Tải bản đầy đủ

phân phối chương trình 6 (2018 2019)

TRƯỜNG THCS VĨNH AN
Tổ: Sử - Địa – GD – Tiếng Anh
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 6

Tuần
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13


Tiết
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

(Năm học 2018 – 2019)
Cả năm học: 37 tuần (2 tuần dự trữ; 1 tuần/HK)
Thực dạy 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết


Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần= 54 tiết
Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết
HKI
Tên bài dạy
Hướng dẫn cách học môn tiếng anh
Unit 1: A1-4
A5-7
B1,3,4
C1-2
C3-4
Unit 2: A1,2
B1
B3,4
C1
C2,3
Unit 3: A1,2
A3,4
B1,2
B3,4
C1,2
Grammar Practice 1
45 minutes Test
Unit 4: A1,2
A3,4
B1-3
B4,5
C1-3
C4-7
45 minutes Test Correction
Unit 5: A1,2
A3.,4
A5,6
B1-3
C1-3
Grammar practice 2
Unit 6: A1-3
A4-5
B1-3
C1,2

36

C3,4

37
38
39

Revision unit 4,5,6
45 minutes Test
Unit 7: A1,5

Ghi chú

(lồng B3 của Unit 7)


14
15
16
17
18

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

A3
B1,2
C1
C3,4
45 minutes Test Correction
Unit 8: A1-2
A4,6
B1
B2
C1,2
C3,4
Grammar Practice 3
Revision 1
Revision 2
The first term examination

19

(không dạy 4 câu đầu của C3)

(Tuần dự trữ)

HKII
Tuần
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29

Tiết
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Tên bài dạy
Unit 9: A1-2
A3-4
B1,5
B2,3,4
Unit 10: A1,2,5
A3,4,6
B1-3
B4-5
C1-2
C3-4
Unit 11: A1,3
A2,4
B1,3,4
B2,5
Grammar practice 4
Revision unit 9,10,11
45 minutes Test
Unit 12: A1-2
A3-5
B1-3
B4,5
C1-3
C5,6
45 minutes Test Correction

79
80
81
82
83

Unit 13: A1-3
A4
B1-2
Unit 14: A1-3
A4-5

Ghi chú


30
31

84
85
86
87
88
89
90
91
92

B1,2,4
B5-6
C1-3
Grammar practice 5
Revision 12,13,14
45 minutes Test
Unit 15: A1,2
A3,6
B1-2

93

B3,4

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

C1,2
C3
45 minutes Test Correction
Unit 16: A1-3
B1
B2
B4,5
Grammar practice 6 (1,2)
Grammar practice 6 (3,4)
Revision 1
Revision 2
nd
The 2 term examination

32

33
34
35
36
37

(dạy thêm quốc tịch)
(không dạy câu cuối phần B3)
“It is tallest building in the
world.”

Tuần dự trữ

BGH duyệt

TT duyệt

Lư Hòa Hiệp

Bùi Thanh An

GVBM

Võ Thị Diễm TrinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×