Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học

Bài 13: PHẢN ỨNG
HOÁ HỌC

TaiLieu.VN


Tiết 18- Bài 13

PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
I- ĐỊNH NGHĨA

Tiết 1
II- DIỄN BIẾN CỦA PHẢN
ỨNG HÓA HỌC

PHẢN ỨNG
HÓA HỌC

III- KHI NÀO PHẢN ỨNG
HÓA HỌC XẢY RA?


Tiết 2
IV- LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT
CÓ PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY
RA ?

TaiLieu.VN


Tiết 18- Bài 13

PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

I. Định nghĩa :
Sơ đồ biến đổi của đường:
Đường (rắn)

Hòa tan

Hiện tượng vật lí

Nước đường

đun

Than và nước

Hiện tượng hóa học

Hãy xác định giai đoạn nào là hiện tượng vật lí, giai đoạn
nào là hiện tượng hóa học?

TaiLieu.VN


Tiết 18- Bài 13

PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

I. Định nghĩa :
- Chất ban đầu bị biến đổi


gì ? phản ứng
trong phản ứng gọi là Chất
gì ? phẩm
- Chất mới sinh ra gọi là Sản

Đường
Chất phản ứng

TaiLieu.VN

đun

Than và nước
Sản phẩm


Trong quá trình phản ứng,
lượng chất nào giảm dần ?
lượng chất nào tăng dần ?

Trả lời :
Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng
giảm dần và lượng sản phẩm tăng dần .

TaiLieu.VN


Tiết 18- Bài 13:
I. Định nghĩa :

PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

• Phương trình chữ của phản ứng hoá học :
Tên các chất phản ứng  Tên các sản phẩm
Ví dụ: Nhơm + Oxi  Nhơm oxit

TaiLieu.VN


•Cách đọc phương trình chữ của phản ứng hóa học:
PT: A + B

C
+
D
“Tác dụng với”
hoặc “phản ứng
với”
PT:

A

“tạo ra” hoặc
“tạo thành” hoặc
“sinh ra”


C

+

“Và”

D

“Phân hủy thành”
Ví dụ : Nhôm + Oxi  Nhôm oxit
Đọc là : Nhôm tác dụng với oxi tạo ra Nhôm oxit .
Nước  Hiđro + oxi
Đọc là : Nước phân hủy thành hiđro và oxi .
TaiLieu.VN


Bài tập 1 :
Hãy đọc phương trình chữ của các phản ứng hoá học sau:
a/ Sắt + lưu huỳnh  Sắt (II) sunfua
Sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo ra sắt (II) sunfua
b/ Rượu etylic + oxi  Cacbonic + nước
Rượu etylic tác dụng với oxi tạo ra cacbonic và nước
c/ Canxi cacbonat

 Canxi oxit + Cacbonic

Canxi cacbonat phân huỷ thành canxi oxit và cacbonic
d/ Hiđro + oxi  Nước
Hiđrô tác dụng với oxi tạo ra nước
TaiLieu.VN


Thảo luận nhóm – Thời gian: 3 phút

Bài tập 2: Đánh dấu X vào ô ứng với hiện tượng hoá học hay
hiện tượng vật lí . Viết phương trình chữ của phản ứng hoá học ?
Các quá trình

Hiện tượng
Hoá
học

a/ Dây sắt cắt nhỏ tán thành
đinh sắt

Vật


Phương trình chữ của phản
ứng hoá học

X

b/ Khi đốt nến cháy (tác dụng
với oxi) tạo ra khí cacbon đioxit
và hơi nước

X

Nến + oxi  cacbon đioxit +
hơi nước

c/ Khi than cháy (tác dụng với
oxi) tạo ra cacbon đioxit

X

Than + oxi  Cacbon đioxit

X

Axit clohiđric + Canxi cacbonat
 Canxi clorua + nước +

d/ Axit clohiđric tác dụng với
canxi cacbonat tạo ra canxi
clorua, nước và cacbon đioxit

cacbon đioxit
TaiLieu.VN


Diễn biến của phản ứng hoá học là gì ?
Xét phản ứng hoá học giữa khí hiđro với khí oxi (H 2.5 sgk)
Hiđro
Hiđro
Oxi
Oxi
Hiđro
Hiđro

Trong Trước
quáSau
trình
phản
phản
phản
ứng
ứng
ứng
TaiLieu.VN


Bản chất của phản ứng hoá học là gì ?
Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxi (H 2.5 sgk)
Hiđro
Hiđro
Oxi
Oxi
Hiđro
Hiđro

Trong Trước
quáSau
trình
phản
phản
phản
ứng
ứng
ứng
TaiLieu.VN


Xét phản ứng hoá học giữa khí hiđro với khí oxi
Thảo luận nhóm (4 phỳt) hoàn thành bảng sau :
C¸c giai
®o¹n

1.Trước phản
ứng

Số nguyên
Những nguyªn tö
tử H
Số phân tử
nµo liªn kÕt víi
Số nguyên
nhau ?
tử O
2 phân tử
2 nguyªn tö H
hiđro
4
liªn kÕt víi nhau
2 nguyªn tö O
1 phân tử
2
liªn kÕt víi nhau
oxi

2.Trong quá
trình phản
ứng

Không có
phân tử

3. Sau phản
ứng

2 phân tử
nước

TaiLieu.VN

4
2
4
2

Các nguyên tử không
liên kết với nhau
2 nguyên tử H liên kết
với 1 nguyên tử O


Hãy rút ra kết luận
về diễn biến của phản
ứng hoá học ?

TaiLieu.VN


Tiết 18- Bài 13

PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

I. Định nghĩa :
II. Diễn biến của phản ứng hoá học :

TaiLieu.VN


Hãy quan sát sơ đồ phản ứng giữa kẽm và axit
clohiđric và nhận xét đặc điểm liên kết của
nguyên tử kim loại trước và sau phản ứng?

H

Cl

Zn
H

Trước phản
ứng
TaiLieu.VN

Cl

Sau phản ứng


LƯU Ý :
Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau phản
ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử của
nguyên tố khác.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Luật chơi :
Lớp chia làm 2đội : A và B . Gồm 6 ngụi sao khỏc
màu . Lần lượt mỗi đội chọn một ngụi sao để trả lời ,
trong đú cú ngụi sao may mắn , nếu đội nào trả lời sai
thỡ đội khỏc trả lời thay và ghi điểm của đội đú . Đội
nào nhiều điểm đội đú thắng .
( Mỗi cõu hỏi thời gian suy nghĩ 15 giõy )
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


5

HẾT GIỜ

®iÓm

Hãy đọc phương trình chữ sau:
Canxi cacbonat + axit clohiđric  Canxi clorua + Khí cacbonic + Nước

Đáp án:
Canxi cacbonat tác dụng với axit clohiđric tạo ra canxi clorua,
khí cacbonic và nước.

TaiLieu.VN


HẾT GIỜ

10
®iÓm

Khẳng định nào đúng?
Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và sản phẩm phải cú
cùng:
A. Số nguyên tử trong mỗi chất.
B. Số nguyên tố tạo ra chất.
C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.
D. Số phân tử của mỗi chất.

ĐÁP ÁN : C

TaiLieu.VN


BẠN ĐƯỢC THƯỞNG 7 ĐIỂM
VÀ MỘT TRÀNG VỖ TAY CỦA CÁC BẠN

TaiLieu.VN


HẾT GIỜ

8
®iÓm

Đốt sắt trong ôxi thu được sắt từ oxit. Phương trình chữ
nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng hoá học trên:
a/ Sắt + sắt từ oxit  Oxi
b/ Sắt  Oxi + sắt từ oxit
c/ Sắt + Oxi  Sắt từ oxit
đáp án C

TaiLieu.VN


HẾT GIỜ

9
®iÓm

Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa
khí Hiđrô H2 và khí Clo Cl2 tạo ra Axit clohiđric HCl
H
H

Cl
Cl

H
H

Cl
Cl

Hãy cho biết.
- Liên kết giữa những
nguyên tử trong phân tử
nào bị tách rời?
- Phân tử nào được tạo ra?

TaiLieu.VN

H
Cl

H
Cl

Đáp án:
-Liên kết giữa những
nguyên tử trong phân
tử hiđrô và clo bị tách
rời.
- Phân tử axit clohiđric
được tạo ra.


HẾT GIỜ

6
®iÓm

Nêu định nghĩa phản ứng hoá học?

Đáp án:
Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.

TaiLieu.VN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×