Tải bản đầy đủ

đề 1 GK1 l4

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 LỚP 4
MÔN : Toán

Họ và tên:............................................
Lớp:.............Trường : ………………..
Điểm
Lời nhận xét của thầy (cô) giáo
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Học sinh làm bài vào giấy này
(Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 9)
Câu 1: (0,5 điểm) Trong các số dưới đây chữ số 7 trong số nào có giá trị là
7000:
A. 71 608

B. 57 312

C. 570 064

D. 56 738


Câu 2: (0,5 điểm) Cách đọc: "Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn
hai trăm linh tám". Đúng với số nào?
A. 35 462 008

B. 35 460 208

C. 35 462 208

D. 35 462 280

Câu 3: (0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số 79 217; 79 257; 79 381; 79 831.
A. 79 217

B. 79 257

C. 79 381

D. 79 831

Câu 4: (0,5 điểm) Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 128; 276; 762; 549
D. 762; 549; 276; 128

B. 276; 549; 762; 128
C. 128; 276; 549; 762

Câu 5: (0,5 điểm) Cho 2m 7cm = ..................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ
chấm là:
A. 27

B. 207

C. 2007

D. 270

Câu 6: (0,5 điểm) 3 tấn 72 kg = ............kg.
A.


372

B. 3027

C. 3072

Câu 7: (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức 25 + 9 + 5 là:
A. 29
B. 39
C. 59

D. 3070
D. 49

Câu 8: (0,5 điểm) Giá trị của x trong phép tính x – 425 = 625 là:
A. 1050
B. 1000
C. 2050
D. 3000

Doc24.vn


Câu 9: (1 điểm)
Trong hình bên có:
góc nhọn
góc vuông
góc tù
góc bẹt
Câu 10: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.
a, 465218 + 342905

b, 839084 – 46937

............................

..............................

...........................

..............................

...........................

..............................

............................

...............................

Câu 11: (1 điểm)
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

M

N

a) MN vuông góc với NP.
b) MN vuông góc với MQ.
c) MQ vuông góc với QP.
d) QP không vuông góc với PN
Q
P
Câu 12. (2điểm) Giải Bài toán sau:
Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ
ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lômét?
..…………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………….……….….…..
……………………………………………………………………….…….....
……..…………………………………………………………………….……….
……..
……………………….............................................................................................
.................................................................................................................................
...............
Câu 13. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99
..…………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………….……….….…..
……………………………………………………………………….……...
……..……...……………………………………………………………….
Doc24.vn


……….……..
……………………….............................................................................................
................
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học: 2017-2018
MÔN: TOÁN LỚP 4
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

D

C

B

C

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 9: (1 điểm) Trong hình bên có.
A. 2 góc vuông.
B. 4 góc nhọn
C. 2 góc tù
D. 1 góc bẹt
Câu 10: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.
a , 808123
b, 792147
Câu 11: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
a. S
b. Đ
c. Đ
d. Đ
Câu 12: (2 điểm)
Bài giải
Cả ba giờ ô tô đó chạy được là:
(0,25đ)
40 + 48 + 53 = 141 (km)
(1đ)
Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được là:
(0,25đ)
141 : 3 = 47 (km)
(1đ)
Đáp số: 47 km.
(0,5đ)
Câu 13: (1 điểm)
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99
= (11 + 88) + (22 + 77) + (33 + 66) + (44 + 55) + 99
=
99
+
99
+
99
+
99
+ 99
= 99 x 5
= 495
(Lưu ý: Học sinh làm cách khác ra kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa)

Doc24.vn


Doc24.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×