Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 11: Bài luyện tập 2

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

BÀI 11: BÀI LUYỆN TẬP 2
A. Mục tiêu :
1. Kiến thức : - Củng cố :
+ Cách ghi và ý nghĩa của công thức hoá học; khái niệm hoá trị và quy tắc hoá trị.
2. Kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng : Tính hoá trị của các nguyên tố; biết đúng hay sai
cũng như lập được công thức hoá học khi biết hoá trị.
3. Thái độ : - Nghiêm túc, có tinh thần học tập cao,hăng say xây dựng bài, có tinh
thần tập thể cao.
B) Trọng tâm : - Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập hóa học .
C) Chuẩn bị :
1. Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập.
2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài .
* Phương pháp : - Chủ yếu sử dụng phương pháp hệ thống kiến thức , phương
pháp đàm thoại nêu vấn đề ( áp dụng vào giải các bài tập hóa học ) .
D) Tiến trình dạy học :
I) ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học . ( 3 phút ) .
II) Các hoạt động học tập :
Hoạt động I : Kiến thức cần nhớ. (12 phút)


Hoạt động của giáo viên
- Cho học sinh nghiên cứu SGK.
Em hãy cho biết đặc điểm CTHH
của đơn chất, hợp chất ?
+ Cho học sinh các nhóm nhận xét,
bổ sung.
- Cho học sinh nêu khái niệm hoá
trị, quy tắc hoá trị.
+ Em hãy cho biết hoá trị của H và

Hoạt động của học sinh
- Nghiên cứu SGK nêu đặc điểm.

+ CTHH của đơn chất :
Tạo nên từ một nguyên tố hoá học.
CTHH của đơn chất kim loại cũng còn biểu


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

O là bao nhiêu ?

diễn một nguyên tử kim loại đó.

- Cho học sinh nêu cách xác định
hoá trị và cách lập công thức hoá
học khi biết hoá trị.
+ Cho học sinh các nhóm nhận xét,
bổ sung .

CTHH của đơn chất phi kim thường được
biểu diễn bằng kí hiệu của phi kim và chỉ số
của nó.

- Giáo viên nhận xét, bổ sung, đánh
giá

- CTHH chung của hợp chất: AxBy trong đó
A, B, là kí hiệu của các nguyên tố …,
Còn x, y là chỉ số.


Mỗi CTHH còn chỉ một phân tử chất trừ đơn
chất kim loại.
Nêu khái niêm hoá trị và quy tắc hoá trị.
+ Hoá trị của H là I, của O là II.
- Nêu cách xác định hoá trị ; Lập công thức
hoá học .

Hoạt động II : Luyện tập. (23 phút)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Cho học sinh hoạt động nhóm làm - Hoạt động nhóm làm bài tập 1.
bài tập 1 sgk /41.
+ Cho học sinh các nhóm bổ sung ,
đánh giá .
+ Trong CTHH : Cu(OH)2 .
Gọi a là hóa trị của Cu, b là hóa trị của
(OH) .
Theo
quy tắc hoá trị ta có:
a/b = 2/1
Giáo viên nhận xét, đánh giá.
+ Cho học sinh hoạt động cá nhân
làm bài tập 2 SGK trang 41.

a.1 = b. 2 chuyển thành tỉ lệ
Vậy a = II và b = I.


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

Kết luận : Hoá trị của Cu là II, nhóm OH là
I..

+ Em hãy nêu cách lập nhanh công
thức của hợp chất chứa X và Y ?
- Cho học sinh các nhóm bổ sung,
đánh giá.
Giáo viên nhận xét, đánh giá.

+ Làm tương tự ta có: - PCl5 : P hoá trị V, Cl
hoá trị I - SiO2 : Si hoá trị IV. - Fe(NO3)3 : Fe
hoá trị III, NO3 hoá trị I.
+ Hoạt động cá nhân làm bài tập 2.
XO : Vậy X hoá trị II .
YH3 : Vậy Y hoá trị III. Gọi chỉ số của X là
x, Y là y ta có: II . x = III . y
Từ đó rút ra x = 3, y = 2.Vậy phương án
đúng là D.
Vì II và III không rút gọn được nên lấy 2
làm chỉ số của Y và 3 là chỉ số của X ta được
: X3Y2.

* Kết luận : - giáo viên cần hệ thống lại 1số nội dung chính cần lĩnh hội .
III) Cũng cố : ( 4 phút ) - giáo viên treo sơ đồ hệ thống kiến thức ( chuẩn bị bảng
phụ ) , yêu cầu học sinh lên bảng nhắc lại kiến thức đã học , giáo viên nhận xét và
rút ra kiến thức cần lĩnh hội .
IV) Dặn dò : ( 3 phút ) - Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà , nghiên cứu kỹ lại
bài .
- Bài tập : Làm bài tập 3,4 SGK trang 41, hướng dẫn bài tập 4 : a. KCl có PTK =
74,5 (đvC); BaCl2 có PTK = 208 (đvC); AlCl3 có phân tử khối là 187,5 (đvC).
- Nghiên cứu trước bài, ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra một tiết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×