Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
BÀI 13: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU:
1) Kiến thức: Biết được:
- Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
- Để xảy ra phản ứng hoá học, các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau, hoặc cần thêm
nhiệt độ cao, áp suất cao hay chất xúc tác.
- Để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra, dựa vào một số dấu hiệu có chất mới tạo thành
mà ta quan sát được như thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí thoát ra…
2) Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra được nhận xét về phản ứng
hoá học, điều kiện và dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra.
- Viết được phương trình hoá học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hoá học.
- Xác định được chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) và sản phẩm.
3) Trọng tâm:
- Khái niệm về PUHH.Điều kiện để PƯHHxảy ra và dấu hiệu để nhận biết PUHH xảy ra.
II.

CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên :
Tranh vẽ hình 2.5 SGK/ 48.

2) Học sinh:
-Học bài cũ, làm bài tập SGK/ 47.
-Đọc trước bài mới.

III.

TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1) Ổn định lớp: GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp
2) Kiểm tra bài cũ

?Thế nào là hiện tượng vật lý. Cho ví dụ.
?Thế nào là hiện tượng hóa học. Cho ví dụ.

TaiLieu.VN

Page 1


?Nêu dấu hiệu để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học.
-Yêu cầu HS sửa bài tập 2, 3 SGK/ 47
-4 HS trả lời và làm bài tập.
Bài tập 2:
+Hiện tượng vật lý: b,d. +Hiện tượng hóa học: a, c.
Chất ban đầu:S, CaCO3 , Chất mới: SO2 , CaO, CO2
3) Vào bài mới
Các em đã biết , chất cõ thể biến đổi chất nầy thành chất khác. Quá trình đó gọi là gi?, trong đó
có gì thay đổi?, khi nó xảy ra?, dựa vào đâu để biết được. Tiết học này các em sẽ tìm hiểu.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu thế nào là phản ứng hóa học.
Hiện tượng hóa học là hiện tượng Nghe, ghi nhớ và trả lời.
biến đổi có tạo thành chất khác
? Đó là phản ứng hóa học. Vậy
vậy quá trình biến đổi này gọi là phản ứng hóa học là gì ?

-Phản ứng hóa học là quá trình


-Giới thiệu cách viết phương
biến đổi từ chất này thành chất
trình chữ ở bài tập 2.
khác.
Lưu huỳnh+oxilưu huỳnh đioxít +Chất ban đầu bị biến đổi trong
-Yêu cầu HS xác định chất tham
gia và sản phẩm trong phản ứng
trên.
-Giữa các chất tham gia và sản
phẩm là dấu “ ”
-Yêu cầu HS viết phương trình
chữ của các hiện tượng hóa học
còn lại ở 2 bài tập 2, 3 SGK/ 47
( đã sửa trên bảng) và chỉ rõ chất
tham gia và sản phẩm.
-Giải thích: các quá trình cháy
của 1 chất trong không khí là sự

TaiLieu.VN

I ĐỊNH
NGHĨA:
Phản ứng hóa
học là quá trình
biến đổi từ chất
này thành chất
khác.

phản ứng gọi là chất tham gia hay
chất phản ứng.

-Phương trình
chữ:

+Chất mới sinh ra trong phản ứng
gọi là sản phẩm.

Tên các chất
phản ứng  Tên
các sản phẩm

-Nghe, ghi nhớ và tập viết phương
trình chữ.
Lưu huỳnh+oxilưu huỳnh đioxít
( chất tham gia)

(sản phẩm )

Vd:Cacbon+Ox
i 
Cacbonđioxit

t
Canxicacbonat 

o

(chất tham gia)

Page 2


tác dụng của chất đó với oxi có

canxioxit + khí cacbonic

trong không khí.

(sản phẩm )

(sản phẩm )

t
-Hướng dẫn HS đọc phương trình Parafin +oxi 
→ khí cacbonic +
chữ.( cần nói rõ ý nghĩa của dấu
nước
“+và “”)
(chất tham gia)
(sản phẩm
)
o

Bài tập 1:Viết phương trình chữ
của các phản ứng hóa học trong
các quá trình biến đổi sau:
a. Đốt cồn trong không khí tạo
thành khí cacbonic và nước.
b. Đốt bột nhôm trong không khí,
tạo thành nhôm oxit.
c.Điện phân nước, thu được khí
hiđro và oxi.

-Nghe và ghi nhớ
-Tập đọc các phương trình chữ ở
bài tập 2,3 SGK/ 47
-Mỗi cá nhân làm bài tập vào vở
Cồn + oxi → khí cacbonic +
nước
to

(chất tham gia)
(sản phẩm )

(sản phẩm )

t
Nhôm + oxi 
→ nhôm oxit
o

(chất tham gia)

II. DIỄN BIẾN
CỦA PHẢN
ỨNG HÓA
HỌC:
Trong các phản
ứng hóa học,
chỉ có liên kết
giữa các nguyên
tử thay đổi làm
cho phân tử này
biến đổi thành
phân tử khác.

(sản phẩm )

dien. phan
→ khí hiđro + khí
Nước 
oxi

(chất tham gia)

(sản phẩm )

Hoạt động 2:Tìm hiểu diễn biến của phản ứng hóa học
-Theo em bản chất của phản ứng
hóa học là gì ?

-Trong các phản ứng hóa học, có sự
thay đổi về
liên kết giữa các nguyên tử làm cho
phân tử này
biến đổi thành phân tử khác.

TaiLieu.VN

Page 3


IV.

CỦNG CỐ:

?Phản ứng hóa học là gì
?Trình bày diễn biến của phản ứng hóa học
? Theo em khi chất phản ứng thì hạt vi mô nào thay đổi.
V.DẶN DÒ:
-Học bài.
-Làm bài tập 1,2,3,4 SGK/ 50
-Đọc tiếp III và IV bài 13 SGK / 49,50
VI.RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:
------------------------------o0o---------------------------

TaiLieu.VN

Page 4


BÀI 13: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU:
1) Kiến thức: Biết được:
- Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
- Để xảy ra phản ứng hoá học, các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau, hoặc cần thêm
nhiệt độ cao, áp suất cao hay chất xúc tác.
- Để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra, dựa vào một số dấu hiệu có chất mới tạo thành
mà ta quan sát được như thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí thoát ra…
2) Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra được nhận xét về phản ứng
hoá học, điều kiện và dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra.
- Viết được phương trình hoá học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hoá học.
- Xác định được chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) và sản phẩm.
3) Trọng tâm:
- Khái niệm về PUHH.Điều kiện để PƯHHxảy ra và dấu hiệu để nhận biết PUHH xảy ra.
II.

CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên :
Hóa chất

Dụng cụ

-Pđỏ hoặc than, Zn, đinh sắt.

-Ống nghiệm

-DD BaCl2 , CuSO4

-Đèn cồn, diêm

-DD Na2SO4 hoặc H2SO4

-Muôi sắt

-DD HCl , NaOH

-Kẹp gỗ

2) Học sinh:
-Học bài.
-Làm bài tập 1,2,3,4 SGK/ 50
-Đọc tiếp III và IV bài 13 SGK / 49,50

TaiLieu.VN

Page 5


III.

HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1) Ổn định lớp

GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp
2) Kiểm tra bài cũ:
?Thế nào là phản ứng hóa học
?Làm bài tập 4 SGK/ 51
?Trình bày bản chất của phản ứng hóa học
3) Vào bài mới
Các em đã biết , chất có thể biến đổi chất này thành chất khác. Quá trình đó gọi là gi?,
trong đó có gì thay đổi?, khi nào xảy ra?, dựa vào đâu để biết được. Tiết học này các em sẽ tìm
hiểu.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Khi nào phản ứng hóa học xảy ra.
Hướng dẫn các nhóm làm thí
nghiệm: Cho viên Zn và dung
dịch HCl.

-Hoạt động theo nhóm, làm
thí nghiệm: cho viên Zn và
dung dịch HCl.

Yêu cầu HS quan sát hiện tượng
xảy ra.

Xuất hiện bọt khí ; Viên
Zn nhỏ dần.

-Qua thí nghiệm trên, các em thấy,
muốn phản ứng hóa học xảy ra
nhất thiết phải có cac điều kiện
gì ?

-Muốn phản ứng hóa học
xảy ra: Các chất tham gia
phản ứng phải tiếp xúc với
nhau.

-GV giảng giải: bề mặt tiếp xúc
càng lớn thì phản ứng xảy ra dễ
dàng và nhanh hơn. Yêu cầu HS
lấy ví dụ.

-Ví dụ: đường cát dễ tan
hơn so với đường phèn. Vì
đường cát có diện tích tiếp
xúc nhiều hơn đường phèn.

-GV đặc cu hỏi

?Nếu để 1 ít P đỏ hoặc than
trong không khí, các chất
có tự bốc cháy không.

-Các chất sẽ không bốc cháy.
-Hướng dẫn HS đốt than trong

TaiLieu.VN

III.KHI NÀO
PHẢN ỨNG
HÓA HỌC XẢY
RA ?
-Các chất tham gia
phải tiếp xúc với
nhau.

Page 6


không khí Yêu cầu HS nhận xét ?

-Thuyết trình lại quá trình làm
rượu. Muốn chuyển hóa từ tinh
bột sang rượu phải cần có điều
kiện gì ?

-Làm thí nghiệm Kết luận:
-Một số phản ứng
1 số phản ứng hóa học
cần có nhiệt độ và
muốn xảy ra phải được đun
chất xúc tác.
nóng đến t0 thích hợp.

-“Men” đóng vai trò là chất xúc
tác. Chất xúc tác là chất kích thích
cho phản ứng xảy ra nhanh hơn,
nhưng không biến đổi khi phản
ứng kết thúc.

-Muốn chuyển hóa
từ tinh bột sang
rượu phải cần có
men.

-Theo em khi nào phản ứng hóa
học xảy ra

Có những phản
ứng muốn xảy ra
cần có mặt của chất
xúc tác.

Hoạt động 2:Làm thế nào để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra ?
-Yêu cầu HS quan sát cac
chất: dd BaCl2,dd CuSO4,dd
Na2SO4, dd NaOH.

-Quan sát nhận biết các chất
trước phản ứng.

-Hướng dẫn HS làm thí
nghiệm:

b1: Cho 1 giọt dd BaCl2 vào dd
Na2SO4.

b1:Có chất không tan màu
trắng tạo thành.

b2: Nhỏ vài giọt dd CuSO4 vào
dd NaOH.

b2:Có chất không tan màu
xanh lam tạo thành.

-Yêu cầu HS quan sát rút ra kết
luận.

-Dựa vào dấu hiệu có chất
mới tạo thành, có tính chất
khác chất phản ứng để nhận
biết có phản ứng hóa học xảy
ra hay không.

-Qua các thí nghiệm vừa làm và
thí nghiệm dd HCl, các em hãy
cho biết: làm thế nào để nhận
biết có phản ứng hóa học xảy ra

-Dựa vào: màu sắc, trạng
thái, tính tan, …

TaiLieu.VN

-Làm thí nghiệm:

IV. LÀM THẾ
NÀO NHẬN
BIẾT CÓ PHẢN
ỨNG HÓA HỌC
XẢY RA?
Nhận biết phản
ứng xảy ra dựa vào
dấu hiệu có chất
mới tạo thành.

?Dựa vào dấu hiệu nào để biết
được có chất mới xuất hiện.

Page 7


-Cuối cng GV nhận xt, kết
luận

Ngoài ra, sự toả nhiệt và phát
sáng cũng có thể là dấu hiệu để
xảy ra phản ứng hóa học. yêu
cầu HS cho ví dụ.
-Ví dụ: nến cháy, đốt gỗ, …

IV.

CỦNG CỐ:

?Khi nào phản ứng hóa học xảy ra.
?Làm thế nào để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra.
-Yêu cầu HS làm bài tập 5,6 SGK/ 51.
V.

DẶN D Ò:

-Dặn dò HS chuẩn bị tiết thực hành: mỗi tổ chuẩn bị: 1 chậu nước, que đóm, nước vôi trong.
-Làm bài tập 13.2 và 13.6 sách bài tập /16,17
VI.

RÚT KINH NGHIỆM :

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
--------------------------------o0o-------------------------------

TaiLieu.VN

Page 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×