng Giuốc-đanh mặc lễ phục
8 Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)
119 Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài
120 văn nghò luận
121 Chương trình đòa phương (Phần văn)
122 Chữa lỗi diễn đạt
123.12 Viết bài TLVăn số 7
4
125 Tổng kết phần văn
126 n tập phần TViệt HK II
127 Văn bản tường trình
128 Luyện tập làm văn bản tường trình
129 Trả bài kiểm tra văn
130 Kiểm tra Tviệt
131 Trả bài TLVăn số 7
132 Tổng kết phần văn
133 Tổng kết phần văn
134 n tập Tập làm văn
135.13 Kiểm tra tổng hợp cuối năm
6
137 Văn bản thông báo
138 Chương trình đòa phương phần T.Việt
139 Luyện tập làm văn bản thông báo
140 Trả bài kiểm tra tổng hợp

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×