Tải bản đầy đủ

CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN GIỮA ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG

CHƯƠNG 3
CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN GIỮA
ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG


Kiểm tra 5 phút
• Lý giải tại sao khi thiếu đạm lá già thường
bị vàng?, thiếu lân lá chuyển sang màu
tím? Thiếu kali lá bị cháy hình chữ V
ngược trên bắp?


BÀI 1: SỰ CHUYỂN HÓA CÁC CHẤT
DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT
1 Tổng quát về các tiến trình trong môi
trường đất
2 Sự trao đổi ion trong đất
3 Khả năng và cơ chế cung cấp chất dinh
dưỡng của đất
4 Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng của
đất1 Tổng quát về các tiến trình
trong môi trường đất

Không khí
trong đất

Trao đổi trên
bề mặt sét


• Cây hấp thu các chất dinh dưỡng (cation
và anion) từ dung dịch đất và giải phóng
một lượng tương ứng các ion như H+,
OH-, HCO3-.• Khi có sự thay đổi nồng độ ion trong dung
dịch đất, dung dịch đất sẽ được đệm
(cung cấp) bởi các ion bị hấp thụ bề mặt
trên các khoáng sét trong đất.


Các vi sinh vật hấp thu các ion trong dung
dịch đất  các mô của riêng chúng, khi
các vi sinh vật này chết đi các ion này sẽ
trả lại cho dung dịch đất


Yếu tố môi trường, các hoạt động của con
người  nồng độ các ion trong dung dịch
đất, nồng độ này sẽ tương tác với các
tiến trình hóa học và sinh học trong đất


Sự trao đổi ion trong đất
Sự trao đổi ion trong đất xảy ra trên bề mặt
của:


các khoáng sét,
các hợp chất vô cơ,
chất hữu cơ,
và rễ câySự trao đổi ion xảy ra trên bề mặt
của các khoáng sét
• Nguồn gốc và điện tích trên keo đất
do sự thay thế đồng hình
do các cạnh bị vỡ của các silicate tầng

Al

Si
Khả năng đệm của đất

Keo đất

Dung dịch đấtKhả năng trao đổi cation của rễ
cây


Hạt đất
Soil particle

Lông hút

K

+
Cu2+
K+Mg2+

Nước
H2CO3

Root hair

Rễ cây trong đất

Ca2+
H+

H2O + CO2

Không khí

– +
K


HCO3– + H+


Khả năng và cơ chế cung cấp
chất dinh dưỡng của đất


Chất dinh dưỡng trong đất bị hấp
thụ chủ yếu ở các dạng


Hấp thu sinh học
Hấp thu cơ học
Hấp thụ lý học (hấp thụ phân tử)
Hấp thu hóa học
Hấp thu lý hóa học
BÀI 2 HẤP THU DINH DƯỠNG
CỦA RỄ CÂY TRỒNG


Rễ hấp thu dinh dưỡng
sét

Rễ

Các cation 
trên bề mặt 
sét

Ca2+

Ca2+

Mg2+

Mo2+

Zn+

Ca

2+

Cu2+
Mg2+

Fe

3+

H+

Ca

2+

CaH2+
+

Ca

2+

Ca2+
Các cation vào 
rễ

Lông hút

H

2+
Ca
H
Ca2+
+

+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Rễ hấp thu các 
cation


Sự di chuyển của các ion từ đất
đến rễ cây trồng
• Sự tiếp xúc trực tiếp của rễ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×