Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 10: Hóa trị

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
HÓA HỌC 8

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Viết CTHH và tính PTK của các chất sau, nêu ý nghĩa
của công thức hóa học
Tªn chÊt

Thµnh
phÇn
Ph©n tö

CTHH

PTK


KhÝ Clo
Níc
Axit
sunfuric
Muèi ¨n

Cl2
71 đvC
2 Cl
2H vµ
18 đvC
H2O
1O
98 đvC
H2SO4
2H, 1S,
58,5 đvC
NaCl
4O
Biết MCl = 35,5 ; MH = 1 ; MO = 16 ; MS = 32 ; MNa = 23
1 Na, 1
TaiLieu.VN

3


Bài 10: HÓA TRỊ
I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định
bằng cách nào?
1. Cách xác định
*Quy ước: H hóa trị I
Hóa trị các nguyên tố khác được xác định
như thế nào?

TaiLieu.VN

4Bài tập 1: Hãy xác định hóa trị của các nguyên tố
Clo, oxi, nitơ sau
Công thức hóa
học

Số nguyên
tử hiđro

Hóa trị của nguyên tử
các nguyên tố

HCl
Công thức hóa học Số nguyên tử H
H2O
NH3
TaiLieu.VN

5


MÔ HÌNH PHÂN TỬ

HCl

H2O
TaiLieu.VN

NH3
6


Bài tập 1: Hãy xác định hóa trị của các nguyên tố
Clo, oxi, nitơ sau
Công thức hóa
học

Số nguyên
tử hiđro

Hóa trị của nguyên tử
các nguyên tố

Hóa trị của Clo là I
1H
HCl
Công thức hóa học Số nguyên tử H

TaiLieu.VN

H2O

2H

NH3

3H

Hóa trị của Oxi là II
Hóa trị của Nitơ là III
7


Bài 10: HÓA TRỊ
I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định
bằng cách nào?
1. Cách xác định:
*Quy ước : H có hóa trị I I
- Hóa trị các nguyên tố khác liên kết với
hiđro được xác định bằng số nguyên tử của
hiđro liên kết với nguyên tử của nguyên tố
đó, lấy hóa trị của H làm đơn vị.
TaiLieu.VN

8


MÔ HÌNH PHÂN TỬ

Na2O
TaiLieu.VN

CO2

9


Bài 10: HÓA TRỊ
I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng
cách nào?
1. Cách xác định:
*Quy ước : H có hóa trị I I
- Hóa trị các nguyên tố khác liên kết với hiđro
được xác định bằng số nguyên tử của hiđro liên kết
với nguyên tử của nguyên tố đó, lấy hóa trị của H
làm đơn vị.
- Hóa trị của Oxi bằng II đơn vị.

TaiLieu.VN

10


MÔ HÌNH PHÂN TỬ

Na2O
TaiLieu.VN

CO2

11


Bài 10: HÓA TRỊ
I.

Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?
1. Cách xác định:
*Quy ước : H có hóa trị I I
- Hóa trị các nguyên tố khác liên kết với hiđro được xác
định bằng số nguyên tử của hiđro liên kết với nguyên tử của
nguyên tố đó, lấy hóa trị của H làm đơn vị.
- Hóa trị của Oxi bằng II đơn vị.
Ví dụ: Na2O có hai nguyên tử Na liên kết như một nguyên
tử Oxi, bằng hai đơn vị → hóa trị của Na là I
CO2 có một nguyên tử C liên kết như hai nguyên tử Oxi,
bằng bốn đơn vị cacbon → C hóa trị IV

TaiLieu.VN

12


Bài tập 2 : Xác định hóa trị của các nguyên tố hoặc
nhóm nguyên tử sau
Công thức hóa Số nguyên tử của
Hóa trị của các nguyên
học
nguyên tố làm đơn vị tố hoặc nhóm nguyên tử
CaO

1O

Canxi có hóa trị II

SO3

3O

Lưu huỳnh có hóa trị VI

P2O5

5O

Photpho có hóa trị V

KH

1H

K có hóa trị I

H2S

2H

S có hóa trị II

CH4

4H

C có hóa trị IV

TaiLieu.VN

13


Bài 10: HÓA TRỊ
I.

Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?
1. Cách xác định:
*Quy ước : H có hóa trị I I
- Hóa trị các nguyên tố khác liên kết với hiđro được xác định
bằng số nguyên tử của hiđro liên kết với nguyên tử của nguyên tố
đó, lấy hóa trị của H làm đơn vị.
- Hóa trị của Oxi bằng II đơn vị.
Ví dụ: Na2O có hai nguyên tử Na liên kết như một nguyên tử
Oxi, bằng hai đơn vị → hóa trị của Na là I
CO2 có một nguyên tử C liên kết như hai nguyên tử Oxi, bằng
bốn đơn vị cacbon → C hóa trị IV
- Từ cách xác định hóa trị của nguyên tố suy ra cách xác định
hóa trị của một số nhóm nguyên tử.
Ví dụ: H2SO4 có nhóm (SO4 ) hóa trị II vì liên kết với hai nguyên
tử H.
14

TaiLieu.VN


Bài 10: HÓA TRỊ
I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định
bằng cách nào?
1. Cách xác định:
2. Kết luận
- Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết
của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử
nguyên tố khác.
- Hóa trị của một nguyên tố được xác định
theo hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của
TaiLieu.VN
oxi là hai đơn vị.

15


BẢNG HÓA TRỊ
Hóa trị I

Hóa trị II

Be, C, N,
H, Li, F,
Mg, S, Ca,
Na, Cl, K,
Fe, Cr, Mn,
Cu, N, Br,
Fe, Cu, Zn,
Ag, Hg ...
Ba, Hg, Pb...
OH, NO3

TaiLieu.VN

SO4, CO3

Hóa trị Hóa
III
trị IV
B, N,
Al, P,
Cr,
Fe ...
PO4

Hóa
trị V

Hóa
Hóa
trị
Trị VI
VII

N, Pb,
C, S,
N, Cl, Cr,
Si,
P, ...
S, ...
Mn, ...

Cl,
Mn, ..
.

16
Kali ( K ), Iot ( I), Hidro ( H ),
Natri (Na) với bạc (Ag), Clo (Cl)
một loài
Là hóa trị I hỡi ai
Nhớ ghi cho kĩ khỏi hoài phân vân
• Magie ( Mg), kẽm (Zn) với thủy
ngân (Hg),
Oxi (O), đồng (Cu), thiếc (Sn)
cũng gần Bari (Ba)
Cuối cùng thêm chú Canxi (Ca),
Hóa trị II đó có gì khó đâu
• Này nhôm hóa trị III lần,
Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay
• Cacbon (C), Silic (Si) này đây,
Có hóa trị IV chẳng ngày nào quên
TaiLieu.VNSắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền
II, III lên xuống nhớ liền nhau
thôi.
• Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi
khăm
Lúc II, lên VI, khi nằm thứ IV
• Lại gặp Nitơ ( N ) khổ rồi
I, II, III, IV, khi thời lên V
• Photpho (P) nói đến không dư
Hễ ai hỏi đến rằng ừ là V
• Em ơi cố gắng học chăm
• Bài ca hóa trị suốt năm cần
dùng
17


Bài tập 4: hãy chọn cụm từ thích
hợp trong khung điền vào chỗ trống
nhóm nguyên tử
nguyên tố
hai đơn vị
khả năng liên kết
hóa trị của H

• Hóa trị của ............... ( hay nhóm nguyên
tử) là con số biểu thị .................... của
nguyên tử ( hay ...........................), được
xác định theo .......…. .........chọn làm đơn vị
và hóa trị của O là ...........
TaiLieu.VN

18


Dặn dò
1.Bài tập về nhà: 1,2/37 SGK
2.Học thuộc bài ca hóa trị
3.Xem bài mới

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×