Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 8: Bài luyện tập 1

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

BÀI 8 : BÀI LUYỆN TẬP 1 .
A) Mục tiêu :
1. Kiến thức : - Hệ thống hoá kiến thúc về các khái niệm cơ bản : Chất - đơn chất
và hợp chất, nguyên tử, nguyên tố hoá học và phân tử
- Củng cố : Phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất và nguyên tử là hạt hợp
thành của đơn chất kim loại.
2. Kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng : Phân biệt chất và vật thể; tách chất ra khỏi hỗn
hợp; theo sơ đồ nguyên tử chỉ ra các thành phần cấu tạo nguyên tử.
3. Thái độ : - Nghiêm túc, có tinh thần học tập cao,hăng say xây dựng bài, có tinh
thần tập thể cao.
B) Trọng tâm : Vận dụng kiến thức để giải các bài tập hóa học .
C) Chuẩn bi :
1. Giáo viên : - Sách giáo khoa và giáo án .
- Bảng phụ : “ Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm ” .
- Một số bài tập ( sgk +sách tham khảo ) , cũng cố kiến thức đã học .
2. Học sinh : - Nghiên cứu lại những nội dung kiến thức đã học , giải hết các bài
tập sgk .
* Phương pháp : - Chủ yếu sử dụng phương pháp hệ thống kiến thức , phương
pháp đàm thoại nêu vấn đề ( áp dụng vào giải các bài tập hóa học ) .

D) Tiến trình dạy học :
I) ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học . ( 3 phút ) .
II) Các hoạt động học tập :
Hoạt động I : Kiến thức cần nhớ. (12 phút)
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ mối - Nghiên cứu sơ đồ
quan hệ giữa các khái niệm trong
SGK. + Em hãy lấy ví dụ về các vật


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

thể được tạo nên từ đơn chất, hợp
chất ?

- Cho học sinh các nhóm nhận xét,
bổ sung.
+ Em hãy nêu các khái niệm:
Nguyên tử , nguyên tố hoá học , đơn
chất , hợp chất , phân tử , nêu cấu
tạo nguyên tử.
- Cho học sinh các nhóm nhận xét,
bổ sung .
Giáo viên nhận xét, đánh giá.
*) Tiểu kết :

+ Lấy ví dụ : Vật thể ( Tự nhiên và nhân
tạo)
Chất : Đơn chất
( Kim loại Phi kim ) .
Hợp chất (Vô cơ Hữu cơ )
+ Lấy ví dụ:

- Nêu các khái niệm theo yêu cầu của giáo
viên

- Kiến thức cần nhớ .+ Mối quan hệ giữa các khái niêm .
Vật thể ( tự nhiên , vật thể nhân tạo )

Chất

( tạo nên từ nguyên tố hóa

học )

Đơn chất .

Kim loại

Hợp chất

Phi kim

( Hạt hợp thành là nguyên tử , phân tử )
+ Tổng kết về chất , nguyên tử , phân tử .

H/c vô cơ

H/c hữu cơ

( Hạt hợp thành là phân tử )


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

Luyện tập : (22 phút)

Hoạt động của giáo viên
- Cho học sinh hoạt động nhóm làm
bài tập 1 sgk/30.
+ Cho học sinh các nhóm bổ sung,
đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Bài toán trên dựa vào những tính
chất nào để tách các chất ?

+ Cho học sinh hoạt động cá nhân
làm bài tập 2 SGK trang 31.
+ Cho học sinh các nhóm bổ sung,
đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Mg và Ca có tính chất hoá học
tương tự nhau .
Em dựa vào yếu tố nào để khẳng
định điều đó ?

Hoạt động của học sinh
- Hoạt động nhóm làm bài tập 1.
+ Vật thể : Chậu ; chất : Nhôm, chất dẻo.
+ Vật thể : Thân cây; chất : Xenlulozơ.

+ Phương pháp tách.
Dùng nam châm hút sắt ra khỏi hỗn hợp.
Cho hỗn hợp còn lại vào nước, gỗ nhẹ hơn
nước nên nỗi lên trên
+ Ta tách được gỗ; nhôm nặng hơn nước
chìm xuống ta tách được nhôm.
- Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi
+ Số p , e , số lớp e , số e ngoài cùng của
nguyên tử Mg là .
Số p = số e = 12 .
Số lớp e = 3 .
Số e lớp ngoài cùng = 2 .
+ Điểm giống nhau và khác nhau giữa
nguyên tử Mg và nguyên tử Ca .
+) Giống nhau:
Magie và Canxi đều có 2e lớp ngoài cùng .

+ Cho học sinh hoạt động cá nhân
làm bài tập 3 SGK/31.

+) Điểm khác nhau:
Magie : Có 3 lớp e, 12 p .
Canxi : Có 4 lớp e, 20 p
- Hoạt động cá nhân làm bài tập 3.
a. PTK: X = 31.2 = 62


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

- Cho đại diện các nhóm bổ sung,
đánh giá, nhận xét.

b. 2. NTK(X) + NTK(O) = 62
NTK: X = 23 vậy nguyên tố là Natri : Na.

* Kết luận : - giáo viên cần hệ thống lại 1số nội dung chính cần lĩnh hội .
III) Cũng cố : ( 4 phút ) - giáo viên treo sơ đồ hệ thống kiến thức ( chuẩn bị bảng
phụ ) , yêu cầu học sinh lên bảng nhắc lại kiến thức đã học , giáo viên nhận xét và
rút ra kiến thức cần lĩnh hội .
IV) Dặn dò : ( 4 phút ) - Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà , nghiên cứu kỹ lại bài.
- Bài tập : Làm bài tập 4, 5 SGK trang 31.
- Nghiên cứu trước bài "Công thức hoá học.".
Hãy nghiên cứu bài mới và tự trả lời câu hỏi : Công thức hoá học dùng làm gì ?
Cách biểu diễn công thức hoá học của đơn chất và công thức hoá học của hợp chất
?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×