Tải bản đầy đủ

Phu luc bang bieu

STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nội dung
BẢNG
Tình hình đất đai của xã Thượng Cửu qua 3 năm (2008-2010)

Tình hình dân số và lao động của xã Thượng Cửu qua 3 nnăm
(2008-2010)
Tình hình tăng trưởng kinh tế của xã Thượng Cửu qua các năm
2008-2010)
Cơ cấu các ngành kinh tế của xã Thượng Cửu qua các năm (20082010)
Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế của xã Thượng Cửu qua
3 năm (2008-2010)
Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp xã Thượng Cửu qua 3
năm (2008-2010)
Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của xã Thượng Cửu
qua 3 năm (2008-2010)
Diện tích, năng suất, sản lượng cây lương thực xã Thượng Cửu
qua 3 năm (2008-2010)
Diện tích, năng xuất, sản lượng cây thực phẩm xã Thượng Cửu
qua 3 năm (2008 - 2010)
Diện tích, năng suất, sản lượng cây công nghiệp xã Thượng Cửu
qua 3 năm (2008 - 2010)
Diện tích và giá trị sản lượng cây ăn quả xã Thượng Cửu qua 3
năm (2008 - 2010)
Số lượng và sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm của xã Thượng
Cửu qua 3 năm (2008 - 2010)
Cơ cấu giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp của xã Thượng Cửu qua
3 năm (2008 - 2010)
Dự kiến tổng sản phẩm các ngành kinh tế xã Thượng Cửu qua 3
năm (2008 - 2010)
Dự kiến diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng của xã giai đoạn
2011- 2013
Dự kiến số lượng gia súc gia, gia cầm của xã giai đoạn 2011 2013

Trang
6
8
11
12
12
14
16
18
20
22


25
27
30
36
36
39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×