Tải bản đầy đủ

nghiên cứu về hệ thống nâng hạ kính ô tô

Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Nhận xét của giáo viên hớng dẫn

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Nam Định, ngày 25 tháng 12 năm

2011
Giáo viên hớng dẫn

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

1

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Nhận xét của giáo viên phản biện

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
........................................................................................

Nam Định, ngày 25 tháng 12 năm
2011
Giáo viên hớng dẫn

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

2

Lớp: ĐS - Ôtô 2Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Mục lục
Nhận xét của giáo viên hớng dẫn...................................................................................1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
Nhận xét của giáo viên phản biện................................................................................2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
Mục lục.......................................................................................................................... 3
Danh mục hình vẽ.........................................................................................................5
PHN I. M U........................................................................................................8
1. Lớ do chn ti.................................................................................................8
2. Mc ớch nghiờn cu..........................................................................................8
3. i tng nghiờn cu.........................................................................................8
4. Nhim v nghiờn cu.........................................................................................9
5. Phm vi nghiờn cu............................................................................................9
6. Gi thuyt khoa hc............................................................................................9
7. Phng phỏp nghiờn cu....................................................................................9
PHN II. NI DUNG.................................................................................................10
Chng 1.TNG QUAN V H THNG NNG H KNH....................................10
1.1.Nhim v ca h thng nõng h kớnh trờn xe ụ tụ..............................................10
1.2. Yờu cu ca h thng nõng h kớnh trờn xe ụ tụ................................................10
1.3. Phõn loi............................................................................................................12
1.4.Mt h thng nõng h kớnh trờn ụ tụ...................................................................13
1.4.1.H thng nõng h kớnh trờn xe Lexus E300-1997........................................13
1.4.2.H thng nõng h kớnh trờn xe Lexus 1993..................................................15
1.4.3.H thng nõng h kớnh xe TOYOTA CRESSIDA........................................20
Sinh viên: Nguyn Vn Lng

3

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

1.4.4. H thng nõng h kớnh trờn xe Toyota Corolla 2004...................................21
1.4.5. H thng nõng h kớnh trờn xe Chevrolet Celebrity 1990...........................33
1.4.6. H thng nõng h kớnh trờn xe KIA-Cerato Forte 2010..............................34
Chng 2..................................................................................................................... 35
H THNG NNG H KNH TRấN XE DAEWOO LACETTI..............................35
2.1.Cu to v nguyờn lý lm vic chung ca h thng nõng h kớnh trờn xe Daewoo
Lacetti......................................................................................................................35
2.1.1. Cu to ca h thng nõng h kớnh trờn xe Daewoo Lacetti.......................35
2.1.2.Nguyờn lý hot ng ca h thng nõng h kớnh trờn xe Daewoo Lacetti.. 37
2.2.Các bộ phận trong hệ thống nâng hạ kính trên ô tô..........................................40
2.2.1.Mô tơ nâng hạ kính...................................................................................40
2.2.2.Bộ nâng hạ kính.........................................................................................42
2.2.3.Cỏc cụng tc................................................................................................43
Chng 3. THIT K V CH TO Mễ HèNH H THNG NNG H KNH
TRấN XE DAEWOO LACETTI................................................................................45
3.1.S cn thit ca vic thit k v ch to mụ hỡnh...............................................45
3.1.1. Mc tiờu thit k ch to mụ hỡnh :.............................................................49
3.1.2. Nhiệm vụ của việc chế tạo mô hình :......................................................50
3.2.Trình tự thiết kế và chế tạo mô hình..............................................................50
3.2.1. Cỏc phng án thiết kế ch to mụ hỡnh v la chn mụ hỡnh ch to......50
3.2.2. Chế tạo mô hình........................................................................................54
Chng 4 :...................................................................................................................59
BI THC HNH NG DNG TRấN Mễ HèNH..................................................59
4.1.Nhng hng dn quan trng khi luyn tp.......................................................59
4.2.Thit b, nguyờn tc kim tra:.............................................................................59
4.3.Bi tp ng dng................................................................................................60
KT LUN V KIN NGH......................................................................................70
Danh mục tài liệu tham khảo......................................................................................72

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

4

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Danh mục hình vẽ
Nhận xét của giáo viên hớng dẫn...................................................................................1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 1
Nhận xét của giáo viên phản biện................................................................................2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................................... 2
Mục lục.......................................................................................................................... 3
Danh mục hình vẽ.........................................................................................................5
PHN I. M U........................................................................................................8
1. Lớ do chn ti.................................................................................................8
2. Mc ớch nghiờn cu..........................................................................................8
3. i tng nghiờn cu.........................................................................................8
4. Nhim v nghiờn cu.........................................................................................9
5. Phm vi nghiờn cu............................................................................................9
6. Gi thuyt khoa hc............................................................................................9
7. Phng phỏp nghiờn cu....................................................................................9
PHN II. NI DUNG.................................................................................................10
Chng 1.TNG QUAN V H THNG NNG H KNH....................................10
1.1.Nhim v ca h thng nõng h kớnh trờn xe ụ tụ..............................................10
Hỡnh 1.1. H thng nõng h kớnh trờn xe ụ tụ..............................................................10
1.2. Yờu cu ca h thng nõng h kớnh trờn xe ụ tụ................................................10
Hỡnh 1.2. Chc nng úng, m ca kớnh......................................................................11
Hỡnh 1.3. Chc nng chng kt ca kớnh.....................................................................12
Sinh viên: Nguyn Vn Lng

5

Lớp: ĐS - Ôtô 2


§å ¸n tèt nghiƯp ®¹i häc

Gi¶ng viªn híng dÉn:

Th.s TrÇn Qc §¶ng

1.3. Phân loại............................................................................................................12
1.4.Một hệ thống nâng hạ kính trên ơ tơ...................................................................13
1.4.1.Hệ thống nâng hạ kính trên xe Lexus E300-1997........................................13
Hình 1.4. Hệ thống nâng hạ kính trên xe Lexus E300-1997........................................14
Hình 1.5: Sơ đồ đấu nối hệ thống nâng hạ kính...........................................................14
1.4.2.Hệ thống nâng hạ kính trên xe Lexus 1993..................................................15
Hình 1.6: Hệ thống nâng hạ kính trên xe Lexus 1993..................................................17
1.4.3.Hệ thống nâng hạ kính xe TOYOTA CRESSIDA........................................20
a) Sơ đồ mạch điện:....................................................................................................20
Hình 1.7: Sơ đồ mạch điện nâng hạ cửa trên xe TOYOTA CRESSIDA...........20
b,Nguyên lý hoạt động:........................................................................................20
1.4.4. Hệ thống nâng hạ kính trên xe Toyota Corolla 2004...................................21
Hình 1.8: Hệ thống nâng hạ kính trên xe Toyota Corolla 2004....................................22
Hình 1.10: Chức năng nâng hạ bằng tay......................................................................25
Hình 1.11: Chức năng nâng hạ bằng một lần ấn..........................................................28
Hình 1.12: Chức năng chống kẹt cửa kính...................................................................29
Hình 1.13: ThiÕt lËp l¹i chøc n¨ng chèng kĐt cưa sỉ.................................................31
Hình 1.14: Chức năng điều khiển cửa kính khi tắt khóa điện......................................32
1.4.5. Hệ thống nâng hạ kính trên xe Chevrolet Celebrity 1990...........................33
Hình 1.15: Hệ thống nâng hạ kính trên xe Chevrolet Celebrity 1990..........................33
1.4.6. Hệ thống nâng hạ kính trên xe KIA-Cerato Forte 2010..............................34
Hình 1.16: Hệ thống nâng hạ kính trên xe KIA-Cerato Forte 2010.............................34
Chương 2..................................................................................................................... 35
HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH TRÊN XE DAEWOO LACETTI..............................35
2.1.Cấu tạo và ngun lý làm việc chung của hệ thống nâng hạ kính trên xe Daewoo
Lacetti......................................................................................................................35
2.1.1. Cấu tạo của hệ thống nâng hạ kính trên xe Daewoo Lacetti.......................35
Hình 2.1: Vị trí các bộ phận của hệ thống nâng hạ kính trên xe Daewoo Lacetti.........36
2.1.2.Ngun lý hoạt động của hệ thống nâng hạ kính trên xe Daewoo Lacetti.. 37
Hình 2.2: Nâng hạ kính chỉ cho cửa trước:..................................................................37
Hình 2.3: Nâng hạ kính cho tất cả các cửa...................................................................39
2.2.C¸c bé phËn trong hƯ thèng n©ng h¹ kÝnh trªn « t«..........................................40
2.2.1.M« t¬ n©ng h¹ kÝnh...................................................................................40
Hình 2.4: Cấu tạo của động cơ điện một chiều...........................................................41
Hình 2.5: Sơ đồ ngun lý hoạt động của mơ tơ..........................................................42

Sinh viªn: Nguyễn Văn Lượng

6

Líp: §S - ¤t« 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

2.2.2.Bộ nâng hạ kính.........................................................................................42
2.2.3.Cỏc cụng tc................................................................................................43
Hỡnh 2.7: V trớ cỏc cụng tc........................................................................................44
Hỡnh 2.8: S mch nguyờn lý ca cm cụng tc chớnh...........................................44
Chng 3. THIT K V CH TO Mễ HèNH H THNG NNG H KNH
TRấN XE DAEWOO LACETTI................................................................................45
3.1.S cn thit ca vic thit k v ch to mụ hỡnh...............................................45
Hình 3.1. Biểu đồ tiếp thu thông tin bằng các phơng pháp khác nhau......................47
3.1.1. Mc tiờu thit k ch to mụ hỡnh :.............................................................49
3.1.2. Nhiệm vụ của việc chế tạo mô hình :......................................................50
3.2.Trình tự thiết kế và chế tạo mô hình..............................................................50
3.2.1. Cỏc phng án thiết kế ch to mụ hỡnh v la chn mụ hỡnh ch to......50
3.2.2. Chế tạo mô hình........................................................................................54
Hình 3.2. Khung sa bn.........................................................................................55
Hình 3.3. V trớ cỏc b phn trờn sa bn......................................................................55
Hình 3.4. Mch u dõy..............................................................................................56
Hình 3.5. S u dõy mt trc.............................................................................57
Hình 3.6. S u dõy mt sau................................................................................57
Chng 4 :...................................................................................................................59
BI THC HNH NG DNG TRấN Mễ HèNH..................................................59
4.1.Nhng hng dn quan trng khi luyn tp.......................................................59
4.2.Thit b, nguyờn tc kim tra:.............................................................................59
4.3.Bi tp ng dng................................................................................................60
Hỡnh 4.1: S nguyờn lý hot ng chung ca h thng nõng h kớnh trờn xe Daewoo
Lacetti.......................................................................................................................... 62
Hỡnh 4.2: S mch in h thng nõng h kớnh.......................................................65
Hỡnh 4.3: Cỏc chõn cụng tc chớnh..............................................................................67
KT LUN V KIN NGH......................................................................................70
Danh mục tài liệu tham khảo......................................................................................72

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

7

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

PHN I. M U
1. Lớ do chn ti
- Ngy nay ,vic ỏp dng nhiu phng phỏp dy hc mi ó cho phộp
hc sinh cú c kh nng tip thu tt hn, ng thi cng giỳp cho ngi dy
d dng truyn t ni dung bi hc n cho ngi hc.
- Dy hc bng mụ hỡnh l phng phỏp dy hc t hiu qu cao v ang
c phỏt trin cỏc trng o to ngh, c bit l trong thi i khoa hc k
thut phỏt trin cao v cn thit phi cú nhng k thut viờn lnh ngh ỏp
ng yờu cu ca cụng vic.
- Ngy nay,cựng vi nhng tin b ca khoa hc k thut thỡ nhu cu ca
con ngi cng ngy cng cao. Chớnh vỡ th m cỏc hóng ụ tụ hin nay ngy
cng quan tõm c bit n tớnh tin nghi cho ngi s dng. H thng nõng h
kớnh l mt trong nhng h thng ỏp ng nhu cu ú.
- Phng tin dy hc bng mụ hỡnh i vi h thng nõng h kớnh ang
cũn thiu cỏc trng o to ngh núi chung v trũng HSPKT Nam nh
núi riờng
- ti nghiờn cu nõng cao c kin thc, k nng v h thng nõng h
kớnh cho sinh viờn nghnh cụng ngh ụ tụ
2. Mc ớch nghiờn cu
- Cng c v nõng cao kin thc chuyờn mụn v cu to v nguyờn lý hot
ng ca h thng nõng h kớnh trờn ụ tụ
-Xõy dng mụ hỡnh h thng nõng h kớnh ( trờn mụ hỡnh) lm phng
tin dy hc, phc v o to v dy ngh cho sinh viờn h cao ng ngh cỏc
trng cao ng v i hc ngnh cụng ngh ụ tụ
- Nghiờn cu nhm ci tin tng cng tớnh trc quan v tớnh ng dng
ca phng tin trong ging dy thc hnh
3. i tng nghiờn cu
- Nghiờn cu cu to v nguyờn lớ hot ng ca h thng nõng h kớnh
dựng trờn ụ tụ.
- Thit k h thng nõng h kớnh trờn mụ hỡnh
Sinh viên: Nguyn Vn Lng

8

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

4. Nhim v nghiờn cu
- t c kin thc chuyờn sõu v cu to v nuyờn lý hot ng ca h
thng nõng h kớnh
- Xõy dng bi ging thc tp chuyờn mụn v h thng nõng h kớnh cho
sinh viờn cao ng ngh
- Thit k s mụ hỡnh h thng nõng h kớnh trờn mụ hỡnh m bo
chớnh xỏc, gn, d quan sỏt, sinh viờn d hỡnh dung v hiu nguyờn lý.
5. Phm vi nghiờn cu
- Nghiờn cu trong phm vi ging dy cho sinh viờn
- Nghiờn cu t tỡnh hỡnh thc t h thng nõng h kớnh ang c dựng
trờn ụ tụ
- Nghiờn cu t cỏc ti liu, giỏo trỡnh ang c dựng lm phng tin
ging dy cho sinh viờn
- Quy mụ nghiờn cu ti trờn c s khai thỏc cỏc trang thit b hin cú
trong nh trng v khai thỏc bờn ngoi hon thnh ti
- Khụng gian nghiờn cu: Trong trng HSPKT Nam nh
- Thi gian nghiờn cu: 3 thỏng
- Ni dung nghiờn cu:
6. Gi thuyt khoa hc
- Gi thit ta a ra cỏc gii phỏp thit k ch to mụ hỡnh h thng phun
xng in t.Nhn nh s b cỏc phng ỏn da trờn c s quan sỏt, kim
chng li bng thc nghim
7. Phng phỏp nghiờn cu
- Nghiờn cu t cỏc ngun ti liu nh sỏch, giỏo trỡnh, cỏc bi ging, cỏc
bn v, sỏch tp chớ, ngun ti liu t internet
- Nghiờn cu t thc tin
- Nghiờn cu t thc nghim
- Tham kho ý kin chuyờn gia
==> p dng cỏc phng phỏp nghiờn cu: Quan sỏt, t duy, kim tra, thc
nghim
Sinh viên: Nguyn Vn Lng

9

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

PHN II. NI DUNG
Chng 1.TNG QUAN V H THNG NNG H
KNH
1.1.Nhim v ca h thng nõng h kớnh trờn xe ụ tụ.
H thng nõng h kớnh trờn xe ụ tụ cú nhim v ng m cỏc ca kớnh bng
cụng tc.Mụ t nõng h kớnh quay khi tỏc ng vo cỏc cụng tc nõng h
kớnh.chuyn ng quay ca mụ t in ny s c chuyn thnh chuyn ng
lờn xung ca ca kớnh thụng qua c cu nõng h kớnh.

Hỡnh 1.1. H thng nõng h kớnh trờn xe ụ tụ

1.2. Yờu cu ca h thng nõng h kớnh trờn xe ụ tụ.
H thng nõng h kớnh phi thc hin y cỏc chc nng:
-Chc nng úng,m ca kớnh bng tay:
Khi cụng tc ca kớnh c kộo lờn hoc h xung na chng,thỡ ca s s
m hoc úng cho n khi th cụng tc ra.
- Chc nng úng, m ca kớnh bng mt ln n:
Sinh viên: Nguyn Vn Lng

10

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Khi cụng tc ca kớnh c kộo lờn hay y xung hon ton,thỡ ca s s
úng,m hon ton.
Chỳ ý: Mt s xe ch cú chc nng úng,m ca kớnh t ng cho ca kớnh
bờn phớa ngi lỏi.

Hỡnh 1.2. Chc nng úng, m ca kớnh

- Chc nng chng kt ca kớnh:
Trong quỏ trỡnh úng ca kớnh t ng,nu cú vt th l kt gia ca kớnh
thỡ ca kớnh s t ng dng li v dch chuyn xung khong 50mm.
- Chc nng khúa ca kớnh:
Khi bt cụng tc khúa ca kớnh thỡ khụng th m hay úng tt c cỏc ca
kớnh tr ca kớnh phớa ngi lỏi.

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

11

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Hỡnh 1.3. Chc nng chng kt ca kớnh

- Chc nng iu khin ca kớnh khi tt khúa in:
Chc nng ny cho phộp iu khin ca kớnh trong khong thi gian 45s
sau khi khúa in v v trớ ACC hoc LOCK,nu ca xe phớa ngi lỏi khụng
m.
1.3. Phõn loi
Theo phng phỏp iu khin h thng nõng h kớnh c chia lm hai loi sau:
+ H thng nõng h kớnh bng tay (s dng trờn cỏc ụtụ th h c).
+ H thng nõng h kớnh dựng ng c in s dng nam chõm vnh cu hin
nay trờn cỏc xe hin i u dựng loi nay vỡ cú kt cu nh gn d lp rỏp b trớ
mụ t quay c c hai chiu khi ta thay i chiu dũng in. Ca cú th nõng
cao h thp tựy ý.

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

12

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

1.4.Mt h thng nõng h kớnh trờn ụ tụ.
1.4.1.H thng nõng h kớnh trờn xe Lexus E300-1997

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

13

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

a,Cu to:

Hỡnh 1.4. H thng nõng h kớnh trờn xe Lexus E300-1997
b,S u ni

Hỡnh 1.5: S u ni h thng nõng h kớnh

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

14

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

1.4.2.H thng nõng h kớnh trờn xe Lexus 1993
a, S mch in:

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

15

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

16

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Hỡnh 1.6: H thng nõng h kớnh trờn xe Lexus 1993

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

17

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

b,NGUYấN Lí HOT NG
Khi cụng tc mỏy v trớ ON, dũng in qua cu chỡ ECU- IG cc
(A) 2 ca h thng khúa ca bng ECU cc (B)8 cc 1 ca r le chớnh
cc 2

mass. S hot ng ny ca r le v cú dũng n cc 5 ca r le t

cu chỡ n cc 3 ca r le cc 8 ca cụng tc khúa ca ti x, cc 3 (trc
bờn phi) v cc 3 (sau trỏi, phi) ca cụng tc khúa ca.
Nguyờn lý hot ng bng tay
Khi cụng tc mỏy bt v trớ ON v cụng tc nõng h (ti x) v trớ UP,
dũng in t cc 8 ca cụng tc nõng h ti x n cc 3 ca cụng tc cc 1
ca mụ t nõng h cc 2 cc 6 ca cụng tc ti x cc 4 mass
v mụ t nõng h kớnh quay hng lờn. Kớnh ch chy lờn trong khi cụng tc vn
c gi. Trong chuyn ng xung , dũng in cc 8 ca cụng tc nõng h
ti x n cc 6 ca cụng tc nõng h, dũng in t cc 2 ca mụ t cc 1
cc 3 ca cụng tc nõng h cc 4 mass, i theo hng ngc chuyn
ng lờn v mụ t quay o chiu , kớnh h xung
Nguyờn lý hot ng xung t ng
Khi ti x iu khin cụng tc ca s chớnh, dũng in t cc 8 ca cụng
tc chớnh cc 6 cc 2 ca mụ t nõng h kớnh cc 1 cc 3 ca
cụng tc chớnh

cc 4

mass. Bi vỡ dũng c gi bờn trong cụng tc

chớnh úng tip im r le ca kớnh i xung, mụ t nõng h kớnh tip tc hot
ng thm chớ nu cụng tc nõng h chớnh c nh ra. Khi ngi ti x h thp
ca kớnh xung hon ton, dũng ngng cung cp v tip im r le m ra.
Chuyn ng xung t ng dng li.
S dng li ca chuyn ng xung t ng ti kớnh ti x
Khi cụng tc bng tay( ngi ti x) c n v trớ UP trong xut thi
gian xung t ng, cú dũng in trong cụng tc chớnh v khụng cú dũng in t
cc 3 ca cụng tc chớnh cc 4 vỡ th mụ t dng, do ú s hot ng
Sinh viên: Nguyn Vn Lng

18

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

ca chuyn ng xung t ng b dng li. Nu cụng tc chớnh c h thụng
mch, mụ t quay theo hng lờn trong khi nhõn UP.
Cụng tc nõng h kớnh (hnh khỏch).
Khi cụng tc nõng h kớnh(hnh khỏch) c n v trớ UP, dũng in t
cc 3 ca cụng tc nõng h n cc 5 ca cụng tc nõng h
nõng h

cc 1 ca mụ t

cc 2 cc 1 ca cụng tc nõng h cc 2 cc 13 ca cụng

tc chớnh

cc 4 mass v mụ t nõng h kớnh(hnh khỏch) quay theo

hng lờn. Chuyn ng lờn ch tip tc khi cụng tc nõng h c n v trớ
UP. Khi kớnh i xung, dũng in n mụ t theo hng ngc li, t cc 1 n
cc 2 v mụ t quay ngc chiu.
Khi cụng tc khúa nõng h c n v trớ khúa, dũng v mass ca s hnh
khỏch tr nờn m. kt qu l, nu th úng hay m ca s hnh khỏch, dũng
in t cc 4 ca cụng tc chớnh khụng ni mass v mụ t khụng quay, do ú
ca s hnh khỏch khụng hot ng v khúa ca. Ngoi ra s hot ng ca ca
sau trỏi, phi ging nh mch trờn.
S hot ng ca cụng tc nõng h khi chỡa khúa OFF
Khi cụng tc mỏy v trớ OFF, ECU iu chnh khúa ca v dũng in t
cu chỡ (power) n cc (A)8 ca ECU hoc cu chỡ(DOME) n cc (A)20 ca
ECU

cc (B)8

cc 1 ca r le (power) chớnh cc 2

mass trong

khong 60s. Hot ng ging nh bỡnh thng, dũng in t cu chỡ(power)
cc 5 ca r le(power) chớnh cc 3 cc 8 ca cụng tc nõng h chớnh v
cc 3 ca r le(power) chớnh cc 3 ca cụng tc nõng h. Kt qu l trong
khong 60s sau khi bt cụng tc v trớ OFF, s hot ng ca r le ny lm nú
cú th nõng v h kớnh. Cng bng vic m ca trong khong 60s sau khi cụng
tc bt v trớ OFF, tớn hiu ra n cc (A)12 hoc (A)13 v ECU khúa ca. Kt
qu l, ECU v trớ OFF v UP v DOWN chuyn ng ca kớnh dng li.

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

19

Lớp: ĐS - Ôtô 2


§å ¸n tèt nghiƯp ®¹i häc

Gi¶ng viªn híng dÉn:

Th.s TrÇn Qc §¶ng

1.4.3.Hệ thống nâng hạ kính xe TOYOTA CRESSIDA.
a) Sơ đồ mạch điện:

Hình 1.7: Sơ đồ mạch điện nâng hạ cửa trên xe
TOYOTA CRESSIDA.
b,Nguyên lý hoạt động:

Khi bật công tắc máy, dòng qua Power window relay,
cung cấp nguồn cho cụm công tắc điều khiển nơi người
lái (Power window master switch).

Sinh viªn: Nguyễn Văn Lượng

20

Líp: §S - ¤t« 2


§å ¸n tèt nghiƯp ®¹i häc

Gi¶ng viªn híng dÉn:

Th.s TrÇn Qc §¶ng

Nếu công tắc chính (Main switch) ở vò trí OFF thì người
lái sẽ chủ động điều khiển tất cả các cửa.
Cửa số M1:
Bật công tắc sang vò trí down: lúc này (1) sẽ nối (2),
môtơ sẽ quay kính hạ xuống. Bật sang vò trí UP (1’) nối
(3’) và (1) nối (3) dòng qua môtơ ngược ban đầu nên
kính được nâng lên. Tương tự, người lái có thể điều
khiển nâng, hạ kính cho tất cả các cửa còn lại (công
tắc S2 ,S3 và S4 ). Khi công tắc chính được mở, người
ngồi trong xe được phép sử dụng khoảng thông thoáng
theo ý riêng (trường hợp xe không mở hệ thống điều
hòa, đường không ô nhiễm, không ồn...). Khi điều
khiển quá giới hạn UP hoặc DOWN, vít lưỡng kim trong
từng môtơ sẽ mở ra và việc điều khiển không hợp
lý này được vô hiệu.
1.4.4. Hệ thống nâng hạ kính trên xe Toyota Corolla 2004
a,Cấu tạo

Sinh viªn: Nguyễn Văn Lượng

21

Líp: §S - ¤t« 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Hỡnh 1.8: H thng nõng h kớnh trờn xe Toyota Corolla 2004

S mch in

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

22

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

23

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Hỡnh 1.9: S mch in h thng nõng h kớnh trờn xe Toyota Corolla 2004

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

24

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Đồ án tốt nghiệp đại học

Giảng viên hớng dẫn:

Th.s Trần Quốc Đảng

Nguyờn lý hot ng
a) Chc nng nõng h bng tay.

Hỡnh 1.10: Chc nng nõng h bng tay.

Sinh viên: Nguyn Vn Lng

25

Lớp: ĐS - Ôtô 2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×