Tải bản đầy đủ

KHAO SAT HTNL TREN XE HUYNDAI

ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai

Muỷc Luỷc
Trang
1. Giồùi thióỷu chung vóử xe Hyundai...................................4
1.1. Giồùi thióỷu chung.................................................................4
1.2. Caùc thọng sọỳ kyợ thuỏỷt cuớa õọỹng cồ KHD2-4AH2AA10. .4
1.3. Cồ cỏỳu khuyớu truỷc -thanh truyóửn -piston........................5
1.4. Cồ cỏỳu phọỳi khờ.................................................................6
1.5. Hóỷ thọỳng laỡm maùt............................................................7
1.6. Hóỷ thọỳng bọi trồn..............................................................7
1.7. Hóỷ thọỳng nhión lióỷu.........................................................9
2. Khaớo saùt hóỷ thọỳng nhión lióỷu cuớa õọỹng cồ diezel
KHD2- 4AH2AA10 trón
xe Huyundai........................................................................10
2.1. Sồ õọử hóỷ thọỳng nhión lióỷu õọỹng cồ KHD2- 4AHAA10 trón
xe Huyundai...............................................................................10
2.2. Thuỡng chổùa nhión lióỷu....................................................13
2.3. Bỗnh loỹc nhión lióỷu..........................................................13

2.4. ng nhión lióỷu.................................................................15
2.5. Bồm cao aùp........................................................................16
2.6. Voỡi phun.............................................................................44
3. Tờnh toaùn kióứm nghióỷm hóỷ thọỳng nhión lióỷu õọỹng
cồ
KHD2 - 4AH2AA10.............................................................53
3.1. Xaùc õởnh nhổợng kờch thổồùc chờnh cuớa bồm cao aùp VE53
3.2. Tờnh voỡi phun.....................................................................55
3. Tờnh toaùn kióứm nghióỷm hóỷ thọỳng nhión lióỷu õọỹng cồ
KHD2 - 4AH2AA10......................................................................53
3.1. Xaùc õởnh nhổợng kờch thổồùc chờnh cuớa bồm cao aùp VE53
3.2. Tờnh voỡi phun.....................................................................55
4. aỷi tu bồm phỏn phọỳi....................................................59
4.1. Muỷc õờch, chuỏứn bở, chuù yù chung.................................59

SVTH:

Ló Vn Thaỷch

Trang 1


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai
4.2. Thaùo rồỡi.............................................................................62
4.3. kióứm tra.............................................................................67
4.4. Lừp raùp.............................................................................69
4.5. õióửu chốnh.........................................................................77
4.6. Chuỏứn õoaùn hổ hoớng vaỡ sổớa chổợa hóỷ thọỳng nhión
lióỷu...........................................................................................85
4.7. Baớo dổồợng kyợ thuỏỷt hóỷ thọỳng cung cỏỳp nhión lióỷu
õọỹng cồ diózel..........................................................................92
5. Kóỳt luỏỷn...........................................................................94
Taỡi lióỷu tham khaớo..................................................................95

SVTH:

Ló Vn Thaỷch


Trang 2


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
LÅÌI NỌI ÂÁƯU
Trong giai âoản hiãûn nay ngnh giao thäng váûn ti âang
trãn â phạt triãøn mảnh m, ho nháûp cng våïi täúc âäü
phạt triãøn sỉû nghiãûp cäng nghiãûp hoạ, hiãûn âải hoạ âáút
nỉåïc, âạp ỉïng nhu cáưu vãư phỉång tiãûn âi lải v váûn
chuøn hng hoạ, phủc vủ âåìi säúng sinh hoảt ca x häüi.
Xe Hyundai l loải xe do Hn Qúc sn xút v âỉåüc
sỉí dủng ráút phäø biãún åí nỉåïc ta hiãûn nay. Âọ l loải xe
cọ nhiãưu chng loải dng âãø chåí hng v chåí khạch
âỉåüc thiãút kãú v chãú tảo khạ hon thiãûn vãư m thût
cng nhỉ tênh nàng hoảt âäüng. Xe cọ âäüng cå hiãûu sút,
âäü bãưn v âäü tin cáûy cao, kãút cáúu cỉïng vỉỵng, gäưm
nhiãưu thiãút bë âm bo an ton cho ngỉåìi sỉí dủng trong
cạc âiãưu kiãûn âỉåìng sạ khạc nhau.
Tuy nhiãn trong sút quạ trçnh váûn hnh trãn nhỉỵng âëa
hçnh phỉïc tảp, mäi trỉåìng nhiãưu bủi bàûm v tảp cháút,
loải ä tä ny khäng trạnh khi nhỉỵng hỉ hng cáưn phi
khàõc phủc sỉía chỉỵa. Âàûc biãût l hãû thäúng cung cáúp
nhiãn liãûu trong âọ cọ nhỉỵng hỉ hng ca båm cao ạp.
Tỉì quạ trçnh phán têch nhỉỵng hỉ hng äøn âënh hãû
thäúng nhiãn liãûu âãø âi âãún lỉûa chn ra nhỉỵng phỉång ạn
phủc häưi båm. Âáy l âãư ti täút nghiãûp ca em, váûn dủng
nhỉỵng kiãún thỉïc do tháưy cä truưn thủ v sỉu táưm cạc
ti liãûu cọ liãn quan, dỉåïi sỉû hỉåïng dáùn táûn tçnh ca
tháưy Phan Vàn Bỉåìng, cng våïi sỉû giụp âåỵ ca tháưy cä
giạo trong bäü män, âãún nay em â hon thnh âäư ạn ny.
Do kiãún thỉïc cn nhiãưu hản chãú, kinh nghiãûm chỉa
nhiãưu, ti liãûu tham kho êt nãn âäư ạn täút nghiãûp khäng
trạnh khi nhỉỵng thiãúu sọt nhỉỵng váún âãư cn så si. Kênh
mong âỉåüc tháưy cä giạo chè bo âãø âäư ạn ca em âỉåüc
hon thiãûn.
Cúi cng em xin gåíi âãún tháưy giạo hỉåïng dáùn v cạc
tháưy cä giạo trong bäü män sỉû biãút ån chán thnh.
 Nàơng, ngy 30 thạng 5 nàm 2002
Sinh viãn thỉûc hiãûn
Lã Vàn Thảch
SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 3


Âäö aïn täút nghiãûp
Khaío saït hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai

SVTH:

Lã Vàn Thaûch

Trang 4


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
1. GIÅÏI THIÃÛU CHUNG VÃƯ XE HYUNDAI
1.1. GIÅÏI THIÃÛU CHUNG
Xe Hyundai cọ cäng thỉïc läúp 4× 4 l loải dng chåí hng
sảch (hoa qu, nỉåïc ngt) ch úu chảy trong
thnh thë ngoi ra cn dng chåí

âỉåìng

khạch v phỉång tiãûn

khạc.
Xe cọ âäüng cå KHD2-4AH2AA10 cọ hiãûu sút cao cäng
sút cỉûc âải 53,7 [KW] (tỉång ỉïng 73[HS] åí säú vng quay
4200[vg/ph] ,tiãu hao nhiãn liãûu nh 11lêt/100km åí täúc âäü

90[km/h].
Xe âỉåüc sn xút tải Hn Qúc cọ kãút cáúu cỉïng
vỉỵng ,âäü bãưn v âäü tin cáûy cao, âáưy â tiãûn nghi cho
ngỉåìi sỉí dủng âm bo an ton, kãút cáúu v hçnh dạng
bãn ngoi v näüi tháút cọ tênh m thût tỉång âäúi cao.
Âỉåüc nháûp v sỉí dủng phäø biãún åí Viãût Nam trong
nhỉỵng nàm gáưn âáy.
1.2. CẠC THÄNG SÄÚ K THÛT CA ÂÄÜNG CÅ KHD24AH2AA10
Bng 1.1: Bng thäng säú k thût ca âäüng cå
Thäng säú
Säú k τ
Säú xy lanh
Thỉï tỉû lm viãûc
Âỉåìng kênh × hnh
trçnh
Dung têch xy lanh
Täøng dung têch
Kiãøu bưng chạy
T säú nẹn
Cäng sút

Giạ trë
4
4 xy lanh xãúp
thàóng hng
1-3-4-2
90× 94
600
2400
Bưng chạy xoạy

Âån vë

[mm]
[cm3]
[cm3]

läúc
17,5
73[PS]/4200[RPM]
(53,7[KW]/4200[v/ph]

SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 5


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
Thäng säú
Gọc phun såïm

Giạ trë
17o trỉåïc âiãøm

Âån vë

chãút trãn
Gọc phán phäúi khê
- Gọc måí såïm xu pạp
nảp
- Gọc mün xu pạp
nảp

ϕ1 = 100
ϕ2 = 460
ϕ3 = 560
ϕ4 = 100

- Gọc måí såïm xu
pạp thi
- Gọc âọng mün xu
pạp thi
1.3. CÅ CÁÚU KHUU TRỦC -THANH TRUƯN -PISTON
1.3.1. Trủc khuu
Trủc khuu ca âäüng cå KHD2-4AH2AA10 âỉåüc chãú tảo
gäưm mäüt khäúi liãưn, váût liãûu chãú tảo bàòng thẹp, cạc bãư
màût gia cäng âảt âäü bọng cao.
Thỉï tỉû lm viãûc cạc xi lanh 1-3-4-2.
Âỉåìng kênh cäø trủc khuu : 54,9 mm.
Khe håí lm viãûc 0,005 mm.
1.3.2. Thanh truưn
Thanh truưn ca âäüng cå KHD2-4AH2AA10 âỉåüc chãú
tảo bàòng thẹp håüp kim âàûc biãût gäưm cọ cạc thnh pháưn
nhỉ Mn, Ni,Vänphram, ...
Tiãút diãûn ca thanh truưn cọ dảng chỉỵ I, trãn âáưu to
thanh truưn cọ khoan läù dáưu â bäi trån xilanh ,bảc âáưu to
thanh truưn chãú tảo hai nỉỵa làõp ghẹp lải våïi nhau nàõp
âáưu to thanh truưn làõp våïi thanh truưn nhåì hai bu läng.
Âỉåìng kênh ca chäút khuu làõp âáưu to thanh truưn :
42,9 mm.
1.3.3. Pittäng

SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 6


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
Pittäng ca âäüng cå KHD2-4AH2AA10 âỉåüc chãú tảo
bàòng håüp kim nhäm, trãn pittäng âỉåüc bäú trê 2 sẹc màng
khê v mäüt sẹc màng dáưu.
Âỉåìng kênh ca pittäng : 90[mm].
Trãn pittäng âỉåüc khoẹt rnh âãø làõp sẹc màng :chiãưu
cao rnh âãø làõp sẹc màng khê 1,5 mm, chiãưu cao âãø làõp
sẹc màng dáưu l 2,9 mm, chiãưu cao tỉì âènh pittäng âãún tám
chäút pittäng l 32,5 mm.
1.4. CÅ CÁÚU PHÄÚI KHÊ
Cå cáúu phäúi khê kiãøu mäüt trủc cam âàût trãn nàõp mạy
tạc dủng thàóng vo náúm khäng cọ bäü c mäø.
Bäü dáùn âäüng dáy âai truưn chuøn âäüng tỉì bạnh âai
trủc khuu qua dáy âai lãn bạnh âai trủc cam räưi vãư bạnh
càng âai, bạnh âai càng âai lm nhiãûm vủ càng âai. Khi thạo
làõp dáy âai phi chụ dáúu trãn bạnh âai phi trng våïi dáúu
ca häüp bo vãû âai.
Trủc cam âỉåüc chãú tảo bàòng gang bãư màût lm viãûc
ca cạc cam v cäø trủc cam âãưu âỉåüc täi cao táưn .Trủc
cam cọ nàm cäø trủc làõp thàóng vo äø âåỵ trãn nàõp mạy
,âáưu trủc cam cọ làõp bạnh âai âãø dáùn âäüng trủc cam.
Xu pạp nảp v xu pạp thi âỉåüc dáùn âäüng tỉì cam
nảp v cam thi , trủc cam lải âỉåüc dáùn âäüng tỉì trủc
khuu
Âỉåìng kênh ca thán xu pạp 7mm.
Khe håí giỉỵa äúng dáùn hỉåïng v thán xu pạp 0,08 mm.
Âỉåìng kênh âãú xu pạp nảp : 37mm, xu pạp thi : 30mm.
4
3
5

2

1
Hçnh 1.1: Så âäư dáùn âäüng cam
SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 7


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
12345-

Bạnh
Bạnh
Bạnh
Bạnh
Bạnh

âai trủc khuu
âai båm cao ạp
càng âai
âai trủc cam
âai båm nỉåïc

1.5. HÃÛ THÄÚNG LM MẠT :
Âäüng cå KHD2-4AH2AA10 cọ hãû thäúng lm mạt bàòng
nỉåïc kiãøu kên, tưn hon cỉåỵng bỉïc bao gäưm :ạo nỉåïc xi
lanh, nàõp mạy, kẹt nỉåïc, båm nỉåïc, van hàòng nhiãût, quảt
giọ v cạc âỉåìng äúng dáùn nỉåïc.
Hãû thäúng lm mạt sỉí dủng nỉåïc ngun cháút cọ pha
cháút phủ gia chäúng gè.

Quảt
giọ

Van hàòng
nhiãût

Kẹt
nỉåïc
Âäüng cå
Båm
cọ
nỉå
gàõn
ïc
cạc
cạnh
Hçnh
tn 1.2: Så âäư khäúi hãû thäúng lm mạt
Kẹt lm nhiãût
mạt làõp trãn phêa âáưu xe ,kẹt lm mạt cọ
âỉåìng nỉåïc vo tỉì van hàòng nhiãût v cọ âỉåìng nỉåïc ra
âãún båm ,trãn kẹt nỉåïc cọ cạc gin äúng dáùn nỉåïc gàõn
cạnh tn nhiãût.
Båm nỉåïc kiãøu ly tám âỉåüc dáùn âäüng bàòng dáy âai tỉì
trủc khuu.
Quảt giọ âỉåüc chảy bàòng âäüng cå âiãûn do ngưn
âiãûn àõc qui cung cáúp .
Van hàòng nhiãût âọng khi nhiãût âäü nh hån 87 0C v bàõt
âáưu måí åí nhiãût âäü 980C.

SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 8


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
Quảt nỉåïc ∅320-12A
1.6. HÃÛ THÄÚNG BÄI TRÅN
Hãû thäúng bäi trån âäüng cå KHD2-4AH2AA10 kiãøu cỉåỵng
bỉïc v vung toẹ dng âãø âỉa dáưu âi bäi trån cạc bãư màût
ma sạt v lm mạt cạc chi tiãút :Hãû thäúng bäi trån gäưm
cọ :båm dáưu, lc dáưu, cạc te dáưu v âỉåìng äúng dáùn dáưu
.
Dáưu tỉì cạc te âỉåüc hụt bàòng båm qua báưu lc vo
âỉåìng dáưu dc trong thán mạy vo trủc khuu lãn trủc
cam, tỉì trủc khuu tiãúp theo dáưu vo cạc bảc thanh
truưn theo läù phun lãn vạch xi lanh, tỉì trủc cam vo cạc
bảc trủc cam räưi theo cạc âỉåìng dáùn tỉû chy xúng cạc
te.
Âỉåìng dáưu chênh (trong thán

mạy)

Van
an
ton

L
c
tinh

Trủc khuu
Cäø trủc
khuu

Van
an
ton

Båm

Than
h
tru
ưn

dáư
u

Âỉåìng dáưu
trong trủc
cam

Cäø trủc
cam

Cam, con âäüi,
äúng dáùn
hỉåïng xu pạp

Lc
Phun
dáưu
lãn
hụt
thnh
xilanhhãû thäúng bäi
Hçnhdáưu
1.3 Så âäư khäúi
trån hai räto tiãúp xục trong : räto trong v räto
Båm dáưu gäưm
Cạc te
ngoi. Räto trong âỉåüc dáùn âäüng båíi trủc khuu quay lm

SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 9


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
xoay räto ngoi nãn khi quay khäng gian giỉỵa cạc ràng räto
dáưn thu hẻp lải ,tải cỉía ra thãø têch nh nháút ,do âọ åí
âáy dáưu bë nẹn cọ ạp sút cao nháút s theo âỉåìng äúng
vo âäüng cå. Khi vng quay cao ạp sút dáưu bäi trån thỉåìng
cao hån cáưn thiãút ,vç váûy sau båm dáưu thỉåìng cọ van âiãưu
chènh ạp sút .Lc dáưu kiãøu ton pháưn :li lc bàòng
giáúy ,lc âỉåüc thay khi ä tä chảy khong 10000 km .
p sút dáưu bäi trån do båm cung cáúp : 4 ± 0,5 kg/cm2.
Mạc dáưu SAE 5W/30, API SH
1.7. HÃÛ THÄÚNG NHIÃN LIÃÛU
Hãû thäúng nhiãn liãûu ca âäüng cå KHD2-4AH2AA10 chỉïa
nhiãn liãûu dỉû trỉỵ âm bo cho âäüng cå hoảt âäüng liãn
tủc trong khong thåìi gian quy âënh, lc sảch nỉåïc v tảp
cháút cå hc láùn trong nhiãn liãûu, cung cáúp lỉåüng nhiãn
liãûu cáưn thiãút cho mäùi chu trçnh ỉïng våïi chãú âäü lm viãûc
qui âënh ca âäüng cå, cung cáúp nhiãn liãûu âäưng âãưu vo
cạc xy lanh theo trçnh tỉû lm viãûc ca âäüng cå v cung
cáúp vo cạc xy lanh âäüng cå âụng lục theo mäüt quy lût â
âënh.
Âãø âm bo âỉåüc chỉïc nàng trãn, báưu lc, båm cung
cáúp nhiãn liãûu, thng chỉïa phi âm bo täút, âọng vai tr
quan trng hån âọ l båm cao ạp phán phäúi VE.
Trỉåïc âáy båm cao ạp phán phäúi âỉåüc thiãút kãú nhàòm
cung cáúp nhiãn liãûu cho âäüng cå diãzel ä tä chåí khạch, nhỉng
kêch thỉåïc båm gn nh hån kêch thỉåïc ca båm PE. Ngy
nay loải båm cao ạp phán phäúi VE thüc thãú hãû thỉï ba
âỉåüc trang bë cho loải xe ti nh âäüng cå 4 xy lanh.
Loải ny cọ âàûc âiãøm :
• Båm chè cọ mäüt pittäng båm cho d âäüng cå cọ
nhiãưu xy lanh.
• Pittäng båm vỉìa chuøn âäüng lãn xúng, vỉìa xoay
trn âãø tảo ra ạp sút cao v phán phäúi nhiãn liãûu.

SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 10


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai
Trong mọỹt voỡng quay sọỳ lỏửn pittọng õi lón

xuọỳng

bũng sọỳ xy lanh õọỹng cồ (bũng 4).

SVTH:

Ló Vn Thaỷch

Trang 11


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
2. KHO SẠT HÃÛ THÄÚNG NHIÃN LIÃÛU CA ÂÄÜNG CÅ
DIEZEL KHD2- 4AH2AA10 TRÃN XE HUYUNDAI
2.1. SÅ ÂÄƯ HÃÛ THÄÚNG NHIÃN LIÃÛU ÂÄÜNG CÅ KHD24AHAA10 TRÃN XE HUYUNDAI
2.1.1. Nhiãûm vủ v u cáưu âäúi våïi hãû thäúng nhiãn
liãûu
Hãû thäúng nhiãn liãûu âäüng cå diezel cọ nhỉỵng nhiãûm vủ
sau:
1- Chỉïa nhiãn liãûu dỉû trỉỵ, âm bo cho âäüng cå
hoảt âäüng liãn tủc trong mäüt khong thåìi gian quy
âënh.
2- Lc sảch nỉåïc v cå hc láùn trong nhiãn liãûu
3- Cung cáúp lỉåüng nhiãn liãûu cáưn thiãút cho mäùi chu
trçnh ỉïng våïi chãú âäü lm viãûc quy âënh ca âäüng
cå.
4- Cung cáúp nhiãn liãûu âäưng âãưu vo cạc xy lanh theo
trçnh tỉû lm viãûc quy âënh ca âäüng cå.
5- Cung cáúp nhiãn liãûu vo xy lanh âäüng cå âụng lục
theo mäüt quy lût â âënh.
6- Phun tåi v phán bäú âãưu nhiãn liãûu trong thãø têch
mäi cháút trong bưng chạy, bàòng cạch phäúi håüp
chàût ch hçnh dảng kêch thỉåïc v phỉång hỉåïng
ca cạc tia nhiãn liãûu våïi hçnh dảng bưng chạy v
cỉåìng âäü váûn âäüng ca mäi cháút trong bưng
chạy.
Diãùn biãún chu trçnh cäng tạc ca âäüng cå diezel ch úu
phủ thüc vo tçnh hçnh hoảt âäüng ca thiãút bë cung cáúp
nhiãn liãûu. Täúc âäü to nhiãût ca nhiãn liãûu v dảng
âỉåìng cong ca ạp sút mäi cháút cäng tạc trong quạ trçnh
chạy biãún thiãn theo gọc quay trủc khuu ch úu phủ
thüc vo nhỉỵng úu täú sau:
• Thåìi âiãøm bàõt âáưu phun nhiãn liãûu (tỉïc l gọc
phun såïm ΦP1).
SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 12


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
• Biãún thiãn ca täúc âäü phun (tỉïc l quy lût cáúp
nhiãn liãûu ).
• Cháút lỉåüng phun (thãø hiãûn bàòng mỉïc phun nh
v âãưu).
• Sỉû ho träün giỉỵa nhiãn liãûu våïi khê trong bưng
chạy.
Hiãûn nay gọc phun såïm ca loải âäüng cå KHD2-4AH2AA10
l ϕps=170 trỉåïc âiãøm chãút trãn.
Thåìi gian cung cáúp nhiãn liãûu kẹo di 20÷ 450 gọc quay
trủc khuu (tỉïc l khong 0,0033÷ 0,0075 [s] ) khi n =
1000[vg/ph]. Trong khong thåìi gian âọ ạp sút nhiãn liãûu tỉì
0,15÷ 0,2 [MN/m2], trong âỉåìng dáùn nhiãn liãûu tåïi båm, tàng
lãn tåïi máúy chủc [MN/m2] trong vi phun, p sút phun nhiãn
liãûu, cao nhỉ váûy l nhàòm âm bo u cáưu phun nh v
âãưu, âäưng thåìi nhàòm âm bo cáúp nhiãn liãûu vo xy lanh
âäüng cå våïi mäüt täúc âäü cáưn thiãút.
Ạp sút phun nhiãn liãûu nh nháút cáưn âm bo u cáưu
phun nh v âãưu ca nhiãn liãûu, nọ phủ thüc vo cáúu
tảo vi phun v cỉåìng âäü váûn âäüng xoạy läúc ca mäi
cháút trong bưng chạy khi phun nhiãn liãûu. Trãn thỉûc tãú
thỉåìng khäng nh hån 10 [MN/m2] ạp sút phun nhiãn liãûu
låïn nháút thỉåìng khäng vỉåüt quạ 40÷ 50 [MN/m2], vç låïn hån
nỉỵa s gáy ra nhỉỵng khọ khàn khäng cáưn thiãút vãư màût
cäng nghãû chãú tảo, nh hỉåíng tåïi xáúu tåïi tøi th ca
båm cao ạp v vi phun, màûc dáưu vãư màût cháút lỉåüng
phun cọ âỉåüc ci thiãûn chụt êt, do âọ ạp sút phun nhiãn
liãûu ca vi phun tiãút lỉu trãn âäüng cå KHD2-4AH2AA10,
dng cho xe Huyndai
15 [MN/m2].
Cáúu tảo ca hãû thäúng nhiãn liãûu ca âäüng cå diezel
phi tho mn nhỉỵng u cáưu cå bn sau:
1- Bãưn v cọ âäü tin cáûy cao.

SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 13


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai
2- Dóự chóỳ taỷo, giaù thaỡnh chóỳ taỷo reớ.
3- Dóự daỡng vaỡ thuỏỷn tióỷn trong vióỷc baớo dổồợng vaỡ
sổớa chổợa.
2.1.2. Sồ õọử hóỷ thọỳng nhión lióỷu õọỹng cồ diezel (hỗnh
2-1)
Trón hỗnh 2-1 giồùi thióỷu sồ õọử hóỷ thọỳng nhión lióỷu cuớa
õọỹng cồ
KHD2-4AH2AA10 duỡng trón xe HyunDai: Ta coù bồm cỏỳp nhión
lióỷu (6) huùt nhión lióỷu tổỡ thuỡng chổùa (1) qua bỗnh loỹc tinh
(5) tồùi bồm cao aùp (8) õóỳn õỏửu nọỳi ọỳng cao aùp õóứ cung
cỏỳp cho voỡi phun. Van an traỡn (7) duỡng õóứ haỷn chóỳ aùp suỏỳt
nhión lióỷu trong bồm cao aùp phỏn phọỳi,dỏựn nhión lióỷu tổỡ
buọửng bồm họửi vóử thuỡng chổùa (1). Cọng từc (11) duỡng õóứ
xọng maùy vaỡo luùc khồới õọỹng, (12) kóỳt hồỹp vồùi bugi (4) duỡng
õóứ sỏỳy nhión lióỷu luùc khồới õọỹng. Van (9) coù taùc duỷng từt
maùy, õổồỹc õióửu khióứn tổỡ cọng từc (11).
1

2

3

5
8 9

SVTH:

6

2

7

Ló Vn Thaỷch
10
12

4

Trang 14

11


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
Hçnh 2-1: Hãû thäúng nhiãn liãûu âäüng cå diezel dng
trãn xe Huyundai
1- Nàõp thng; 2- Thng nhiãn liãûu; 3- Vi phun; 4- Bugi
xäng; 5- Bçnh lc nhiãn liãûu; 6- Båm cáúp nhiãn liãûu; 7- Van
trn; 8- Båm cao ạp VE; 9- Van tàõt mạy bàòng âiãûn; 10- ÀÕc
quy; 11- Cäng tàõc xäng mạy v khåíi âäüng; 12- Bäü pháûn
âiãưu khiãøn xäng mạy
Nhiãn liãûu

âi vo xy lanh båm cao ạp khäng âỉåüc láùn

khäng khê vç khäng khê s lm hãû säú nảp ca täø båm
khäng äøn âënh, tháûm chê cn lm giạn âoản quạ trçnh cáúp
nhiãn liãûu. Khäng khê láùn trong hãû thäúng nhiãn liãûu cọ thãø
l do khäng khê ho tan trong nhiãn liãûu tạch ra khi ạp sút
thay âäøi âäüt ngäüt, cng cọ thãø do khê tråìi lt vo qua
nhỉỵng âoản äúng khäng kên, âàûc biãût l nhỉỵng chäø ạp
sút nhiãn liãûu ln ln hồûc theo chu k nh hån ạp sút
khê tråìi.
Trong hãû thäúng nhiãn liãûu giåïi thiãûu trãn hçnh 2-1, nhiãn
liãûu âỉåüc tưn hon liãn tủc tỉì thng chỉïa qua cạc bçnh
lc, qua khäng gian cáúp nhiãn liãûu cho xy lanh båm cao ạp,
qua van trn v vo âỉåìng äúng vãư häưi lải thng chỉïa.
Nhiãn liãûu tưn hon cún theo khäng khê trong hãû thäúng
âỉa vãư thng chỉïa, åí âọ khäng khê âỉåüc tạch khi nhiãn
liãûu.
Cạc khe håí giỉỵa piston v xy lanh båm cao ạp cng nhỉ
giỉỵa kim phun v thán kim phun âãưu ráút nh, vç váûy nãúu
cọ tảp cháút cå hc láưn trong nhiãn liãûu, màûc dáưu säú
lỉåüng êt v kêch thỉåïc nh cng lm cho båm cao ạp v vi
phun nhiãn liãûu bë mn nhanh, tháûm chê bë màõc kẻt khäng
hoảt âäüng âỉåüc, vç váûy nhiãn liãûu cáưn âỉåüc lc sảch
trỉåïc khi âỉa vo båm cao ạp. Trong så âäư giåïi thiãûu trãn
hçnh 2-1:Nhiãn liãûu

tỉì thng chỉïa âãún båm cao ạp lc

qua hai láưn: qua lỉåïi lc thä v bçnh lc tinh (5). Riãng säú
SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 15


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
nhiãn liãûu tưn hon (tỉì thng tåïi båm vãư lải thng) thç
âỉåüc lc âi lc lải nhiãưu láưn qua cạc láưn tưn hon.
2.2. THNG CHỈÏA NHIÃN LIÃÛU
Thng chỉïa nhiãn liãûu dng âãø chỉïa dáưu â cho âäüng
cå lm viãûc trong mäüt thåìi gian.
Thng dáûp bàòng thẹp lạ bãn trong cọ cạc táúm ngàn âãø
nhiãn liãûu båït dao âäüng. Nàõp thng cọ läù thäng håi. ÄÚng
hụt nhiãn liãûu bäú trê cao hån âạy thng khong 3[cm]. Pháưn
lm làõng càûn v nỉåïc nåi âạy thng cọ nụt x.
2.3. BÇNH LC NHIÃN LIÃÛU
Sỉû lm viãûc láu di cọ hiãûu qu ca båm cung cáúp
nhiãn liãûu cng nhỉ vi phun v båm phán phäúi phủ thüc
vo cháút lỉåüng lc ca bçnh lc nhiãn liãûu.
- Nhiãûm vủ ca báưu lc tinh :
Báưu lc tinh lc tảp cháút cå hc cọ kêch thỉåïc
0,002÷ 0,003mm ra khi nhiãn liãûu (trong khi âọ khe håí xy lanh
pittäng båm 0,0025mm) nãn báưu lc âm bo cho hãû thäúng
lm viãûc täút.

Hçnh 2-2: Bçnh lc tinh nhiãn liãûu

SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 16


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai
1- Bu lọng; 2- lổồùi loỹc; 3- Bao luỷa; 4- ng dỏựn; 5,8- ỏửu
nọỳi ọỳng; 6- ai ọỳc; 7- Nừp; 9,10- Phióỳn loỹc; 11- Cọỳc loỹc;
12- Nuùt xaớ khọng khờ
Trón hỗnh 3 giồùi thióỷu mọỹt bỗnh loỹc nhión lióỷu. Bỗnh loỹc
naỡy gọửm coù voớ (11), loợi loỹc vaỡ nừp õỏỷy ... Ngổồỡi ta duỡng
gujọng (1) vaỡ ócu (6) õeớ bừt chỷt cọỳc, loợi vaỡ nừp loỹc vồùi
nhau.
Loợi loỹc gọửm coù lổồùi kim loaỷi (2), bao luỷa (3) vaỡ 15
phióỳn loỹc (10) vaỡ (9) laỡm bũng sồỹi bọng. Tỏỳm phióỳn loỹc
moớng (9) laỡm bũng sồỹi bọng mởn hồn. Caùc phióỳn daỡi vaỡ
moớng lừp xen keợ nhau vaỡ õóửu lọửng ra ngoaỡi lổồùi kim loaỷi
coù bao luỷa.
Trón nừp (7) coù 3 lọự ren duỡng õóứ lừp õỏửu nọỳi ọỳng nhión
lióỷu vaỡ nuùt xaớ khờ (12). Phờa dổồùi nừp coù ọỳng (4) nọỳi
thọng khọng gian A chổùa nhión lióỷu õaợ õổồỹc loỹc saỷch vồùi
õỏửu nọỳi ọỳng õổa nhión lióỷu õi ra (5). Mtỷ khaùc ọỳng (4) coỡn
ngn caớn khọng cho khọng khờ tỏỷp trung dổồùi õaùy loỹc loỹt
vaỡo khọng gian dỏựn nhión lióỷu õi ra. Nhión lióỷu qua õỏửu nọỳi
ọỳng (8) õi vaỡo bỗnh loỹc tổỡ phờa ngoaỡi loợi loỹc thỏỳm qua caùc
phióỳn sồỹi bọng, bao luỷa vaỡ lổồùi loỹc õóứ vaỡo khọng gian bón
trong sau õoù õi tồùi õỏửu nọỳi ọỳng ra (5).
Trong bỗnh loỹc nhión lióỷu cuớa õọỹng cồ KHD2-4AH2AAD; loợi
loỹc laỡm thaỡnh mọỹt khọỳi xọỳp cổùng do len nhỏn taỷo tỏứm
nhổỷa kóỳt dờnh taỷo thaỡnh.
2.4. NG NHIN LIU
Giổợa caùc bọỹ phỏỷn trong hóỷ thọỳng nhión lióỷu, õổồỹc
nọỳi vồùi nhau bũng caùc ọỳng cao aùp vaỡ caùc ọỳng aùp suỏỳt
thỏỳp.
Caùc ọỳng cao aùp phaới thoaớ maợn nhổợng yóu cỏửu sau :
Sổùc caớn thuyớ lổỷc nhoớ, giổợ kờn tọỳt kóứ caớ khi aùp suỏỳt
nhión lióỷu tồùi 120 [MN/m2] vaỡ dổồùi dổồùi taùc duỷng cuớa dao
õọỹng vaỡ cuớa phuỷ taới õọỹt ngọỹt ọỳng khọng bở nổùt vồợ. ng
cao aùp coù õổồỡng kờnh d = 6 [mm].
SVTH:

Ló Vn Thaỷch

Trang 17


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai
Chọự nọỳi ọỳng cao aùp phaới laỡm bũng õỏửu nọỳi thaùo
õổồỹc, nhổng cuợng phaới laỡm chừc chừn khọng õóứ roỡ nhión
lióỷu khi aùp suỏỳt lồùn. ỏửu nọỳi ọỳng cao aùp laỡ õỏửu cọn chọửn
caùc õổồỡng dỏựn nhión lióỷu aùp suỏỳt thỏỳp laỡm bũng õọửng
õoớ.

Hỗnh 2-3: Cỏỳu taỷo õổồỡng ọỳng cao aùp
2.5. BM CAO AẽP
2.5.1. Phỏn loaỷi
Trong

õọỹng cồ diezel, bồm

cao aùp phaới õaớm baớo caùc

nhióỷm vuỷ 3,4,5 trong phỏửn 2.1.1. óứ thổỷc hióỷn caùc nhióỷm
vuỷ ỏỳy, ngổồỡi ta õaợ saớn xuỏỳt nhióửu loaỷi bồm cao aùp. Dổỷa
theo phổồng phaùp õióửu chốnh lổồỹng nhión lióỷu cỏỳp cho chu
trỗnh coù thóứ chia bồm cao aùp thaỡnh hai nhoùm chờnh :
1- Bồm cao aùp khọng thay õọứi haỡnh trỗnh piston.
2- Bồm cao aùp thay õọứi haỡnh trỗnh piston.
Trong nhoùm bồm cao aùp thổù nhỏỳt coù thóứ õióửu chốnh
lổồỹng nhión lióỷu cỏỳp cho chu trỗnh bũng mọỹt trong caùc
bióỷn phaùp sau :
+ Thay õọứi lổồỹng nhión lióỷu xaớ vóử khọng gian aùp suỏỳt
thỏỳp trón mọỹt phỏửn haỡnh trỗnh cuớa piston qua van xaớ, trong
õoù vióỷc õoùng mồớ van xaớ laỡ do mọỹt cồ cỏỳu cồ hoỹc dỏựn
õọỹng (loaỷi bồm cao aùp coù van xaớ):
SVTH:

Ló Vn Thaỷch

Trang 18


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai
+ Thay õọứi lổồỹng nhión lióỷu xaớ vóử khọng gian aùp suỏỳt
thỏỳp trón mọỹt phỏửn haỡnh trỗnh cuớa piston, trong õoù baớn thỏn
piston bồm cao aùp õaớm nhióỷm chổùc nng õióửu khióứn quaù
trỗnh xaớ (loaỷi bồm cao aùp õióửu chốnh lổồỹng nhión lióỷu cỏỳp
cho chu trỗnh bũng van piston )
+ Thay õọứi lổồỹng nhión lióỷu xaớ vóử khọng gian aùp suỏỳt
thỏỳp trón toaỡn bọỹ haỡnh trỗnh cuớa piston qua mọỹt lọự tióỳt
lổu, tióỳt dióỷn lổu thọng cuớa lọự naỡy õổồỹc õióửu khióứn
bũng mọỹt cồ cỏỳu cồ hoỹc.
+ Thay õọứi mổùc õọỹ tióỳt lổu ồớ lọự huùt nhión lióỷu.
Trong nhoùm bồm cao aùp thổù hai, coù thóứ thay õọứi haỡnh
trỗnh piston bũng mọỹt trong caùc bióỷn phaùp sau:
+ Dởch chuyóứn cam coù profin thay õọứi theo chióửu truỷc.
+ Thay õọứi khe hồớ giổợa piston bồm cao aùp vaỡ con õọỹi.
+ Thay õọứi tyớ sọỳ truyóửn cuớa cồ cỏỳu truyóửn õọỹng tổỡ
cam tồùi con õọỹi cao aùp, ngoaỡi ra coỡn mọỹt sọỳ bồm õỷc bióỷt
khaùc.
Hióỷn nay, hỏửu hóỳt õọỹng cồ diezel õóửu sổớ duỷng caùc
loaỷi bồm cao aùp khọng thay õọứi haỡnh trỗnh piston, chuớ yóỳu laỡ
loaỷi bồm õióửu chốnh lổồỹng nhión lióỷu cỏỳp cho chu trỗnh
bũng van piston vaỡ loaỷi bồm coù van xaớ.
2.5.2. Cỏỳu taỷo vaỡ nguyón lyù laỡm vióỷc cuớa tổỡng bọỹ phỏỷn
trong bồm cao aùp phỏn phọỳi
Tổỡ trổồùc õóỳn nay, bồm cao aùp PE õổồỹc sổớ duỷng rọỹng
raợi nhỏỳt vỗ loaỷi bồm naỡy cỏỳu taỷo õồn giaớn vaỡ sổớ duỷng tin
cỏỷy. Ngoaỡi ra vióỷc phỏn phọỳi vaỡ õióửu chốnh nhión lióỷu cung
cỏỳp cho xy lanh rỏỳt õồn giaớn.
Tuy nhión bồm PE cuợng tọửn taỷi nhổợng nhổồỹc õióứm lồùn
nhổ: Kờch thổồùc vaỡ khọỳi lổồỹng cuớa bồm tổồng õọỳi lồùn;
trong bồm coù quaù nhióửu caùc cỷp chi tióỳt chờnh xaùc vaỡ khoù
chóỳ taỷo. Trong quaù trỗnh sổớ duỷng phaới thổồỡng xuyón kióứm
tra õọỹ khọng õọửng õóửu lổồỹng nhión lióỷu cỏỳp cho caùc xy
lanh trón bng kióứm tra õỷc bióỷt, laỡm tng thóm kinh phờ baớo
SVTH:

Ló Vn Thaỷch

Trang 19


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai
dổồợng thióỳt bở trong suọỳt quaù trỗnh sổớ duỷng. Nhổợng
nhổồỹc õióứm õoù, caùc nhaỡ nghión cổùu õaợ chóỳ taỷo ra bồm
cao aùp phỏn phọỳi.
Trong bồm cao aùp phỏn phọỳi, piston cuớa bồm phaới kóỳt hồỹp
vỏỷn õọỹng tởnh tióỳn vồùi vỏỷn õọỹng xoay troỡn õóứ thổỷc hióỷn
õọửng thồỡi hai chổùc nng bồm nhión lióỷu vaỡ phỏn phọỳi nhión
lióỷu vaỡo caùc xy lanh õọỹng cồ.
Vóử mỷt cỏỳu taỷo, tỏỳt caớ caùc loaỷi bồm cao aùp phỏn phọỳi
hióỷn nay õổồỹc chia thaỡnh hai phổồng aùn chờnh:
Phổồng aùn thổù nhỏỳt - õỏửu cọng taùc cuớa bồm õỷt vuọng
goùc vồùi truỷc dỏựn õọỹng bồm.
Phổồng aùn thổù hai - õỏửu cọng taùc cuớa bồm õỷt cuỡng
chióửu truỷc dỏựn õọỹng bồm.
Trong bồm cao aùp phỏn phọỳi, muọỳn cung cỏỳp nhión lióỷu
cho caùc voỡi phun cuớa õọỹng cồ diezel 4 xy lanh chố cỏửn mọỹt
cỷp piston xy lanh bồm cao aùp. Vỗ vỏỷy kờch thổồùc vaỡ khọỳi
lổồỹng cuớa bồm cao aùp phỏn phọỳi nhoớ hồn nhióửu so vồùi bồm
cao aùp PE. Bồm cao aùp phỏn phọỳi loaỷi naỡy thổồỡng õổồỹc sổớ
duỷng phọứ bióỳn ồớ õọỹng cồ xe haỷng nheỷ. Nhión lióỷu õổồỹc
cỏỳp õóỳn tổỡng xy lanh cuớa õọỹng cồ dổồùi aùp suỏỳt cao bồới
mọỹt bọỹ õọi piston -xy lanh thọng qua van phỏn phọỳi.

SVTH:

Ló Vn Thaỷch

Trang 20


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai

Hỗnh 2-4: Bồm phỏn phọỳi loaỷi VE
(õỏửu cọng taùc cuớa bồm õỷt vuọng goùc vồùi truỷc dỏựn õọỹng
õọỹng bồm)
1- Truỷc bọỹ õióửu tọỳc; 2- Cỏửn õỏứy; 3- Loỡ xo õióửu tọỳc; 4Bọỹ hióỷu chốnh; 5- Khồùp
trổồỹt; 6- Quaớ vng; 7- Giaù õồợ quaớ vng; 8,9- Baùnh rng
truyóửn õọỹng; 10-Baỷc xaớ.
2.5.2.1. Cỏỳu taỷo bồm cao aùp phỏn phọỳi VE (õỏửu cọng taùc
cuớa õỷt cuỡng chióửu truỷc dỏựn õọỹng bồm).

SVTH:

Ló Vn Thaỷch

Trang 21


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai

Hỗnh 2-5: Sồ õọử nguyón lyù bồm cao aùp phỏn phọỳi
1- Truỷc bọỹ õióửu tọỳc; 2- Giaù õồợ quaớ vng; 3- Quaớ vng; 4Baỷc bọỹ õióửu chốnh; 5-Voỡng ngoaỡi bồm cỏỳp nhión lióỷu; 6Rọto bồm cỏỳp lióỷu; 7- baùnh rng ; 8- Voỡng õồợ con ln; 9- Khồùp
nọỳi; 10- ộa cam; 11- Pittọng bồm; 12- Vaỡnh traỡn; 13- Loỡ xo
pittọng; 14- ỏửu phỏn phọỳi; 15- ỏửu nọỳi ọỳng dỏửu cao aùp;
16- Van cừt nhión lióỷu.
2.5.2.2 Nguyón lyù laỡm vióỷc xy lanh - piston :
Mọ taớ nguyón từc hoaỷt õọỹng cuớa bồm naỡy (hỗnh 2-6). Khi
piston (6) ồớ vaỡo õióứm chóỳt trón cuớa bồm, tổồng ổùng vồùi (vở
SVTH:

Ló Vn Thaỷch

Trang 22


Âäư ạn täút nghiãûp
Kho sạt hãû
thäúng nhiãn liãûu xe Hyundai
trê1) åí lục ny piston chuøn âäüng quay trn, bưng båm
âỉåüc näúi våïi rnh âáøy (5), theo rnh ny nhiãn liãûu âỉåüc
vo mäüt trong cạc xy lanh ca âäüng cå, lục ny rnh (9) bë
âọng kên . Vë trê 2, piston lải di chuøn tåïi âiãøm chãút dỉåïi
ca båm cao ạp. Khi âọ rnh (9) dáưn dáưn âỉåüc piston båm
måí ra, rnh phán phäúi âọng lải càõt våïi rnh âáøy (5) do kãút
qu ca viãûc quay piston. Rnh trn (2) bë âọng lải bàòng
vnh trn (1), nhiãn liãûu qua rnh (9) vo bưng båm .Vë trê
3, khi âảt âãún ÂCD, piston bàõt âáưu chuøn âäüng theo
hỉåïng ngỉåüc lải, ẹp nhiãn liãûu trãn bưng, âãø rnh phán
phäúi âỉåüc näúi liãưn våïi mäüt rnh (5) kãú tiãúp, nhiãn liãûu
âỉåüc âỉa vo xy lanh khạc ca âäüng cå. Vë trê (tham kho
kãút håüp hçnh 2-5, 2-6) van cao ạp âỉåüc náng lãn v khi âọ,
ạp sút tàng nhanh âãún khi vỉåüt âỉåüc lỉûc ẹp ca l xo
vi phun v nhiãn liãûu âỉåüc phun vo xy lanh ca âäüng
cå .Vë trê 5, piston tiãúp tủc chuøn vãư phêa trãn âụng vo
thåìi âiãøm khi rnh ngang (2) bàõt âáưu tạch khi khåïp âiãưu
chènh (1), nhiãn liãûu tỉì bưng båm chy vo bưng ạp
sút tháúp. p sút trong hãû thäúng bë gim âäüt ngäüt, l
xo âa kim phun vãư vë trê c v viãûc phun nhiãn liãûu âỉåüc
cháúm dỉït. Chu k làûp lải tỉì âáưu.

SVTH:

Lã Vàn Thảch

Trang 23


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai

Hỗnh 2-6: Sồ õọử hoaỷt õọỹng cuớa piston vaỡ xy lanh bồm cao aùp.
1- Vaỡnh traỡn; 2- Raợnh traỡn; 3- Raợnh bọi trồn thỏn piston bồm; 4Xy lanh
Vở trờthọng
4
Vở ỏửu
trờ 5 bồm; 8- Raợnh
bồm; 5- Raợnh õỏựy; 6- Piston bồm; 7-

buọửng bồm vaỡ van traỡn; 9- Raợnh huùt

SVTH:

Ló Vn Thaỷch

Trang 24


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Khaớo saùt hóỷ
thọỳng nhión lióỷu xe Hyundai
2.5.2.3. ióửu chốnh lổồỹng phun :
Lổồỹng phun giaớm :
Lổồỹng phun coù thóứ õổồỹc õióửu khióứn bũng caùch thay
õọứi haỡnh trỗnh hióỷu duỷng cuớa piston bồm (tham khaớo hỗnh 27.a). Khi vaỡnh traỡn dởch sang traùi, haỡnh trỗnh hióỷu duỷng L
cuớa piston bồm giaớm, laỡm giaớm lổồỹng phun nhión lióỷu.
1

2

3
4
Hỗnh 2-7.a: Sồ õọử õióửu khióứn giaớm

L

lổồỹng phun

1- Loỡ xo õióửu khióứn; 2- Quaớ vng; 3- Vaỡnh traỡn; 4- Piston bồm;
L - Haỡnh trỗnh hióỷu duỷng (giaớm).
Lổồỹng phun tng :

1
Khi vaỡnh traỡn dởch chuyóứn sang phaới, haỡnh trỗnh hióỷu
duỷng L tng (tham khaớo hỗnh 2-7.b) vaỡ do õoù tng lổồỹng phun
nhión lióỷu.

SVTH:

2

Ló Vn Thaỷch

3
4

L

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×