Tải bản đầy đủ

LapTrinh java Bach Khoa

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Logo
Môn học

Lập Trình Java
Giảng Viên:
Phạm Minh Tuấn

Phạm Minh Tuấn
Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa


I

T

Giới thiệu
 Phạm Minh Tuấn
 E-mail: pmtuan@dut.udn.vn

 Tel: 0913230910
 Khoa Công nghệ thông tin –Trường ĐHBK –
ĐHĐN

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Thỏa thuận
Đối với giáo viên:
 Dạy đủ tất cả nội dung của môn học.
 Trả lời các câu hỏi của học sinh trong và
ngoài giờ giảng liên quan tới môn học.
 Ra bài tập cho học sinh
 Lên lớp đúng giờ

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Thỏa thuận (tiếp)
Đối với học sinh:
 Tham gia trên 80% số tiết học.
 Tham gia đóng góp tiết học như phát biểu, trả
lời hay đặt câu hỏi cho giáo viên (không nói
chuyên riêng)


 Làm bài tập đầy đủ.
 Lên lớp đúng giờ (không được đi trễ hơn giáo
viên quá 5 phút)

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Mục tiêu môn học
Hiểu được lập trình hướng đối tượng
Lập trình được trên ngôn ngữ Java

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Nội dung môn học
Sơ lược lập trình hướng đối tượng
C1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
C2: Các kiến thức cơ bản của Java
C3: Packages & Interfaces
C4: Xử lý biệt lệ

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Nội dung môn học (tt)
C5: Lập trình giao diện với AWT-SWING
C6: Lập trình Applets
C7: Lập trình đa tuyến
C8: Các luồng I/O
C9: Kết nối CSDL

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Bài 1:
Sơ lược lập trình hướng đối tượng

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Mục tiêu bài học
Thế nào là lập trình hướng đối tượng
Tìm hiểu về đối tượng
Định nghĩa lớp và đối tượng
Constructor và Destructor
Tìm hiểu tính bao bọc dữ liệu, tính kế
thừa và đa hình
Các ưu điểm của phương pháp lập trình
hướng đối tượng
Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Lập trình hướng đối tượng
Lấy đối tượng làm nền tảng cơ sở của
phương pháp lập trình
Phương pháp thiết kế và thực hiện bằng
các hệ phần mềm

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Đối tượng
Là tập hợp các:
 tính chất và
 các hành động

của một thực thể xác định
Mục đích:
 Xác định những tính chất và hành động thiết
yếu của thực thể
 Loại trừ những chi tiết không cần thiết

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Đối tượng (tt)

Name: Jack
Age: 28
Weight: 65 kgs
Actions:
Walk
Talk
Sleep

Phạm Minh Tuấn

Model: Ferrari
Colour: Red
Year: 1995

Actions:
Start
Stop
Accelerate

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Lớp
Lớp là một mô tả về những tính chất,
hành động cho tất cả những đối tượng
tương tự nhau.
Sự khác nhau giữa lớp và đối tượng
 Đối tượng là một thể hiện (instance) cụ thể
của một lớp.
 Thuật ngữ đối tượng (object) nhiều khi được
dùng để chỉ cả lớp (class) và những thể hiện
(instance) của lớp.
Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Lớp và đối tượng
Lớp

Đối tượng

Người

Steve Jobs

Khuôn làm bánh
Phạm Minh Tuấn

Ronaldinho

Maria

Bánh
Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Constructor
Tiến trình tạo ra đối tượng được gọi là
“Constructor”
Một Constructor:
 Cấp phát vùng nhớ
 Khởi gán những thuộc tính (nếu có)
 Cho phép truy cập những thuộc tính và
phương thức

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Destructor
Tiến trình hủy một đối tượng gọi là
Destructor
Một Destructor:
 Giải phóng bộ nhớ
 Cấm truy cập thuộc tính và phương thức

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

F

Đặc tính lập trình hướng đối tượng
Tính bao bọc dữ liệu
Tính kế thừa
Tính đa hình

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa


I

T

Tính bao bọc dữ liệu
Tiến trình che dấu những chi tiết hiện thực
một đối tượng được goi là tính bao bọc
Ưu điểm:
 Tất cả những thuộc tính và phương thức cần
thiết đều được tạo
 Một lớp có thể có nhiều tính chất và phương
thức nhưng chỉ một số trong đó được hiển thị
cho người dùng

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Tính kế thừa
Là cơ chế cho phép một lớp chia sẻ
những thuộc tính và những hành động đã
định nghĩa trong một hoặc nhiều lớp
Animals

Insects

Phạm Minh Tuấn

Mammals

+Cơ thể đa bào
+Có khả năng di chuyển
+Dị dưỡng

Reptiles

Amphibians

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Tính kế thừa (tt)
Lớp cha
 Là lớp từ đó một lớp khác thừa kế các thuộc
tính và hành động của nó.

Lớp con
 Là lớp thừa kế từ lớp cha

Đa thừa kế
 Khí một lớp con thừa kế từ hai hoặc nhiều lớp

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Tính đa hình
Các chức năng tương tự có thể hành xử
khác nhau trên các lớp khác nhau.

Point

Line

Circle

Rectangle

Draw

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Ưu điểm của hướng đối tượng
Chia sẻ trong phạm vi một ứng dụng
Đẩy mạnh sự dùng lại của các đối tượng
khi hiện thực những ứng dụng mới
Giảm chi phí lập trình
Giảm lỗi và rắc rối trong bảo trì
Điều chỉnh nhanh

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Tổng kết
Đối tượng là tập hợp các:
 tính chất và
 các hành động

của một thực thể xác định
 Lớp là mô tả thực thể còn đối tượng là
một thực thể cụ thể
Tính bao bọc, tính kế thừa và đa hình

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Bài 2:
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


I

T

Giới thiệu ngôn ngữ LT Java
 Sự phát triển của Java
 James Gosling, Sun Microsystems , 1991
 Oracle, 2009

 Hướng tới người dùng


Đơn giản, hướng đối tượng và quen thuộc
Mạnh mẽ và an toàn
Kiến trúc trung lập và di động
Hiệu suất cao
Thể hiện, phân luồng và năng động

 Giống với C/C++
Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×