Tải bản đầy đủ

DE THI NANG LUC GIAO VIEN CHU NHIEM GIOI

UBND HUYỆN LĂK
PHỊNG GD&ĐT
Số
báo
danh

Năm học 2016 - 2017
Họ và tên::

…………………………………………………………………………………………………
Số

phách

Trường:

……………………………………………………………………………………………………......


Bài thi giáo viên chủ nhiệm
lớp giỏi cấp Tiểu học cấp huyện
Số phách

………...

Điểm

Năm học 2016 – 2017


………...

BÀI THI HIỂU BIẾT
PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
PHIÊN BẢN 1
( Thời gian làm bài 15 phút khơng kể thời gian giao đề )
Thầy (cơ) Hãy chọn (khoanh tròn) một đáp án đúng nhất cho từng câu
dưới đây:
(Mỗi câu trả lời đúng 0.2 điểm)
Câu 1: Có mấy nội dung bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 2: Thơng tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT quy định đánh giá định kì về học
tập của học sinh theo mấy mức?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 3: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về Chương trình giáo dục phổ thơng, mục tiêu giáo dục tiểu học là:
A. Tất cả trẻ em đều được đi học cấp tiểu học
B. Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ 11 tuổi hồn thành chương trình tiểu học
C. Tất cả trẻ em khuyết tật được đi học cấp tiểu học
D. Hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về
đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học
Trung học cơ sở


Câu 4 : Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng BGDĐT) gồm mấy lĩnh vực, mấy
u cầu và mấy tiêu chí?
A. 3 lĩnh vực; 5 u cầu; 4 tiêu chí.
B. 3 lĩnh vực; 9 u cầu; 36 tiêu chí.
C. 3 lĩnh vực; 15 u cầu; 60 tiêu chí.


D. 3 lĩnh vực; 15 yêu cầu ; 45 tiêu chí.

Câu 5: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của BGDĐT về Chương
trình giáo dục phổ thông, mỗi tuần có ít nhất 2 tiết sinh hoạt tập thể là để:
A. Chào cờ đầu tuần, nghe kể chuyện cuối tuần
B. Tổ chức các phong trào thi đua học tập
C. Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp
D. Sinh hoạt lớp, Sao nhi đồng, Đội thiếu niên, Sinh hoạt toàn trường
Câu 6: Đề kiểm tra định kì phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và định
hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo mấy mức?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 7: Đánh giá định kì về phẩm chất và năng lực vào các thời điểm nào?.
A. Cuổi học kì I, cuối học kì II và cuối năm học.
B. Cuối học kì I và cuối năm học
C. Giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học
D. Cuối học kì I và cuối học kì II
Câu 8: Thông tư 22/2016 quy định hồ sơ đánh giá gồm?
A. Học bạ và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.
B. Học bạ, Sổ theo dõi kết quả giáo dục.
C. Sổ chủ nhiệm, sổ theo dõi kết quả giáo dục và học bạ.
D. Sổ chủ nhiệm, sổ theo dõi kết quả giáo dục, học bạ và các bài kiểm tra định
kì.
Câu 9: Đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện
hoàn thành chường trình lớp học thì:
A. Giáo viên chủ nhiệm quyết định việc hoàn thành hay chưa hoàn thành
chương trình lớp học.
B. Giáo viên chủ nhiệm ôn tập và bồi dưỡng cho học sinh kiểm tra lại tối đa là
3 lần.
C. Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách rèn luyện trong hè và cho kiểm tra lại
vào cuối hè.
D. Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách báo cáo với hiệu trưởng xem xét, quyết
định việc lên lớp hay ở lại lớp.
Câu 10: Tiêu chí: “Họp phụ huynh học sinh đúng quy định, có sổ liên lạc
thông báo kết quả học tập của từng học sinh, tuyệt đối không phê bình học sinh trước


lớp hoặc toàn thể phụ huynh; lắng nghe và cùng phụ huynh điều chỉnh biện pháp giúp
đỡ học sinh tiến bộ” trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?

A. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động
B. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi
trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục
C. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
D. Lập được kế hoạch dạy học
Câu 11: Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
về Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước là:
A. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của
Đảng và Nhà nước
B. Có thái độ lao động đúng mực; hoàn thành các nhiệm vụ được phân công;
cải tiến công tác quản lý học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục
C. Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa gia đình và khu vực
D. Cả 2 câu B và C
Câu 12: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, mỗi yêu cầu có bao
nhiêu tiêu chí?
A. 6 tiêu chí
B.5 tiêu chí
C. 4 tiêu chí
D. 3 tiêu chí
Câu 13: Ở cấp tiểu học, thời lượng mỗi năm học ít nhất là bao nhiêu tuần?
A. 35 tuần
B. 34 tuần
C. 33 tuần
D. 32 tuần
Câu 14: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, mỗi tháng có bao nhiêu tiết Giáo dục
ngoài giờ lên lớp?
A. 4 tiết
B. 6 tiết
C. 8 tiết
D. 10 tiết
Câu 15: Theo điều lệ trường tiểu học được ban hành theo Thông tư số
41/2010/TT-BGDĐT quy định của giáo viên có mấy nhiệm vụ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6


Câu 16: Theo điều lệ trường tiểu học được ban hành theo Thông tư số
41/2010/TT-BGDĐT quy định của giáo viên có mấy quyền?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 17: Theo Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung điều
40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT quy định tuổi của học
sinh tiểu học là
A. Từ sáu đến mười một tuổi ( tính theo năm)
B. Từ sáu đến mười hai tuổi ( tính theo năm)
C. Từ sáu đến mười ba tuổi ( tính theo năm)
D. Từ sáu đến mười bốn tuổi ( tính theo năm)
Câu 18: Theo điều lệ trường tiểu học được ban hành theo Thông tư số
41/2010/TT-BGDĐT quy định giáo viên chủ nhiệm có mấy loại sổ sách?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 19: Mục tiêu quan trọng nhất của môn Tiếng Việt là:
A. Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết
B. Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết, nghe, nói
C. Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, nói
D. Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, viết
Câu 20: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học của
Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Lăk ban hành ngày tháng năm nào?
A. 18/9/2016
B. 19/9/2016
C. 20/9/2016
D. 21/9/2016
……………………………………HẾT…………………………………………….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×