Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 11: Bài luyện tập 2

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
Bài 11: BÀI LUYỆN TẬP 2
A. MỤC TIÊU
- HS ôn tập về công thức của đơn chất và hợp chất.
- Được củng cố về cách lập công thức hoá học, cánh tính phân tử khối của chất.
- Củng cố bài tập xác định hoá trị của một nguyên tố.
- Rèn khả năng làm bài tập xác định nguyên tố hoá học.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
- Kiến thức ôn tập.
- Bảng phụ bảng nhóm.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Hoạt động 1(15/)
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
GV: Yêu cầu HS nhắc lại 1 số kiến thức cơ bản sau

? 1. Công thức chung của đơn chất, h/c.

HS: Trả lời câu hỏi


? 2. Hoá trị là gì.

GV: Ghi tóm tắt lên bảng.

? 3. Nêu quy tắc hoá trị
? 4. Quy tắc hoá trị được vận dụng làm
những bài tập loại nào.
GV: Gọi HS trả lời câu hỏi.
Hoạt động 2 ( 25 / )
LUYỆN TẬP
Bài tập 1: 1. Lập công thức hợp chất HS: Làm vào vở.
gồm.
HS1: Làm ý a và b.
a, Si líc (IV) và Oxi.
HS2: Làm ý c và d.

TaiLieu.VN

Page 1


b, Phôt pho (III) và Hiđrô.

a, SiO2 : 28 . 1 + 16 .2 = 60 đvc

c, Nhôm và Clo

b, PH3 : 31 . 1 + 1 . 3 = 34 đvc

d, Can xi và nhóm OH (I).

c, AlCl3 : 27 . 1 + 35,5 . 3 = 133,5 đvc

2. Tính phân tử khối của chất trên.

d, Ca(OH)2 : 40 . 1 + ( 16 + 1 ) . 2 =

GV: Gọi 2 HS trình bầy.


= 74 đvc

Bài tập 2 : ( SGK Tr : 41 )

HS: Thảo luận nhóm.

GV: Yêu cầu HS đọc bài toán

+ X2O : X có hoá trị I.

Yêu cầu HS thảo luận nhóm.

+ YH2 : Y có hoá trị II.

Giợi ý:1. Tìm hoá trị X và Y.

=> Công thức hoá học h/c X và Y là X2Y

2. Lập công thức hợp chất X và Y

=> Chọn đáp án b.

3. Xác định X và Y biết.

+ Ngtử khối của X là.

- X2O Có phân tử khối là 62

X = ( 62 – 16 ) : 2 = 23 đvc

- YH2 Có phân tử khối là 34

=> X là Natri : Na

Tìm nguyên tử khối của X, Y . Tra bảng Y = 34 – 2 = 32 đvc
tìm nguyên tố X và Y.
=> Y là Lưu huỳnh : S
Vậy CTHH của hợp chất X, Y là : Na2S
Bài 3 : Có các công thức sau.
AlCl4 ; Al(NO3) ; Al2O3 ; Al3(SO4)2 ; a, Công thức đúng là : Ai O
2 3
Al(OH)2.
b, Công thức sai
Sửa lại
? Hãy cho biết công thức nào đúng công
AlCl4
AlCl3
thức nào sai ? Sửa sai cho đúng.
Al(NO3)3
GV: Gọi HS nhắc lại hoá trị của Al, NO3, Al(NO3)
Cl, SO4 , OH.
Al3(SO4)2
Al2(SO4)3
Chấm vở 1 số HS.

Al(OH)2

Al(OH)3

Bài tập 4 : Viết tất cả các công thức của
đơn chất, hợp chất mà em biết có phân tử
HS: Thảo luận nhóm.
khối ( nguyên tử khối ) là.
a, 28 đvc.
b, 64 đvc.

TaiLieu.VN

Page 2


c, 80 đvc.

a, N2 và

CO

GV: Nhận xét và tổng kết lại ý kiến đúng b, Cu và SO2
của tất cả các nhóm và cho điểm.
c, SO3 và CuO
Hoạt động 3
Hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
BÀI TẬP VỀ NHÀ.
Bài :1, 2, 3, 4, (SGK Tr :

TaiLieu.VN

)

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×