Tải bản đầy đủ

mẹ tôi

Giáo án Ngữ văn 6

MẸ TƠI

BÀI DẠY:

Ét- mơn-đơ-đơ A- mi-xi.
I. MỤC ĐÍCH, U CẦU
Giúp HS
1. Kiến thức
- Sơ giản về tác giả t – môn – đô Đơ A – mi – xi.
- Cách giáo dục vừ nghiê khắc vừa tế nhò, có lí và có tình của
người cha khi con mắc lỗi.
- Nghệ thuật biểu cảm trực tiếp qua hình thức một bức thư.
2. Kó năng
- Đọc – hiểu một văn bản viết dưới hình thức một bức thư.
- Phân tích một số chi tiết liên quan đến hình ảnh người cha ( tác
giả bức thư) và người mẹ nhắc đếntrong bức thư.
3. Thái độ
Giáo dục yêu thương, kính trọng cha mẹ cho HS.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học
- Phương pháp nêu vấn đề.
- Phương pháp phân tích, bình giảng.
- Phương pháp tổ chức tranh luận, vấn đáp.
2. Đồ dùng dạy học
- Sách giáo khoa;
- Sách giáo viên;
- Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng;
- Giáo án cá nhân;
- Một số tư liệu tham khảo khác;
- Phấn, bảng.
III. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Đọc SGK, SGV, TLTK.
- Rút kinh nghiệm từ bài trước, soạn giáo án bài mới.
- Phương án tổ chức lớp học, nhóm học.
2. Học sinh
- Học thuộc bài cũ, hồn thành bài tập đã giao ở tiết học trước.
- Đọc SGK, SBT, TLTK để củng cố bài cũ và chuẩn bị bài mới.
- Soạn bài.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ởn định tình hình lớp: (1 phút).
2. Kiểm tra bài cu: Khơng kiểm tra.
3. Giảng bài mới: (42 phút)
* Giới thiệu bài: (1 phút)
Từ xưa đến nay người VN ta luôn có truyền thống thờ cha kính mẹ.
Dầu xã hội có văn minh tiến bộ như thế nào đi nữa thì sự hiếu
thảo, thờ kính cha mẹ vẫn là biểu hiện hàng đầu của con cháu. Tuy
nhiên không phải lúc nào ta cũng ý thức được điều đó, có lúc vì
vô tình hay tự nhiên mà ta phạm phải những lỗi lầm đối với cha mẹ.
Người soạn: Nguyễn Thị Hương Lài

Page 1


Giáo án Ngữ văn 6
Chính những lúc ấy cha mẹ mới giúp ta nhận ra được những tội lỗi
mà ta đã làm. Văn bản “Mẹ tôi” mà chúng ta cùng tìm hiểu ngày
hôm nay sẽ cho ta thấy được tình cảm của các bậc cha mẹ đối với
con cái của mình.


*Tiến trình bài dạy: (41 phút)
Thời
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài học
lượng
8
HĐ 1: Hướng dẫn HS tìm HĐ 1: Tìm hiểu chung I. Tìm hiểu chung.
phút
1. Tác giả, tác
hiểu chung về văn bản
về văn bản
- H: Tác giả của tác phẩm này là - Xem phần chú thích và trả phẩm
ai? Hẫy giới thiệu vài nét về tác lời.
- Tác giả: t-môngiả này?
đô-đơ A-mi-xi (1846- H: Đoạn trích này có xuất xứ
1908) nhà văn Ý.
từ đâu?
- Tác phẩm: VB trích
trong “Những tấm
- Hướng dẫn HS đọc,
lòng cao cả”.
- Đọc.
gọi HS đọc. (Thể hiện
2. Đọc:
được tâm tư, tình cảm
buồn khổ của người
cha trước lỗi lầm của
con và sự trân trọng
của ông đối với vợ - Trả lời.
mình).
3. Bố cục: 2 phần:
- H: Tìm bố cục của văn
- Đoạn 1: Từ đầu …
bản?
“mất mẹ”  Là lời
kể của En –ri – cô.
- Đoạn 2: Còn lại 
- Nhan đề ấy là Toàn bộ bức thư
của chính tác giả của người bố gửi
đặt. Đọc kĩ ta sẽ thấy cho con trai là En – ri
hình tượng người mẹ – cô.
- Văn bản là một cao cả và lớn lao qua lời
bức thư của người bố của bố. Thơng qua cái
gửi cho con nhưng tại nhìn của bố thấy được
sao tác giả lại lấy hình ảnh và phẩm chất
nhan đề là “Mẹ tôi”?
của người mẹ.

30
phút

HĐ 2: Hướng dẫn HS HĐ 2: Phân tích văn II. Phân tích
1.
Hoàn
cảnh
phân tích văn bản.
bản.
người bố viết thư:
- Hoàn cảnh mà bố
En –ri –cô nhỡ
viết thư cho en –ri – cô? - HS trả lời.
thốt ra lời thiếu lễ
độ với mẹ khi cô
giáo đến nhà.
 Để giúp con suy
nghó kó, nhận ra và
- Tại sao bố lại viết thư
sửa lỗi lầm, bố
cho en –ri-cô?
đã viết thư cho Enri-cô,
2. Bức thư của
- HS trả lời

Người soạn: Nguyễn Thị Hương Lài

Page 2


Giáo án Ngữ văn 6

- Thái độ của người
bố đối với En-ri-cô
qua bức thư như thế
nào?
- Dựa vào đâu mà em
biết được?

- Lí do gì đã khiến ông
có thái độ ấy?

- Thái độ đó thể
hiện qua lời lẽ ông
viết trong bức thư
gửi cho En-ri-cô.
“… như một nhát
dao… vậy”
“… bố không thể…
đối với con”
“Thật đáng xấu
hổ… đó”
“… thà rằng… với
mẹ”
“…bố
sẽ…
con
được”
- En-ri-cô đã phạm
lỗi “lúc cô giáo
đến thăm, tôi có
nhỡ thốt ra một lời
thiếu lễ độ”.

người bố gửi cho
con trai là En – ri –
cô.
a. Thái độ của
người bố đối với
En- ri-cô qua bức
thư:
- Buồn bã tức
giận khi En-ri-cô
nhỡ thốt ra lời lẽ
thiếu lễ độ với
mẹ.
- Mong con hiểu
được công lao, sự hi
sinh vô bờ bến
của mẹ.
->
Cảnh
cáo
nghiêm khắc lỗi
lầm của En-ri-cô.

- Trong truyện có - HS thảo luận, trình
những hình ảnh chi bày.
tiết nào nói về mẹ
b. Hình ảnh người
của En-ri-cô?
mẹ của En-ri-cô:
- Chăm sóc, lo
- Qua đó, em hiểu mẹ - HS trả lời
lắng,
quan
tâm
En-ri-cô là người như
đến
con.
thế nào?
- Hi sinh mọi thứ vì
- HS trả lời
con.
Là người mẹ hết
- Hãy tìm hiểu và lựa
lòng thương yêu
chọn những lí do mà
con. người mẹ tận
em cho là đúng trong
tụy, giàu đức hy
các lí do a, b, c, d, e?
- HS trả lời
sinh.
(SGK/12)
c. Thái độ của EnGV nhận xét, sửa sai:
ri-cô khi đọc thư
a, c, d.
của
bố,
lời
- Trước tấm lòng thương
khuyên nhủ của
yêu, hi sinh vô bờ
bố:
bến của mẹ dành cho - Vừa giữ được sự - En-ri-cô xúc động
En-ri-cô
người
bố kín đáo, tế nhò, vừa vô cùng khi đọc thư
khuyên con điền gì?
không làm người của bố.
mắc lỗi mất lòng
tự trọng.
- Theo em, tại sao người
bố không nói trực
- Lời khuyên nhủ
tiếp với En-ri-cô mà
của bố:
lại viết thư?
+Không bao giờ
được thốt ra một
Người soạn: Nguyễn Thị Hương Lài

Page 3


Giáo án Ngữ văn 6
lời nói nặng với
mẹ.
+ Con phải xin lỗi
mẹ.
Lời khuyên nhủ
chân
tình
sâu
sắc.
4 phút

HĐ 3: Hướng dẫn HS tổng kết HĐ 3: Tổng kết
giá trị nội dung và nghệ thuật
- Nghệ thuật đặc sắc - Trả lời.
của văn bản?

GV: Nêu ý nghóa của
- Trả lời.
VB “mẹ tôi”?

- u cầu HS đọc phần ghi nhớ
trong SGK.
- GV chốt lại: Văn bản chøa
chan t×nh phơ tư, mÉu - Đọc.
tư; lµ bµi ca tut ®Đp
cđa nh÷ng tÊm lßng cao
c¶.
§. Amixi ®· ®Ĩ l¹i trong
lßng ta h×nh ¶nh cao
®Đp th©n th¬ng cđa ngêi mĐ hiỊn, ®· gi¸o dơc
bµi häc về ®¹o lµm con
HĐ 4: Luyện tập
1. GV treo bảng phụ.
Đáp án C
 Cha của En-ri-cô là
người như thế nào?
A. Rất yêu thương và
nuông chiều con.
B. Luôn nghiêm khắc
và không tha thứ lỗi
lầm của con.
C. Yêu thương, nghiêm
Người soạn: Nguyễn Thị Hương Lài

Page 4

III. Tổng kết:
1. Nghệ thuật:
- Sáng tạo nên
hoàn cảnh xảy ra
câu chuyện: En-ricô mắc lỗi với
mẹ.
- Lồng trong câu
chuyện một bức
thư có nhiều chi
tiết
khắc
họa
người mẹ tận tụy,
giàu đức hy sinh.
- Lựa chọn hình thức
biểu
cảm
trực
tiếp, có ý nghóa
giáo dục.
2. Ý nghóa:
- Người mẹ có vai
trò vô cùng quan
trọng trong gia đình.
- Tình thương yêu,
kính trong cha mẹ là
tình cảm thiêng
liêng nhất đối với
mỗi con người.
* Ghi nhớ: SGK/12


Giáo án Ngữ văn 6
khắc và tế nhò trong
việc giáo dục con.
D. Luôn luôn thay mẹ
En-ri-cô giải quyết
mọi vấn đề trong gia
đình.
2 Sưu tầm những bài - Tìm và đọc trước lớp. Các
ca dao , thơ nói về tình bạn khác bổ sung.
cảm của cha mẹ
dành cho con và tình
cảm của con đối với
cha mẹ.
4. Dặn dò học sinh, bài tập về nhà: (1 phút)
- Đọc “Thư gửi mẹ” và “Vì sao hoa cúc có nhiều cánh nhỏ”.
- Học bài.
- Xem bài “Từ ghép”
V. RÚT KINH NGHIỆM BỞ SUNG
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Người soạn: Nguyễn Thị Hương Lài

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×