Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 9: Công thức hóa học

Cu
Cu

1

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
? -Chất được chia làm mấy loại ? Đó là những loại
nào?
?-Thế nào là đơn chất? Hợp chất? Cho ví dụ và phân
tích ?

2

TaiLieu.VN


Đáp án
 Chất được chia làm 2 loại là : Đơn chất và hợp chất

 Đơn chất: là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học
Ví dụ: - Đ/c Khí Hiđrô do ngtố H tạo nên
- Đ/c Kim loại Đồng do ngtố Cu tạo nên
 Hợp chất: là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học
trở lên.
Ví dụ: - Nước do 2 ngtố là H và O tạo nên
- Đá vôi do 3 ngtố là Ca, C và O tạo nên
3

TaiLieu.VN


Tiết 12

Công thức hóa học biểu diễn thành phần phân tử của chất
Qui ước: - Kí hiệu hoá học viết tắt là KHHH
- Công thức hoá họcviết tắt là CTHH
4

TaiLieu.VN


BÀI 9

CÔNG THỨC HÓA HỌC

I. Công thức hóa học của đơn chất
CTHH CỦA ĐƠN CHẤT CHỈ GỒM KỚ HIỆU HÚA HỌC
CỦA MỘT NGTỐ

Dạng chung :Ax
A : Là kí hiệu hóa học của ngtố
x : Là chỉ số cho biết số ngtử của ngtố A

5

TaiLieu.VN


Quan sát mô hình sau và cho biết hạt hợp thành của đơn


chất kim loại có gì khác với hạt hợp thành của đơn chất
phi kim ở trạng thái khí?
Hạt hợp thành của
Hạt hợp thành của
đơn chất kim loại
là nguyên tử

đơn chất PK ở trạng thái khí
là phân tử thường
gồm 2 ngtử cùng loại
liên kết với nhau

6

TaiLieu.VN


BÀI 9

CÔNG THỨC HÓA HỌC

I.Công thức hóa học của đơn chất
1.Với Kim loại và Phi kim ở trạng thái rắn :

Vì có hạt hợp thành là nguyên tử nên KHHH được
coi là CTHH
Cách ghi: Ax (x=1 nên không cần ghi)
Do đó : Ax = A
Ví dụ : - KHHH của Đồng là Cu nên CTHH là Cu
Cacbon là C nên CTHH là C
2. Với Phi kim ở trạng thái khí :
Vì có hạt hợp thành là phân tử thường thì gồm 2 nguyên
tử cùng loại liên kêt với nhau nên CTHH được ghi là
Ax ( x = 2 ) nên Ax = A2
Ví dụ : CTHH của khí Hyđrô được ghi là : H2
CTHH của khí Ôxi được ghi là
O2
TaiLieu.VN

7


MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG MẪU HỢP CHẤT
Hạt hợp thành của hợp chất là gì? có gì khác với
hạt hợp thành của đơn chất

8

TaiLieu.VN


BÀI 9

CÔNG THỨC HÓA HỌC

I. Công thức hóa học của đơn chất
II.Công thức hóa học của hợp chất

9

TaiLieu.VN


QUAN SÁT MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG CÁC HỢP CHẤT
H

C
NƯỚC

H

H

H

METAN

THẢO LUẬN NHÓM (2 phút)
-. CTHH của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học?
Có từ 2 nguyên tố hóa học trở lên
-.Nhận xét số ngtử mỗi nguyên tố có trong phân tử nước và phân tử
khí metan
Nước có 2H và 1O
Metan có 1C và 4 H
-.Theo em CTHH của hợp chất có dạng chung như thế nào?
TaiLieu.VN

Dạng chung : AxBy hoặc AxByCz…

10


BÀI 9

CÔNG THỨC HÓA HỌC

I. Công thức hóa học của đơn chất
II.Công thức hóa học của hợp chất
Hợp chất là hạt hợp thành gồm một số ngtử khác loại liên kết
với nhau do đó CTHH gồm KHHH của những Ngtố tạo ra chất
kèm theo chỉ số ở chân

Dạng chung:

AxBy hoặc AxByCz…

A, B, C… là KHHH của các nguyên tố
x , y , z là chỉ số cho biết số ngtử của các ngtố A,B,C
VỚ DỤ :

CTHH của Nước :

H2 O

CTHH của metan :

CH4

CTHH của Đá vôi :
TaiLieu.VN

CaCO3

11


LUYỆN TẬP 1
Viết công thức hóa học của các hợp chất sau:
*Khí sunfurơ, biết trong phân tử có 1 S và 2 O
CTHH :

SO2

*Axitsunfric, biết trong phântử có 2 H, 1 S và 4 O
CTHH :

H2SO4

*Canxi cacbonat, biết trong phân tử co 1 Ca, 1 C và 3 O
CTHH :
TaiLieu.VN

CaCO3

12


LƯU Ý
Viết 2H
H2
2H2O
5H2O
Hệ số

Chỉ 2 nguyên tử Hyđro
Chỉ 1 phân tử Hyđro
Chỉ 2 phân tử Nước
Chỉ 5 phân tử Nước

Chỉ số

* Trong CTHH của Axitsunfuric H2SO4 thì SO4 là nhóm Ngtử
*Trong CTHH của Canxicacbonat CaCO3 thì CO3 là nhóm Ngtử
13

TaiLieu.VN


Luyện tập 2
1. Cách viết sau chỉ ý gì ?

5
CU

5 nguyên tử Cu
2 phân tử Natriclorua

2NACL
2.Dùng chữ số và CTHH diễn đạt những ý sau:

3 phân tử khí Oxi
2 Phân tử khí Cacbonic

3 O2
2 CO2
14

TaiLieu.VN


Đọc thông tin mục III và nghiên cứu kỹ ví dụ a,b
trang 33 SGK thảo luận nhóm theo nội dung sau:
Nhóm 1 :
Từ công thức hóa học của khi Clo Cl2 ta biết được điều gì?
- Khí Clo do nguyên tố Clo tạo ra
- Có 2 ngtử Clo trong 1 phân tử
- Phân tử khối bằng 35,5 x 2 = 71(đvC)

Nhóm 2:
Từ công thức hóa học của Axitsunfuric H2SO4 ta biết được
điều gì?
-

Axitsunfuric do 3 ngtố là H, S và O tạo ra
Có 2 ngtử H, 1 ngtử S và 4 ngtử O trong 1 phântử
Phân tử khối bằng : 2x1 + 32 + 16 x 4 = 98(đvC)
15

TaiLieu.VN


BÀI 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌC
I.Công thức hóa học của đơn chất
1.Với đơn chất kim loại và phi kim ở trạng thái rắn
2. Với đơn chất phi kim ở trạng thái khí
II. Công thức hóa học của hợp chất
III. Ý nghĩa của công thức hóa học
-Nguyên tố nào tạo ra chất
Từ CTHH
cho ta biết

-Số nguyên tử của mỗi ngtố có
trong 1 phân tử của chất.
- Phân tử khối của chất
16

TaiLieu.VN


Củng cố
Bài tập 1 sgk trang 33
Điền các từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

nguyên tố hóa học nên CTHH
Đơn chất tạo nên từ một……………………..........
kí hiệu hóa học
hợp chất
chỉ gồm một…………………….........................
còn…………..................
nguyên tố hóa học , nên CTHH gồm
tạo nên từ hai, ba……………….......................
kí hiệu
hóa học
hai, ba…………..
………..............................
Chỉ số ghi ở chân kí hiệu
nguyên tử của mỗi nguyên tố có
hóa học, bằng số ………………………....................................
phân tử của chất
trong một …………….....................…

17

TaiLieu.VN


Luyện tập 3
Công thức hóa
học
SO2
Na2SO4

BaCl2
NH3
TaiLieu.VN

Số nguyên tử
của mỗi nguyên Phân tử khối
tố trong phân tử
1 S, 2 O

64

2Na, 1 S , 4 O

142

1 Ba, 2Cl

208

1N,3H

17

18


Hãy đánh dấu vào ô thích hợp để
hoàn thành bảng sau
Công thức
hóa học

Đơn chất
Kim loại

Hợp chất

Phi kim

Cl2
Zn
BaCl2
P
Ca
Na2SO4
19

TaiLieu.VN


BÀI 9: CÔNG THỨC HOÁ HỌC
I.Công thức hoá học của đơn chất
1.Với đơn chất kim loại và phi kim
loại ở trạng thái rắn
Ax ( x = 1) do đó không cần ghi
Ax = A
2. Với đơn chất phi kim ở trạng
thái khí
Ax ( x=2) do đó Ax = A2

III. ý nghĩa của công thức hoá học
Công thức hoá học cho biết:
-Nguyên tố nào tạo ra chất
-Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có
trong một phân tử.
-Phân tử khối của chất

II. Công thức hoá học của hợp chất
Dạng chung: AxBy hoặc AxByCz ...
Trong đó: A,B,C... là KHHH
x,y,z... là chỉ số
20

TaiLieu.VN


Học bài, ôn thật kỹ kí hiệu hóa học các ngtố trang 42
 Làmbài tập số 2 , 3, 4 trang 33 , 34 SGK Hoá 8
Nghiên cứu kỹ nội dung bài hoá trị,hoàn thành cột hoá trị
vào bảng các nguyên tố hoá học
21

TaiLieu.VN


XIN CHÂN THÀNH
CẢM ƠN CÁC THẦY
CÔ GIÁO
Cu
Cu

22

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×