Tải bản đầy đủ

hướng dẫn đăng ký nhập học online aao

BK
Tp.HCM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH - TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
__________________________________________________________________________________________________________________

HƢỚNG DẪN ĐĂNG KÝ – IN PHIẾU HỒ SƠ NHẬP HỌC (ONLINE)
Thí sinh phải đăng nhập vào hệ thống - khai bản sơ yếu lý lịch này (online) và in ra ít nhất 01 bản
(phải in từ file do hệ thống gửi về máy cho thí sinh). Nếu không có bản lý lịch này thì thí sinh sẽ
không thể làm thủ tục nhập học (ghi chú: Khuyến khích thí sinh làm việc này trước ngày nhập học - tuy
nhiên tại điểm nhập học cũng sẽ có máy tính và cán bộ hướng dẫn để nhập lại hoặc chỉnh sửa hồ sơ
khi cần).

1. SV đăng nhập vào hệ thống tại:
hoặc:

http://www.daotao.hcmut.edu.vn/
http://www.daotao.hcmut.edu.vn/login.
Tên đăng nhập là “Mã số sinh viên” (08 ký tự) và password
(gồm 06 ký tự) ghi trong giấy báo nhập học. Lưu ý không
đưa cho người khác sử dụng tài khoản này – các vấn đề kỹ

thuật liên hệ qua email: hvlinh@aao.hcmut.edu.vn.

Ghi chú: Password tạm thời này chỉ dùng để thí sinh nhập hồ
sơ làm thủ tục nhập học và sẽ tự hủy sau khi hoàn tất nhập hồ sơ. Ngay khi hoàn tất các thủ tục nhập
học sinh viên sẽ được cấp lại password mới - chính thức (kèm phiếu hướng dẫn riêng) để sử dụng đồng
thời cho email sinh viên và cho các dịch vụ trên các trang web của trường.

2. Chọn chức năng “Nhập hồ sơ”  đọc hƣớng dẫn và làm cam kết
nhập học…
Sau khi đăng nhập thành công, chọn - nhấp chuột vào biểu tượng “Nhập hồ
sơ” (như hình bên)  trang “CAM KẾT CỦA SINH VIÊN KHI NHẬP HỌC” sẽ xuất hiện (cam kết trước
khi vào biểu nhập hồ sơ). SV phải đọc kỹ các nội dung cam kết - chọn đánh dấu xác nhận vào ô “Tôi
xác nhận đã đọc - hiểu và cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện nêu trên”.  Nhấn nút “Đồng ý cam
kết !” ở cuối trang để chuyển sang phần tiếp theo!

3. Tiến hành việc nhập thông tin cá nhân theo biểu “Nhập hồ sơ – lý lịch sinh viên”
Sau khi đã “đồng ý” với bản cam kết thì màn hình sẽ chuyển sang trang (form) “Biểu nhập hồ sơ sinh
viên”. Thí sinh cần nhập đầy đủ và chính xác tất cả các mục thông tin trên biểu này (một số thông tin đã
có trong hồ sơ tuyển sinh thì không thể thay đổi được).  Nhấn nút “Lưu thông tin – Trở về !” (Save) khi
đã nhập xong … chức năng này lưu hồ sơ lên hệ thống và cho phép tiếp tục kiểm tra chỉnh sửa (nếu
cần).
Thí sinh cần kiểm tra kỹ lại thông tin đã nhập vào hệ thống trước khi kết thúc – in ra bản lý lịch để nộp
nhập học (phần 4). Nếu cần thiết thì dùng lại chức năng “Xem lại - Nhập sửa” để bổ sung điều chỉnh các
mục hồ sơ đã nhập chưa chính xác … Nếu đã kiểm tra và đảm bảo tất cả các mục thông tin đều chính
xác thì mới chuyển sang mục sau đây.

4. Chọn chức năng “Kết thúc - Lƣu tập tin hồ sơ” (Finish) :
Khi nhấn vào chức năng này là đã kết thúc việc nhập hồ sơ – lưu và in ra bản khai để nhập học … Hệ
thống đồng thời khóa dịch vụ - hủy password tạm đã có và không còn có thể tự chỉnh sửa lại hồ sơ nữa.
 Nếu phát hiện có sai sót lớn cần chỉnh sửa thì thí sinh liên hệ tại điểm thu nhận hồ sơ để mở lại
password (các sai sót nhỏ thì ghi lại và ký ngay trên bản in).
Ngay khi kết thúc - hệ thống sẽ xuất ra file hồ sơ (dạng .pdf) lưu vào máy tính thí sinh đang sử dụng và
tự động mở file này để xem lại  thí sinh cần in ra ít nhất 01 bản ký tên  nộp lại khi làm thủ tục nhập
học tại địa điểm ghi trên giấy báo.

Lƣu ý : Máy tính phải có chương trình Adobe Acrobat phiên bản 7.0 trở lên để đọc được file .pdf này.
Xem thêm hướng dẫn tại : http://www.daotao.hcmut.edu.vn/help/cv/
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×