Tải bản đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

HẢI QUAN VIỆT NAM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG
PHẦN MỀM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
DÀNH CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC
http://pus.customs.gov.vn

Hà Nội, tháng 10/2016


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

http://Pus.customs.gov.vn

MỤC LỤC
Trang
HẢI QUAN VIỆT NAM .............................................................................................................................................................. 1
MỤC LỤC .................................................................................................................................................................................... 2
I. GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................................................. 3

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG .............................................................................................. 8
1.

Trang chủ .................................................................................................................................................................................... 8

2.

Đăng ký tài khoản ..................................................................................................................................................................... 10

3.

Đăng nhập ................................................................................................................................................................................. 14

4.

Tạo mới hồ sơ............................................................................................................................................................................ 16

5.

Xem danh sách hồ sơ của Người làm thủ tục ........................................................................................................................... 24
5.1 Thêm mới thủ tục trong màn hình Quản lý hồ sơ ................................................................................................................... 27
5.2 Xem chi tiết thông tin hồ sơ .................................................................................................................................................... 28
5.3 Sửa hồ sơ ................................................................................................................................................................................. 30

6.

Người làm thủ tục nhận kết quả xử lý ....................................................................................................................................... 35

2


http://Pus.customs.gov.vn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Danh mục 46 Thủ tục hành chính
triển khai Dịch vụ công trực tuyến năm 2016 của Tổng cục Hải quan
( http://pus.customs.gov.vn )TT

Tên thủ tục hành chính

Hệ thống

29 TTHC cho phép nộp toàn bộ chứng từ điện tử, không phải nộp chứng từ giấy
1 Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
2 Đăng ký tham gia thủ tụ hải quan iện tử ối với tàu a

Dịch vụ công trực tuyến
u t ảnh nhập ảnh qu

ảnh

3 Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Một cửa quốc gia
Dịch vụ công trực tuyến

4 Thủ tục ăng ký

Dịch vụ công trực tuyến

nhận Đại lý giám sát hải quan và hoạt ộng của Đại lý giám sát hải quan

Thủ tụ ề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xu t khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở Dịch vụ công trực tuyến
hữu trí tuệ
Dịch vụ công trực tuyến
6 Thủ tục c p lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi
5

Thủ tụ ăng ký danh mục hàng hóa xu t khẩu miễn thuế là vật liệu xây dựng ưa từ thị trường Dịch vụ công trực tuyến
trong nước vào khu phi thuế quan
Thủ tục quyết toán việc xu t khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế là vật liệu xây dựng ưa từ thị Dịch vụ công trực tuyến
8 trường trong nước vào khu phi thuế quan ể xây dựng sửa chữa và bảo dưỡng kết c u hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan
Thủ tục xét miễn thuế ối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục Dịch vụ công trực tuyến
9
ào tạo.
10 Thủ tục xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (theo qui ịnh tại Điều 65 Luật Quản lý thuế Dịch vụ công trực tuyến
7

3


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

TT

http://Pus.customs.gov.vn

Tên thủ tục hành chính
ược bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa ổi, bổ sung một số iều của Luật Quản lý thuế, Nghị
ịnh 83/2013/NĐ-CP ngà 22/7/2013 và Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Hệ thống

Thủ tục xoá nợ tiền thuế, tiền phạt (thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày Dịch vụ công trực tuyến
11 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ ọng thuế và Thông tư số 24/2012/TTBTC ngày 17/02/2012 sửa ổi bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC) (B-BTC- 049986-TT)
Dịch vụ công trực tuyến
12 Thông báo phát hành Biên lai
13 Thông báo kết quả hủy Biên lai

Dịch vụ công trực tuyến

14 Thủ tục huỷ tờ khai hải quan

Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tụ ăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu hàng năm; danh mục các nguyên liệu, vật tư linh Dịch vụ công trực tuyến
15 kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu ể sản xu t các sản phẩm CNTT trọng iểm thuộc mã hàng
9834.12.90 (Danh mục)
Dịch vụ công trực tuyến
16 Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế
17

Thủ tục hoàn thuế ối với
trường hợp ược xét hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư số Dịch vụ công trực tuyến
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Thủ tục xét miễn thuế ối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu không thuộc thẩm quyền Dịch vụ công trực tuyến
của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan; thuốc chữa bệnh là quà biếu, quà tặng có trị
gi vượt qu ịnh mức miễn thuế nhưng do người Việt Nam ịnh ư ở nước ngoài gửi về cho thân
18
nhân tại Việt Nam là gia ình ó ông với cách mạng thương inh liệt sỹ người già yếu không
nơi nương tựa; hàng nhập khẩu ể bán tại cửa hàng miễn thuế, hàng nhập khẩu theo iều ước quốc
tế.
Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản hính do ơ quan hải quan lưu trong ộ hồ sơ hoàn không thu Dịch vụ công trực tuyến
19
thuế
Thủ tục thuê kho bên ngoài Doanh nghiệp chế xu t ể lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của Doanh Dịch vụ công trực tuyến
20
nghiệp chế xu t, quản lý hải quan ối với hàng hóa ưa vào ưa ra kho
4


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

TT

http://Pus.customs.gov.vn

Tên thủ tục hành chính

Hệ thống
Dịch vụ công trực tuyến

21 Phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời
22

Thủ tục Phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộ
của Danh mục hàng hóa xu t khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Chương 84 Chương 85 và Chương 90 Dịch vụ công trực tuyến

23 Thủ tục hải quan ối với hàng ho kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

Dịch vụ công trực tuyến

24 Thủ tục hải quan ối với hàng hóa ưa vào

Dịch vụ công trực tuyến

25

ưa ra ảng trung chuyển

phương tiện chứa hàng hoá theo Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục hải quan ối với trường hợp tạm nhập, tạm xu t
phương thức quay vòng

26 Thủ tục hải quan ối với hàng bán tại cửa hàng miễn thuế nhưng hu ển sang tái xu t.

Phần mềm Cửa hàng miễn
thuế

27 Thủ tục hải quan ối với tàu bay xu t cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Một cửa quốc gia

28

Thủ tục hải quan ối với phương tiện vận tải thủy (thuyền xuồng, ca nô) xu t cảnh, nhập cảnh qua Một cửa quốc gia
cửa khẩu biên giới ường sông

Thủ tụ ăng ký sửa ổi, bổ sung, c p lại và sử dụng Danh mục hàng hóa nhập khẩu là Dung môi Dịch vụ công trực tuyến
N-Hexan dùng trong sản xu t khô dầu ậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám
29
thuộ Chương 98 mã hàng 9842.00.00 ủa Biểu thuế nhập khẩu ưu ãi (tương ứng mã hàng
2710.12.60 tại Chương 97 hương).
14 TTHC cho phép nộp trước chứng từ điện tử, sau đó nộp chứng từ giấy trước khi nhận
kết quả
Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị ịnh 83/2013/NĐ-CP Dịch vụ công trực tuyến
ngà 22/07/2013 ược sửa ổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị ịnh 12/2015/NĐ-CP ngày
1 12/2/2015 của Chính phủ ối với trường hợp bị thiệt hại vật ch t, gây ảnh hưởng trực tiếp ến sản
xu t, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn b t ngờ; phải ngừng hoạt ộng do di dời ơ sở
sản xu t, kinh doanh theo yêu cầu của ơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng ến kết
quả sản xu t, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế úng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật
5


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

TT

http://Pus.customs.gov.vn

Tên thủ tục hành chính
tư nhập khẩu ể sản xu t hàng hóa xu t khẩu có chu kỳ sản xu t, dự trữ dài hơn 275 ngà hoặc do
phía khách hàng hủy hợp ồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp,
tiền phạt phát sinh tại 02 Cục Hải quan

Hệ thống

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa ổi, bổ sung một Dịch vụ công trực tuyến
số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị ịnh 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều
5 Nghị ịnh 12/2015/NĐ-CP ngà 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày
2
25/3/2015 của Bộ Tài hính ối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục HQ trở lên.theo khoản 25
Điều 1 Luật sửa ổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… ối với số tiền thuế nợ phát
sinh tại 02 Cục Hải quan trở lên
Thủ tục xét miễn thuế ối với hàng hóa là quà biếu tặng có trị gi vượt qu ịnh mức miễn thuế Dịch vụ công trực tuyến
theo quy ịnh của Thủ tướng Chính phủ tặng ho ơ quan hành hính sự nghiệp ơ quan oàn thể
3
xã hội hoạt ộng bằng ngân s h nhà nước; quà biếu tặng mang mụ í h nhân ạo, từ thiện,
nghiên cứu khoa học.
Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị ịnh 83/2013/NĐ-CP Dịch vụ công trực tuyến
ngà 22/07/2013 ược sửa ổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị ịnh 12/2015/NĐ-CP ngày
12/2/2015 của Chính phủ ối với trường hợp bị thiệt hại vật ch t, gây ảnh hưởng trực tiếp ến sản
xu t, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn b t ngờ; phải ngừng hoạt ộng do di dời ơ sở
4 sản xu t, kinh doanh theo yêu cầu của ơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng ến kết
quả sản xu t, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế úng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật
tư nhập khẩu ể sản xu t hàng hóa xu t khẩu có chu kỳ sản xu t, dự trữ dài hơn 275 ngà hoặc do
phía khách hàng hủy hợp ồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp,
tiền phạt phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên trong cùng một Cục Hải quan.
Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa ổi, bổ sung một Dịch vụ công trực tuyến
số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị ịnh 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều
5 5 Nghị ịnh 12/2015/NĐ-CP ngà 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày
25/3/2015 của Bộ Tài hính ối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục HQ trở lên thuộc 01
Cục.
6


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

TT
6

http://Pus.customs.gov.vn

Tên thủ tục hành chính

Thủ tụ tiêu hủ
Nam

Hệ thống
e ô tô, xe gắn máy của ối tượng ượ hưởng qu ền ưu ãi miễn trừ tại Việt Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt ối với trường hợp qu ịnh tại khoản 1 Dịch vụ công trực tuyến
Điều 31 Nghị ịnh số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, ược sửa ổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5
Nghị ịnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ ối với trường hợp bị thiệt hại vật
ch t, gây ảnh hưởng trực tiếp ến sản xu t, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn b t ngờ;
7 phải ngừng hoạt ộng do di dời ơ sở sản xu t, kinh doanh theo yêu cầu của ơ quan nhà nước có
thẩm quyền làm ảnh hưởng ến kết quả sản xu t, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế úng
hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu ể sản xu t hàng hóa xu t khẩu có chu kỳ sản
xu t, dự trữ dài hơn 275 ngà hoặc do phía khách hàng hủy hợp ồng hoặc kéo dài thời gian giao
hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại một Chi cục hải quan
Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa ổi, bổ sung một Dịch vụ công trực tuyến
số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị ịnh số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7
8
Điều 5 Nghị ịnh số 12/2015/NĐ-CP ngà 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư số 38/2013/TT-BTC
ngày 25/3/2015 của Bộ Tài hính ối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan.
Xét giảm thuế ối với hàng hoá xu t nhập khẩu bị hư hỏng, m t mát trong quá trình giám sát của Dịch vụ công trực tuyến
9
ơ quan Hải quan
10 Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế

Phần mềm Cửa hàng miễn
thuế

11 Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu

Dịch vụ công trực tuyến

12 Thủ tục hải quan ối với ô tô khi xu t cảnh (tái xu t)

Dịch vụ công trực tuyến

13 Thủ tục hải quan ối với ô tô khi nhập cảnh (tạm nhập)

Dịch vụ công trực tuyến

14

Thủ tục xử lý hồ sơ ề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan ối với hàng hóa xu t khẩu, nhập khẩu Dịch vụ công trực tuyến
có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
7


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

TT

Tên thủ tục hành chính

http://Pus.customs.gov.vn

Hệ thống

03 TTHC yêu cầu nộp chứng từ giấy cùng với chứng từ điện tử
1 Thủ tụ

ịnh trước trị gi

ối với hàng hóa xu t, nhập khẩu

2 Thủ tụ

ịnh trước mã số hàng hóa xu t khẩu, nhập khẩu.

Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến

3 Thủ tục kiểm tra và xác nhận trước xu t xứ hàng nhập khẩu

I. GIỚI THIỆU
Tài liệu nà ược xây dựng nhằm mụ
vụ công trực tuyến.

í h hướng dẫn sử dụng cho Doanh nghiệp/cá nhân các chứ năng ủa phần mềm dịch

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
1. Trang chủ
- Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại ịa chỉ: http://pus.customs.gov.vn
- Hệ thống hiển thị danh sách thủ tục hành chính của Hải quan

8


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

9

http://Pus.customs.gov.vn


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

http://Pus.customs.gov.vn

2. Đăng ký tài khoản
Bước 1: Người làm thủ tục chọn Menu[Hướng dẫn đăng ký]chọn [Đăng ký tài khoản]

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin của người làm thủ tụ ăng ký vào
ô thông tin:
Trường hợp 1: Nếu là Công dân ăng ký thì thực hiện chọn, nhập thông tin bao gồm :
- Tên ầ ủ
- Số CMT/Hộ chiếu
- Chọn Ngày sinh
- Chọn Giới tính
- Địa chỉ
- Chọn Tỉnh/Thành phố
- Chọn Quận/Huyện
10


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

- Email/Tên ăng nhập
- Số iện thoại
- Mật khẩu
- Nhập lại mật khẩu
- Nhập mã xác nhận
- Chọn Đăng ký nhận thông báo quan trọng từ Tổng cục Hải Quan qua Email
- Chọn Đồng ý với iều khoản sử dụng

11

http://Pus.customs.gov.vn


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

http://Pus.customs.gov.vn

Trường hợp 2: Nếu là Doanh nghiệp ăng ký thì chọn nút
và thực hiện chọn, nhập thông tin bao gồm :
- Tên doanh nghiệp
- Tên viết tắt
- Mã số thuế
- Tên người ại diện
- Chức vụ ại diện
- Địa chỉ
- Chọn Tỉnh/Thành phố
- Chọn Quận/Huyện
- Email/Tên ăng nhập
- Số iện thoại
- Mật khẩu
- Nhập lại mật khẩu
- Nhập mã xác nhận
- Chọn Đăng ký nhận thông báo quan trọng từ Tổng cục Hải Quan qua Email
- Chọn Đồng ý với iều khoản sử dụng

12


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

http://Pus.customs.gov.vn

Chú ý: (*) là các thông tin bắt buộc nhập
Bước 3: Sau khi iền ầ ủ thông tin thì b m nút Đăng ký, một Email yêu cầu xác nhận việ
chỉ Email mà Người làm thủ tụ ăng ký ể kích hoạt tài khoản

ăng kí tài khoản sẽ gửi ến ịa

Bước 4: Kích hoạt tài khoản
Người làm thủ tục truy cập vào Email ã ăng ký ể kích hoạt tài khoản sử dụng hệ thống dịch vụ công.

13


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

http://Pus.customs.gov.vn

3. Đăng nhập
- Sau kích hoạt thành công tài khoản người làm thủ tục có thể ăng nhập vào hệ thống:
- Chọn menu Đăng nhập
- Nhập thông tin Tên ăng nhập và Mật khẩu
- Chọn nút Đăng nhập ể truy cập vào hệ thống

Lưu ý: Đối với trường hợp Người làm thủ tụ ã ó tài khoản của cổng TTĐT Hải Quan hoặc của hệ thống VNACCS/VCIS thì có thể
iền thông tin Đăng nhập sau ó tí h họn tài khoản sử dụng rồi b m nút Đăng nhập

14


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

- Giao diện sau khi ăng nhập vào hệ thống

15

http://Pus.customs.gov.vn


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

4. Tạo mới hồ sơ
- Sau khi ăng nhập người dùng có thể tạo mới hồ sơ
Bước 1: Chọn menu Nộp hồ sơ mới

16

http://Pus.customs.gov.vn


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

Bước 2: Tìm kiếm thủ tục cần thực hiện; sau ó họn nút Tìm kiếm

17

http://Pus.customs.gov.vn


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

Bước 3:B m nút Nộp hồ sơ ốivới thủ tục cần thực hiện

Sau khi b m nút Nộp hồ sơ , Màn hình sẽ hiển thị Thông tin hồ sơ như sau:
18

http://Pus.customs.gov.vn


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

19

http://Pus.customs.gov.vn


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

http://Pus.customs.gov.vn

Chú ý: (*) là các thông tin bắt buộc nhập
Bước 1:Người làm thủ tục chọn ơn vị Hải Quan nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ.
Bước 2: Đính kèm file mục Thành phần hồ sơ theo quy định( Kiểu file cho phép: .doc; .docx; .xls; .pdf)
Lưu ý :Đối với trường hợp bổ sung thêm thông tin hồ sơ. Tải lên các file tài liệu của tệp tin ính kèm kh
; tải lên văn ản khác(chọn vào biểu tượng

họn nút

nếu muốn tải thêm văn ản khác)

Bước 3: Nhập ý kiến ề xu t của người làm thủ tục với ơn vị xử lý hồ sơ
Bước 4: Nhập mã xác nhận
Bước 5:Chọn thao tác thực hiện bao gồm:
-

ể thực hiện lưu lại hồ sơ nhưng hưa thực hiện gửi hồ sơ sang ơ quan Hải Quan Hồ sơ sau khi lưu

Nh n nút

lại sẽ có trạng th i là “Bản nháp”.
-

ể lưu lại hồ sơ

Nh n nút

ồng thời thực hiện gửi hồ sơ sang ơ quan Hải Quan Hồ sơ sau khi lưu và gửi sẽ có

trạng th i “Hồ sơ đã được chuyển đến cơ quan Hải Quan”.
-

Nh n nút

ể thực hiện quay lại màn hình Quản lý hồ sơ, hệ thống sẽ không lưu lại thông tin bộ hồ sơ nà .

 Lưu ý:Trường hợp Doanh nghiệp thực hiện nộp thủ tục thì sẽ có thêm [Thông tin người nộp], Người làm thủ tục phải
nhập thông tin của

trường như sau:

20


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

Khi nộp hồ sơ thành ông thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin hồ sơ ã nộp
nút In phiếu tiếp nhận hồ sơ

21

http://Pus.customs.gov.vn

Để in phiếu tiếp nhận hồ sơ Người làm thủ tục b m


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

22

http://Pus.customs.gov.vn


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

Khi người làm thủ tục chọn Lịch sử thì hệ thống hiển thị lịch sử xử lý của hồ sơ
người làm thủ tục

23

http://Pus.customs.gov.vn

thông tin ử lý của cán bộ Hải Quan với


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

5. Xem danh sách hồ sơ của Người làm thủ tục
Người làm thủ tục có thể Xem danh sách hồ sơ ũ ã thực hiện trướ

Hệ thống hiển thị ra màn hình danh sách hồ sơ người làm thủ tụ
24

http://Pus.customs.gov.vn

ó bằng cách b m nútDanh sách hồ sơ cũ

ã thực hiện như sau:


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI LÀM THỦ TỤC

25

http://Pus.customs.gov.vn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×