Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học

TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 4 – TP CÀ MAU

HÓA HỌC LỚP 8

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Em hãy phân biệt hiện tượng vật lý với hiện
tượng hoá học ?

* Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ
nguyên chất ban đầu, được gọi là hiện
tượng vật lý.
* Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất
khác, được gọi là hiện tượng hoá học.
TaiLieu.VN


2. Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là
hiện tượng hoá học .

• A. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi .
• B. Quá trình đốt cháy đường biến đổi thành than và nước.
• C. Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi dòng điện chạy
qua .
• D. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu .

TaiLieu.VN


I.ĐỊNH NGHĨA :
+Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này
thành chất khác .
Xét lại hiện tượng :
Quá trình đốt cháy đường biến đổi thành than và
nước .
Thế nào là phản ứng hóa học .

TaiLieu.VN


Chất bị biến đổi trong
phản ứng gọi là gì ?
Quá trình đốt đường tạo thành than và nước.
gọinào?
là Chất mới
Theo emChất
chất bịmới
biếnsinh
đổi làrachất
sinh ragì
là ?chất nào?

TaiLieu.VN


I.ĐỊNH NGHĨA :
+ Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này
thành chất khác .
- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất
tham gia .


- Chất mới sinh ra là sản phẩm .
+ Phương trình chữ của phản ứng hoá học :

Tên các chất phản ứng
 Tên các sản
Ví dụ:
Nhôm + khíphẩm
Oxi  Nhôm oxit
Chất tham gia
TaiLieu.VN

Sản phẩm


Trong phản ứng hoá học,
lượng chất nào tăng dần ?
lượng chất nào giảm dần ?

TaiLieu.VN


Cách đọc phương trình chữ của PƯHH :
Đọc theo đúng những gì diễn ra của phản ứng
+ Dấu “+” ở trước phản ứng đọc là “ tác dụng với ”
hay “phản ứng với”.
+ Dấu “+” ở sau phản ứng đọc là “và”.
+ Dấu “” đọc là “ tạo thành” hay “tạo ra”.

Ví dụ : Canxi oxit + Nước  Canxihiđroxit
Đọc là: Canxi oxit tác dụng với Nước tạo ra Canxi hiđroxit.

TaiLieu.VN


Bài tập1

Đánh dấu (X) vào ô ứng với hiện tượng hóa học hay hiện
tượng vật lý. Viết phương trình chữ của phản ứng hóa học ?
Các quá trình

Hiện tượng
Hoá
học

a/ Dây sắt cắt nhỏ tán
thành đinh sắt
b/ Đốt bột sắt trong oxi tạo
ra oxit sắt từ
c/ Điện phân nước ta thu
được khí hiđro và khí oxi
d/ Nung đá vôi (canxi
cacbonat) thu được vôi sống
(canxi oxit) và khí cacbonic
TaiLieu.VN

Vật


Phương trình chữ của phản
ứng hoá học

X
X

to
Sắt + Khí oxi  Oxit sắt từ
đp

X

Nước  khí Hidro + khí Oxi
to

X

Canxi cacbonat cacbonic
+ canxi oxit


Bài tập 2

Hãy đọc phương trình chữ của các phản ứng hoá học sau:
a/ Sắt + lưu huỳnh  Sắt (II) sunfua
Sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo ra sắt (II) sunfua
b/ Rượu êtylic + khí Oxi khí Cacbonic + nước
Rượu êtylic tác dụng với khí ôxi tạo ra khí cácbonic và nước
c/ Canxicacbonat

 Canxi ôxit + khí Cacbonic

Canxicacbonat phân huỷ tạo thành canxi oxit và nước
d/Khí Hiđrô + khí ôxi  Nước
Khí Hiđrô tác dụng với khí ôxi tạo ra nước
TaiLieu.VN


I.ĐỊNH NGHĨA
+ Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này
thành chất khác .
+ Phương trình chữ của phản ứng hoá học :

Tên các chất phản ứng
 Tên các sản
phẩm
II. DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG

TaiLieu.VN


Hãy so sánh:
trước
phảnứng
ứng,hoá
tronghọc
quá giữa
trình phản
và sau
Xét
phản
khí úng
hidro
vớiphản
khíứng
oxivề:
+ Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
+ Số lượng nguyên tử mỗi loại
O O + Số phân tử

H2

O O

O2

H2O

O

O
O

Trước phản ứng

O

Trong quá trình phản ứng
Liên kết giữa các
nguyên tử

Trước phản ứng
Trong quá trình
phản ứng
Sau phản ứng

TaiLieu.VN

H – H; O - O

Tổng số nguyên
tử
6

Sau phản ứng.
Số phân tử
3

Không có sự liên kết giữa
các nguyên tử.

6

0

H–O-H

6

2


Rút ra kết luận về bản chất
của phản ứng hoá học ?

TaiLieu.VN


I.NH NGHA
+ Phn ng hoỏ hc l quỏ trỡnh lm bin i cht ny
thnh cht khỏc .
+ Phng trỡnh ch ca phn ng hoỏ hc :

Tờn cỏc cht phn ng
Tờn cỏc sn
phm
II. DIN BIN CA PHN NG
Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các
nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi
thành phân tử khác.

TaiLieu.VN


Hãy quan sát mô hình phản ứng giữa kẽm và axit clohidric và nhận
xét đặc điểm liên kết của nguyên tử kim loại trước và sau phản ứng?

HCl

Trước phản ứng

LƯU Ý :

Zn

Trong quá trình phản ứng

ZnCl2

Sau phản ứng

Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau
phản ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên

TaiLieu.VN

tử của nguyên tố khác.

H2


TaiLieu.VN


1’
HẾT GIỜ
Hãy đọc phương trình chữ sau:
Canxi cácbonát + axit clohiđric  Canxi clorua + Khí cácbonic + Nước

Đáp án:
Canxi cácbônat tác dụng với axit clohiđric tạo ra canxi clorua,
khí cácbonic và nước.

TaiLieu.VN


HẾT GIỜ

1’

Khẳng định nào đúng?
Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa
cùng:
A. Số nguyên tử trong mỗi chất.
B. BSố nguyên tử của mỗi nguyên tố.
C. Số nguyên tố tạo ra chất.
D. Số phân tử của mỗi chất.

TaiLieu.VN


BẠN ĐƯỢC THƯỞNG 7 ĐIỂM
VÀ MỘT TRÀNG VỖ TAY CỦA CÁC BẠN

TaiLieu.VN


1’

HẾT GIỜ

Đốt phốtpho trong ôxi thu được chất điphôtphopentaôxít. Phương trình
chữ nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng hoá học trên:

to

a. Phốtpho + điphôtphopentaôxít  khí Ôxi
o
t
b. Phốtpho  khí Ôxi + điphôtphopentaôxít

cc.

TaiLieu.VN

o
t
Phốtpho + khí ôxi  điphôtphopentaôxít


2’

Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng
cho phản ứng giữa khí Hiđrô (H2 )và khí
Clo (Cl2 ) tạo ra Axítclohiđríc (HCl)
HẾT GIỜ
Hãy cho biết :
- Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nào bị
tách rời?
- Phân tử nào được tạo ra?
Cl
H
Cl
H
H
H
H
Cl
Cl
Cl
Cl
H

Đáp án:

TaiLieu.VN

-Liên kết giữa những
nguyên tử trong phân
tử hiđrô và clo bị tách
rời.
- Phân tử axít clohiđric
được tạo ra.


BẠN ĐƯỢC THƯỞNG 7 ĐIỂM
VÀ MỘT TRÀNG VỖ TAY CỦA CÁC BẠN

TaiLieu.VN


1’

HẾT GIỜ

Nêu định nghĩa phản ứng hoá học?

Đáp án:
Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×