Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH (Khóa luận tốt nghiệp)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

VÕ KHÁNH LINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG
CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ
TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

NGÀNH:
NIÊN KHÓA:

LUẬT HỌC
2014 - 2018

Quảng Bình, năm 2018TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH,
TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngành:
Niên khóa:

Luật học
2014 - 2018

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
VÕ KHÁNH LINH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN: THS. NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT

Quảng Bình, năm 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, tất cả nguồn số liệu được sử dụng trong phạm vi nội
dung nghiên cứu của đề tài này là trung thực và chưa hề được dùng để bảo vệ một
học vị khoa học nào. Các tài liệu trích dẫn đúng quy định và được ghi đầy đủ trong
danh mục tài liệu tham khảo.
Quảng Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2018
Tác giả đề tài

Võ Khánh Linh


LỜI CẢM ƠN
Cho phép em được trân trọng và đặc biệt bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến ThS.
Nguyễn Thị Như Nguyệt, người cô đã nhiệt tình, tận tâm, đầy trách nhiệm hướng
dẫn em hoàn thành đề tài này.
Em xin chân thành cám ơn các quý Thầy Cô giáo và cán bộ công chức của
trường Đại học Quảng Bình đã dạy bảo và giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình học


tập và làm đề tài tốt nghiệp. Cám ơn lãnh đạo, cán bộ các phòng ban của Ủy ban
nhân dân huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình. Cám ơn bạn bè lớp Đại học Luật B K56, cùng toàn thể những người đã giúp đỡ em trong quá trình điều tra phỏng vấn
và thu thập số liệu cũng như góp ý kiến để xây dựng đề tài.
Để thực hiện đề tài bản thân em đã cố gắng tìm tòi, học hỏi, tự nghiên cứu với
tinh thần chịu khó, nghị lực và ý chí vươn lên. Tuy nhiên, không tránh khỏi những
hạn chế và thiếu sót nhất định. Kính mong quý Thầy, Cô giáo và bạn bè tiếp tục
đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng, em xin được cảm ơn gia đình và người thân đã động viên để em
hoàn thành đề tài này./.
Xin chân thành cảm ơn!
Quảng Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2018
Tác giả đề tài

Võ Khánh Linh


BẢNG THỐNG KÊ TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tần suất trích

STT

Tác giải tài liệu trích dẫn

Trang khóa luận

1

C.Mác và Ph.Ăngghen (2002)

12

01

2

Hoàng Phê (2002)

16

01

20

01

16

01

3

4

Học viện chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh (2014)
Học viện hành chính quốc gia
(2005)

dẫn

5

Hồ Chí Minh toàn tập (2002)

21

01

6

Hồ Chí Minh toàn tập (2011)

13

03

7

Nguyễn Thị Tâm (2015)

16

01

45,47,62,63,65,67,69,70

8

37

1

8

9

Phòng Nội vụ- Báo cáo
(2015,2016,2017)
Chi cục thống kê huyện Bố
Trạch, (2014, 2015, 2016),

10

V.I.Lênin Toàn tập (1974)

13

02

11

Tô Tử Hạ (1998)

12

1


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
THỐNG KÊ TRÍCH DẪN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................... 1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài...............................................................2
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................... 4
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 4
5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 4
6. Kết cấu của luận văn ............................................................................................... 5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
CÁN BỘ CÔNG CHỨC ............................................................................................ 7
1.1. Lý luận cơ bản về cán bộ công chức và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức .. 7
1.1.1. Lý luận cơ bản về cán bộ công chức ................................................................ 7
1.1.2. Lý luận cơ bản về đội ngũ cán bộ công chức ................................................. 12
1.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của một số địa
phương trong nước . ................................................................................................. 28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
TẠI UBND HUYỆN BỐ TRẠCH ........................................................................... 33
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ............. 33
2.1.1. Đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng
Bình .......................................................................................................................... 33
2.1.2. Khó khăn thách thức trong quá trình phát triển KT-XH huyện Bố Trạch .... 38
2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện Bố Trạch .............. ….39


2.2.1. Cơ cấu tổ chức và số lượng bộ máy UBND huyện Bố Trạch ........................ 39
2.2.2. Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện Bố Trạch
qua kết quả khảo sát ................................................................................................ 47
2.2.3. Thực tiễn chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện Bố Trạch,
tỉnh Quảng Bình........................................................................................................ 63
2.2.4 Kết quả đạt đươc .............................................................................................. 72
2.3. Hạn chế và nguyên nhân chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện
Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ...................................................................................... 73
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN BỐ TRẠCH .................................................. 75
3.1. Định hướng và mục tiêu .................................................................................... 75
3.1.1. Định hướng ..................................................................................................... 75
3.1.2. Mục tiêu .......................................................................................................... 76
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức .................... 77
3.2.1. Nâng cao hiệu quả tuyển dụng cán bộ công chức .......................................... 77
3.2.2. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ......................................... 77
3.2.3. Đổi mới công tác quản lý đánh giá, bố trí và luân chuyển cán bộ công chức 78
3.2.4. Tăng cường chính sách hỗ trợ, đãi ngộ đối cán bộ công chức ....................... 80
3.2.5. Tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương ở mỗi cơ quan chính quyền cấp xã ........ 80
3.2.6. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc ........................................ 80
3.2.7. Nâng cao trình độ tổ chức quản lý của đội ngũ lãnh đạo xã .......................... 81
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................. 82
1. Kết luận................................................................................................................. 82
2. Kiến nghị .............................................................................................................. 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 84
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

CBCC

Cán bộ công chức

CBCT

Cán bộ chuyên trách

CCHC

Cải cách hành chính

CNH - HĐH

Công nghiệp hóa - hiện đại hóa

CNXD

Công nghiệp xây dựng

ĐTBD

Đào tạo bồi dưỡng

GTGT

Giá trị gia tăng

HĐND

Hội đồng nhân dân

HĐND&UBND

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

KTXH

Kinh tế xã hội

MTTQVN

Mặt trận tổ quốc Việt Nam

QLNN

Quản lý nhà nước

UBND

Ủy ban nhân dân

UBKT

Ủy ban kiểm tra


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Diện tích, dân số, lao động huyện Bố Trạch từ năm 2015 – 2017 ......... 36
Bảng 2.2: Biên chế công chức UBND huyện Bố Trạch năm 2017 .......................... 44
Bảng 2.3: Tình hình cán bộ công chức UBND huyện Bố Trạch.............................. 46
Bảng 2.4: Đặc điểm cơ bản mẫu điều tra cán bộ công chức UBND huyện Bố Trạch .. 49
Bảng 2.5: Ý kiến đánh giá của CBCC về công việc hiện tại .................................... 51

Bảng 2.6: Ý kiến đánh giá của CBCC về môi trường làm việc, chính sách và
chế độ đãi ngộ................................................................................................53
Bảng 2.7: Ý kiến đánh giá của CBCC về công tác quản lý, bồi dưỡng ................... 54
Bảng 2.8: Ý kiến đánh giá của CBCC về công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động đối với Cán bộ Công chức ...................................................................56
Bảng 2.9: Ý kiến đánh giá của CBCC về nhận thức và khả năng thích nghi với thay
đổi công việc trong tương lai .................................................................................... 57
Bảng 2.10: Đặc điểm cơ bản mẫu điều tra người dân .............................................. 59
Bảng 2.11: Ý kiến đánh giá của người dân về thái độ, tinh thần, trách nhiệm với
công việc ................................................................................................................... 60
Bảng 2.12: Ý kiến đánh giá của người dân về trình độ chuyên môn ....................... 61
Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá của người dân về công tác tổ chức, quản lý ................ 62
Bảng 2.14: Đội ngũ theo trình độ đào tạo từ năm 2015 - 2017 ................................ 63
Bảng 2.15: Đội ngũ theo trình độ lý luận chính trị năm 2017 .................................. 64
Bảng 2.16: Đội ngũ theo trình độ quản lý nhà nước ................................................ 65
Bảng 2.17: Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức huyện năm 2017 ........................ 66
Bảng 2.18: Đội ngũ theo trình độ ngoại ngữ, tin học từ năm 2015 – 2017 .............. 67
Bảng 2.19: Tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở huyện Bố Trạch từ
năm 2015-2017 ......................................................................................................... 69
Bảng 2.20: Phân loại đánh giá cán bộ công chức huyện Bố Trạch từ năm 20152017 .......................................................................................................................... 70
Bảng 2.21: Xếp loại thi đua cán bộ công chức tại UBND huyện Bố Trạch từ năm
2015 - 2017 ............................................................................................................... 72


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Bản đồ huyện Bố Trạch .......................................................................... 34
Sơ đồ 2.2: Bộ máy hành chính của UBND huyện Bố Trạch .................................... 41


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×