Tải bản đầy đủ

Nito và hợp chất của Nito

Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

Chương 2. Nito- Photpho
A.

Lí thuyết
Nhiệt phân muối nitrat
Muối M(NO3)x

K, Na, Ca

Sản phẩm

MNO2 + O2

Ba, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H,

Hg, Ag, Pt,

Cu


Au

MxOy + NO2 + O2

M + NO2 + O2

Chú ý:
(1) mgiảm = mNO2 + mO2
t0
(2) NH4NO2
N2 + H2O hoặc NH4NO3
t0
(3) (NH4)2CO3
NH3 + CO2 + H2O

t0

N2O + H2O

Photpho và các hợp chất Photpho
- P có độ âm điện bé hơn Nitơ nhưng hoạt động mạnh hơn Nitơ (vì P không có liên kết ba bền như N).
- Có 3 dạng thù hình: P trắng (tứ diện), P đỏ (polime của các tứ diện) và P đen.
- P trắng rất độc, bị oxi hoá ở ngay đk thường. P đỏ chỉ bị oxi hoá ở nhiệt độ cao. Sở dĩ có sự khác biệt như thế
là do cấu trúc tinh thể của chúng khác nhau làm cho P trắng hoạt động mạnh hơn.
- Số Oxi hoá thấp nhất -3 (PH3) ; cao nhất +5 (P2O5).
- Một số tính chất
Với H2: P + H2 3500 PH3↑ chất độc phôt-phin
Với Zn: Ptrắng + Zn
Zn3P2 thuốc diệt chuột.
Zn3P2 thuỷ phân trong nước tạo ra Zn3P2 + 6HOH
2PH3 + 3Zn(OH)2
B. Bài tập trắc nghiệm lí thuyết

Câu 1: Nguyên tố nào có tính kim loại và phi kim ngang nhau
A. N, P
B. As
C. Sb
D. Bi.
Câu 2: Nguyên tố nào + HNO3 → Muối + NO2↑ + H2O


A. N, P
B. As
C. Sb
D. Bi.
Câu 3: Trong các oxit hoá trị III của nhóm Nitơ, oxit nào tác dụng được cả axit lẫn bazơ mạnh
A. As2O3, Sb2O3
B. As2O3
C. Sb2O3
D. Bi2O3.
Câu 4: Cấu hình ngoài cùng của các nguyên tố nhóm Nitơ (nhóm VA) là
A. ns2 np5
B. ns2 np3
2
3
C. (n-1)s np
C. (n-1)d10 ns2 np3
Câu 5: Trong nhóm N, đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây là sai?
A. Năng lượng ion hoá giảm
B. Độ âm điện các nguyên tố giảm
C. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng
D. Tất cả các nguyên tố đều thể hiện tính phi kim
Câu 6: Các nguyên tố trong nhóm nitơ đều có hoá trị tối đa là V, riêng Nitơ chỉ có hoá trị tối đa là IV vì
A. Phân tử nitơ có cấu tạo bền.
B. Nguyên tử nitơ chỉ có 5 obitan.
C. Nguyên tử nitơ chỉ có 3e độc thân.
D. Nguyên tử nitơ không có obitan d trống.
Câu 7: Điều khẳng định nào sau đây là sai?
A. Liên kết trong phân tử N2 là bền nhất, do đó N2 thụ động ở điều kiện thường


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

B. Các bazơ Cu(OH)2, AgOH, Zn(OH)2 có thể tan trong dung dịch NH3
C. NH3 tan vô hạn trong H2O vì NH3 có thể tạo liên kết H với H2O
D. NH3 tan ít trong H2O vì NH3 ở thể khí ở điều kiện thường
Câu 8: Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với H là RH3. Phần trăm khối lượng R trong oxit cao nhất với
oxi là 43,66%. Nguyên tố R là
A. N
B. P
C. Al
D. C
Câu 9: Điều khẳng định nào sau đây là sai?
A. HNO3 đặc nguội không tác dụng với Al, Fe, Cr do bề mặt của những kim loại này được bao phủ bởi những
oxit rất bền.
B. Trong NH3, N ở trạng thái lai hoá sp3.
C. Khi nhỏ vài giọt nước Cl 2 vào dung dịch NH 3 đặc có khói trắng bay ra.
D. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế N2 tinh khiết bằng cách đốt NH3 trong O2.
Câu 10: Cho phương trình: N2 + 3H2 ⇄ 2NH3
∆H = -92 KJ/mol. Phản ứng sẽ thiên về chiều thuận khi
A. tăng nhiệt độ
B. tăng áp suất
C. giảm bớt [H2]
D. tăng [NH3]
Câu 11: Cho phương trình: N2 + O2 ⇄ 2NO. ∆H = +180KJ/mol. Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi
A. tăng áp suất của hệ
B. tăng nhiệt độ
C. tăng áp suất, giảm nhiệt độ
D. tiảm áp suất của hệ
Câu 12: Cho phản ứng: N2 + 3H2
2NH3. Hiệu suất của phản ứng tạo thành NH3 tăng nếu
A. giảm áp suất, tăng nhiệt độ.
B. giảm áp suất, giảm nhiệt độ.
C. tăng áp suất, tăng nhiệt độ.
D. tăng áp suất, giảm nhiệt độ.
Câu 13: Hiện tượng quan sát được dẫn NH3 qua CuO đun nóng là
A. CuO không đổi màu.
B. CuO chuyển từ đen sang vàng.
C. CuO chuyển từ đen sang màu xanh.
D. CuO chuyển từ đen sang màu đỏ, có hơi H2O ngưng tụ.
Câu 14: Để loại H2, NH3 ra khỏi hỗn hợp N2, H2, NH3 người ta cho ta dùng
A. H2SO4 đặc
B. CuO, nhiệt độ
C.nước vôi trong
D. nén, làm lạnh cho NH3 hoá lỏng
+O2(t0, Pt)
+O2
+A1
Câu 15: Cho sơ đồ p/u: A1
A2
A3 +O2+ H2O A4
A5.
Biết rằng các hợp chất A1, A2…A5 đều là các hợp chất của nitơ. Chất A5 trong sơ đồ trên là
A. NO2
B. NO
C. NH3
D. NH4NO3
Câu 16: Cho sơ đồ
phản
+ H2SO4
+ CO2,
P>,t0> ứng sau + H2O
NH3
X1
X2
X3 (khí) + X4
Các chất X1, X2, X3 lần lượt là
A. NH2CO, (NH3)2CO3, CO2
B. (NH2)2CO, (NH3)2CO3, NO2
C. (NH2)2CO, (NH4)2CO3, CO2
D. (NH2)2CO, (NH4)2CO3, NH3
Câu 17: Hòa tan NH3 trong nước được dung dịch A. Dung dịch A chứa
A. NH3 NH4+ OH- H2O
B. NH3 H+ OH- H2O
+
+
C. NH4 H OH H2O
D. NH4+ NH3 H+ H2O
Câu 18: NH3 tác dụng được với tất cả các chất và dung dịch trong dãy nào sau đây
A. KOH, HNO3, CuO, CuCl2
B. HCl, O2, Cl2, CuO, AlCl3
C. HI, KOH, FeCl3, Cl2
D. H2SO4, PbO, FeO, NaOH
Câu 19: Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch chứa AlCl3 và CuCl2 thu được kết tủa A. Nung A được chất rắn
B. Cho luồng CO dư đi qua B nung nóng được chất rắn là
A. Al2O3
B. Cu và Al
C. CuO và Al
D. Cu và Al2O3
Câu 20: Câu khẳng định nào sau đây không đúng?


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

A. NH3 vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá.
B. HNO3 đặc để lâu sẽ chuyển sang nâu vàng.
C. Khi NH3 qua CuO/to sẽ làm chất bột chuyển đen sang đỏ và có H2O ngưng tụ.
D. Nhỏ từ từ đến dư NH3 vào dd CuSO4, lúc đầu sẽ có kết tủa sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh
thẫm.
Câu 21: Chất nào có thể hoà tan Zn(OH)2?
A. Dung dịch NH3
B. Dung dịch NaOH
C. Dung dịch NaNO3
D. Dung dịch NaOH, NH3
Câu 22: Amoniac phản ứng được với nhóm chất nào sau đây
A. O2, CuO, Cu(OH)2, HNO3, NH4HSO4
B. Cl2, CuO, Ca(OH)2, HNO3, Zn(OH)2
C. Cl2, O2, HNO3, AgNO3, AgCl
D. Cl2, HCl, Zn(OH)2, Al(OH)3
Câu 23: NH3 tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây
A. KOH, HNO3, CuO, CuCl2
B. HCl, O2, Cl2, CuO, dung dịch AlCl3
C. HI, KOH, FeCl3, Cl2
D. H2SO4, PbO, FeO, NaOH
Câu 24: Phát biểu không đúng là
A. Các muối amoni đều dễ tan trong nước.
B. Muối amoni kém bền với nhiệt
C. Dung dịch muối NH4+ điện ly hoàn toàn tạo ra môi trường axit
D. Muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng NH3
Câu25: Khí X không màu mùi xốc đặc trưng, nhẹ hơn không khí, phản ứng với axit mạnh Y tạo nên muối Z.
Dung dịch muối Z không tạo kết tủa với BaCl2 và AgNO3. Chất X, Y, Z là
A. NH3(X); HNO3(Y); NH4NO3(Z)
B. PH3(X); HCl(Y); PH4Cl(Z)
C. NO2(X); H2SO4(Y); NH4Cl(Z)
D. SO2(X); NaHSO4(Y); Na2SO4(Z)
Câu26: Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể nguyên tử, photpho đỏ có cấu trúc polime
B. Nitrophotka là hỗn hợp của NH4H2PO4 và KNO3
C. Thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3
D. Cacbon monooxit và silic đioxit là oxit axit
Câu27: Kim loại tác dụng HNO3 không tạo chất nào sau đây
A. NH4NO3
B. NO
C. NO2
D. N2O5
Câu 28: HNO3 không thể hiện tính oxi hoá mạnh với chất nào sau đây
A. Fe3O4
B. Fe(OH)2
C. Fe2O3
D. FeO
Câu 29 Cho FeCO3 tác dụng HNO3. Sản phẩm khí hoá nâu một phần ngoài không khí và một muối kim loại là
A. CO, NO2, Fe(NO3)2
B. CO2, NO, Fe(NO3)3
C. CO2, NO2, Fe(NO3)2
D. CO2, NO2, Fe(NO3)3
Câu 30: Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3
A. Fe2O3, Cu, PO, P
B. H2S, C, BaSO4, ZnO
C. Au, Mg, FeS2, CO2
D. CaCO3, Al, Na2SO4, Fe(OH)2
Câu 31: Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 để có Fe(NO3)2, cần
A. HNO3 dư
B. HNO3 loãng
C. Fe dư
D. HNO3 đặc, nguội
,
Câu 32: Cho từng chất FeO, Fe, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2 Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt
tác dụng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng oxi hoá-khử xảy ra là
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Câu 33: Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

A. Fe2O3, Cu, Pb, P
B. H2S, C, BaSO4, ZnO
C. Au, Mg, FeS2, CO2
D. CaCO3, Al, Na2SO4, Fe(OH)2
Câu 34: Trong các chất sau : Fe2O3 , Fe3O4, Mg(OH)2, CuO, Fe(OH)2 , FeCl2 , Cu, Cu2O. Chất tác dụng với
dung dịch HNO3 loãng thì không tạo ra khí NO?
A. 1 chất
B. 2 chất
C. 3 chất
D. 4 chất
Câu 35:Axit nitric đặc có thể phản ứng được với các chất nào sau đây ở điều kiện thường?
A. Fe, MgO, CaSO3 , NaOH B. Al, K2O, (NH4)2SO4, Zn(OH)2
C. Ca, Au , NaHCO3, Al(OH)3
D. Cu, F2O3, Na2CO3, Fe(OH)2
Câu 36: Cho Zn vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm N2O và N2. Sau phản ứng thêm NaOH vào
lại thấy có hỗn hợp khí B thoát ra . Hỗn hợp khí B là
A. H2, NO2
B. H2, NH3
C. N2, N2O
D. NO, NO2
Câu 37 HNO3 tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:
A. NaHCO3, CO2, FeS, Fe2O3
B. K2SO3, K2O, Cu, Fe(NO3)2
C. FeO, Fe2(SO4)3, FeCO3, Na2O
D. CuSO4, CuO, Mg3(PO4)2.
Câu 38: Axit nitric đặc nguội có thể phả
n ứng được với các chất nào sau đây?
CO
B. CuO, Ag, Al(OH)3
A. Al, CuO, Na2 3
C. P, Fe, FeO
D. C, Ag, BaCl2
Câu 39: Cho các chất FeO, Fe2O3, Fe(NO3)2, CuO, FeS. Số chất tác dụng được với HNO3 giải phóng khí NO là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 40: Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, hóa chất nào sau đây được chọn làm nguyên liệu chính:
A. NaNO3, H2SO4 đặc
B. N2 và H2
C. NaNO3, N2, H2 và HCl
D. AgNO3 và HCl
Câu 41: Cho Fe(III) oxit tác dụng với axit nitric thì sản phẩm thu được là:
A. Fe(NO3)2, NO và H2O
B. Fe(NO3)2, NO2 và H2O
C. Fe(NO3)2, N2
D. Fe(NO3)3 và H2O
Câu 42: Dãy các chất nào sau đây khi phản ứng với HNO3 đặc nóng đều tạo khí:
A. Cu(OH)2, FeO, C
B. Fe3O4, C, FeCl2
C. Na2O, FeO, Ba(OH)2
D. Fe3O4, C, Cu(OH)2
Câu 43: Cho bột sắt tác dụng với HNO3 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì còn một lượng nhỏ Fe không tan.
Dung dịch thu được sau phản ứng là
A. Fe(NO3)3
B. Fe(NO3)2
C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3
D. Fe(NO3)2 và HNO3
Câu 44: Cho hỗn hợp Cu2S, FeS tan trong HNO3 dư thu được dung dịch có các ion
A. Cu2+, Fe2+, SO2, NO-3, H+
B. Cu2+, Fe3+, SO2-3, NO-3, H+
C. Cu2+, Fe2+, SO2-4, NO-3, H+
D. Cu2+, Fe3+, SO2-4, NO-3, H+
Câu 45: Để phân biệt 3 lọ HCl, H3PO4, HNO3 người ta dùng
A. Quỳ tím
B. BaCl2
C. AgNO3
D. Phênoltalêin
Câu 46: Hoá chất có thể hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 4 kim loại: Ag, Zn, Fe, Cu là
A. Dung dịch NaOH
B. Dung dịch H2SO4 đặc, nguội
C. Dung dịch H2SO4 loãng
D. Dung dịch HNO3 loãng
Câu 47: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3. Vai trò của NaNO3 trong phản ứng là
A. Chất xúc tác
B. Chất oxi hóa
C. Môi trường
D. Chất khử
Câu 48: Axit nitric đặc tác dụng được tất cả các chất trong dãy nào sau đây
A. Mg(OH)2, CuO, NH3, Ag
B. Mg(OH)2, CuO, Pt, NH3
C. MgO, NH3, FeO, Au
D. CaO, NH3, Au, FeSO4


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

Câu 49: Cho phản ứng Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của HNO3
A. (3x - 2y)
B. (18x - 6y)
C. (16x - 6y)
D. (2x - y)
Câu 24: Cho Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + NO2 + H2O. Tỉ lệ thể tích của NO và NO2 là 2 : 1 thì hệ số cân
bằng tối giản của HNO3 là
A. 12
B. 30
C. 18
D. 20
Câu 50: Cho m (g) Al tác dụng HNO3 sinh ra hỗn hợp NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 19. Tỉ lệ mol HNO3
tham gia làm môi trường và oxi hoá là
A. 2 : 1
B. 3 : 1
C. 1 : 2
D. 2 : 3
Câu 51: Cho hỗn hợp Cu, Fe tác dụng với HNO3. Nếu sau phản ứng chỉ thu được một muối duy nhất thì đó là
muối
A. Fe(NO3)3
B. Fe(NO3)2
C. Cu(NO3)3
D. CuNO3
Câu 52: Các phương trình nhiệt phân muối nitrat sau, phương trình nào không đúng?
t0
→
A. KNO3
KNO2 + 1/2O2.
t0
→
B. AgNO3
AgO + NO2 + 1/2O2.
t0
→
C. Ba(NO3)2
BaO + 2NO2 + 1/2O2.
t0
→
D. 2Fe(NO3)2
Fe2O3 + 4NO2 + 3/2O2.
Câu 53: Nhiệt phân hoàn toàn Ba(NO3)2 trong bình kín, sản phẩm thu được là
A. BaNO2, O2
B. Ba, NO2, O2
C. BaO, NO2, O2
D. BaNO2, NO2, O2
Câu 54: Nung Fe(NO3)2 trong bình kín không có oxi, thu được sản phẩm là
A. FeO + NO2 + O2
B. Fe2O3 + NO2 + O2
C. Fe2O3 + NO2
D. FeO + NO2
Câu 55: Dãy chất nào sau đây khi nhiệt phân không tạo khí làm xanh quỳ ẩm
A. (NH4)2SO4, NaCl
B. NH4Cl, Na2CO3
C. (NH4)2CO3, NaNO3
D. NH4NO2, Cu(NO3)2
Câu 56: Thuốc nổ đen là hỗn hợp nào sau đây?
A. KNO3 + S
B. KClO3 + C
C. KClO3 + C + S
D. KNO3 + C + S
Câu 57: Trong phản ứng: KClO3 + NH3 → KNO3 + KCl + Cl2 + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của NH3 trong
phương trình là
A. 10
B. 1
C. 2
D. 6
- 0
2+
+ 0
- 0
Câu 58: Cho các chất thử (1) Cu, OH /t ; (2) Fe , H /t ; (3) Al, OH /t ; (4) Cu, H+/t0. Để nhận biết ion NO3- có
trong dung dịch, người ta dùng
A. (1), (2), (3)
B. (2), (3), (4)
C. (3), (4)
D. (2), (3)
Câu 59: Phương án nào sau đây không thể dùng để nhận biết NO3
A. Cu, HCl
B. Al, NaOH
C. Fe2(SO4)3, H2SO4 D. FeSO4, NaHSO4
Câu 60: Dung dịch nào sau đây khi không hoà tan được Cu?
A. Dung dịch FeCl3
B. Dung dịch FeCl2
C. Dung dịch NaNO3 + HCl
D. Dung dịch NaHSO4 + NaNO3
Câu 61: Nhiệt phân chất rắn X được khí A làm xanh quỳ tím, khí B làm đỏ quỳ tím. X là chất nào trong các
chất sau
A. NH4HCO3
B. Cu(NO3)2
C. NH4Cl
D. NH4NO3


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

Câu 62: Cho dung dịch NaOH có pH = 12 (dung dịch A). Thêm 0,535 g NH4Cl vào 100 ml dung dịch A, đun
sôi, để nguội rồi thêm ít giọt dung dịch quỳ tím. Dung dịch sẽ có màu
A. Xanh
B. Đỏ
C. Không màu
D. Xanh, sau hoá đỏ
Câu 63: Phát biểu không đúng là
A. Các muối amoni đều dễ tan trong nước.
B. Muối amoni kém bền với nhiệt
C. Dung dịch muối NH4+ điện ly hoàn toàn tạo ra môi trường axit
D. Muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng NH3
Câu 64: Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch chứa AlCl3 và CuCl2 thu được kết tủa A. Nung A được chất rắn
B. Cho luồng CO dư đi qua B nung nóng được chất rắn là
A. Al2O3
B. Cu và Al
C. CuO và Al
D. Cu và Al2O3
Câu 65: Cho các loại phân đạm sau: amoni sunfat, amoni clrua, natri nitrat có thể dùng dung dịch chất nào sau đây để
phân biệt
A. NaOH
B. NH3
C. Ba(OH)2
D. BaCl2
Câu 66: Hầu hết các phân đoạn Amôni đều thích hợp đất ít chua là do
A. Amôni (NH4+) không thuỷ phân.
B. Amôni (NH4+) thuỷ phân cho môi trường Axit.
C. Amôni (NH4+) thuỷ phân cho môi trường Bazơ.
D. Amôni (NH4+) thuỷ phân cho môi trường trung tính.
Câu 67: Cho dung dịch NaOH có pH = 12 (dung dịch A). Thêm 0,535 g NH4Cl vào 100 ml dung dịch A, đun
sôi, để nguội rồi thêm ít giọt dung dịch quỳ tím. Dung dịch sẽ có màu
A. Xanh
B. Đỏ
C. Không màu
D. Xanh, sau hoá đỏ
Câu 68: Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) qua ống đựng 32g CuO nung nóng, thu được chất rắn A và khí B. Cho A
tác dụng với dung dịch HCl 2M dư. Thể tích axit đã tham gia phản ứng là
A. 0,5lít
B. 0,25lít
C. 0,15lít
D. 0,75lít
Câu 69: Cho dung dịch NH4NO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch hiđroxit của một kim loại hóa trị không đổi thì
thu được 4,48lít khí ở đktc và 26,1g muối khan. Công thức của hiđroxit kim loại đã dùng là
A. Ba(OH)2
B. Ca(OH)2
C. KOH
D. NaOH
Câu 70: Hoà tan 9,875g muối cacbonat vào H2O rồi cho tác dụng với H2SO4 vừa đủ thu được 8,25g muối sunfat
trung hoà khan. Công thức của muối đã dùng là
A. (NH4)2CO3
B. NH4HCO3
C. NaHCO3
D. Na2CO3
Câu 71: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100ml dung dịch có: NH4+, SO42-, NO3- rồi đun nóng thì được 6,72
lít (đktc) và 23,3g kết tủa. của (NH4)2SO4 và NH4NO3 là
A. 1M, 1M
B. 2M, 2M
C. 1M, 2M
D. 2M, 1M.
Câu 72: Trong dung dịch H3PO4 có các ion sau
2−
4

A. H+, HPO , PO
2−
4

3−
4

B. H+, PO

4

3−
4
2−
4


4

3−
4

C. H+, HPO , H2PO
D. H+, HPO , H2PO , PO
Câu 73: Biết phần trăm khối lượng photpho trong tinh thể Na2HPO4.nH2O là 8,659%. Công thức phân tử của
muối là
A. Na2HPO4.9H2O
B. Na2HPO4.10H2O
C. Na2HPO4.11H2O
D. Na2HPO4.12H2O
Câu 74: Cho +SiO2+C/t0C
sơ đồ phản ứng
sau:
+Ca/t0
+HCl
+O2
Ca3(PO4)2
X
Y
Z
T. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. P, Ca3P2, PH3, P2O5
B. P, Ca3P2, PH3, H3PO4
C. P, Ca3P2, H3PO4, P2O5
D. P2O5, Ca3P2, PH3, H3PO4


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

Câu 75: Để làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước có thể dùng mấy chất trong số các chất sau: CuSO4 khan; H2SO4
đặc, P2O5, KOH, BaO
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 76: Cho đồ phản ứng
Supephotphat
Photpho
X
Y
Z
Amophot
Các chất X, Y, Z tương ứng là
A. PH3, P2O5, HPO3
B. P2O5, HPO3, H3PO4
C. P2O3, HPO3, H3PO4
D. P2O5, HPO3, H4P2O7
CÁC DẠNG BÀI TOÁN
(1) Dạng bài toán hiệu suất

Công thức thường dùng:
n1 P1 M 2
=
=
n2 P2 M 1
(khi đề bài không cho số mol thì xem tỉ lệ mol như là mol)
n1, n2: tổng số mol hỗn hợp ban đầu và sau phản ứng.
P1, P2: áp suất hỗn hợp ban đầu và sau phản ứng.
M1, M2: khối lượng trung bình hỗn hợp ban đầu và sau phản ứng.
Câu 1: Hỗn hợp A gồm N2 và H2 theo tỉ lệ 1 : 3 về thể tích. Tạo điều kiện cho phản ứng xảy ra. Tỉ khối của A
đối với hỗn hợp B sau phản ứng là 0,6. Hiệu suất của phản ứng là
A. 80%
B. 50%
C. 70%
D. 85%
Câu 2: Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H 2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao
nhiêu?
A. 4 lít
B. 6 lít
C. 8 lít
D. 12 lít
Câu 3: Cho vào bình kín thể tích không đổi 0,2 mol NO và 0,3 mol O 2, áp suất trong bình là P 1. Sau khi phản
ứng hoàn toàn đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất là P2. Tỉ lệ của P1 và P2 là
A. P1 = 1,25P2
B. P1 = 0,8P2
C. P1 = 2P2
D. P1 = P2
Câu 4: Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít
(thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là
A. 50%
B. 30%
C. 20%
D. 40%
Câu 5: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín
(có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp
NH3 là
A. 50%.
B. 36%.
C. 40%.
D. 25%.
Câu 6: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 0 0C và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp
NH3, lại đưa bình về 00C. Nếu áp suất trong bình sau phản ứng là 9atm thì phần trăm
các khí tham gia phản
ứng là
A. N2 : 20% , H2 : 40%
B. N2 : 30% , H2 : 20%
C. N2 : 10% , H2 : 30%
D. N2 : 20% , H2 : 20%.
Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 0 oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp
NH3, lại đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản
ứng là
A. 10 atm
B. 8 atm
C. 9 atm
D. 8,5 atm


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

Câu 8: Một hỗn hợp gồm 8 mol N2 và 14 mol H2 được nạp vào một bình kín có dung tích 4 lít và giữ ở nhiệt độ
không đổi. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 10/11 áp suất ban đầu. Hiệu suất phản ứng là
A. 17,18%
B. 18,18%
C. 36,36%
D. 34,36%
Câu 9: Cho hỗn hợp khí N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với H2 là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua H 2SO4 đặc dư thì thể tích
khí còn lại một nửa. Thành phần phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là
A. 25% H2, 25% N2, 50% NH3
C. 25% H2, 50% N2, 25% NH3
B. 50% H2, 25% N2, 25% NH3 ,
D. 30%N2, 20%H2, 50% NH3
Câu 10: Cho hỗn hợp N2 và H2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất khí
trong bình
giảm 5% so với áp suất ban đầu. Biết ti lệ số mol của nitơ đã phản ứng là 10%. Thành phần phần
trăm về số mol của N2 và H2 trong hỗn hợp đầu là:
A. 15% và 85%
B. 82,35% và 77,5%
C. 25% và 75%
D. 22,5% và 77,5%.
Câu 11: Cho 5 lít N2 và 15 lít H2 vào một bình kính dung tích không đổi. Ở 0 oC, áp suất trong bình là P1 atm.
Đun nóng bình một thời gian thì thấy có 20% N 2 tham gia phản ứng, đưa bình về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất
trong bình lúc này là P2. Tỉ lệ P1 và P2 là
A. 6 : 10
B. 10 : 6
C. 10 : 9
D. 9 : 10
(2) Dạng bài toán H3PO4 hoặc P2O5 tác dụng với NaOH, Ca(OH)2
nOH −
n H 3 PO4
- Xét tỉ lệ mol

(tối đa chỉ tạo được 2 muối cùng lúc)
1

H2PO4-axit dư H2PO4-

2
HPO422muối H2PO4HPO42-

3
2muối
HPO42PO43-

PO43-

PO43- bazo dư

- Gọi số mol mỗi muối là x, y.
- Bảo toàn nguyên tố P, Na, Ca…và bảo toàn điện tích Ca 2+, Na+ và H2PO4-, HPO42-, PO43- để lập hệ phương trình
theo x, y.
Câu 1: Để trung hoà 100ml H3PO4 1M cần bao nhiêu mililit NaOH 1M?
A. 100ml
B. 200ml
C. 300ml
D. 150ml.
Câu 2: Khối lượng H2SO4 65% để điều chế 527,35kg supephotphat kép
A. 677kg
B. 700kg
C. 650kg
D. 720kg
Câu 3: Trộn dung dịch có 11,76 gam H3PO4 vào dung dịch có 16,8g KOH. Khối lượng các muối thu được là
A. 10,44g KH2PO4; 8,5g K3PO4
B. 10,24g K2HPO4; 13,5g K3PO4
C. 10,44g K2HPO4; 12,72g K3PO4
D. 10,20g KH2PO4; 13,5g K2HPO4; 8,5g K3PO4
Câu 4: Cho 14,2g P2O5 tan trong 400g dung dịch NaOH 5% thì sau phản ứng thu được
A. Na2HPO4, Na3PO4
B. NaH2PO4, Na2HPO4
C. NaH2PO4, Na2HPO4
D. NaH2PO4 , Na2HPO4, Na3PO4
Câu 5: Cho 12g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88g dung dịch H 3PO4 20% thu được dung dịch X. Trong
X chứa các muối
A. Na3PO4
B. NaH2PO4 và Na2HPO4
C. NaH2PO4
D. NaHPO4 và Na3PO4
Câu 6: Thêm 6 gam P2O5 vào 25 ml dung dịch H3PO4 6%, d = 1,03g/ml. Nồng độ của H3PO4 thu được là
A. 32,94%
B. 30,94%
C. 31,94%
D. 39,40%


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

Câu 7: Hòa tan hỗn hợp gồm 9,3 gam P và S vào lượng HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X và sản phẩm khử
duy nhất là NO2. Để trung hòa hoàn toàn X thì cần vừa đủ 0,8 mol NaOH. Số mol NO2 thu được là
A. 1,6 mol
B. 1,8 mol
C. 1,2 mol
D. 1,35 mol
Câu 8: Đốt 7,75 gam photpho trong oxi dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào bình đựng 100 gam NaOH 25%.
Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 15,07 % NaH2PO4 ; 17,4% Na3PO4
B. 17,75 % NaH2PO4 ; 20,5% Na3PO4
C. 15,07 % Na2HPO4 ; 17,4% Na3PO4
D. 17,75 % Na2HPO4 ; 20,5% Na3PO4
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam photpho trong oxi thu được chất rắn X, hòa tan X bằng dung dịch chứa 0,28
mol NaOH thì được 17,92 gam hỗn hợp hai muối photphat (trong đó có một muối trug hòa). Giá trị của m là
A. 8,68
B. 4,96
C. 3,41
D. 3,72
(3) Dạng bài toán về axit HNO3
- Để tìm công thức của FexOy ta nên quy thành hỗn hợp x mol Feo và y mol Oo rồi tìm tỉ lệ x : y
Feo – 3e → Fe3+
Oo + 2e → O2xN+5 + (5x-2y).e → NxOy và lập hệ phương trình mFe + mO = mFexOy

ne cho = ne nhận
- Kim loại dư hoặc HNO3 tối thiểu thì Fe chỉ tăng lên Fe2+.
Feo – 2e → Fe2+
mO
16

- Khi oxi hóa hỗn hợp kim loại thành oxit thì mO = mtăng và nO nguyên tử =
- Hỗn hợp Fe và FeO, Fe2O3, Fe3O4 nên quy đổi thành hỗn hợp của Feo và Oo (hoặc FeS, CuS2, FeS2…thì quy đổi
thành Feo, Cuo và So). Do đó, khi cho hỗn hợp trên tác dụng với HNO3 ta được:
Feo – 3e → Fe3+
Cuo – 2e → Cu2+
So – 6e → S6+ hoặc So – 4e → S4+
Oo + 2e → O2xN+5 + (5x-2y).e → NxOy
- Khi cho Al, Zn, Mg tác dụng với HNO 3 loãng thường sinh ra NH 4NO3. Số mol NH4NO3 tính bằng độ chênh
ncho − nnhan
8
lệch electron chia 8: n NH4NO3 =
- Cho hỗn hợp gồm Fe và kim loại A, B có hóa trị không đổi lần lượt tác dụng với HCl/H2SO4 loãng và
HNO3 hoặc H2SO4 đặc, ta sẽ có ne(2) > ne(1) và nFe = ne(2) - ne(1)
- Hỗn hợp của H+ (HCl/H2SO4 loãng) với NO3- (muối nitrat hoặc HNO3) tác dụng với kim loại Fe, Cu...thì
phương trình phản ứng là:
3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O
Fe + NO3- + 4H+ → Fe3+ + NO + 2H2O
Hoặc
3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + NO + 2H2O
Tính số mol HNO3cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim loại:

nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3
Lưu ý:

+) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng0.


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

+) Giá trị nHNO3không phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp.
+)Chú ý khi tác dụng với Fe3+ vì Fe khử Fe3+ về Fe2+ nên số mol HNO3 đã dùng để hoà tan hỗn
hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phải nói rõ HNO3 dư bao nhiêu %.
Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợpcáckim loại tác dụng HNO3( không có sự
tạo thành NH4NO3):

mmuối = mkl + 62( 3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2+8nNH4NO3)+mNH4NO3
?Lưu ý:
+) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.
+) Nếu có sự tạo thành NH4NO3 thì cộng thêm vào mNH4NO3có trong dd sau phản ứng
+) Chú ý khi tác dụngvới Fe3+,HNO3 phải dư.
Dạng 1. Các bài tập vận dụng các định luật bảo toàn dạng cơ bản
Câu 1: Cho 21,6g một kim loại tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 6,72 lit N2O (đktc). Kim loại đó là
A. Na
B. Zn
C. Mg
D. Al
Câu 2: Hoà tan 13,92g Fe3O4 bằng HNO3 thu được 448 ml NxOy (đktc). Khí NxOy có công thức là
A. NO
B. NO2
C. N2O
D. N2O3
Câu 3: Cho m (g) Cu tác dụng HNO3 dư được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp NO và NO2 có khối lượng là 15,2 gam.
Giá trị của m là
A. 25,6
B. 16
C. 2,56
D. 8
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 11,68g Cu và CuO trong 2 lit dung dịch HNO 3 0,25M thu được 1,752 lit khí NO
(đktc). Phần trăm khối lượng CuO trong hỗm hợp ban đầu là
A. 61,64%
B. 34,20%
C. 39,36%
D. 65,80%
Câu 5: Cho m gam Fe tác dụng với HNO3 thu được 6,72 lit hỗn hợp NO, NO2 có tỉ khối so với H2 là 19 và dd A
chứa Fe(NO3)3 và 10,8 g Fe(NO3)2. Giá trị m là
A. 5,6
B. 16,8
C. 12,32
D. 11,2
Câu 6: Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng hết với HNO 3 thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO 2.
Khối lượng muối tạo thành là
A. 5,6g
B. 4,45g
C. 5,07g
D. 2,485g.
Câu 7: Hoà tan 1,2 gam kim loại M vào HNO 3 thu được 0,224 lit N2 (đktc) (sản phẩm khử duy nhất). Kim loại
M là
A. Ca
B. Fe
C. Mg
D. Al
Câu 8: Hoà tan Zn và ZnO vào HNO 3 loãng dư. Kết thúc thí nghiệm thu được 8g NH4NO3 (không có khí thoát
ra) và 113,4 gam Zn(NO 3)2. Phần trăm số mol của Zn trong hỗn hợp là
A. 66,67%
B. 33,33%
C. 16,66%
D. 93,34%
Câu 9: Cho 11gam gồm Al, Fe vào HNO3 loãng dư thu được 6,72 lít NO (duy nhất). Khối lượng của Al và Fe
trong hỗn hợp lần lượt là
A. 5,4g; 5,6g
B. 5,6g; 5,4g
C. 8,1g; 2,9g
D. 2,1g; 8,9g
Câu 10: Cho 8,2g hỗn hợp Al và Fe có tỉ lệ mol là 4 : 1 hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HNO 3 thu được 5,6 lit
khí X (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Khí X là
A. NO
B. NO2
C. NH3
D. N2
Câu 11: Hoà tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe và 0,25 mol Al vào dung dịch HNO 3 dư thu được hỗn hợp khí A gồn
NO và NO2 có tỷ lệ số mol tương ứng là 2 : 1. Thể tích hỗn hợp khí A (đktc) là
A. 8,64
B. 10,08
C. 28
C. 12,8
Câu 12: Hoà tan hoàn toàn m(g) Fe 3O4 vào dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí NO và N2O có tỷ khối hơi đối
với H2 bằng 16,75. Thể tích NO và N2O (đktc) lần lượt là
A. 22,4 ; 6,72
B. 2,016 ; 0,672
C. 0,672 ; 2,016
D. 1,972 ; 0,448
Câu 13: Cho 6,4g Cu hoà tan hoàn toàn vào HNO 3 sau phản ứng thu được hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối so
với H2 là 18. Nồng độ mol của HNO3 là


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

A. 1,44M
B. 1,54M
C. 1,34M
D. 1,46M
Câu 14: Hoà tan 5,95g hỗn hợp Zn và Al có tỉ lệ mol 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 lit một
sản phẩm khử duy nhất X chứa nitơ. Vậy X là:
A. NO2
B. N2
C. NO
D. N2O
Câu 15: Cho m gam Al phản ứng hết với dung dịch HNO 3 dư thu được 8,96 lit (đktc) hỗn hợp khí NO và N 2O
có tỉ khối đối với H2 là 18,5. Giá trị của m là:
A. 17,5
B. 15,3
C. 19,8
D. 13,5
Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 45,9g kim loại R bằng dung dịch HNO 3 loãng thu được 26,88 lit (đktc) hỗn hợp khí
N2O và NO, trong đó số mol NO gấp 3 lần số mol N2O. Kim loại R là:
A. Zn
B. Al
C. Mg
D. Fe
Câu 17: Cho 11,8g hỗn hợp Al, Cu phản ứng với dung dịch HNO 3, H2SO4 dư thu được 13,44 lit hỗn hợp khí
SO2, NO2 có tỉ khối so với H2 là 26. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:
A. 50,00g
B. 61,20g
C. 56,00g
D. 55,80g
Câu 18: Cho 100 ml HNO 3 0,6M tác dụng với 1,12g Fe. Nồng độ muối thu được
A. Fe(NO3)3 0,2M
B. Fe(NO3)2 0,05M và Fe(NO3)3 0,15M
C. Fe(NO3)2 0,15M
D. Fe(NO3)2 0,25M và Fe(NO3)3 0,5M
Câu 19: Hoà tan hoàn toàn hỗ hợp FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được hỗn hợp hai khí X,
Y có tỷ khối so với H2 bằng 22,805. Hai khí X, Y lần lượt là
A. H2S, CO2
B. SO2, CO2
C. NO2, CO2
D. NO2, SO2
Câu 20: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,05 mol Ag và 0,03 mol Cu vào dung dịch HNO 3 thu được hỗn hợp
khí A gồm NO và NO2, có tỷ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. Thể tích hỗn hợp A ở đktc là
A. 1,369 g
B. 2,737 g
C. 2,224 g
D. 3,373 g
Câu 21: Cho m gam hỗn hợp Fe, FeO vào dung dịch H 2SO4 dư thu được 2,24 lit khí (đktc). Nếu hòa tan hỗn
hợp trên vào HNO3 (đặc, nguội) thì có 3,36 lit khí (đktc) sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là
A. 38,0
B. 16,4
C. 32,0
D. 20,50
Câu 22: Cho 20g Fe vào dung dịch HNO3 chỉ thu được sản phẩm khử duy nhất là NO. Sau phản ứng còn dư
3,2g Fe. Thể tích khí NO thu được là
A. 2,24 lít
B. 4,48 lít
C. 6,72 lít
D. 11,2 lít
Câu 23: Hoà tan hoàn toàn 19,2 g Cu bằng dung dịch HNO 3, thu khí NO oxi hoá thành NO2 rồi chuyển hết
thành HNO3. Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia các quá trình trên là
A. 1,68
B. 2,24
C. 3,36
D. 4,48
Câu 24: Cho 13,92g hỗn hợp Cu và một oxit sắt tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng được 2,688 lit khí NO duy
nhất (đkc) và 42,72g muối khan. Công thức oxit sắt:
A. FeO
B. Fe2O3
C. Fe3O4
D. Fe3O4 hoặc FeO
Câu 25: Hoà tan hết m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO 3 1M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO ( Sản phẩm duy nhất ). Nồng độ ion Fe 3+ có trong dung dịch là
( coi thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình phản ứng)
A. 0,3M
B. 0,05M
C. 0,2M
D. 0,25M
Câu 26: Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol
Fe; 0,15 mol Cu (Biết phản ứng chỉ tạo ra chất khử NO):
A. 0,8 lit
B. 1,0 lit
C. 1,2 lit
D. 0,6 lit
Câu 27: Hoà tan m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được khí NO duy nhất. Nếu đem khí NO
thoát ra trộn với O2 vừa đủ để hấp thụ hoàn toàn trong nước được dung dịch HNO 3. Biết thể tích oxi phản ứng là
0,336 lit (đktc). Giá trị của m là:
A. 34,8g
B. 13,92g
C. 23,2g
D. 20,88g
Câu 28: Hoà tan 4,431g hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HNO 3 loãng thu được dung dịch X (không chứa
muối amoni) và 1,568 lit (đktc) hỗn hợp khí không màu có khối lượng 2,59g trong đó có một khí hoá nâu trong
không khí. Số mol HNO3 phản ứng là:


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

A. 0,51
B. 0,455
C. 0,55
D. 0,49
Câu 29: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm 3 kim loại bằng dung dịch HNO 3 thu được 1,12 lit hỗn hợp khí
X (đkc) gồm NO2 và NO. Tỉ khối hơi của X so với H 2 là 18,2. Thể tích dung dịch HNO3 37,8% (d = 1,242g/ml)
cần dùng là
A. 20,18 ml
B. 11,12 ml
C. 21,47 ml
D. 36,7 ml
Câu 30: Nung 2,23g hỗn hợp X gồm 3 kim loại Fe, Al, Zn trong oxi sau một thời gian thu được 2,71g hỗn hợp
Y. Hoà tan hết Y vào dung dịch HNO3 dư được 0,672 lit khí NO ở đkc (sản phẩm khử duy nhất). Số mol HNO 3
phản ứng:
A. 0,12
B. 0,14
C. 0,16
D. 0,18
Câu 31: Hoà tan 15,2g hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 500ml dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lit khí NO
(00C và 2 at). Để trung hoà axit còn dư phải dùng vừa đủ 80g dung dịch NaOH 20%. Nồng độ mol/l ban đầu của
dung dịch HNO3 ban đầu là:
A. 3,6M
B. 1,8M
C. 2,4M
D. 1,2M
Câu 32: Cho 3,024g một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO 3 loãng thu được 940,8 ml khí N xOy (đktc,
sản phẩm khử duy nhất) có tỉ khối so với H2 là 22. Khí NxOy và kim loại M là:
A. NO và Mg
B. N2O và Fe
C. NO2 và Al
D. N2O và Al
Câu 33: Cho hỗn hợp gồm 4 kim loại có hoá trị không đổi: Mg, Cu, Zn, Al được chia làm 2 phần bằng nhau.
Phần 1: tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lit H 2. Phần 2: Hoà tan hết trong dung dịch HNO 3 loãng
dư thu được V lit một khí không màu hoá nâu ngoài không khí (các thể tích đo ở đkc). Giá trị của V là:
A. 2,24 lit
B. 3,36 lit
C. 4,48 lit
D. 5,6 lit
Câu 34: Chia m gam hỗn hợp X gồm Fe, Al thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung
dịch HCl dư thu được 7,28 lit H2. Phần 2: Hoà tan hết trong dung dịch HNO 3 dư thu được 5,6 lit NO duy nhất.
Các thể tích khí đo ở đktc. Khối lượng Fe, Al trong X là
A. 5,6g và 4,05g
B. 16,8g và 8,1g
C. 5,6g và 5,4g
D. 11,2g và 8,1g
Câu 35: Cho 13,92g Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO 3, sau phản ứng thu được dung dịch X và
0,448 lit khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất ở đkc). Khối lượng HNO3 tham gia phản ứng là:
A. 17,64g
B. 33,48g
C. 35,28g
D. 12,60g
Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 19,2g Cu bằng dung dịch HNO 3, toàn bộ lượng khí NO (sản phẩm khử duy nhất)
thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí oxi (đktc) tham gia vào quá trình trên
là:
A. 3,36 lit
B. 4,48 lit
C. 6,72 lit
D. 2,24 lit
Câu 37: Hoà tan hoàn toàn m(g) Fe 3O4 vào dung dịch HNO3, tất cả khí NO thu được đem oxi hoá bằng O 2
thành NO2 rồi sục vào nứơc cùng dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Thể tích O2 đã tham gia vào toàn bộ
các quá trình trên là 3,36l (đktc). Giá trị m (g) Fe3O4 là
A. 139,2 g
B. 13,92 g
C. 278,4 g
D. 27,84g
Câu 38: Cho 19,2 gam kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 dư thu được 4,48 lit khí NO (ở đktc),
dung dịch A. Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được một kết tủa B. Nung kết tủa B trong không khí đến khối
lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Kim loại M và khối lượng m của kết tủa B lần lượt là:
A. Cu; 36 g
B. Fe; 22,2 g
C. Cu; 24 g
D. Fe; 19,68 g
Dạng 2. Bài toán quy đổi hỗn hợp
Câu 1: Để m gam Fe ngoài không khí sau thời gian được 12g hỗn hợp B gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4. Cho hỗn
hợp B tác dụng với HNO3 thì được 2,24 lít NO (đktc). Giá trị của m là
A. 11,8
B. 10,08
C. 9,8
D. 8,8
Câu 2: Cho V lit CO qua m1 gam Fe2O3 sau đó thu được m2 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho hỗn hợp
vào HNO3 dư thì được 5,824 lit NO2 (đktc). Thể tích khí CO đã dùng là
A. 3,2 lit
B. 2,912 lit
C. 2,6 lit
D. 2,24 lit


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

Câu 3: Nung 7,28g bột Fe trong oxi, thu được m gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hỗn hợp X trong HNO 3 đặc,
nóng thu được 1,568 lit khí (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m
A. 9,84
B. 9,65
C. 10,0
D. 8,72
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Fe, FeO, Fe 2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, nóng (dư) thu được
4,48 lít khí NO duy nhất (đktc) và 96,8 gam Fe(NO3)3. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng
A. 1
B. 1,2
C. 1,4
D. 1,6
Câu 5: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung
dịch HNO3 dư, thoát ra 0,56 lít (đktc) NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 2,52
B. 2,22
C. 2,62
D. 2,32
Câu 6: Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe 2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 13,92g
hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hết X bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 5,824 lít khí
NO2 ở đktc. Giá trị của m là
A. 4g
B. 8g
C. 16g
D. 20g
Câu 7: Nung m gam bột Cu trong oxi thu được 37,6 gam hỗn hợp rắn X gồm Cu, CuO và Cu 2O. Hòa tan hoàn
toàn X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) thấy thoát ra 6,72 lít khí (ở đktc). Giá trị của m là:
A. 25,6 gam
B. 32 gam
C. 19,2 gam
D. 22,4 gam
Câu 8: Cho hỗn hợp gồm 6,96 gam Fe 3O4 và 6,40 gam Cu vào 300 ml dung dịch HNO 3 a M. Sau khi các phản
ứng kết thúc thu được dung dịch X và còn lại 1,60 gam Cu. Giá trị của a là
A. 0,15.
B. 1,20.
C. 1,50.
D. 0,12.
Câu 9: Cho hỗn hợp m gam gồm FeO và Fe xOy tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được a mol khí NO2, nếu
cho cùng lượng hỗn hợp trên vào H2SO4 đặc thì lượng khí SO2 thu được là b mol. Quan hệ giữa a va b là
A. a = 2b
B. a = b
C. b = 2a
D. b = 1/2a
Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 25,6g hỗn hợp Fe, FeS, FeS 2 và S bằng dung dịch HNO 3 dư thu được dung dịch Y
và V lit khí NO duy nhất. Thêm dung dịch Ba(OH) 2 dư vào dung dịch Y thu được 126,25g kết tủa. Giá trị của V
là:
A. 27,58
B. 19,04
C. 24,64
D. 17,92
Câu 11: Để 6,72g Fe trong không khí thu được m gam hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Để hoà tan X cần dùng vừa
hết 255ml dung dịch HNO3 2M thu được V lit khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đkc). Giá trị của m và V là:
A. 8,4 và 3,360
B. 10,08 và 3,360
C. 8,4 và 5,712
D. 10,08 và 5,712
Câu 12: Cho 11,36g hỗn hợp X gồm: Fe; FeO; Fe 2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng dư
được 1,344 lit khí NO (đkc) và dung dịch Y. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn Y là:
A. 49,09g
B. 35,50g
C. 38,72g
D. 34,36g
Câu 13: Hoà tan hết m gam hỗn hợp Fe; FeO; Fe 3O4 trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư được 448ml khí NO2
(đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 14,52g muối. Giá trị của m:
A. 3,36
B. 4,64
C. 4,28
D. 4,80
Câu 14: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe 3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO3 3,2M. Sau phản ứng
được 2,24 lit khí NO (đkc) duy nhất và còn lại 1,46g kim loại
không tan. Giá trị của m:
A. 17,04
B. 19,20
C. 18,50
D. 20,50
Câu 15: Cho 5,584g hỗn hợp Fe và Fe 3O4 tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HNO 3 loãng. Sau khi phản ứng
hoàn toàn thu được 0,3136 lit khí NO duy nhất và dung dịch X. Nồng độ dung dịch HNO3 là
A. 0,472M
B. 0,152M
C. 3,040M
D. 0,304M
Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 30,4g hỗn hợp rắn X gồm Cu, CuS, Cu 2S và S bằng dung dịch HNO 3 thoát ra 20,16
lit khí NO duy nhất (đkc)và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được bao nhiêu gam kết tủa:
A. 81,55g
B. 29,40g
C. 110,95g
D. 115,85g


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

Câu 17: Hỗn hợp X gồm Zn; ZnS; S. Hoà tan 17,8g hỗn hợp X trong HNO 3 đặc nóng dư thu được V lit khí NO2
duy nhất (đkc) và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch Ba(OH) 2 dư vào dung dịch Y thu được kết tủa nặng
34,95g. Giá trị của V:
A. 8,96
B. 20,16
C. 22,40
D. 29,12
Câu 18: Cho luồng khí H2 đi qua ống sứ đựng m gam Fe 2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 13,92g hỗn
hợp X gồm 4 chất. Hoà tan hết X bằng dung dịch HNO 3 đặc nóng, dư được 5,824 lit NO 2 (đkc, sản phẩm khử
duy nhất). Giá trị của m:
A. 16
B. 32
C. 48
D. 64
Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp gồm: S, FeS, FeS 2 trong HNO3 dư được 0,48 mol NO2 và dung
dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn
thu được là:
A. 17,545 gam
B. 18,355 gam
C. 15,145 gam
D. 2,4 gam
Câu 20: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe 3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy
đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung
dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 138,5
B. 99,55
C. 151,5
D. 148,0
Câu 21: Hỗn hợp A gồm ba oxit sắt (FeO, Fe 3O4, Fe2O3), hòa tan hết m gam hỗn hợp A này bằng dung dịch
HNO3 thì thu được hỗn hợp B gồm hai khí NO 2 và NO có thể tích 1,12 lít (đktc) và tỉ khối hỗn hợp B so với
hiđro bằng 19,8. Giá trị của m là:
A. 20,88 gam
B. 46,4 gam
C. 23,2 gam
D. 16,24 gam
Câu 22: Đem nung hỗn hợp gồm x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời gian, thu được 63,2 gam
hỗn hợp B gồm hai kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng. Hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên bằng dung
dịch HNO3 đậm đặc thu được 0,6 mol NO2. Giá trị của x là:
A. 0,7 mol
B. 0,6 mol
C. 0,5 mol
D. 0,4 mol
Câu 23: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu
được 1,344 lit khí NO (đktc), là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa
12,88 gam Fe. Số mol HNO3 trong dung dịch đầu là:
A. 1,04
B. 0,64
C. 0,94
D. 0,88
Câu 24: Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS 2, S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 53,76 lít
NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đkc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc
lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là
A. 16 gam
B. 9 gam
C. 8,2 gam
D. 10,7 gam
Câu 25: Đốt cháy 5,6g bột Fe trong bình đựng O 2 thu được 7,36g hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Hoà tan hỗn hợp
X bằng dung dịch HNO3 thu được V ml (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2. Tỉ khối của Y so với H2 bằng 19.
Thể tích V là:
A. 672
B. 336
C. 448
D. 896
Câu 26: Cho 61,2g hỗn hợp Cu và Fe 3O4 tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lit khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4g kim loại. Cô
cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m:
A. 151,5g
B. 97,5g
C. 137,1g
D. 108,9g
Câu 27: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO; CuO và Fe 3O4 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng
vừa đủ 250ml dung dịch HNO 3 được dung dịch Y và 3,136 lit hỗn hợp NO 2; NO (đktc), tỉ khối của hỗn hợp khí
so với H2 là 20,143. Giá trị của m và nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 phản ứng là:
A. 46,08g và 7,28M
B. 23,04g và 7,28M
C. 23,04g và 2,10M
D. 46,08g và 2,10M
Câu 28: Cho 0,15 mol CuFeS2 và 0,09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và
hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Mặt khác, nếu thêm


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được a
gam chất rắn. Giá trị của m và a:
A. 111,84g và 157,44g
B. 112,84g và 157,44g
C. 111,84g và 167,44g
D. 112,84g và 167,44g
Câu 29: Hỗn hợp X gồm FeS 2 và MS có số mol như nhau, M là kim loại có hoá trị không đổi. Cho 6,51g X tác
dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HNO 3 đun nóng thu được dung dịch A 1 và 13,216 lit hỗn hợp khí A2
(đkc) có khối lượng 26,34g gồm NO2 và NO. Thêm một lượng BaCl2 dư vào dung dịch A1 thấy tạo thành m1
gam kết tủa trắng trong dung dịch dư axit trên. Kim loại M và giá trị m1 là:
A. Cu và 20,97g
B. Zn và 23,3g
C. Zn và 20,97g
D. Mg và 23,3g
Dạng 3. Al, Zn, Mg tác dụng với HNO3 có sinh ra muối NH4NO3
Câu 1: Hoà tan hoàn toàn m gam Mg và Cu trong 200 ml HNO 3 3M vừa đủ thu được 1,12 lit NO (đktc) và
dung dịch A. Giá trị của m là
A. 17,8
B. 19,65
C. 20,0
D. 9,48
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 1,2 gam kim loại X vào dung dịch HNO 3 dư tạo ra khí N2 (duy nhất), thể tích 0,224
lít (đktc). Kim loại X là
A. Zn
B. Cu
C. Mg
D. Al
Câu 3: Cho 19,8g kim loại M tan hoàn toàn trong HNO 3loãng dư, thu được 2,24 lit khí (đktc) và dung dịch X.
Cho KOH vào X thì có 2,24 lit khí (đktc) làm xanh quỳ ẩm thoát ra. Kim loại M
A. Mg
B. Fe
C. Al
D. Zn
Câu 4: Hoà tan 0,6g kim loại M vào HNO3 dư thu được 0,112lit khí N2 (đktc). Kim loại M là
A. Mg
B. Fe
C. Cu
D. Al
Câu 5: Cho 9,94g hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu tan hoàn toàn trong HNO 3 thu được 3,584lit khí (đktc). Tổng
khối lượng muối thu đựoc sau phản ứng là
A. 19,86g
B. 39,7g
C. 18,96g
D. 37,9g
Câu 6: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO 3 loãng, thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O và
0,01 mol khí NO (không tạo ra NH4NO3). Giá trị m là
A. 13,5 g
B. 1,35 g
C. 0,81 g
D. 8,1 g
Câu 7: Cho 1,35g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01
mol NO và 0,04 mol NO2. Khối lượng mối tạo ra trong dung dịch là
A. 2,845g
B. 5,69g
C. 1,896g
D. 4,05g
Câu 8: Hoà tan hết 3,6gam hỗn hợp Al, Mg trong dung dịch HNO 3 thấy thoát ra 1,568 lít khí gồm NO và N2O ở
đktc và có tỉ khối so với H2 là 18. Khối lưọng tương ứng của các kim loại là (g)
A. 2,46 và 1,14
B. 2,36 và 1,24
C. 2,26 và 1,34
D. 2,16 và
1,44
Câu 9: Hòa tan 1,62gam kim loại M trong dung dịch HNO3 thì sau phản ứng thu được 0,784 lít hỗn hợp khí A ở
đktc gồm N2O và NO, tỷ khối của A so với H2 bằng 18. Kim loại M đã sử dụng là
A. Mg
B. Zn
C. Al
D. Fe
Câu 10: Hòa tan 27g Al trong HNO3, thấy có 0,3 mol khí X bay ra (ngoài X ra, không có sản phẩm khử nào
khác). Khí X là
A. N2
B. N2O
C. NO
D. NO2
Câu 11: Hòa tan 10,71g hỗn hợp gồm Al, Fe và Zn trong 4 lít dung dịch HNO 3 a(M), vừa đủ thu được 1,792lít
hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỷ lệ mol 1 : 1. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m và
a là
A. 55,35g và 2,2M B. 55,35g và 0,22M C. 53,55g và 2,2M
D. 53,55g và 0,22M
Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 8,4g Mg vào 1 lit dung dịch HNO 3 vừa đủ. Sau phản ứng thu được 0,672 lit khí N 2
(đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 55,8g muối khan. Nồng độ mol/l của dung dịch HNO 3 đã
dùng:


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

A. 0,76M
B. 0,86M
C. 0,96M
D. 1,06M
Câu 13: Hoà tan 12,42g Al bằng dung dịch HNO3 loãng dư được dung dịch X và 1,344 lit (đktc) hỗn hợp khí Y
gồm N2O và N2, tỉ khối của Y so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan:
A. 106,38g
B. 34,08g
C. 97,98g
D. 38,34g
Câu 14: Cho 0,05 mol Al và 0,02 mol Zn tác dụng vừa đủ với 2 lit dung dịch HNO 3 loãng, sau phản ứng thu
được khí không màu, nhẹ hơn không khí. Phần dung dịch đem cô cạn thu được 15,83g muối khan. Nồng độ
mol/l của dung dịch HNO3 đã dùng:
A. 0,1450M
B. 0,1120M
C. 0,1125M
D. 0,1175M
Câu 15: Cho 2,16g Mg tác dụng với dung dịch HNO 3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lit
khí NO (đkc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X:
A. 13,92g
B. 13,32g
C. 8,88g
D. 6,52g
Câu 16: Cho 15 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO 3 dư, đến phản ứng hoàn toàn thu
được dung dịch X và 4,48 lít khí duy nhất NO (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 109,8 gam muối
khan. % số mol của Al trong hỗn hợp ban đầu là
A. 36%.
B. 33,33%.
C. 64%.
D. 6,67%.
Dạng 4. Dựa vào độ chênh lệch electron để tính số mol của Fe
Câu 1: Hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 2 kim loại Fe và Cu bằng dung dịch HNO 3 đặc, nóng thu được 22,4
lit khí màu đỏ nâu. Nếu thay axit HNO 3, bằng H2SO4 đặc, nóng thì thu được bao nhiêu lít khí SO 2 (thể tích khí
đo ở đktc)
A. 22,4
B. 11,2
C. 2,24
D. 4,48
Câu 2: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B đứng trước H trong dãy điện hoá, có hoá trị không đổi. Chia X thành 2
phần bằng nhau. Phần (I): hoà tan trong dung dịch hỗn hợp HCl và H 2SO4 loãng, tạo ra 3,36 lit khí (đktc). Phần
(II): cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO (duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là
A. 2,24
B. 3,36
C. 4,48
D. 6,72
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 11gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại M có hóa trị không đổi bằng dung dịch HCl
thu được 0,4 mol khí H2. Còn khi hòa tan 11gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO 3 loãng, dư thì thu được 0,3
mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Kim loại M là :
A. Cr
B. Cu
C. Mn
D. Al
Câu 4: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi trong dung dịch HCl dư thu được
1,008 lit khí H2 (đkc) và dung dịch chứa 4,575g muối khan. Nếu cũng hoà tan m gam hỗn hợp trên bằng dung
dịch HNO3 đặc và H2SO4 ở nhiệt độ thích hợp thì thu được 1,8816 lit hỗn hợp 2 khí (đkc) có tỉ khối so với H 2 là
25,25. Kim loại M là:
A. Al
B. Fe
C. Cu
D. Zn
Câu 5: Hoà tan 4,95g hỗn hợp X gồm Fe và Kim loại R có hoá trị không đổi trong dung dịch HCl dư thu được
4,032 lit H2. Mặt khác, nếu hoà tan 4,95g hỗn hợp trên trong dung dịch HNO 3 dư thu được 0,336 lit NO và
1,008 lit N2O (thể tích khí đo ở đktc). Kim loại R và phần trăm của nó trong X
A. Mg và 43,64%
B. Zn và 59,09%
C. Cr và 49,09%
D. Al và 49,09%
Câu 6: Cho 0,96 gam bột Mg vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO 3 0,2M và Cu(NO3)2 1M. Khuấy đều tới
phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A và dung dịch B. Sục khí NH 3 dư vào B, lọc lấy kết tủa nung đến khối
lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A. 2,4gam
B. 1,52gam
C. 1,6gam
D. 1,2gam
Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm 0,02 mol Al và 0,045 mol Zn tác dụng với 100ml dung dịch Y chứa AgNO 3 và
Cu(NO3)2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn Z gồm 3 kim loại, cho m gam Z tác dụng
hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít khí NO ở đktc (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V

A. 0,784 lít
B. 0,986 lít
C. 1,008 lít
D. 1,12 lít


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

Câu 8: Hỗn hợp X gồm 3 kim loại hoạt động A, B, C (có hóa trị không đổi). Chia X làm hai phần bằng nhau.
Hòa tan hoàn toàn phần I trong dung dịch loãng chứa hai axit HCl và H 2SO4 thu được 3,36lít khí H2 ở đktc.
Phần II cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 loãng, thu được Vlít khí NO duy nhất ở đktc. Giá trị của V

A. 2,24lít
B. 3,36lít
C. 4,48lít
D. 6,72lít
Câu 9: Cho 15,8 gam hỗn hợp gồm hai kim loại có hóa trị không đổi A, B và Fe tác dụng với H 2SO4 dư thì
được 7,84 lit khí (đktc). Nếu cho một nửa hỗn hợp trên tác dụng hết với HNO 3 dư thì thu được 1,568 lit (đktc)
hỗn hợp hai khí N2 và NO (phản ứng không tạo NH4NO3) có khối lượng là 2,04 gam. Phần trăm khối lượng của
Fe trong hỗn hợp ban đầu là
A. 15,68.
B. 7,84.
C. 11,76.
D. 3,92.
Dạng 5. Hỗn hợp (H+, NO3-) tương đương axit HNO3
Câu 1: Cho 3,2g Cu tác dụng với 100ml hỗn hợp HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sản phẩm khử duy nhất là NO.
Thể tích NO thu được là
A. 0,672 lit
B. 0,448 lit
C. 0,224 lit
D. 0,336 lit
Câu 2: Cho 1 lượngbột Cu dư vào 200ml hỗn hợp HNO 3 0,5M và H2SO4 0,25M tạo ra V lít khí NO. Nếu cô
cạn dung dịch trong điều kiện thích hợp thì được muối khan. Thể tích V lít và lượng muối khan lần lượt là
A. 2,24 ; 12,7
B. 1,12 ; 10,8
C. 0,56 ; 12,4
D. 1,12 ; 12,7
Câu 3: Cho 1,92 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO 3 0,75M thoát ra V1 lít khí NO. Nếu cho 1,92g Cu
tác dụng với 80ml dung dịch HNO 3 0,75M và H2SO4 0,125M thoát ra V2 lít khí NO. Biết NO là sản phẩm khí
duy nhất, V1 và V2 đo ở cùng điều kiện ta có
A. V1 = 0,75 V2
B. V1 = V2
C. V1 = 1,5 V2
D. 3V3 = 2V2
Câu 4: Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp HNO 3 0,8M và H2SO4 0,2M thu được V lit
(đktc) khí NO sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là
A. 0,672
B. 0,448
C. 0,224
D. 0,336
Câu 5: Hòa tan 21,6 gam Al vào dung dịch KNO 3 và KOH, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn kim loại Al tan hết.
Thể tích khí NH3 (đktc) tạo thành là
A. 2,24 lít
B. 4,48 lít
C. 6,72lít
D. 8,96 lít
Câu 6: Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M, sản phẩm khử duy nhất là
NO. Số gam muối khan thu được là
A. 7,90
B. 8,84
C. 5,64.
D. 0,08
Câu 7: Hoà tan hết 10,32g hỗn hợp Ag, Cu bằng lượng vừa đủ 160ml dung dịch gồm HNO 3 1M và H2SO4 0,5M
thu được dung dịch X và sản phẩm khử NO duy nhất. Cô cạn dung dịch A thu được khối lượng muối khan là:
A. 22,96g
B. 18,00g
C. 27,92g
D. 29,72g
Câu 8: Hoà tan bột Fe vào 200 ml dung dịch NaNO3 và H2SO4. Đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A
và 6,72 lit hỗn hợp khí X gồm NO và H 2 có tỉ lệ mol 2:1 và 3g chất rắn không tan. Biết dung dịch A không chứa
muối amoni. Cô cạn dung dịch A thu được khối lượng muối khan là:
A. 126g
B. 75g
C. 120,4g
D. 70,4g
Câu 9: Hoà tan hỗn hợp A gồm Cu và Ag trong dung dịch HNO3 và H2SO4 thu được
dung dịch B chứa 7,06g muối và hỗn hợp G gồm 0,05 mol NO2 và 0,01 mol SO2. Khối
lượng hỗn hợp A bằng:
A. 2,58g
B. 3,06g
C. 3,00g
D. 2,58g
Câu 10: Hoà tan hết hỗn hợp gồm x mol Fe và y mol Ag bằng dung dịch hỗn hợp HNO 3 và H2SO4 thấy có
0,062 mol khí NO và 0,047 mol SO 2 thoát ra. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 22,164g hỗn
hợp các muối khan. Giá trị của x và y là:
A. 0,07 và 0,02
B. 0,09 và 0,01
C. 0,08 và 0,03
D.0,12 và 0,02
Câu 11: Hoà tan 0,1 mol Cu vào 120ml dung dịch X gồm HNO 3 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc
thu được V lit khí NO duy nhất. Giá trị của V:


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

A. 1,344 lit
B. 1,49 lit
C. 0,672 lit
D. 1,12 lit
Câu 12: Dung dịch X chứa 14,6 gam HCl và 22,56 gam Cu(NO 3)2. Thêm m (gam) bột sắt vào dung dịch X, sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng là 0,5m (gam) và chỉ tạo khí NO (sản
phẩm khử duy nhất ). Giá trị của m là
A. 9,28
B. 20,48
C. 14,88
D. 1,92
Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 19,2g kim loại M trong hỗn hợp dung dịch HNO 3 và H2SO4 đặc nóng thu được 11,2
lit khí X gồm NO2 và SO2 có tỉ khối so với metan là 3,1. Kim loại M là:
A. Mg
B. Al
C. Fe
D. Cu
Câu 14: Hoà tan 11,76g Fe bằng 200 ml dung dịch gồm HCl 2,5M và NaNO 3 0,5M thu được dung dịch B và V
(lit) khí NO ( sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối trong dung dịch B thu được là:
A. 26,67g
B. 31,25g
C. 36,00g
D. 25,40g
Câu 15: Hoà tan 0,1 mol Fe và 0,05 mol Fe 3O4 bằng 500 ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng thu được dung
dịch X. Cho vào dung dịch X một lượng dư NaNO 3 thì thu được dung dịch Y. Khối lượng Cu tối đa có thể bị
hoà tan trong dung dịch Y ( biết phản ứng chỉ tạo ra khí NO duy nhất) là:
A. 6,4 gam
B. 9,6 gam
C. 19,2 gam
D. 12,8 gam
Câu 16: Hoà tan 15,6g hỗn hợp kim loại R có hoá trị không đổi vào dung dịch HNO 3 loãng dư. Khi phản ứng
kết thúc thu được 896ml khí N 2. Thêm vào dung dịch mới thu được một lượng dung dịch NaOH nóng dư được
224ml một chất khí. (Các thể tích khí đo ở đktc). Kim loại R là:
A. Zn
B. Cu
C. Al
D. Mg
+
2Câu 17: Dung dịch A chỉ chứa các ion H , NO3 , SO4 . Đem hoà tan 6,28g hỗn hợp B gồm 3 kim loại có hoá trị
lần lượt là I, II, III vào dung dịch A thu được dung dịch D và 2,688 lit khí X gồm NO 2 và SO2. Cô cạn dung dịch
D được m gam muối khan, biết rằng khí X có tỉ khối so với H2 là 27,5. Giá trị của m là:
A. 15,76g
B. 16,57g
C. 17,56g
D. 16,75g
Câu 18: Để m gam phoi sắt ngoài không khí, sau một thời gian sắt bị oxi hoá thành hỗn hợp X gồm 4 chất có
khối lượng 27,2g. Hoà tan hết X trong 300 ml dung dịch HCl a mol/l thấy thoát ra 3,36 lit khí H 2 (đkc) và dung
dịch Y. Cho tiếp dung dịch HNO3 tới dư vào dung dịch Y thu được dung dịch Z chứa hỗn hợp FeCl 3, Fe(NO3)3,
HNO3 dư và 2,24 lit khí NO duy nhất thoát ra (đkc). Giá trị của m và a lần lượt là:
A. 22,4g và 2M
B. 16,8g và 3M
C. 22,4g và 3M
D. 16,8g và
2M
(4) Dạng toán nhiệt phân muối Nitrat
Câu 1: Các phương trình nhiệt phân muối nitrat sau, phương trình nào không đúng?
t0
→
A. KNO3
KNO2 + 1/2O2.
t0
→
B. AgNO3
AgO + NO2 + 1/2O2.
t0
→
C. Ba(NO3)2
BaO + 2NO2 + 1/2O2.
t0
→
D. 2Fe(NO3)2
Fe2O3 + 4NO2 + 3/2O2.
Câu 2: Nhiệt phân hoàn toàn Ba(NO3)2 trong bình kín, sản phẩm thu được là
A. BaNO2, O2
B. Ba, NO2, O2
C. BaO, NO2, O2
D. BaNO2, NO2, O2
Câu 3: Nung Fe(NO3)2 trong bình kín không có oxi, thu được sản phẩm là
A. FeO + NO2 + O2
B. Fe2O3 + NO2 + O2
C. Fe2O3 + NO2
D. FeO + NO2
Câu 4: Dãy chất nào sau đây khi nhiệt phân không tạo khí làm xanh quỳ ẩm


Hienntt.s66.hoasphn@gmail.com
ĐT: 01693419908

A. (NH4)2SO4, NaCl
B. NH4Cl, Na2CO3
C. (NH4)2CO3, NaNO3
D. NH4NO2, Cu(NO3)2
Câu 5: Thuốc nổ đen là hỗn hợp nào sau đây?
A. KNO3 + S
B. KClO3 + C
C. KClO3 + C + S
D. KNO3 + C + S
Câu 6: Trong phản ứng: KClO3 + NH3 → KNO3 + KCl + Cl2 + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của NH3 trong phương
trình là
A. 10
B. 1
C. 2
D. 6
Câu 7: Đun nóng hỗn hợp 2 muối rắn (NH 4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44 lít khí NH3 và 11,2lít khí CO2.
Thành phần % các muối theo khối lượng (các khí đo ở đktc) theo thứ tự là
A. 60%, 40%
B. 40%, 60%
C. 23,3%, 76,7%
D. 76,7%, 23,3%
Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn 18,8g muối Nitrat của kim loại M. Thu được 8g oxit kim loại tương ứng. M là kim
loại nào
A. Cu
B. Mg
C. Fe
D. Zn
Câu 9: Nung m gam Cu(NO3)2 sau thời gian thì dừng lại làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm đi 0,54g
so với ban đầu. Khối lượng Cu(NO3)2 bị nhiệt phân là
A. 1,88g
B. 0,47g
C. 9,4g
D. 0,94g
Câu 10: Nung hoàn toàn 27,3g hỗn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào H2O thì có
1,12 lít khí không bị hấp thụ. Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp là
A. 28,2g
B. 8,6g
C. 4,4g
D. 18,8g
Câu 11: Đem nung 36,3 gam Fe(NO 3)3 sau một thời gian thu được chất rắn có khối lượng 20,1gam. Thể tích O 2
thu được (đktc) là
A. 4,376 lit
B. 2,184 lit
C. 1,69 lit
D. 3,36 lit
Câu 12: Nhiệt phân 63,9 gam Al(NO3)3 sau phản ứng làm nguội và đem cân thấy khối lượng chất rắn thu được
là 31,5 gam. Hiệu suất của phản ứng là
A. 49,3%
B. 66,7%
C. 69,8%
D. 75,8%
Câu 13: Nhiệt phân m gam Fe(NO 3)2 sau một thời gian đem cân lại thấy khối lượng chất rắn trong bình giảm
20gam. Khối lượng muối Fe(NO3)2 đã bị nhiệt phân là
A. 36,0g
B. 33,3g
C. 37,5g
D. 25,71g
Câu 14: Nhiệt phân hoàn toàn m gam một muối amoni của axit cacbonic rồi dẫn toàn bộ sản phẩm vào 50 gam
dung dịch H2SO4 19,6%, sau phản ứng thu được một muối trung hòa có nồng độ 23,913%. Công thức phân tử
và giá trị m là
A. (NH4)2CO3 và 9,6
B. (NH4)2CO3 và 19,2
C. NH4HCO3 và 7,9
D. NH4HCO3 và 15,8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×