Tải bản đầy đủ

TIỂU LUẬN QUẢN lý biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS sơn hà sơn hòa phú yên

MỞ ĐẦU
Đứng trước ngưỡng cửa hội nhập, trước thách thức của lịch sử, bước vào thế
kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức với sự phát triển như vũ bão của khoa học
kỹ thuật và văn minh công nghệ thông tin. Để đáp ứng được yêu cầu của thời đại
mới và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta đã khẳng định vai trò hết
sức quan trọng của sự nghiệp giáo dục, trong đó chú trọng đến công tác xây dựng
và phát triển đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
Với phương châm xem phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, là một
trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hoá đất nước, là điều kiện phát huy nguồn lực con người, Đảng ta xác định mục
tiêu cơ bản của giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài,
đào tạo con người Việt Nam có tri thức, có kỹ năng, có thái độ ứng xử đáp ứng
được công cuộc đổi mới hiện nay. Muốn thực hiện được điều trên, đội ngũ giáo
viên đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Điều này đã được
khẳng định tại văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW khóa VIII: “ Giáo
viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục”.
Như vậy, giáo dục và đào tạo là chìa khóa mở cửa tiến vào tương lai. Để đào
tạo nên con người mới “vừa hồng vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu của xã hội, đòi
hỏi người làm công tác quản lý nhà trường phải luôn trăn trở để tìm nhiều biện
pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường, nhằm đáp ứng mục tiêu
giáo dục mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Cụ thể là đội ngũ giáo viên phải chuẩn

hóa về trình độ đào tạo, có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng, có phẩm
chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, năng động, sáng
tạo.
Trường THCS Sơn Hà thành lập từ năm 2005. Chất lượng đội ngũ giáo viên
của trường tuy không thấp song không đồng đều. Bên cạnh những ưu điểm trẻ,
khỏe, nhiệt tình, kiến thức mới, nhưng thiếu kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục.
Qua nghiên cứu thực tiễn tại trường THCS Sơn Hà, cùng quá trình học tập
lớp Bồi dưỡng CBQL năm 2016, tôi nhận thấy việc nâng cao chất lượng đội ngũ
-1-


giáo viên trường THCS Sơn Hà là vấn đề rất cần thiết đối với sự nghiệp giáo dục
và đào tạo của trường trong giai đoạn hiện nay, vì thế tôi đã chọn đề tài: “Biện
pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Sơn
Hà- Sơn Hòa- Phú Yên” để làm Tiểu luận cuối khoá.
Do thời gian có hạn đề tài có thể có thiếu sót, mong quí thầy cô, các đồng
nghiệp góp ý để đề tài hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên bậc THCS nói chung và trường THCS Sơn Hà nói riêng.

NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO
VIÊN TRƯỜNG THCS
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
- Chất lượng là "Cái tạo nên phẩm chất, giá trị của người, sự vật" (Theo Từ
điển tiếng Việt). Chất lượng biểu hiện ra bên ngoài qua các thuộc tính, nó là cái liên kết
các thuộc tính của sự vật lại làm một, gắn bó với sự vật như một tổng thể, bao quát toàn
bộ sự vật và không tách khỏi sự vật. Sự vật trong khi vẫn còn là bản thân nó thì không
thể mất chất lượng của nó. Sự thay đổi chất lượng kéo theo sự thay đổi của sự vật, về căn
bản chất lượng của sự vật bao giờ cũng gắn với tính qui định về số lượng của nó và
không thể tồn tại ngoài qui định ấy. Mỗi sự vật bao giờ cũng là sự thống nhất giữa số
lượng và chất lượng.
- Đội ngũ là "khối đông người cùng chức năng nghề nghiệp được tập hợp và
tổ chức thành một lực lượng"( Theo Từ điển tiếng Việt). Các khái niệm về đội ngũ
dùng cho các thành phần trong xã hội như đội ngũ trí thức, đội ngũ công nhân viên

-2-chức đều có gốc xuất phát từ đội ngũ theo thuật ngữ quân sự. Đó là một khối đông
người, được tổ chức thành một lực lượng để chiến đấu hoặc để bảo vệ.
Tóm lại, đội ngũ là một nhóm người được tổ chức và tập hợp thành một lực
lượng để thực hiện một hay nhiều chức năng, có thể cùng nghề nghiệp hoặc không
cùng một nghề nghiệp nhưng cùng có chung một mục đích nhất định.
- "Đội ngũ nhà giáo là những chuyên gia trong ngành giáo dục, họ nắm
vững tri thức và hiểu biết dạy học và giáo dục như thế nào và có khả năng cống
hiến toàn bộ tài năng và sức lực của họ cho giáo dục" (Theo Virgil K. Rowland).
Từ khái niệm nêu trên về đội ngũ nhà giáo chúng ta có thể quan niệm rằng:
Đội ngũ nhà giáo là một tập thể bao gồm những giáo viên và cán bộ quản lý giáo
dục, được tổ chức thành một lực lượng, có chung nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu
giáo dục đã đặt ra cho nhà trường hoặc cơ sở giáo dục đó.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là những biện pháp bồi dưỡng nâng
cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ. Đó là những cách làm, cách tổ chức thực
hiện các hoạt động về chuyên môn, giữa người quản lý và giáo viên nhằm giúp
cho giáo viên có thêm những hiểu biết mới về nội dung, phương pháp, nghệ thuật
sư phạm trong giảng dạy cũng như củng cố những nội dung, kiến thức chuyên
môn đã được học để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn. Giáo viên phải là
người nắm vững các phương pháp khoa học về giảng dạy và giáo dục, biết sử dụng
thành thạo các phương tiện kĩ thuật trong giảng dạy, tham gia tích cực vào công tác
nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình đồng thời tham gia nghiên
cứu khoa học phục vụ đời sống xã hội.

1.2. QUAN ĐIỂM VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO
VIÊN
1.2.1 . Quan điểm của Đảng ta về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
THCS
- Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện quan điểm về “Giáo dục là
quốc sách” và thực hiện Nghị quyết TW 6, khoá VIII: “Khâu then chốt đó là thực
-3-


hiện chiến lược phát triển giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và
tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lý giáo dục về chính trị,
tư tưởng, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn".
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khoá VIII đã nêu: “ Giáo
viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo
viên phải có đủ đức, đủ tài”.
- Ngày 15/6/2004, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành Chỉ thị 40 về việc xây
dựng, nâng cao đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
1.2.2 . Pháp luật của Nhà nước về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
THCS ( Luật Giáo dục)
- Điều 9, chương I. Phát triển giáo dục
Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
- Điều 14, chương I. Quản lý nhà nước về giáo dục
Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu,
chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ
thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân
công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
của cơ sở giáo dục.
- Điều 15, chương I. Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo
+ Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục.
+ Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người
học.
+ Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi
ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện
vai trò và trách nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà
giáo, tôn vinh nghề dạy học.
- Điều 16, chương I. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục
-4-


+ Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản
lý, điều hành các hoạt động giáo dục.
+ Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao
phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá
nhân.
- Điều 28, chương II. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ
thông
+ Giáo dục trung học cơ sở phải củng cố, phát triển những nội dung đã học
ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng
Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên,
pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và
hướng nghiệp.
+ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ
động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi
dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận
dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú
học tập cho học sinh.
- Điều 72, chương IV. Nhiệm vụ của nhà giáo
Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây: Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu,
nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục;
Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ
nhà trường; Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách
của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính
đáng của người học; Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo
đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy,
nêu gương tốt cho người học; Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Điều 80, chương IV. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
+ Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ để
nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo.
-5-


+ Nhà giáo được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ.
1.2.3 . Quy định của ngành giáo dục về nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên THCS (Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp
học)
- Điều 31, mục 1, điểm c có ghi: “Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và
giáo dục”.
- Điều 32 nói về quyền của người giáo viên, mục 1: " Được nhà trường tạo
điều kiện để giảng dạy và giáo dục học sinh".
- Điểm b mục 1 Điều 33, chương IV quy định về trình độ chuẩn: "có bằng tốt
nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ nghiệp
vụ sư phạm theo đúng chuyên ngành của các khoa, trường sư phạm".

1.3. VỊ TRÍ TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
1.3.1. Vị trí tầm quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
THCS
Đội ngũ trong trường là nguồn nhân lực của nhà trường bao gồm hiệu trưởng,
phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong trường. Đội ngũ giáo viên là lực
lượng chủ chốt giữ vai trò quan trọng để biến các mục tiêu giáo dục thành hiện
thực. Trong văn kiện hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành TW khóa VIII đã
khẳng định: “ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục”.
Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 của Đảng và Nhà nước ta khi nói
về phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giáo dục đã nêu: “ Phát triển
đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý cả về cơ cấu và chuẩn về chất

-6-


lượng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả
giáo dục”.
1.3.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS
Thực trạng giáo dục đào tạo nước ta trong thời gian qua tuy đã thu được
nhiều thành tựu đáng kể, đã có bước phát triển mới, góp phần chuẩn bị tiền đề cho
những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn của sự nghiệp giáo dục trong
thế kỷ XXI, vì mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng
xã hội chủ nghĩa.
Trong bối cảnh chung của ngành Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Sơn Hà
đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, chất lượng
dạy và học vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương. Tỷ lệ học sinh giỏi,
khá còn thấp, học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh
còn ít.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TRƯỜNG THCS SƠN HÀ
2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG THCS SƠN HÀ:
2.1.1. Đặc điểm tình hình chung:
Trường THCS Sơn Hà đóng trên địa bàn xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa,
Trường mới được thành lập năm 2005 (tách ra từ trường cấp 1 - 2 Sơn Hà).
Trường cách thị trấn huyện Sơn Hòa 10 km. Sau 8 năm hoạt động đến nay trường
có một số đặc điểm nổi bật sau:
- Tổng số CB-GV-CNV hiện nay: 36 người .Trong đó: BGH: 2. CNV: 06.
CT PC THCS: 01. TPT Đội TNTP HCM : 01.
- Chi bộ 7 trường THCS Sơn Hà được thành lập theo quyết định số 15/QĐ –
ĐU ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Đảng ủy xã Sơn Hà gồm 03 đồng chí. Hiện
nay chi bộ có 14 đồng chí ( nữ: 06 đ/c ). Trong đó: Chính thức: 12 đ/c, dự bị: 02
đ/c. Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm ( 2013- 2015).
-7-


- Năm học 2013- 2014: Trường đạt danh hiệu tập tập thể LĐTTXS. Được
UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- Năm học 2014 – 2015: Trường đạt danh hiệu tập tập thể LĐTTXS. Được
UBND tỉnh khen;
- Năm học 2015 - 2016: Trường đạt danh hiệu tập tập thể LĐTTXS. Được
Thủ Tướng chính phủ tặng bằng khen.
2.1.2. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm rất lớn của Huyện Ủy, UBND huyện Sơn Hoà, cấp Ủy,
UBND, Ban ngành Đoàn thể xã Sơn Hà đã tích cực hỗ trợ cơ sở vật chất. Sở
GD&ĐT Phú Yên, Phòng GD&ĐT Sơn Hoà hỗ trợ về trang thiết bị và chuyên
môn nghiệp vụ cho việc dạy và học;
- Ban đại diện Cha mẹ học sinh đã đóng góp cho trường nguồn kinh phí hỗ
trợ cho Giáo dục địa phương và đơn vị;
- Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đa số có trình độ chuyên
môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, có lòng yêu nghề , có kinh nghiệm quản
lý và giảng dạy học sinh;
- Phần lớn học sinh đã xác định đúng mục đích và động cơ học tập, có thái
độ học tập nghiêm túc.
2.1.3. Khó khăn:
- Bên cạnh những thuận lợi trên, xã còn không ít khó khăn, số hộ dân nghèo
trên địa bàn còn khoảng 344 hộ chiếm tỷ lệ 11,9 % làm ảnh hưởng không nhỏ đến
quá trình phát triển trên địa bàn, ảnh hưởng đến việc học tập của các em, vì các em
phải đi làm thuê, bán vé số để sinh sống, một số em phải nghỉ học để giúp đỡ gia
đình, việc vận động học sinh bỏ học trở lại lớp cũng gây không ít khó khăn;
- Một số giáo viên chưa xác định rõ tư tưởng chính trị, đạo đức và lý tưởng
nghề nghiệp, thiếu sự nhạy bén, sự mẫn cảm, thiếu khả năng thích ứng về mặt xã
hội trong công cuộc đổi mới hiện nay;

-8-


- Nhà trường chưa có phòng chức năng nên gặp khó trong các tiết thí
nghiệm thực hành;
- Vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh con nhà nông nên cha mẹ ít
quan tâm giáo dục con em mình;
- Một số học sinh chưa xác định đúng mục đích động cơ học tập, chưa
ngoan.

2.2. CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS SƠN HÀ
2.2.1.Một số kết quả đạt được trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên trường THCS Sơn Hà
-. Về giáo viên:
+ Thành tích của nhà trường trong năm học 2013 - 2014: Trường đạt danh
hiệu tập tập thể LĐTTXS. Được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 03 Tổ đạt danh hiệu
LĐTTSX; 03 tổ đạt danh hiệu LĐTT; 06 CB- GV- CNV đạt danh hiệu CSTĐCS;
31 CB- GV- CNV đạt danh hiệu LĐTT;
+Thành tích của nhà trường trong năm học 2014 - 2015: Trường đạt danh
hiệu tập tập thể LĐTTXS. Được UBND tỉnh Khen; Tham gia Hội thi Nghiệp vụ
Sư phạm cấp huyện : 7/7 đạt Giỏi, trong đó 01 đạt xuất sắc và đạt giải Ba toàn
đoàn; 03 CB- GV- CNV đạt danh hiệu CSTĐCS; 29 CB- GV- CNV đạt danh hiệu
LĐTT;
+Thành tích của nhà trường trong năm học 2015 - 2016: Trường đạt danh
hiệu tập tập thể LĐTTXS. Thủ Tướng chính phủ tặng Bằng khen; Tham gia Hội
thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp huyện: 7/7 đạt Giỏi, trong đó 01 đạt xuất sắc và đạt
giải Ba toàn đoàn; Tham gia Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp tỉnh : 1/1 đạt Giỏi.
- Về học sinh:

-9-


+ Năm học 2013 - 2014: Đạt Giải nhất toàn Đoàn trong Hội khỏe Phù Đổng
và Hội thao Nghi thức Đội cấp huyện; 71 HSG cấp Trường; 34 HSG cấp Huyện;
13 HSG cấp Tỉnh.
+Hạnh kiểm:

Tốt

Khá

Lớp Sĩ số

Trung
bình

Yếu

Kém

Trung bình
trở lên

SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
K6

109 72 66,1

32 29,4

5

4,6

K7

95 55 57,9

36 37,9

4

K8

94 57 60,6

33 35,1

4

K9

92 73 79,3

19 20,7

TC

+

390 257 65,9 120 30,8

13

0,0

0,0 109 100,0

4,2

0,0

0,0

95 100,0

4,3

0,0

0,0

94 100,0

0,0

0,0

0,0

92 100,0

3,3

0

0

0,0

0 0,0 390 100,0

Học lực:
Giỏi

Khá

Lớp Sĩ số
SL

Trung
bình

Yếu

Kém

Trung bình
trở lên

TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%

K6

109

17

15,6 28 25,7

30 27,5

31 28,4

3 2,8

75

68,8

K7

95

16

16,8 16 16,8

29 30,5

33 34,7

1 1,1

61

64,2

K8

94

11

11,7 25 26,6

26 27,7

31 33,0

1 1,1

62

66,0

K9

92

13

14,1 26 28,3

46 50,0

0 0,0

85

92,4

TC

390

57

14,6 95 24,4 131 33,6 102 26,2

5 1,3 283

72,6

- 10 -

7

7,6


+ Năm học 2014 - 2015: Đạt Giải nhì toàn Đoàn trong Hội thi Tuyên
truyền Măng non và Kể chuyện Bác Hồ cấp huyện; 181 HSG cấp Trường; 23 HSG
cấp Huyện; 8 HSG cấp Tỉnh.
+Hạnh kiểm:
Tốt

Trung

Khá

bình

Lớp Sĩ số

Yếu

Kém

Trung bình
trở lên

SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
K6

107 64 59,8

32

30

11 10,3

0,0

0,0 107 100,0

K7

99 62 62,6

23

23

14 14,1

0,0

0,0

99 100,0

K8

89 60 67,4

25

28

4,5

0,0

0,0

89 100,0

K9

89 84 94,4

5

5,6

0,0

0,0

0,0

89 100,0

TC

384 270 70,3

85

22

+

4
29

7,6

0

0,0

0 0,0 384 100,0

Học lực:
Giỏi

Trung

Khá

bình

Lớp Sĩ số
SL

Yếu

Kém

Trung bình
trở lên

TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%

K6

107

11

10,3 34

32

31 29,0

21 19,6 10 9,3

76

71,0

K7

99

14

14,1 25

25

33 33,3

20 20,2

7 7,1

72

72,7

K8

89

15

16,9 18

20

32 36,0

23 25,8

1 1,1

65

73,0

K9

89

11

12,4 27

30

50 56,2

0,0

88

98,9

TC

384

51

13,3 104

27 146 38,0

65 16,9 18 4,7 301

78,4

1

1,1

+ Năm học 2015 – 2016: Đạt Giải nhất toàn Đoàn trong giải thể thao học
đường cấp huyện; Đạt giải Ba trong Hội thi Trống đội Cấp tỉnh; Đạt giải Ba trong
Hội thi tài năng Chỉ huy đội giỏi Cấp tỉnh; Đạt giải Khuyến khích trong Hội thi
Nghi thức đội Cấp tỉnh; 11 CB- GV- CNV đạt danh hiệu CSTĐCS; 171 HSG cấp
Trường; 30 HSG cấp Huyện; 11 HSG cấp Tỉnh.
+Hạnh kiểm:
Lớp Sĩ số

Tốt

Khá

Trung
bình
- 11 -

Yếu

Kém

Trung bình
trở lên


SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
K6

96 66 68,8

23

24

7

7,3

0,0

0,0

96 100,0

K7

99 63 63,6

31

31

5

5,1

0,0

0,0

99 100,0

K8

92 74 80,4

12

13

6

6,5

0,0

0,0

92 100,0

K9

83 71 85,5

12

14

0,0

0,0

0,0

83 100,0

TC

370 274 74,1

78

21

18

4,9

0

0,0

0 0,0 370 100,0

+ Học lực:
Giỏi

Trung

Khá

bình

Lớp Sĩ số
SL

Yếu

Kém

Trung bình
trở lên

TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%

K6

96

12

12,5 19

20

39 40,6

23 24,0

3 3,1

70

72,9

K7

99

15

15,2 24

24

34 34,3

23 23,2

3 3,0

73

73,7

K8

92

11

12,0 29

32

34 37,0

17 18,5

1 1,1

74

80,4

K9

83

16

19,3 22

27

39 47,0

0,0

77

92,8

TC

370

54

14,6 94

25 146 39,5

7 1,9 294

79,5

6

7,2

69 18,6

-. Về công tác quản lý
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà trường đã chủ động trong kế
hoạch tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; có biện pháp
kiểm tra, đánh giá, xếp loại từng giáo viên về chất lượng giảng dạy và giáo dục .
- Về các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
Chi bộ Đảng gồm 14 đồng chí, thực sự là những hạt nhân tiêu biểu trong
chuyên môn.
Tổ chức công đoàn nhà trường luôn làm tròn trách nhiệm tổ chức, giáo dục,
động viên giáo viên, cán bộ nhân viên, phát động và duy trì tốt các đợt thi đua theo
chủ điểm trong năm học, Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ, giáo viên.
Tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn giữ vững được kỷ
cương, trật tự nề nếp học tập, sinh hoạt của học sinh, làm tốt phong trào thi đua
học tập tốt, lao động tốt.

- 12 -


2.2.2. Những tồn tại trong việc quản lý nhằm xây dựng và nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Sơn Hà.
- Về phía quản lý:
+ Cán bộ quản lý của trường đã lớn tuổi, ngại thay đổi tư duy (1 đồng chí
sắp nghỉ hưu). Dẫn đến sự chưa sâu sát trong quản lý nhà trường, đặc biệt là công
tác quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ.
+ Các tổ trưởng chuyên môn chưa qua đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý,
còn non yếu về kinh nghiệm quản lý cũng như hạn chế về năng lực chuyên môn.
+Công tác kiểm tra chất lượng của nhà trường mới chỉ nêu ra kế hoạch, đôi
lúc phó mặc cho các tổ chuyên môn, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban giám
hiệu cùng các tổ trưởng trong kiểm tra toàn diện đối với giáo viên.
+ Công tác thi đua dạy tốt còn mang tính chủ điểm, chủ yếu tập trung theo
các đợt thi đua trong năm như: Chủ điểm chào mừng quốc tế phụ nữ 8-3, chào
mừng ngày thành lập Đoàn 26-3, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
+ Chưa chú tâm nhiều đến việc động viên, khuyến khích vật chất và tinh
thần cho đội ngũ giáo viên. Nguồn kinh phí đầu tư cho chuyên môn chưa thoả
đáng.
-Về phía giáo viên:
+ Một số giáo viên chưa xác định rõ tư tưởng chính trị, đạo đức và lý tưởng
nghề nghiệp, thiếu sự nhạy bén, sự mẫn cảm, thiếu khả năng thích ứng về mặt xã
hội trong công cuộc đổi mới hiện nay.
+ Đa số mới ra trường, kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế.
2.2.3. Nguyên nhân.
- Nguyên nhân của những kết quả đạt được:
+Sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và ngành
Giáo dục .
+ Sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực của tập thể CB- GV- CNV trong nhà trường.

- 13 -


+Sự nỗ lực cố gắng học tập, rèn luyện của tất cả học sinh, sự chăm lo giáo
dục con em của các bậc phụ huynh.
+Sự tham mưu đắc lực của Ban giám hiệu nhà trường với chính quyền địa
phương và các tổ chức đoàn thể xã hội.
- Nguyên nhân của những tồn tại:
+Ban giám hiệu đôi khi còn chưa làm hết trách nhiệm của mình, hoặc mải lo
nhiệm vụ chuyên môn mà có lúc xao nhãng nhiệm vụ lãnh đạo.
+Việc đổi mới phương pháp giảng dạy của một số giáo viên và học tập chưa
phù hợp với đổi mới nội dung, chương trình.
+ Một bộ phận nhân dân ở vùng đời sống vật chất còn khó khăn lại đông con,
nhận thức về giáo dục còn hạn chế, dẫn đến đầu tư cho con cái học hành chưa đáp
ứng được yêu cầu tối thiểu.
+Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và kinh phí chưa bảo đảm cho hoạt động
giáo dục của trường.
CHƯƠNG 3
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS SƠN HÀ
3.1. MỤC TIÊU
3.1.1. Mục tiêu tổng quát
- Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có
đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc( Điều 2, Chương 1. Luật giáo dục).
- Thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) ngày 15 tháng 06
năm 2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục. Thực hiện việc qui hoạch, bố trí, sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ quản
lý, giáo viên hợp lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu sự phát triển giáo dục và đào tạo trong
- 14 -


thời gian tới. Tiếp tục rà soát, đánh giá, sàng lọc và tuyển dụng mới, để xây dựng đội
ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu môn, ngành nghề đào tạo.
3.1.2. Mục tiêu cụ thể
- Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những
kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những
hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông,
trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động( Điều 27,Chương II. Luật
giáo dục).
- Tổ chức tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giáo
viên. Trong đó, bảo đảm 100% giáo viên được bồi dưỡng về nghiệp vụ, bồi dưỡng tư
tưởng chính trị.
- Tăng cường quản lý Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo
dục. Nghiên cứu, vận dụng bổ sung một số chính sách, chế độ đối với đội ngũ giáo
viên và cán bộ quản lý giáo dục.

3.2. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý: Trong đó, tiếp tục
quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn
bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Xây dựng và triển khai Chương trình
hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 20152020 theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý;
hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành Giáo dục với các Bộ, ngành và địa phương.
Bên cạnh đó, đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành về giáo
- 15 -


dục. Tiếp tục thực hiện việc phân cấp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với
các cơ quan quản lý giáo dục, các địa phương. Xử lý nghiêm túc, kịp thời các vi
phạm pháp luật.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục: Tiếp tục triển khai
có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học
sinh, sinh viên; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
dục; tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương
đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực". Đồng thời, tổng kết 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục
tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Triển khai thực hiện
Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở,
tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.
Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe; tăng cường công
tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm,
bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Áp dụng phương pháp kỷ luật tích
cực, xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò. Tiếp tục tổ chức thường
xuyên các hoạt động thể thao học sinh, sinh viên ở trong nước và quốc tế.
- Về nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Bộ
chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Giáo dục
giai đoạn 2011- 2020, chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư
phạm giai đoạn 2011- 2020. Tiếp tục bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học
và kiểm tra, đánh giá, tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực trong nhà trường
cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị và
thư viện các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và trung
cấp chuyên nghiệp.
- Về công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất: Toàn Ngành
xây dựng và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo 2012- 16 -


2016 gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện quy hoạch,
kế hoạch phát triển giáo dục trong phạm vi cả nước và từng vùng kinh tế trọng
điểm. Chú trọng chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của các
tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ theo hướng ưu tiên đảm bảo các điều
kiện phát triển bền vững; tiếp tục triển khai một số chính sách phát triển giáo dục
mầm non giai đoạn 2011- 2016.
Bên cạnh đó, thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ
cho giáo viên, Đề án phát triển giáo dục ở 62 huyện nghèo theo Nghị quyết
30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, Đề án củng cố phát triển hệ thống trường phổ
thông dân tộc nội trú. Từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ sở
giáo dục, trong đó, tập trung đầu tư xây dựng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng
học bộ môn, cơ sở thực hành và thiết bị dạy học ở các cấp học và cơ sở đào tạo
được ưu tiên.
3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS SƠN HÀ
3.3.1. Lập quy hoạch, tuyển chọn, bổ sung nhân sự đội ngũ.
- Lập quy hoạch nhân sự là việc xác định nhu cầu về số lượng, chất lượng,
cơ cấu về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ
của nhà trường. Khi lập quy hoạch nhân sự, cần căn cứ vào các văn bản pháp quy
của Bộ Giáo dục và Đào tạo định biên cho các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, căn
cứ vào nội dung, kế hoạch giáo dục và thực trạng đội ngũ giáo viên trong nhà
trường. Các biện pháp cụ thể trong lập quy hoạch nhân sự đối với trường THCS
Sơn Hà trong giai đoạn hiện nay là:
+ Rà soát tình hình nhân sự;
+ Phân loại số lượng, chất lượng đội ngũ;
+ Lập kế hoạch nhân sự trên cơ sở yêu cầu của năm học mới;
+ Chú trọng công tác lựa chọn tổ trưởng là người có phẩm chất, có tinh thần
trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, có năng lực chuyên môn vững vàng;

- 17 -


- Tuyển chọn, bổ sung nhân sự nhằm đảm bảo đủ số lượng giáo viên, nhân
viên như bản quy hoạch đề ra. Biện pháp cụ thể là đề xuất với ngành chủ quản
phân bổ các giáo viên bộ môn thiếu, giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy và năng
lực chuyên môn giỏi.
3.3.2. Phân công, bố trí giáo viên:
- Phân công, bố trí giáo viên, nhân viên là quyền hạn và trách nhiệm của
người Hiệu trưởng. Đó là việc phân công giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm
các lớp trong trường. Nếu phân công hợp lý sẽ phát huy tối đa tiềm năng giáo viên,
ngược lại phân công bố trí không hợp lý sẽ làm giảm chất lượng công việc cá nhân
ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục chung của nhà trường.
- Đối với trường THCS Sơn Hà, một số giáo viên yếu về nghiệp vụ chuyên
môn, nên việc phân công bố trí giáo viên đòi hỏi người Hiệu trưởng phải hết sức
cẩn trọng. Cần thực hiện theo các biện pháp sau:
+ Yêu cầu cá nhân đề đạt nguyện vọng.
+ Các khối trao đổi, bàn bạc trên cơ sở đánh giá năng lực giáo viên ở năm
học trước.
+ Hiệu trưởng dựa trên cơ sở phân công của tổ để ra quyết định.
+ Khi phân công giáo viên đứng lớp, ngoài việc căn cứ vào năng lực chuyên
môn, Hiệu trưởng cần đưa ra những tiêu chí để lựa chọn những giáo viên làm công
tác chủ nhiệm.
3.3.3. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao, hoàn thiện nhân
cách của giáo viên. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong trường THCS, người
làm công tác quản lý cần đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo
viên.
- Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên.
+ Vấn đề nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao đội ngũ nhà giáo
đối với mỗi giáo viên là một công việc hết sức cần thiết. Hiểu và nhận thức đầy đủ
- 18 -


về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp
giáo dục giai đoạn hiện nay, mỗi một người thầy sẽ nhận thức đúng vai trò, vị trí,
trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ. Nhận thức đúng điều đó, họ sẽ sẵn sàng
đem hết khả năng của mình phục vụ cho sự nghiệp giáo dục. Ban giám hiệu nhà
trường tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo của chi bộ, tổ chức nói chuyện thời sự hoặc tổ
chức các lớp học về tư tưởng Hồ Chí Minh, về độc lập dân tộc, về xu thế toàn cầu
hoá, về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp giáo dục. Sau
các đợt học tập, giáo viên viết thu hoạch, nhà trường và chi bộ tổng kết, đánh giá,
rút kinh nghiệm.
Tổ chức học tập nghị quyết của Đảng các cấp, các văn bản pháp quy, Chỉ thị
của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Luật giáo dục, Điều lệ trường phổ thông, Nhiệm vụ
năm học của Sở Giáo dục- Đào tạo, kế hoạch năm học của trường. Yêu cầu 100%
giáo viên tham gia. Đề xuất với chi bộ Đảng cử giáo viên ưu tú tham gia lớp cảm
tình Đảng và phấn đấu kết nạp 2 đồng chí ưu tú vào hàng ngũ Đảng Cộng sản
trong một năm.
+ Trong quá trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, phẩm chất đạo
đức của người thầy phải được coi trọng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người thầy
phải xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Phải xây dựng thói quen
làm việc có kỷ cương, nề nếp, lương tâm, trách nhiệm. Thông qua bồi dưỡng tư
tưởng chính trị cho thầy cô giáo có niềm tự hào gắn bó với nghề, với trường để tạo
động lực phát triển nhà trường. Hàng năm, nhà trường kết hợp với tổ chức công
đoàn cho giáo viên nghiên cứu Luật giáo dục, Luật Công chức, Luật Viên chức.
Hiệu trưởng xây dựng hòm thư góp ý để kịp thời điều chỉnh các hành vi thiếu
chuẩn mực của giáo viên.
+ Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm cho đội ngũ giáo viên là nội dung quan
trọng trong công tác bồi dưỡng chất lượng giáo viên. Tình yêu thương học sinh là
điểm xuất phát của mọi sự sáng tạo sư phạm và làm cho giáo viên có trách nhiệm
cao với công việc. Tình yêu thương học sinh thể hiện trong các hoạt động giảng
dạy và giáo dục, đó cũng là điểm xuất phát của tình yêu nghề nghiệp. Để tăng
thêm lòng yêu nghề của người thầy, tập thể học sinh có sự tác động mạnh. Nhà
- 19 -


trường kết hợp với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Hội cha mẹ học sinh trong
trường giáo dục con em, xây dựng kỷ cương nề nếp dạy học để tăng thêm lòng yêu
trường, mến lớp trong mỗi người thầy.
- Bồi dưỡng các kỹ năng sư phạm
Đây là yêu cầu cơ bản, quan trọng trong công tác bồi dưỡng giáo viên. Bồi
dưỡng kỹ năng sư phạm cụ thể là: kỹ năng lập kế hoạch dạy học, kỹ năng dạy học
trên lớp, kỹ năng tổ chức quản lý giáo dục học sinh, kỹ năng giao tiếp với học
sinh, đồng nghiệp và cộng đồng, kỹ năng lập hồ sơ, tài liệu giáo dục giảng dạy.
Đặc biệt trong khi tiến hành triển khai thực hiện chương trình nội dung sách giáo
khoa mới, giáo viên cần phải có kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học tích
cực và sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học theo đặc trưng bộ môn. Giáo viên
cũng cần có kỹ năng hướng dẫn học sinh tự học, kỹ năng ra đề kiểm tra, kỹ năng
đánh giá học sinh.
Các biện pháp thực hiện:
+ Tổ chức hội thảo cấp trường chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học
nhằm cung cấp cho giáo viên kinh nghiệm trong soạn bài, lên lớp.
+ Kết hợp với hội cha mẹ học sinh trong giáo dục con em: Một tháng giáo
viên chủ nhiệm mời ban chấp hành chi hội phụ huynh tham gia sinh hoạt với lớp ít
nhất một lần.
+ Họp tổ chủ nhiệm một tháng một lần để trao đổi tình hình học sinh, rút
kinh nghiệm trong quản lý và bàn bạc nhằm tìm biện pháp hữu ích trong công tác
chủ nhiệm.
+ Kết hợp với tổ chức Công đoàn dạy thêm cho giáo viên môn ngoại ngữ và
vi tính.
+ Thường xuyên dự giờ thăm lớp. Đối với giáo viên trẻ quy định dự
1tiết/tuần.
- Bồi dưỡng năng lực chuyên môn

- 20 -


Năng lực chuyên môn là nền tảng, là đòn bẩy của năng lực sư phạm. Muốn
có năng lực sư phạm tốt, phải có năng lực chuyên môn vững vàng. Các biện pháp
nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên cụ thể như sau:
+ Xây dựng khối thực sự là nơi diễn ra hoạt động chuyên môn sâu rộng, có
ý nghĩa thiết thực đối với sự phấn đấu vươn lên của mỗi thành viên trong hoạt
động nâng cao chất lượng giáo dục giảng dạy. Người quản lý cần xác định rõ
nhiệm vụ, tầm quan trọng của khối và nhóm chuyên môn trong nhà trường. Nhiệm
vụ của khối là xây dựng kế hoạch hoạt động chung, hướng dẫn và xây dựng kế
hoạch cá nhân của các thành viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình
và các quy định của Bộ GD&ĐT; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ
chức kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch
của nhà trường; đề xuất khen thưởng kỷ luật đối với giáo viên. Nề nếp sinh hoạt
của tổ là 2 lần/ tháng. Nội dung và hình thức sinh hoạt góp phần đảm bảo kỷ
cương nề nếp và nâng cao chất lượng dạy học, cụ thể:
Phản ánh những tiết khó trong phân phối chương trình.
Dự giờ, đánh giá, góp ý giờ dạy.
Hội thảo các chuyên đề như: chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học,
chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi. Tổ trưởng cử giáo viên có năng lực chuyên
môn vững vàng dạy thử nghiệm, cả tổ góp ý cùng tìm ra hướng đi phù hợp.
Góp ý xây dựng soạn giáo án chung với những tiết khó.
Khuyến khích giáo viên sử dụng và tự làm đồ dụng dạy học, tự trích một
phần quỹ lương để mua tài liệu có nội dung phù hợp với bộ môn trong từng khối.
Quy định viết sáng kiến kinh nghiệm là một tiêu chí trong đánh giá thi đua
của giáo viên. Đề tài có thể là một tiết dạy mà giáo viên cho là thành công.
+ Về phía nhà trường, Ban giám hiệu phân công hợp lý các thành viên phụ
trách các tổ và quản lý các khối lớp, cùng sinh hoạt chuyên môn với tổ để kịp thời
điều chỉnh, uốn nắn những sai lệch trong giảng dạy, trong quản lý sổ sách, trong
chế độ cho điểm, cộng điểm.

- 21 -


Từng bước đầu tư xây dựng thư viện và thiết bị dạy học phù hợp với đặc
trưng của từng khối lớp.
Cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn,
bồi dưỡng định kỳ do sở tổ chức theo chuyên đề. Sau khi tham dự phải tổ chức
phổ biến, áp dụng.
Bố trí tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học thêm tại các lớp tại chức, (2
đồng chí/năm).
Vận động và cử giáo viên có năng lực, có điều kiện tham dự các lớp bồi
dưỡng cán bộ quản lý (1- 2 đồng chí/ năm).
Đây là hình thức mang tính chiến lược của nhà trường, phù hợp với chiến
lược về phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2016-2020, giúp nhà trường
tạo dựng mũi nhọn trong đào tạo học sinh giỏi.

3.3.4. Động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo
viên:
- Kích thích về vật chất.
Sử dụng biện pháp kích thích về vật chất trong quản lý nhằm xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là cách thức gắn lợi ích cá nhân với lợi ích
tập thể. Các biện pháp thực hiện là:
+ Giải quyết tốt các chế độ chính sách của nhà nước một cách đúng đắn, kịp
thời, thoả đáng: nhận lương đúng hạn, nhận thừa giờ đúng kỳ.
+ Công bằng trong đánh giá thi đua, trong khen thưởng, kỷ luật.
+ Chỉ đạo thực hiện phương pháp khoán thưởng trong dạy học. Phần khoán
thưởng chất lượng chủ yếu giải quyết phần tăng năng suất trong việc nâng cao chất
lượng, hiệu quả dạy .

- 22 -


+ Kết hợp với tổ chức công đoàn, hội cha mẹ học sinh tổ chức chu đáo thăm
hỏi kịp thời cán bộ giáo viên vào các ngày lễ lớn trong năm: ngày Nhà giáo Việt
Nam, ngày lễ Quốc khánh, Tết Nguyên Đán.
+ Tạo nguồn kinh phí: Trích một phần kinh phí hoạt động của nhà trường,
huy động nguồn kinh phí của cá nhân, sự hỗ trợ của các tổ chức chính trị xã hội
đóng trên địa bàn
- Kích thích về tinh thần.
+ Xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết, đồng thuận, tương trợ giúp đỡ
lẫn nhau.Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành công đoàn có quan
điểm nhất quán trong chỉ đạo hoạt động xây dựng nhà trường.
+ Kích thích khả năng sáng tạo của từng thành viên trong hội đồng.
+ Tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan, nghỉ mát, giao lưu học hỏi đơn
vị bạn.
+ Tổ chức các câu lạc bộ trong trường: câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ
người yêu thơ, câu lạc bộ người yêu ca hát, câu lạc bộ thể dục thể thao.
+ Thưởng con em cán bộ giáo viên có thành tích cao trong học tập.
Tóm lại, để quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên trường THCS có rất nhiều biện pháp. Trên cơ sở nền tảng lý luận, người quản
lý cần phải biết phân tích tình hình cơ sở, để từ đó đề ra các biện pháp phù hợp
trong quản lý. Trên đây là một số biện pháp quản lý mà tôi cho là hữu hiệu để xây
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THCS Sơn Hà trong
giai đoạn 2015 - 2020.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

- 23 -


1. Kết luận.
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường là
công việc cần thiết cấp bách trong sự nghiệp giáo dục giai đoạn hiện nay. Người
quản lý cũng phải không ngừng học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ quản
lý, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục- đào tạo trong thời kỳ công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước.
Xuất phát từ cơ sở lý luân, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và thực trạng của
đơn vị, trong tiểu luận, tôi đã đề xuất bốn biện pháp quản lý nhằm xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường THCS Sơn Hà:
Một là, lập quy hoạch, tuyển chọn, bổ sung nhân sự đội ngũ.
Hai là, phân công bố trí giáo viên.
Ba là, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
Bốn là, động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên.
Những kết luận nêu trên cho thấy các nhiệm vụ của đề tài đã được thực hiện
phù hợp với mục tiêu đề tài đã xác định. Mặc dù người viết đã có nhiều cố gắng
tìm kiếm các biện pháp phù hợp song do giới hạn của một tiểu luận nên trong quá
trình nghiên cứu còn có một số biện pháp chưa có điều kiện đi sâu. Đó chính là
hướng nghiên cứu tiếp của đề tài.
2. Kiến nghị
2.1. Với Bộ GD&ĐT:
- Đào tạo có chất lượng ở tất cả các hệ đào tạo.
- Ban hành nội dung chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên
THCS nhằm tạo cơ sở hành lang pháp lý để các trường có kế hoạch bồi dưỡng,
nâng cao chất lượng giảng dạy.
2.2. Với Sở GD&ĐT Phú Yên :
- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lại một số giáo viên chưa chuẩn và nâng
chuẩn cho giáo viên đã chuẩn.
- 24 -


- Tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi nhằm thu hút giáo viên giỏi ở tỉnh bạn
đến công tác tại Phú Yên.
- Tăng tính tự chủ của hiệu trưởng đặc biệt là quyền lựa chọn, tiếp nhận
giáo viên.
- Tăng cường hơn nữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường
theo hướng hiện đại.

2.3. Với phòng GD&ĐT Sơn Hòa
- Có kế hoạch tổ chức thường xuyên các hoạt động chuyên môn, như giao
lưu giữa các cụm trường, các lớp bồi dưỡng tay nghề
2.3. Với trường THCS Sơn Hà
- Tổ chức cho giáo viên đi học tập trao đổi kinh nghiệm với trường bạn
trên địa bàn huyện.
- Có biện pháp hỗ trợ thoả đáng đối với giáo viên đào tạo trên chuẩn.
- Có chiến lược lâu dài về xây dựng đội ngũ giáo viên có tay nghề vững.

Phú Yên, ngày 05 tháng 8 năm 2016
Người viết

Hồ Văn Minh

- 25 -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×