Tải bản đầy đủ

Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT – HUNG
KHOA:…………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành : ………………………………….
(Nhận xét của GV hướng dẫn
Nhận xét của GV phản biện

)

Họ tên sinh viên: …………………………………………………………….………
Tên đề tài: …………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………
Người nhận xét (họ tên, học hàm, học vị): …………………………………………
Đơn vị công tác (nếu có): ……………………...………………………………….
Ý KIẾN NHẬN XÉT
1. Về nội dung & đánh giá thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2. Về phương pháp nghiên cứu, độ tin cậy của các số liệu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3. Về kết quả của đề tài:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4. Những thiếu sót và vấn đề cần làm rõ (nếu có):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
1


5. Ý kiến kết luận (mức độ đáp ứng yêu cầu đối với ĐA/KL tốt nghiệp, cho điểm đánh
giá)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
6. Câu hỏi người nhận xét dành cho học viên (nếu có):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Ngày………tháng……..năm……..
NGƯỜI NHẬN XÉT
(chữ ký & họ tên)

2


NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Thời gian

Công việc
Nhận đề tài


Tìm kiếm các thông tin về đề tài
Ôn lại và tìm hiểu thêm về phần mềm Xampp,
Mysql, Dreamwear
Tìm kiếm thông tin liên quan
Gặp giáo viên hướng dẫn xin ý kiến giúp đỡ.
Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ PHP và Mysql
Tiến hành cài đặt phần mềm, các công cụ hỗ trợ
để làm đề tài
Trao đổi với giáo viên hướng dẫn và xin nhận
xét về kết quả bước đầu.
Tiếp tục tìm hiểu và xây dựng chương trình
Viết code
Chạy thử
Xem xét bài, kiểm tra
Xin ý kiến của giáo viên hướng dẫn, tổng kết,
trình bày ,tạo trang…
Nộp mẫu báo cáo cho giáo viên hưỡng dẫn xem
xét và có hướng giải quyết
Nộp báo cáo

3

Ghi chú


MỤC LỤC

4


LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Công Nghiệp Việt Hung, với
nhiều sự khó khăn ban đầu trong học tập cũng như rèn luyện của bản thân nhưng em đã nhận
được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy giáo, cô giáo trong trường. Em xin cảm ơn tới
các thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những vốn kiến thức và kinh nghiệm
quý báu, cung cấp cho em những điều kiện và môi trường học tập tốt nhất.
Để hoàn thành được đề tài này, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ngô Thị Lan
giảng viên trường Đại học Công Nghiệp Việt Hung đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình
cho em và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Bên cạnh đó em
cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ lãnh đạo cũng như cán bộ công chức, viên chức
hiện đang công tác tại trường ,đặc biệt là khoa Điện- Điện tử- CNTT đã tạo điều kiện
thuận lợi cho em trong quá trình khảo sát và thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến đề
tài đồ án của mình.
Em cũng xin chân thành cảm ơn tới các bạn trong lớp, đã sát vai cùng em trong
những ngày là sinh viên, giúp đỡ em trong những giờ học tập để em có thêm những kiến
thức quý giá phục vụ cho bài báo cáo này.
Em xin trân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 5 năm 2015
Sinh viên
Phạm Thành Luân

5


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

XAMPP
PHP
Mysql
CSDL

X + Apache + Mysql + PHP Tên của các ngôn ngữ lập trình
+ Perl
Ngôn ngữ lập trình PHP
Hypertext Preprocessor
My
Structure
Query Công cụ quản lý dữ liệu
Language
Cơ sở dữ liệu

6


DANH MỤC CÁC BẢNG
STT

Danh mục bảng

1

Bảng 1: Bảng người dùng

2

Bảng 2: Bảng tin tức

3

Bảng 3: Bảng câu hỏi

4

Bảng 4: Bảng trắc nghiệm

7


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

STT

Danh mục các hình vẽ

1
2
3
4
5
6
7

Hình 1: Sơ đồ phân cấp chức năng
Hình 2: Biểu đồ Use case tổng quát
Hình 3: Biểu đồ Use case quản lý
Hình 4: Biểu đồ Use case quản lý câu hỏi
Hình 5: Biểu đồ Use case quản lý thành viên
Hình 6: Biểu đồ Use case quản lý bài viết
Hình 7: Biểu đồ Use case quản lý môn học

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Hình 8: Biểu đồ Use case đăng nhập hệ thống
Hình 9: Biểu đồ lớp thực thể của hệ thống
Hình 10: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng kí thành viên
Hình 11: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng Nhập
Hình 12: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Phản hồi
Hình 13: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thêm câu hỏi
Hình 14: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Cập nhật câu hỏi
Hình 15: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Xóa câu hỏi
Hình 16: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thêm mới một đề thi
Hình 17: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Cập nhật đề thi
Hình 18: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Xóa đề thi
Hình 19: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thi trắc nghiệm
Hình 20: Giao diện trang chủ của website trắc nghiệm trực tuyến
Hình 21: Giao diện trang danh sách câu hỏi
Hình 22: Giao diện trang chi tiết câu hỏi

8


LỜI NÓI ĐẦU
Thực tiễn đã chứng mỉnh rằng đồ án là một phần không thể thiếu trong hành trong
trang tri thức của học sinh, sinh viên. Đây là phương pháp thực tế hóa kiến thức giúp cho
chúng ta khi ra trường có thể vững vàng, tự tin hơn để đáp ứng được yêu cầu của xã hội
nói chung và của các công việc nói riêng.
Trong khoảng thời gian đồ án, kiến thức cơ bản giảng dạy của nhà trường đã được vận
dụng vào công việc đồ án của em. Với sự chỉ dạy và giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô giáo
và bạn bè đã giúp em hoàn thành bản báo cáo đồ án này.
Bài báo cáo đồ án bao gồm các phần sau:
Giới thiệu về đề tài “Xây dựng giáo trình hỗ trợ sinh viên tự học”
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.3 Nhiệm vụ của đề tài
1.4 Kết quả đạt được của đề tài

Phần II : Xây dựng chương trình.
Phần III: Kết luận.
Tài liệu tham khảo.
Bài báo cáo đã bám sát và góp phần làm rõ, cụ thể hóa những nội dung chủ yếu trong các
chương của đề tài: Xây dựng giáo trình hỗ trợ sinh viên tự học. Trong đó có những kiến
thức về như khái niệm, định lý, định nghĩa , thuật toán và ví dụ bài tập mà chúng ta đã
được cần học ở môn trí tuệ nhân tạo. Mở rộng hơn là việc sử dụng ngôn ngữ lập trình máy
tính kết hợp kiến thức để viết ra các chương trình sẽ giúp chúng ta dễ dàng học dành cho
những sinh viên và những người muốn tìm hiểu không có điều kiện và thời gian giúp chủ
động hơn trong quá trình học tập.
Trong quá trình làm bài báo cáo em đã có nhiều cố gắng song không tránh khỏi những
thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn bè để em có những
kiến thức và kinh nghiệm tốt hơn trong những bài báo cáo đồ án.
Em xin chân thành cảm ơn!

Hà nội,tháng 5 năm 2015

9


PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1.

Đặt vấn đề
Sự phát triển của công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi toàn bộ thế giới.
Mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực như kinh tế, y khoa, công nghiệp… dần dần được tin học
hóa và làm cho công việc trở nên dễ dàng, nhanh chóng, chính xác hơn. Đặc biệt, trong
công tác giáo dục, việc tin học hóa góp phần thuận lợi hơn hiệu quả chất lượng đồng thời
rút ngắn thời gian học.
Trong quá trình quản lý giáo trình học tập và nghiên cứu giúp của sinh viên vẫn
còn ở phương thức thủ công, gây khó khăn không nhỏ cho người quản lý cũng như tốn
thời gian tìm kiếm tài liệu. Để giảm bớt những khó khăn ấy, việc xây dựng một chương
trình website để quản lý và lưu trữ cung cấp thông tin, nội dung giáo trình cho sinh viên
và những người cần tìm hiểu là rất cần thiết.
Từ đó em quyết định lựa chọn đề tài: “Xây dựng giáo trình hỗ trợ sinh viên tự
học’’.

1.2.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
“Xây dựng giáo trình hỗ trợ sinh viên tự học’’

1.3.

Nhiệm vụ của đề tài
Thiết kế một website online tổng hợp nhiều giáo trình môn học đáp ứng nhu
cầu học tập giúp sinh viên, học sinh, mọi người quan tâm có thể tìm hiểu kiến
thức bất cứ lúc nào.

1.4.

Kết quả đạt được của đề tài
Ưu điểm:
Website giúp cho học sinh và người học có thể tìm hiểu kiến thức bất cứ lúc nào.
Học sinh và người học có thể test được trắc nghiệm, kiến thức về môn học được chuẩn
bị cung cấp nên khá rộng, và vừa sức học.
Website cung cấp nội dung lý thuyết và bài tập câu hỏi phần trí tuệ nhân tạo.
Giảm chi phí khi các em đi test ở các trung tâm.
Nhược điểm:
Website chưa có nhiều nội dung về nhiều môn học.
Website chưa được hoàn thiện thiếu nhiều chức năng cần cập nhật như thành viên có
thể upload giáo trình, download …
10


PHẦN II: NỘI DUNG
2.1.

Khảo sát hệ thống, xác định yêu cầu và phân tích hệ thống

2.1.1. Khảo sát hệ thống
2.1.1.1.

Cách thức khảo sát

2.1.1.2.

Em xác định các câu hỏi cần khảo sát, bằng những câu hỏi đã được đặt trước, ghi lại kết
quả khảo sát và hỏi ý kiến của một số sinh viên, học sinh. Ngoài ra chúng em còn khảo
sát, tìm hiểu trên mạng, cùng một số trang web như www.hocmai.vn và
www.vanhoadoc.net về lý thuyết trắc nghiệm để thiết kế.
Tìm hiểu lý thuyết nội dung giáo trình
Xác định và làm rõ nội dung phải được đặt ở mức ưu tiên cao .
Không bao giờ được thực hiện xây dựng giáo trình khi chưa xác định nội dung và
mục đích, vì giá trị của các kết quả đạt không chỉ phụ thuộc vào mặt kỹ thuật mà trước hết
là vào việc xác định rõ vấn đề cái gì và tại sao.
Giáo trình phải được lựa chọn dựa trên nghiên cứu và nguồn, quyền tác giả có chọn lọc.
Một khi giáo trình tự học được lựa chọn vì nó thuận tiện, dễ sử dụng, hoặc quen
thuộc với nhiều người. Tất cả những điều này đều quan trọng đáp ứng nhu cầu học tập
giúp sinh viên, học sinh, mọi người quan tâm có thể tìm hiểu kiến thức bất cứ lúc nào..
thích hợp cho một vài mục đích cụ thể.
Việc đánh giá tổng quát giáo trình tự học của tất cả các yếu tố phương pháp đánh giá
khác nhau của mọi người giúp em hoàn thiện hơn.
Giáo trình tự học để khảo sát thành quả học tập trong những trường hợp sau:
Khi cần khảo sát thành quả học tập của một số đông sinh viên học sinh, hay muốn rằng
bài khảo sát ấy có thể được sử dụng lại vào lúc khác.
Khi muốn có những hiểu biết tiếp thu kiến thức đáng tin cậy.

11


2.1.1.3. Ngôn ngữ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng và công cụ hỗ trợ lập trình
2.1.1.3.1. Ngôn ngữ
PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình
kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho
máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể
dễ dàng nhúng vào trang HTML.
Ngôn ngữ PHP ra đời năm 1994 Rasmus Lerdorf sau đó được phát triển bởi nhiều
người trải qua nhiều phiên bản. Phiên bản hiện tại là PHP 5 đã được công bố 7/2004.
Tại sạo lại chọn PHP mà không phải là ASP.Net hay ngôn ngữ nào khác:
Tốc độ nhanh, dễ sử dụng PHP là ngôn ngữ script , có đầy đủ các đặc tính như khả
năng, cấu trúc và dễ sử dụng, việc gõ lệnh PHP nhanh hơn ColdFusion (ngôn ngữ lập
trình web của hãng Adobe). Tóm lại, PHP cung cấp các tính năng mạnh mẽ để thực hiện
ứng dụng Web một cách nhanh chóng. Chạy trên nhiều hệ điều hành PHP có thể chạy trên
WindowsNT/2000/2003 và Unix với sự hỗ trợ của IIS và Apache. Nhưng ngoài ra nó có
thể chạy trên một số các platform (nền tảng) khác như Netscape, Roxen, hay một vài thứ
khác. Như chúng ta biết ASP có thể chạy trên Unix, ColdFusion có thể chạy trên Solaris
và Linux, JSP có thể chạy trên khá nhiều loại platform . Đối với PHP, nó có thể chạy tốt
trên những platform hỗ trợ các chủng loại trên.
2.1.1.3.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
MySQL là một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, miễn phí nằm trong
nhóm LAMP (Linux - Apache -MySQL - PHP).
Một số đặc điểm của MySQL:
MySQL là một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu dạng server-based (gần tương đương với
SQL Server của Microsoft).
MySQL quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu, mỗi cơ sở dữ liệu có thể có nhiều
bảng quan hệ chứa dữ liệu.
MySQL có cơ chế phân quyền người sử dụng riêng, mỗi người dùng có thể được quản lý
một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, mỗi người dùng có một tên truy cập (user name)
và mật khẩu tương ứng để truy xuất đến cơ sở dữ liệu.
2.1.1.3.3. Công cụ hỗ trợ
Xampp là chương trình tạo máy chủ Web ( Web Server) được tích hợp
sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP
Server, Mail
Server và
các
công
cụ
như phpMyAdmin. Không như Appserv, Xampp có chương trình quản lý khá tiện lợi,
cho phép chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc nào.
Xampp bao gồm các thành phần sau:Apache 2.2.14 (IPv6 enabled) + OpenSSL 0.9.8l

12


Macromedia Dreamweaver 8 là công cụ dẫn đầu trong các công
cụ phát triển web, hiện tại phiên bản này đã được adobe mua lại và
nâng cấp lên bản mới nhất là Adobe Dreamweaver CS6 với nhiều chức
năng cao hơn.Tuy nhiên nếu bạn sử dụng máy có cầu hình yếu thì
Macromedia Dreamweaver 8vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Dreamweaver 8 cho phép người dùng thiết kế hiệu quả, phát triển
và bảo trì các website dựa trên các chuẩn từ đầu đến cuối, việc tạo và
bảo trì website đến các ứng dụng cao cấp được hỗ trợ thực hành tối đa
và các công nghệ mới nhất. Dreamweaver hỗ trợ và chỉ dẫn người dùng
phát triển kĩ năng của họ và mở rộng công nghệ web, dễ dàng tiện lợi
và nhanh chóng bắt kịp công nghệ và phương pháp học mới.
2.1.2. Yêu cầu về website giáo trình online trực tuyến
2.1.2.1.

Trang chủ giáo trình

2.1.2.2.

Trang chủ giáo trình sẽ giới thiệu giáo trình và nội dung cách đọc, học, làm bài tập cho
thành viên về môn học quan tâm trong đó.
Giao diện của trang thân thiện, không quá nhiều màu, dễ sử dụng đối với khách hàng
khi truy cập.
Video bài giảng
Trang video bài giảng chứa những video bài giảng của các bộ môn như lập trình web, toán
A1,A2.., đồ họa máy tính, tiếng anh….

2.1.2.3.

Trang tài liệu

2.1.2.4.

Trang tài liệu chứa nội dung lý thuyết của giáo trình
Trang trắc nghiệm
Trang thi trắc nghiệm sẽ cho thành viên vào để tham gia test những câu hỏi bài tập
từ đó đưa ra cảm nhận được kiến thức mình đã tiếp thu được trông quá trình đọc, học giáo
trình.
Nếu sai thì có thể quay lại đọc giáo trình..

2.1.2.5.

Trang tin tức

2.1.2.6.

Trang tin tức cập nhật thông tin về thi, tin tức của bộ giáo dục, tin tức mới nhất
trên trang daotao.viu.edu.vn
Trang liên hệ
Trang liên hệ khi mà khách hàng không vừa lòng hay có ý kiến đóng góp thì hãy gửi về
cho chúng tôi.
Chăm sóc khách hang sẽ tiếp nhận và giải đáp thắc mắc đưa ra hướng giải quyết đến
khách hàng là sinh viên học sinh hay những người quan tâm.

13


2.1.2.7.

Giao diện của trang web
Giao diện của trang web không quá sặc sỡ, lấy nền xanh làm chủ đạo tạo cảm giác thân
thiện, dễ sử dụng thi trắc nghiệm
Bố cục sắp xếp hợp lí giữa các hình ảnh và nội dung của từng chức năng cụ thể.

2.1.2.8.

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng đối với khách hàng khi truy cập.
Các chức năng trong website người dùng
Khi khách hàng truy cập vào website giáo trình trực tuyến khách hàng muốn là thành
viên thì hãy đăng ký thành viên, nếu không khách hàng có thể không đăng ký thì vẫn có
thể đọc tài liệu nhưng sẽ không có một số các chức năng như đóng góp ý kiến, đóng góp
câu hỏi, hay tham gia vào phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm…
Khi khách hàng có ý kiến với website trắc nghiệm trực tuyến hay các câu hỏi thì hãy
gửi ý kiến cho chúng tôi.

2.2.

Phân tích thiết kế
2.2.1. Sơ đồ phân tích chức năng
Từ phân tích trên ta có sơ đồ phân cấp chức năng sau.

Hệ thống website giáo trình trực tuyến

Quản lý

Giới thiệu

Trắc nghiệm

Đóng góp ý kiến

Hình 1:Sơ
Thành viên

Câu hỏi

Bài viết

Hình 1:Sơ đồ phân cấp chức năng
14

Phản hồi


2.2.1.1.

2.2.1.2.

Chức năng trắc nghiệm
Mục tiêu: Chức năng này cho phép user làm các câu hỏi trắc nghiệm theo môn học tùy
thuộc vào sự lựa chọn của user.
Đầu vào: Các thông tin liên quan đến bài làm của user như: Tên User làm bàicác đáp án
mà user đã chọn.Đầu ra: Các thông tin được lưu lại trong CSDL.
Chức năng quản lý câu hỏi
Cho phép người sử dụng chương trình cập nhật, xóa, thay đổi các thông tin về các câu hỏi
trắc nghiệm. Admin thực hiện phải có quyền hạn được phép cập nhật thông tin về danh
sách các câu hỏi được khai báo trong quyền chức năng Quản lý thành viên và cấp quyền
hạn đăng nhập tương ứng cho từng thành viên.
Có các chức năng thêm, sửa, xóa .
Đầu vào:Đầu vào của chức năng này là thông tin về các câu hỏi trắc nghiệm mã câu hỏi,
nội dung câu hỏi, các đáp án, đáp án đúng…
Đầu ra:Đầu ra của chức năng này là các thông tin được lưu vào CSDL
2.2.1.3.
Chức năng quản lý bài viết
Chức năng quản lý bài viết cho phép admin của hệ thống có thể cập nhật, thay đổi hoặc
xóa các thông tin bài viết.Để người sử dụng cập nhật lắm bắt được tin tức mới nhất yêu
cầu người sử dụng phải có quyền hạn được phép cập nhật thông tin.
2.2.1.4.
Chức năng Quản lý Thành viên
Mục tiêu: Chức năng này cho phép người quản trị (Admin) khai báo nhiều thành viên
(user) với các quyền hạn khác nhau để có thể cập nhật dữ liệu. Các quyền hạn này là:
- Cập nhật thông tin về danh sách các giáo trình
- Cập nhật thông tin các câu hỏi trắc nghiệm.
- Quản lí bài làm của các user.
- Tạo, thay đổi thông tin về các user.
Đầu vào: Đầu vào của chức năng này thông tin về các user.
Đầu ra: Thông tin về các user được lưu lại trong CSDL.
2.2.1.5.
Chức năng đóng góp ý kiến
Chức năng này cho phép người dùng đóng góp ý kiến và thắc mắc về nội dung để
nâng cao chất lượng website. Các câu hỏi đóng góp sẽ được ban quản trị kiểm duyệt
nếu phù hợp sẽ được sử dụng đăng tải trên website. Để sử dụng được chức năng này
yêu cầu người dùng phải đăng nhập với tư cách là thành viên của website.
Đầu vào: Nội dung ý kiến và những thắc mắc cần giải đáp.

15


Chức năng phản hồi

2.2.1.6.

Chăm sóc khách hàng sẽ trả lời và giải thích các ý kiến và ưu cầu của
các thành viên cũng như người dùng truy cập vào website có thể đóng
góp những ý kiến về mức độ khó của các câu hỏi, yêu cầu hướng dẫn
cách thức làm bài trắc nghiệm trên website như thế nào, nêu ra những ý
kiến đóng góp để website được hoàn thiện hơn v.v…
2.2.2. Biểu đồ Use case tổng quát

Website giáo trình hỗ trợ sinh viên tự học

Đăng kí thành viên

Khách hàng

Gửi kiến
Xem website

ý

Tham gia thi trắc
nghiệm
Đăng kí thành viên
Xem website

thành viên

Thi trắc nghiệm

Quản lí câu hỏi

Quản lí bài viết

Truy cập csdl

Quản lí thành viên

admin
Trả lời phản hồi

Hình 2: Biểu đồ Use case tổng quát
16


17


2.2.3. Biểu đồ Use case mức chi tiết

2.2.3.1. Phân rã Use case quản lý
Quản lý thành viên

Quản lý

Quản lý câu hỏi

Thành viên
Câu hỏi
Bài viết
Quản lý bài viết

Hình 3: Biểu đồ Use case quản lý
Thêm

Quản lý
Câu hỏi

Sửa

xóa

Hình 4: Biểu đồ Use case quản lý câu hỏi
2.2.3.3. Chức năng quản lý thành viên
Thêm

Quản lý
Thành viên

Sửa

xóa

Hình 5: Biểu đồ Use case quản lý thành viên
18


2.2.3.4. Chức năng quản lý bài viết
Thêm

Quản lý
Bài viết

Sửa

xóa

Hình 5: Biểu đồ Use case quản lý bài viết
2.2.3.4. Chức năng đăng nhập

Đăng nhập

Hình 6: Biểu đồ Use case đăng nhập hệ thống
2.2.4. Phân tích và thiết kế Use case
2.2.4.1. Chức năng Đăng nhập

Tóm tắt: use case này mô tả cách đăng nhập vào hệ thống với vai trò là một thành viên.
Tác nhân chính: Actor Thành viên của hệ thống.
Dòng sự kiện :
Dòng sự kiện chính:
Use case này bắt đầu khi một actor thành viên muốn đăng nhập vào hệ
thống bằng tài khoản đã đăng kí của mình.
Hệ thống yêu cầu các actor nhập tên vàmật khẩu.
Actor nhập tên và mật khẩu.
Hệ thống kiểm tra tên và mật khẩu mà actor đã nhập và cho phép actor đăng
nhập vào hệ thống.
Dòng sự kiện khác:
Hệ thống thông báo actor nhập tên và mật khẩu sai
Hệ thống yêu cầu actor nhập lại thông tin đăng nhập.
Actor nhập lại thông tin đăng nhập quay trở về đầu dòng sự kiện hoặc hủy
bỏ việc đăng nhập lúc này use case kết thúc.
19


2.2.4.2. Chức năng Đăng ký thành viên

Tóm tắt: use case này mô tả cách đăng kí vào hệ thống với vai trò là một thành
viên.
Tác nhân chính: Actor Khách truy cập
Dòng sự kiện :
Dòng sự kiện chính:
Use case này bắt đầu khi một khách truy cập vào website muốn đăng kí làm
một thành viên của hệ thống.
Hệ thống hiển thị giao diện đăng kí yêu cầu nhập các thông tin cần thiết để
đăng kí như: tên tài khoản, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, email đăng kí, nơi
ở, tên.
Actor nhập tên tài khoản và mật khẩu và email đăng kí.
Actor chọn hoàn tất đăng kí.
Hệ thống kiểm tra thông tin và xác nhận thông tin hợp lệ.
Hệ thống nhập thông tin của thành viên mới vào trong CSDL và cho phép
actor đăng kí thành viên của hệ thống.
Hệ thống thông báo đắng kí thành công.
Dòng sự kiện khác:
- Hệ thống thông báo tên truy cập hoặc email đã tồn tại
Hệ thống yêu cầu actor đăng kí tên hoặc email khác.
Actor nhập lại thông tin hoặc hủy bỏ việc đăng kí lúc này use case kết
-

thúc.
Hệ thống thông báo actor nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu không trừng
khớp.
Hệ thống yêu cầu actor nhập lại thông tin mật khẩu đăng kí.
Actor nhập lại thông tin đăng kí quay trở về đầu dòng sự kiện hoặc hủy bỏ
việc đăng kí lúc này use case kết thúc.

2.2.4.3.

Chức năng Cập nhật câu hỏi

Tóm tắt: Use case này mô tả chức năng cập nhật câu hỏi trắc nghiệm .
Tác nhân chính :Actor Admin can thiệp vào csdl.
Dòng sự kiện
Dòng sự kiện chính
Actor chọn chức năng Cập nhật câu hỏi trắc nghiệm.
Hệ thống hiển thị giao diện Cập nhật câu hỏi.
Thêm
Nếu người dùng chọn chức năng "Thêm", luồng phụ "Thêm được
thựchiện.
20


-

Hệ thống xoá trắng giao diện cập nhật câu hỏi.
Người dùng nhập nội dung và các phương án trả lời đồng thời đưa ra đáp


-

án đúng của câu hỏi.
Hệ thống hợp lệ hoá chức năng cập nhật.
Người dùng chọn chức năng cập nhật câu hỏi mới.
Hệ thống cập nhật nội dung câu hỏi mới vào cơ sở dữ liệu.
Cập nhật
Nếu người sử dụng chọn một câu hỏi đã có trong cơ sở dữ liệu và chọn

-

chức năng "Cập nhật", luồng phụ " Cập nhật " được thực hiện.
Hệ thống cho phép người quản lý chỉnh sửa nội dung của câu hỏi, các
phương án trả lời, đáp án đúng của câu hỏi nhưng không cho sửa mã câu-

hỏi (đây là mã quản lý do hệ thống cấp).
Hệ thống hợp lệ hoá chức năng Cập nhật.
Người quản lý chọn Cập nhật.
Hệ thống cập nhật nội dung về câu hỏi được chỉnh sửa vào CSDL.

-

Nếu người sử dụng chọn một Câu hỏi đã có trong cơ sở dữ liệu và chọn

-

chức năng "Xoá", luồng phụ "Xoá" được thực hiện.
Hệ thống yêu cầu người quản lý xác nhận thao tác xóa.
Người quản lý xác nhận thao tác xoá.
Câu hỏi được chọn sẽ được xoá khỏi cơ sở dữ liệu.

Xóa

2.2.4.4. Chức năng trắc nghiệm

Tóm tắt:
Use case này cho người dùng có thể làm các bài trắc nghiệm.
Tác nhân chính: Các Actor của hệ thống
Dòng sự kiện
Dòng sự kiện chính:
Use case này bắt đầu khi người sử dụng chon chức năng thi trắc nghiệm.
Hệ thống yêu cầu chọn môn học và đề thi muốn trắc nghiệm.
Người dùng chọn môn học và đề thi để tiến hành làm bài.
Hệ thống hiển thị hệ thống các câu hỏi trong đề thi mà người dùng chọn.
Người dùng tiến hành làm bài bằng cách tích chọn những đáp án mà mình cho
là đúng.
Hệ thống cập nhật đáp án mà người dùng lựa chọn so sánh với đáp án đúng
Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng xem.
Dòng sự kiện khác:
Người dùng hủy bỏ không tiến hành làm bài trắc nghiệm.
Điều kiện tiên quyết:
21


Người dùng đăng nhập thành viên vào hệ thống thì sau khi chọn hoàn tất bài
làm thì kết quả sẽ được hệ thống cập nhật và lưu vào CSDL phục vụ cho
trường hợp người dùng muốn xem lại bài thi về sau.
Nếu không đăng nhập thành viên hệ thống sẽ coi là một khách truy cập và
không thực hiện được chức năng trả lời các câu hỏi.
2.2.4.5. Chức năng Cập nhật bài viết
 Thêm
-

Admin đăng nhập vào csdl chức năng "Thêm", luồng phụ "Thêm được

-

thực hiện.
Admin nhập thông tin vị trí bài biết hiển thị.
Hệ thống hợp lệ hoá chức năng cập nhật
Hệ thống cập nhật thông tin về đề thi mới vào cơ sở dữ liệu.

 Sửa
Nếu admin sửa một bài viết đã có trong cơ sở dữ liệu và chọn chức năng


"Cập nhật", luồng phụ " Cập nhật " được thực hiện.
Hệ thống cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin của bài viết.
Hệ thống hợp lệ hoá chức năng Cập nhật.
Người quản lý chọn Cập nhật.
Hệ thống cập nhật thông tin về đề thi được chỉnh sửa vào CSDL.

Xóa
Nếu người sử dụng chọn một bài viết đã có trong cơ sở dữ liệu và chọn
-

2.2.5.

chức năng "Xoá", luồng phụ "Xoá" được thực hiện.
Hệ thống yêu cầu người quản lý xác nhận thao tác xóa.
Người quản lý xác nhận thao tác xoá.
Đề thi được chọn sẽ được xoá khỏi cơ sở dữ liệu.

Biểu đồ lớp thực thể của hệ thống

22


Hình 9: Biểu đồ lớp thực thể của hệ thống
2.2.4. Biểu đồ tuần tự
2.2.4.1. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng kí thành viên

Hình 10: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng kí thành viên
23


24


2.2.4.2. Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng Nhập

Hình 11: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng Nhập

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x