Tải bản đầy đủ

KH NGhe

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
NGHỀ: LÀM VƯỜN LỚP 8
Năm học 2017 – 2018
Tuần
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

1
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

2
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

3
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

Ngà
y

dạy

Nội dung
giảng dạy
từng buổi
(3 tiết)

Mục tiêu

- HS nắm được vị trí và đặc điểm của nghề
làm vườn. Biết được yêu cầu đối với nghề
làm vườn, tình hình và phương hướng phát
triển nghề làm vườn ở nước ta.
- Rèn kĩ năng so sánh.
- Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc.
- HS nắm được nguyên tắc thiết kế và quy
hoạch vườn. Nắm được một số mô hình
Nguyên tắc
vườn ở các vùng sinh thái.
thiết kế và
- Rèn cho học sinh KN thiết kế và quy hoạch
quy hoạch
vườn.
vườn
- GD ý thức tự chủ, độc lập, sáng tạo trong
học tập
- HS nắm được phương châm, nội dung thiết
kế và quy hoạch vườn. Nắm được một số mô
Nguyên tắc
hình vườn ở các vùng sinh thái.
thiết kế và
- Rèn cho học sinh KN thiết kế và quy hoạch
quy hoạch
vườn.
vườn
- GD ý thức tự chủ, độc lập, sáng tạo trong
học tập.
Nguyên tắc - HS nắm được một số mô hình vườn ở các
thiết kế và vùng sinh thái khác nhau, đặc biệt vùng
quy hoạch trung du và ven biển.


vườn
- Rèn cho học sinh KN thiết kế và quy hoạch
vườn, KN so sánh.
- GD ý thức tự chủ, độc lập, sáng tạo trong
Bài mở
đầu: Giới
thiệu nghề
làm vườn

Tiết
PPCT

Thời
gian
LT TH

1, 2

3
3

4, 5, 6

3

7, 8
3

Bài tập thực hành
Tên
SP

Vật tư

Số
lượng
SP


Cải tạo và
tu bổ vườn
tạp
4
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

5
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

6
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

Cải tạo và
tu bổ vườn
tạp
Kỹ thuật
nhân giống
hữu tính
(gieo hạt)
Kỹ thuật
nhân giống
hữu tính
(gieo hạt)
Kỹ thuật
nhân giống
vô tính
(giâm,
chiết,
ghép)
Kỹ thuật
nhân giống
vô tính
(giâm,
chiết,
ghép)

học tập.
- HS nắm được thực trạng vườn hiện nay,
nắm được nguyên tắc cải tạo vườn các bước
tiến hành và những yếu tố căn cứ cải tạo.
9
- Rèn kĩ năng phân tích so sánh.
- GD HS yêu thích nghề làm vườn.
- HS nắm được những công việc cần làm để
tu bổ và cải tạo vườn, các bước tiến hành và
10
những yếu tố căn cứ cải tạo.
- Rèn kĩ năng phân tích so sánh.
- GD HS yêu thích nghề làm vườn.
- HS nắm được kỹ thuật nhân giống cây
trồng trong vườn, kĩ thuật làm vườn ươm.
chọn địa điểm, thiết kế vườn ươm.
11, 12
- Rèn kĩ năng vận dụng vào thực tế.
- GD ý thức tự chủ, sáng tạo trong học tập.
- HS nắm được phương pháp nhân giống
hữu tính cây trồng trong vườn, kĩ thuật chọn
giống, kĩ thuật gieo hạt trên luống và gieo 13, 14
hạt trong bầu
- Rèn kĩ năng vận dụng vào thực tế.
- GD ý thức tự chủ, sáng tạo trong học tập.
- HS nắm được ưu, nhược điểm, biện pháp
kỹ thuật nhân giống cây trồng bằng phương
pháp chiết cành.
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào
15
thựchành.
- Giáo dục tính cẩn thận, độc lập , tự chủ
trong học tập.
- HS nắm được kỹ thuật nhân giống cây
16,17
trồng bằng phương pháp, chiết cành, ghép
18
mắt kiểu cửa sổ, kiểu chữ T.
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực
hành.
- Giáo dục tính cẩn thận, độc lập hs.

3

3

3


7

(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

8
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

9
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

10
(Từ ngày .../..../...

Kỹ thuật
nhân giống
vô tính
(giâm,
chiết,
ghép)

- HS hiểu và thực hiện được kĩ thuật của 1 số
kiểu ghép: ghép cành, ghép áp và phương
pháp giâm cành.
19, 20
- Biết vận dụng kĩ thuật đã học vào ghép cây,
giâm cây trong vườn gia đình.
- GD tính tự chủ, độc lập trong học tập.
- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của HS về
việc thiết kế và quy hoạch vườn, biệ pháp
cải tạo tu bổ vườn tạp, kĩ thuật nhân giống
Kiểm tra lí
hữu tính, kĩ thuật nhân giống vô tính cây
21
thuyết
trồng.
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi
- GD ý thức tự giác, chủ động học tập.
- Giúp HS vận dụng lý thuyết để thực hành
22,23
Thực hành: cải tạo vườn. HS biết cách thiết kế vườn
24
thiết kế
theo hệ sinh thái V.A.C đạt hiệu quả kinh tế
vườn
cao, phù hợp với điệu kiện ở địa phương.
- Rèn kĩ năng thực hành cải tạo đất.
- GD HS tích cực tự giác cải tạo vườn.
- HS tham gia cải tạo, tu bổ vườn. Biết cách
trồng cây đúng kỹ thuật.
Thực hành:
- Rèn luyện kỹ năng lao động, tu bổ, cải tạo
Cải tạo
vườn.
vườn tạp
- GD HS lòng yêu lao động.
Thực hành: - HS nắm được kĩ thuật làm đất, ươm cây
làm đất,
con.
gieo hạt. - Rèn KN thực hành kĩ thuật làm đất và gieo
ươm cây hạt, ươm cây con.
con.
- GD ý thức tự giác, tích cực.
Thực hành: - HS nắm được kĩ thuật làm đất, ươm cây
làm đất,
con.
gieo hạt. - Rèn KN thực hành kĩ thuật làm đất và gieo

2

3

Vườn
thực Bút, giấy
hành

Vườn Cuốc,
thực giành.
hành

25, 26
3

Vườn Cuốc,
thực giành.
hành Hạt giống

27
28
3

Vườn Cuốc,
thực giành.


ươm cây
con.

đến ngày..../...../...)

11
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

hạt, ươm cây con.
- GD ý thức tự giác, tích cực.
- HS tiến hành được các phương pháp nhân
giống vô tính: chiết, ghép cây.
Thực hành: - Rèn kĩ năng thực hành nhân giống bằng
giâm, chiết, phương pháp chiết cành, ghép mắt
ghép.
- GD ý thức tự giác.
- HS tiến hành được các phương pháp nhân
giống vô tính: Giâm cành và ghép cành.
Thực hành:
- Rèn kĩ năng thực hành nhân giống bằng
giâm, chiết,
phương pháp giâm cành, ghép cành
ghép.
- GD ý thức tự giác.

Kiểm tra
thực hành

12
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

13
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

Kiểm tra
học kì I
Kỹ thuật
trồng cây
ăn quả:
Cam quýt
và cây có
múi khác.
Kỹ thuật
trồng cây
ăn quả:
Cam quýt

- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của HS
vận dụng vào thực hành về, kĩ thuật nhân
giống vô tính cây trồng( giâm, chiết ghép).
- Rèn kĩ năng thực hành
- GD ý thức tự giác, chủ động học tập.
- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của HS
vận dụng vào thực hành về: Thiết kế, cải tạo
vườn, làm đất gieo hạt ươm cây con, kĩ thuật
giâm, chiết ghép.
- Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng thực hành.
- GD ý thức tự giác, chủ động học tập.
- HS nắm được kĩ thuật trồng cam quýt, cây
có múi khác. HS biết cách áp dụng kiến thức
vào thực tiền.
- Rèn kĩ năng nhận biết, so sánh.
- GD ý thức yêu thích thiên nhiên tự học,
nghiêm túc.
- HS nắm được kĩ thuật trồng cam quýt, cây
có múi khác. HS biết cách áp dụng kiến thức
vào thực tiền.
- Rèn kĩ năng nhận biết, so sánh.

hành

Vườn Dao, kéo,
thực túi ni lông,
hành dây buộc,
đất,
cây
giống.

29,30

31,32
33

3

34

1

35

36

37,38
39

Hạt giống

3

Vườn Dao, kéo,
thực túi ni lông,
hành dây buộc,
đất,
cây
giống.


14
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

15
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

16
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

17
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

và cây có
múi khác.
Kỹ thuật
trồng rau:
Đậu đỗ, cải
bắp; Khái
niệm về
rau sạch.
Kỹ thuật
trồng rau:
Đậu đỗ, cải
bắp; Khái
niệm về
rau sạch
Kỹ thuật
trồng cây
hoa: Cúc,
lay ơn.

- GD ý thức yêu thích thiên nhiên tự học,
nghiêm túc..
- HS nắm được thế nào là rau sạch, kĩ thuật
trồng đậu đỗ, rau cải bắp.
- Rèn cho HS kĩ năng trồng rau sạch.
- Biết cách áp dụng kiến thức vào việc cải
tạo chăm sóc vườn của gia đình.
- HS nắm được kĩ thuật trồng rau cải bắp.
- Rèn cho HS kĩ năng trồng rau bắp cải.
- Vận dụng vào trồng rau vườn gia đình.

40,41
42

3

43
3

- HS nắm được kĩ thuật trồng cây hoa cúc.
- Rèn cho HS có kĩ năng trồng và chăm sóc
hoa.
44,45
- Biết cách áp dụng kiến thức vào việc cải
tạo chăm sóc vườn của gia đình.

Kỹ thuật
trồng cây
hoa: Cúc,
lay ơn.

- HS nắm được kĩ thuật trồng cây hoa lay ơn.
- Rèn cho học sinh kĩ năng trồng và chăm 46,47
sóc hoa lay ơn.
- Biết cách áp dụng kiến thức vào việc cải
tạo chăm sóc vườn của gia đình.
- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của HS về
kỹ thuật trồng cây ăn quả, kỹ thuật trồng rau,
Kiểm tra lí
kỹ thuật trồng cây hoa.
48
thuyết
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi
- GD ý thức tự giác, chủ động học tập.
- HS vận dụng KT đã học về làm đất, ươm
Thực hành:
cây giống ăn quả.
49,50
Làm đất
- Rèn luyện kĩ năng lao động
51
ươm cây ăn
- GD ý thức tự giác, lòng yêu lao động.
quả

2

3

Vườn Cuốc,
thực giành, vồ
hành đập đất, hạt
giống.


18
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

19
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

- HS vận dụng KT đã học về làm đất,ươm
Thực hành:
cây giống ăn quả.
52
Làm đất
- Rèn luyện kĩ năng lao động
ươm cây ăn
- GD ý thức tự giác, lòng yêu lao động.
quả

Thực hành:
chăm sóc
cây ăn quả
sau khi
trồng

- Củng cố lại kiến thức về nhân giống cây ăn
quả. HS biết chiết, ghép một số loại cây
thông thường.
53,54
- Rèn luyện tính cẩn thận khi lao dộng
- GD ý thức vận dụng kiến thức sáng tạo, tự
giác.
- HS củng cố lý thuyết trồng cây ở vườn
trường. áp dụng được kiến thức vào thực
hành trồng cây ở vườn trường. Nắm chắc
55,56
khoảng cách trồng.
- Rèn kĩ năng lao động.
- GD ý thức tự giác, yêu thức nghề làm
vườn.
- HS thấy được tác dụng của khâu chăm sóc,
tiến hành chăm sóc cây.Nắm được phương 57
pháp chăm sóc đúng kĩ thuật.
- Rèn kĩ năng sử dụng dụng cụ lao động
- GD ý thức tự giác, yêu thức nghề làm
vườn.

Thực hành:
chăm sóc
cây ăn quả
sau khi
trồng

- HS thấy được tác dụng của khâu chăm sóc,
tiếp tục chăm sóc cây.Nắm được phương 58
pháp chăm sóc đúng kĩ thuật.
- Rèn kĩ năng sử dụng dụng cụ lao động
- GD ý thức tự giác, yêu thức nghề làm
vườn.

Thực hành:
Nhân giống
cây ăn quả

Thực hành:
Trồng cây
ăn quả
trong vườn

20
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

Vườn Cuốc,
thực giành, vồ
hành đập đất, hạt
giống
3
Vườn Cuốc.Dao,
thực kéo, túi ni
hành lông, dây
buộc, đất,
cây giống.
Vườn Cuốc, ô
thực doa, xô,
hành cây giống.
3
Vườn Cuốc,
thực thùng,ôdoa
hành , phân bón,
thuốc
phòng trừ
sâu bệnh.
3

Vườn Cuốc,
thực thùng,ô
hành doa, phân
bón.


Thực hành:
Làm đất,
ươm cây
rau, cây
hoa

21
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

- HS vận dụng KT đã học về làm đất, ươm
cây giống cây rau, cây hoa.
- Rèn luyện kĩ năng lao động.
59,60
-GD ý thức tự giác, lòng yêu lao động.

Vườn Cuốc,
thực thùng,
ô
hành doa, phân
bón.
Cuốc,
Vườn thùng,
ô
thực doa, vồ đập
hành đất, hạt rau
giống,phân
bón

- HS vận dụng KT đã học về làm đất, ươm
Thực hành:
cây giống cây rau, cây hoa.
Làm đất,
- Rèn luyện kĩ năng lao động
61,62
ươm cây
- GD ý thức tự giác, lòng yêu lao động.
rau, cây
hoa
- HS thực hành trồng các loại rau, hoa vào
vườn của trường theo đúng yêu cầu kĩ thuật.
Thực hành: - Rèn luyện kĩ năng thực hành
Trồng cây - GD ý thức làm đẹp môi trường.
rau, hoa

3
Vườn Cuốc,
thực thùng,
ô
hành doa, vồ đập
đất,
cây
giống,
phân bón.

63

- HS thực hành trồng các loại rau, hoa vào
Thực hành: vườn của trường theo đúng yêu cầu kĩ thuật.
Trồng cây - Rèn luyện kĩ năng thực hành
64,65
rau, hoa
- GD ý thức làm đẹp môi trường.
22
(Từ ngày .../..../...
đến ngày..../...../...)

23
(Từ ngày .../..../...
đến
ngày..../...../....)

2
- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của HS
vận dụng vào thực hành về kĩ thuật làm
Kiểm tra đất,ươm cây,nhân giống, trồng cây ăn quả,
66
thực hành cây rau và cây hoa.
- Rèn kĩ năng thực hành
- GD ý thức tự giác, chủ động học tập.
Thực hành: - HS tiến hành chăm sóc hoa sau khi trồng
chăm sóc cần kĩ thuật.
67,68
cây sau khi - Rèn luyện kĩ năng lthực hành
trồng
- GD ý thức tự giác trong lao động.

2

Vườn Cuốc,
thực thùng,
ô
hành doa, vồ đập
đất,
cây
giống,
phân bón

Vườn Cuốc,thùng
thực ,ôdoa,cây
hành giống,
phânbón,


thuốc
phòngtrừ
sâu bệnh.
- HS Hệ thống hoá kiến thức thực hành tổng
hợp về làm đất, cải tạo, cây con nhân giống
cây ăn quả, cây hoa, cây rau, chăm sóc cây
Ôn tập cuối
con sau khi trồng.
69
năm
- Nắm được phương pháp chăm sóc đúng kĩ
thuật.
- GD ý thức tự giác, lòng yêu lao động.
- Đánh giá việc nắm bắt kiến thức của HS về
lí thuyết, kỹ thuật trồng rau và cây hoa.
Kiểm tra Đánh giá việc vận dụng vào thực hành về kĩ 70
cuối năm thuật, nhân giống vô tính.
- Rèn kĩ năng thực hành
- GD ý thức tự giác, chủ động học tập
Tổng cộng

34

36

Ngày 10 tháng 9 năm 2017

Ngày 07 tháng 9 năm 2017

GIÁM ĐỐC( HIỆU TRƯỞNG)

GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Hương GiangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×