Tải bản đầy đủ

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Chống còi xương ở tuổi thiếu niên

TIẾT 8
BẮT ĐẦU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
Chống còi xương ở tuổi thiếu niên
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- HS biết được cấu tạo thành phần hóa học và tính chất của xương
- Tiến hành được các thí nghiệm về xương để phát hiện được thành phần hóa
học và tính chất của xương
- Biết nguyên nhân và biện pháp phòng chống bệnh còi xương ở lứa tuổi thiếu
niên.
- Xây dựng sản phẩm về tuyên truyền chống còi xương cho lứa tuổi thiếu
niên.
2. Kỹ năng
- Tiến hành được các thí nghiệm của xương để phát hiện được thành phần hóa
học và tính chất của xương
- Kỹ năng trình bày trước đám đông
- Kỹ năng làm việc nhóm
3.Thái độ
Có thái độ nghiêm tức, tích cực, tham gia nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm
cao, ý thức được việc chăm sóc xương và chế độ dinh dưỡng và luyện tập thể
dục thể thao là quan trọng.

4. Những phẩm chất, năng lực học sinh cần đạt được
- Năng lực:
Năng lực tự hoc:
Học tập tự giác,chủ động, tự đặt mục tiêu học tập và phấnđấu


Lập và thực hiện kế hoạch học tập nghiêm túc
Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, han chế của bản thân
Năng lực giải quyết vấn đề: phát hiên và nêu được tình huống trong học
Năng lực sáng tạo:đặt câu hỏi khác, chủ động nêu ý kiến khác…
Năng lực hợp tác :hoạt động nhóm


- Phẩm chất:Trung thực tự trọng, chí công vô tư
Tự lập, tự tin, chủ động và có tinh thần vượt khó
Có trách nhiệm với bản thân,với mọi người xung quanh và môi trường tự
nhiên
II. CHUẨN BỊ.
1. Thời gian
1 tuần, sau tiết 7 Bộ xương đến trước tiết 11 cấu tạo và tính chất của cơ
2. Thiết bị, vật tư
- Sách giáo khoa sinh 8
- Máy tính có kết nối Internet
- Giấy A0, bút viết, bút màu, điện thoại, máy chup hình…
- Các nguyên liệu xương đùi gà, đùi vịt. xương cánh gà, vịt.. mỗi nhóm 6
chiếc
- Giấm ăn, vật nặng, dụng cụ thí nghiệm, đèn cồn….
3. Hình thức hoạt động


Làm việc theo nhóm từ 5 đến 6 người.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
- GV yêu cầu HS đọc phần mục tiêu

NỘI DUNG CẦN ĐẠT
- HS biết được cấu tạo thành phần hóa
học và tính chất của xương

? Dựa vào phần mục tiêu em hãy cho biết
sau 2 tiết trải nghiệm sáng tạo chúng ta cần - Tiến hành được các thí nghiệm về
đạt được điều gì?
xương để phát hiện được thành phần
hóa học và tính chất của xương

- Biết nguyên nhân và biện pháp phòng
- GV: Mục tiêu đó sẽ là “Kim chỉ nam”
chống bệnh còi xương ở lứa tuổi thiếu
giúp chúng ta trải nghiệm sáng tạo thành
niên.
công chủ đề
- Xây dựng sản phẩm về tuyên truyền
chống còi xương cho lứa tuổi thiếu
- GV: Để đạt được mục tiêu đã đề ra của niên.
tiết trải nghiệm sáng tạo cô sẽ chia lớp
thành 6 nhóm (3 bàn thành 1 nhóm)


- GV yêu cầu HS ngồi nguyên tại chỗ nghe
GV đưa yêu cầu, tất cả các thành viên đều
ghi yêu cầu, sau đó HS sẽ hoành thành các
hoạt động theo nhóm đã phân công.
* GV yêu cầu từng nhóm đặt tên cho
nhóm, cử nhóm trưởng, thư kí và phần
công việc cho từng thành viên trong
nhóm
* GV trình chiếu nhiệm vụ 1: Tìm kiếm
thông tin.
? Để thực hiện được nhiệm vụ chúng ta sẽ
làm như thế nào?
- HS đọc sách TNST trang 81, 82

1. Hoạt động 1: Tìm kiếm thông tin
- GV hướng dẫn: Để thực hiện được nhiệm
vụ tìm hiểu thông tin nhóm trưởng của 1.
nhóm sẽ thống nhất trong nhóm tìm hiểu về
Từng cá nhân trong nhóm đọc
dân tộc nào, sau đó chia các thành viên bài 8 cấu tạo và tính chất của xương
trong nhóm mình thành các nhóm nhỏ hơn sgk lớp 8 để thu nhận các thông tin
để tìm hiểu thông tin
và kiến thức về nội dung sau:
- GV: Ngoài tìm kiếm thông tin theo sách + Hệ thống kiến thức về xương thành sơ
trải nghiệm đã hướng dẫn các em có thể tìmđồ( cấu tạo, thành phần, tích chất và vai
hiểu thêm thông tin ở các nguồn khác như trò)
sách y khoa, mạng internet, phim ảnh.kiến + tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến
thức trong đời sống..
xương và sự phát triển của xương
Tra cứu với các từ khóa: xương (bone), cấu
Tra cứu tìm hiểu thêm thông tin
tạo xương (structer of bone), tính chất của ở các nguồn khác như sách y khoa,
xương ( character of bone)
mạng internet, phim ảnh, kiến thức
trong đời sống..
Tra cứu với các từ khóa: xương (bone),
- yêu cầu hs nghiên cứu nội dung hướng
cấu tạo xương (structer of bone), tính
dẫn và tiến hành làm thí nghiệm
chất của xương ( character of bone)
( thực hiện về nhà)


Khi các em tiến hành làm các thí
nghiệm ở nhà hoặc trên phòng thí
nghiệm giáo viên luôn lắng nghe


hướng dẫn, giúp đỡ khó khăn thắc
mắc các em gặp phải khi trải nghiệm

Khi tiến hành thí nghiệm ở nhà
cần có sự giám sát của phụ huynh
tránh hiện tượng không mong muốn
xảy ra.
Thí ngiệm 1:

2. Làm thí nghiệm
Tiến hành làm các thí nghiệm để tìm
hiều thành phần và tính chất của xương
đùi gà hoặc cánh gà, vịt

B1: uốn thử xương
B2: ngâm xương vào giấm trong vòng 72
giờ. Dùng phanh gắp lên và uốn cong. Ghi
kết quả vào bảng
Tên thí nghiệm
Độ cứng
Khả năng bị
uốn cong

Trước khi
ngâm axit

Sau khi ngâm
Các nhóm hs làm việc độc lập
axit
tại phòng thí nghiệm hoặc tại nhà
theo sự phân chia nhiệm vụ. Ghi lại
hoạt động và kết quả

Giải thích

Thí nghiệm 2:

Tên thí
nghiệm

Trước khi
ngâm axit

Sau khi
ngâm axit

Độ cứng

Cứng

Mềm

B1: đốt đoạn xương cho đến xương không Khả năng bị
Không thể Có thể
cháy nữa, để nguội phần xương cháy
uốn cong
B2: Dùng búa đâp nhẹ. Quan sát. Ghi kết
Vì dấm đã
quả vào bảng
làm phần vô
cơ bị phân
Vì xương có hủy chỉ còn
Tên thí nghiệm Trước khi đôt Sau khi đốt Giải thích đủ 2 thành phần hữu cơ
phần
nên xương
Màu sắc
mềm
Độ giòn
Giải thích


Các nhóm tiến hành thí nghiệm. Ghi kết
quả và hình ảnh
Thí nghiệm 3:
B1: Dùng một đoạn xương đùi để ngang Tên thí
giữa 2 khe bàn rồi treo vật nặng tăng dần đểnghiệm
theo dõi khả năng chịu lực của xương cho
Màu sắc
đến khi xương gãy
Độ giòn
B2: so sánh khả năng chịu lực của xương
trong các thí nghiệm
Tên thí nghiệm

Giải thích

Số lượng vật nặng
Biểu hiện của xương

Trước khi
đôt

Sau khi đốt

Trắng

Đen

Cứng, rắn

giòn

Do chất hữu
cơ bị đốt
Chưa có tác cháy nên chỉ
dụng của còn chất vô
nhiệt
cơ làm cho
xương bị dễ
vỡ.

Kết luận
Các nhóm hoạt động độc lập
Từ các thí nghiệm liên hệ với các đặc điểm
của xương từ đó giải thích các hiện tượng theo sự phân chia nhiệm vụ và ghi
gặp trong cuộc sống như:
kết quả
- Tại sao người già khi ngã dễ bị gãy
xương hơn người trưởng thành và trẻ nhỏ.
Khi người già bị gãy xương chậm liền hơn.
- Trẻ em dễ bị vòng kiềng
- Tai sao có thóp trên đầu em bé sơ sinh.
- Tại sao khi bơi bị chuột rút
- Tại sao nói còi xương, còi xương có ở
người còi cọc hay cả người bụ bẫm

Tên thí nghiệm
Số lượng vật nặng

15 kg

Biểu hiện của xương gãy
Kết luận


- Ai dễ bị thiếu Ca, thiếu Ca gây ảnh
hưởng gì?
- HS đọc yêu cầu của HĐ2
* Nhiệm vụ 2: Xử lí thông tin
- GV: Nhóm thảo luận thống nhất trình bày
nội dung dưới dạng sơ đồ hóa.

2. Hoạt động : Xử lí thông tin
Cả nhóm thảo luận
Thư ký ghi chép thống nhất thành sơ đồ
tư duy

Hoạt động này có thể tranh thủ thời gian các giờ ra chơi để thống nhất nội
dung. Tránh hiện tượng các em lợi dụng trải nghiệm sáng tạo để tụ tập
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT


* Nhiệm vụ 3: Hoàn thiện các chủ đề nhỏ 3. Hoạt động 3: Xây dựng sản phẩm
để tuyên truyền và đưa ra các
- bước 1: Thống nhất lựa chọn loại hình
phương pháp phòng chống còi xương
sản phẩm
ở tuổi thiếu niên.
- GV: Cả nhóm thống nhất lựa chọn một
Mỗi cá nhân đưa ra ý tưởng, nhóm
loại hình sản phẩm như: poster, báo tường,
trưởng tổ chức thống nhất ý tưởng cả
tờ rơi, báo ảnh, tập san, video, powerpoint
nhóm
- nhóm 1, 2 trình bày powerpoint
- nhóm 3 báo tường trên khổ A0
- nhóm 4: video clip
- nhóm 5, 6: tập san
- Bước 2: phân công xây dựng sản phẩm
theo ý tưởng đã thiết kế
Thời gian 2 ngày
- Cấu trúc một sản phẩm gồm 2 phẩn

- với các nhóm 1,2 trình bày powerpoint
phân công mỗi người làm một số slide
rồi ghép lại sau

+ kiến thức: phân loại, cấu tạo, thành phần,- Với nhóm 3 làm báo tường viết trên
vài trò, yeus tố ảnh hưởng....
giấy A0. 2 người in tranh ảnh dán, 2
+ các biện pháp phòng chống còi xương,người viết phần trên, 2 người viết phần
phải nêu được ưu nhược điểm, ứng dụng, dưới
có hình ảnh, hình vẽ, biểu tượng để người - với nhóm 4 video. 2 người thiết kế
nghe dễ nắm bắt
hình ảnh, 2 người làm phần chữ, cuối
cùng thiết kế hoàn chỉnh sản phẩm
Sau khi các nhóm đã thống nhất được loại - nhóm 5,6 tập san. Phân công mỗi
hình sản phẩm cho nhóm. Các thành viênngười làm 1 số trang , thiết kế bìa...
tiến hành thiết kế sản phẩm theo từng phần,
từng cá nhân, sau đó ghép nối sản phẩm.
Các nội dung đã được thống nhất và phân
công, từng thành viên tiến hành riêng lẻ tại
nhà


- Bước 3: Thử nghiệm, đánh giá, nghiệm
thu, và điều chỉnh sản phẩm
Yêu cầu: Mỗi nhóm hoàn 1 sản phẩm theo
hình thức đã chọn
Thời gian 1 ngày
Giáo viên thông báo cho phụ huynh thời
gian, địa điểm các em làm việc, nhờ gia
đình phụ huynh giám sát hoạt động của các
em

Hoàn thiện sản phẩm
Làm việc nhóm tại nhà
Các thành viên trong nhóm nộp kết quả
của mình sau đó tiến hành thử nghiệm,
đánh giá, nghiệm thu, và điều chỉnh sản


phẩm ,hoàn thiện sản phẩm
Cả nhóm cùng xem lại sản
phẩm, nhận xét, đánh giá, rút ra
những kinh nghiệm và hạn chế
thiếu sót cần bổ xung.

Tự đánh giá sự tham gia của
các thành viên và tự đánh giá sản
phẩm của mình theo mẫu đánh giá
hoạt động


Hoạt động 4: Báo cáo sản phẩm

Trong tiết báo cáo thực hiện chủ đề các em
sẽ thực hiện 2 ND:
- Cử đại diện nhóm trình bày sản phẩm cuả Hoạt động 4: Báo cáo sản phẩm
nhóm mình
- Nêu nhận xét đánh giá nhận xét của nhóm
mình về sản phẩm của mình và sản phẩm
- Bước 1: Lần lượt các nhóm báo cáo
của các nhóm khác.
sản phẩm của mình ( 5 phút)
- Bước 2: thu thập ý kiên đánh giá bố
Để chuẩn bị cho hoạt động : báo cáo cầncục, tính khả thi, tính hiệu quả về tuyên
lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cho cáctruyền phòng chống còi xương.
thành viên trong lớp, nhóm:
Các nhóm khác đăt câu hỏi, đánh giá,
*Lớp:
nhận xét 2 phút
- Chuẩn bi các phương tiện cần thiết như: - Giáo viên đánh giá, nhận xét, cho ý
máy tính, máy chiếu. Kê bàn ghế
kiến
- Phân công người dẫn chương trình
*Nhóm:
- Phân công người trình diễn, người viết lời ( các sản phẩm của học sinh được
giới thiệu
đính kèm )
- Để thực hiện thành công hoạt động trải
nghiệm sáng tạo này các em cần đạt được
các tiêu chí đánh giá
- HS đọc tiêu chí đánh giá (Sách TNST
trang 85)
- Trong quá trình hoạt động các em cần tự


đánh giá và đánh giá theo phiếu đánh giá
hoạt động (Sách TNST)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×