Tải bản đầy đủ

giáo án tin học 7 theo sách giáo khoa mới

GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I. CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH
Tiết 1: BÀI 1. CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?

Ngày soạn: 10/08/2018
Ngày dạy:
1. Mục tiêu
a) Về kiến thức:
- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập
- Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính
b) Về kỹ năng: Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính
c) Về thái độ: Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học trong
công việc.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a) Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án, phòng tin học
b) Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi chép
3. Phương Pháp giảng dạy
Nêu và giải quyết vấn đề

Vấn đáp, gợi mở
Trực quan
4. Tiến trình bài dạy
a) Ổn định tổ chức lớp học.
b) Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

1


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------c) Dạy nội dung bài mới:
* Phần khởi động (5’):
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi (sgk-6)
GV: Trả lời các câu hỏi trên em sẽ thấy những khó khăn khi xử lí dữ liệu trong
các bảng được tạp ra trên văn bản Word. Để vượt qua những khó khăn đó cần có
những công cụ hiệu quả hơn và chương trình bảng tính sẽ cung cấp cho em
những công cụ đó.
T

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

G
10’ Hoạt động 1: Tìm hiểu nhu cầu xử 1. Bảng và nhu cầu xử lí thông
lí thông tin dạng bảng

tin dạng bảng

GV: Đưa ra các ví dụ về bảng tính:
+ Bảng theo dõi kết quả học tập
+ Bảng theo dõi chi tiêu
+ Bảng thống kê tình hình sử dụng
đất
HS: Quan sát và phân tích
? Từ những ví dụ trên em hãy cho
biết lợi ích của việc sử dụng
chương trình bảng tính
HS: Giúp trình bày thông tin cô


đọng và dễ so sánh, đáp ứng nhu
cầu thực hiện các tính toán vẽ các
biểu đồ minh họa cho các số liệu
tương ứng.

2


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------? Vậy chương trình bảng tính là gì?
? Em hãy cho biết chương trỉnh
bảng tính còn được sử dụng vào
những công việc gì khác?

* Chương trình bảng tính: Là phần

HS: Bảng lương, bảng chấm công, mềm được thiết kế để giúp ghi lại
bảng tổng sắp huy chương của một và trình bày thông tin dưới dạng
giải đấu thể thao…

bảng, thực hiện các tính toán (từ

GV giới thiệu thêm: Trong khi tính đơn giản đến phức tạp) cũng như
toán bằng chương trình bảng tính xây dựng các biểu đồ biểu diễn một
nếu số liệu gốc thay đổi thì kết quả cách trực quan các số liệu trong
tính toán trên các số liệu đó sẽ bảng.
được tự động cập nhật (không phải
tính lại)
GV: Giới thiệu chương trình
Microsoft Excel là một trong
những chương trình bảng tính
được sử dụng rộng rãi.
* GV chuyển ý: Vậy chúng ta sẽ
cùng tìm hiểu xem màn hình làm
việc của chương trình Excel như
thế nào
Hoạt động 2: Tìm hiểu màn hình
làm việc của Excel
GV: Yêu cầu HS nêu lại cách khởi
động phần mềm trong Window
HS: nhắc lại

3


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Đưa ra màn hình làm việc của
Excel.Giới thiệu về:

2. Màn hình làm việc của Excel

20’ + Bảng chọn file
+ Các dải lệnh và một số biểu
tượng lệnh quen thuộc giống như
trong màn hình của Word
+ Màn hình Excel còn có: Trang
tính, thanh công thức, các dải lệnh
Fomulas và Data

GV: Giới thiệu về trang tính, ô
tính, cách đánh thứ tự của cột (tên

4


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------cột) và số thứ tự của hàng (tên
hàng), địa chỉ của ô tính
HS: Lắng nghe và quan sát

a) Trang tính:
+ Trang tính: Gồm các cột và các
GV: Cho ví dụ về địa chỉ ô tính

hàng là miền làm việc chính của
bảng tính

GV: Giới thiệu về thanh công thức, + Ô tính: Vùng giao nhau giữa một
cột và một hàng, dùng để chứa dữ
các dải lệnh.
HS: Lắng nghe, ghi nhớ

liệu.
+ Tên cột: A, B, C …
+ Tên hàng: 1, 2, 3…
* Địa chỉ của một ô tính: Là cặp tên
cột và tên hàng mà ô nằm trên đó.
b) Thanh công thức: Là thanh công
cụ đặc trưng của chương trình bảng
tính. Thanh công thức được sử
dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc
công thức trong ô tính
c) Các dải lệnh Formulas (công
thức) và Data (dữ liệu): Gồm các
lệnh dùng để thực hiện các phép
tính với các số và xử lí dữ liệu.

5


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
-------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Củng cố, luyện tập (8’) :
GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1 (SGK- 11)
HS: Thực hành khám phá màn hình làm việc của Excel : Câu 2 (sgk-11)
e) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’):
- Xem lại kiến thức đã học về chương trình bảng tính
- Tìm hiểu trước nội dung tiết học tiếp theo
5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
.......................................................................................................................................................

Tiết 2: BÀI 1. CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ? (tt)

Ngày soạn: 10/8/2018
Ngày dạy:
1. Mục tiêu
a) Về kiến thức: Biết cách nhập, sửa, xoá, dữ liệu trên trang tính và cách di
chuyển trên trang tính
b) Về kỹ năng: Thực hiện được thao tác nhập, sửa, xoá, dữ liệu trên trang tính,
di chuyển trên trang tính
c) Về thái độ: Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học trong
công việc.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a) Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án, máy chiếu, phòng tin học
b) Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi chép

6


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------3. Phương Pháp giảng dạy
Nêu và giải quyết vấn đề
Vấn đáp, gợi mở
Trực quan
Thực hành
4. Tiến trình bài dạy
a) Ổn định tổ chức lớp học
b) Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình dạy học
c) Dạy nội dung bài mới:
GV: Giờ trước các em đã tìm hiểu về chương trình bảng tính. Vậy nhập dữ liệu
vào trang tính như thế nào ? ta tìm hiểu trong bài hôm nay.

T

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

G
20’ Hoạt động 1: Tìm hiểu cách nhập 3. Nhập dữ liệu vào trang tính
dữ liệu vào trang tính

a) Nhập và sửa dữ liệu:

? Dữ liệu là gì ?

* Dữ liệu là thông tin được nhập

GV: Thực hiện nhập dữ liệu vào vào và lưu trữ trong các ô tính
trang tính
HS: Quan sát
? Để nhập dữ liệu vào trang tính
chúng ta phải thực hiện những
bước nào?
HS: Trả lời

7


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Giới thiệu thao tác nháy chuột * Nhập dữ liệu:
chọn một ô được gọi là kích hoạt ô + B1: Nháy chuột chọn ô cần nhập.
tính, dữ liệu nhập vào được lưu
+ B2: Gõ dữ liệu (số, kí tự..) vào từ
trong ô đang được kích hoạt.
bàn phím.
+ B3: Nhấn phím Enter hoặc chọn
1 ô tính khác.
Lưu ý: Chỉ có thể nhập dữ liệu vào
? Để sửa dữ liệu trong ô tính ta làm ô đang được kích hoạt
như thế nào?

* Sửa dữ liệu: Nháy đúp chuột vào

HS: Nháy đúp chuột vào ô cần sửa ô cần sửa, thực hiện sửa dữ liệu
dữ liệu, thực hiện các thao tác sửa tương tự như khi soạn thảo văn
dữ liệu, nhấn phím Enter.

bản.

? Ở phần mềm soạn thảo Word, để b) Di chuyển trên trang tính:
di chuyển trên trang văn bản thì + Sử dụng các phím mũi tên trên
các em làm thế nào?
bàn phím.
HS: Sử dụng chuột và các thanh +Sử dụng chuột và các thanh cuốn
cuốn dọc, ngang. Sử dụng các mũi dọc, ngang
tên trên bàn phím.
GV: Trong chương trình bảng tính,
chúng ta cũng làm tương tự như
thế nếu muốn di chuyển trên trang
tính.
GV lưu ý HS sử dụng phím mũi
tên nếu ô cần di chuyển tới ở gần ô
được kích hoạt, sử dụng chuột nếu

8


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------ô cần kích hoạt nằm ngoài phạm vi
màn hình.
?Trong soạn thảo văn bản Word,
muốn gõ chữ Việt chúng ta cần có
những gì?
HS: Cần có chương trình gõ tiếng
Việt và phông chữ Việt.

c) Gõ chữ Việt trên trang tính

GV: Trong chương trình bảng tính,
chúng ta

muốn gõ chữ Việt thì

cũng làm tương tự như trong
chương trình Word.
GV: Nhắc lại phần mềm gõ chữ
việt được sử dụng, kiểu gõ Telex
và quy tắc gõ chữ Việt có dấu.
Hoạt động 2: Thực hành nhập dữ
liệu trên trang tính
GV: Đưa ra nội dung thực hành:
Em hãy nhập vào, số thứ tự, họ tên
của các bạn trong lớp mà em nhớ.
HS: Thực hành trên máy tính
20’

GV: Quan sát và giải đáp thắc mắc
của HS (nếu có)

d) Củng cố, luyện tập (3’) :
GV : Cho HS nhắc lại một số kiến thức trong bài :

9


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------- Các thành phần trên màn hình làm việc của Excel
- Cách nhập dữ liệu, sửa dữ liệu
- Cách di chuyển trên trang tính
e) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’):
- Ôn tập lại các kiến thức đã học trong bài
- Xem trước nội dung thực hành của bài sau
- Gợi ý trả lời câu hỏi 3,4 SGK- 11,12
- Tìm hiểu mở rộng SGK-12
5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết 3:

BÀI THỰC HÀNH 1

LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL

Ngày soạn: 15/8/2017
Ngày dạy: ...../…../………..tại lớp: ………….sỹ số HS: …………..vắng………….
11


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------1. Mục tiêu
a) Về kiến thức:
- Nhận biết được màn hình làm việc của bảng tính
- Nhận biết được các ô, hàng, cột trên trang tính
b) Về kỹ năng:
- Thực hiện khởi động và kết thúc Excel
- Thực hiện di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính
- Thực hiện được thao tác lưu bảng tính
c) Về thái độ: Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học trong
công việc.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a) Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án, phòng tin học
b) Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi chép
3. Phương Pháp giảng dạy
Luyện tập thực hành
Vấn đáp, gợi mở
Trực quan
4. Tiến trình bài dạy
a) Ổn định tổ chức lớp học
b) Kiểm tra bài cũ: Trong quá trình thực hành
c) Dạy nội dung bài mới:
T

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

G

12


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------13’ Hoạt động 1: Tìm hiểu cách khởi 1. Khởi động Excel
động, lưu kết quả và thoát khỏi
Excel.
? Nêu các cách khởi động chương
trình soạn thảo mà em đã học?
HS: Trả lời
? Nêu cách khởi động Excel.
HS: Trả lời và thực hiện trên máy
tính
? Hãy nêu cách lưu kết quả làm
việc của chương trình soạn thảo 2. Lưu kết quả và thoát khỏi
văn bản?

Excel

HS: Trả lời
GV: Cách lưu chương trình bảng
tính Excel thực hiện tương tự như
chương trình Word.
GV: Bảng tính do Excel tạo ra và
ghi lại có phần đuôi ngầm định là
Xls.
Hoạt động 2: Thực hành

Bài tập 1 Khởi động Excel

GV: Yêu cầu HS thực hiện trên SGK-14
30’ máy tính cá nhân.
? Liệt kê các điểm giống và khác
nhau giữa màn hình word và màn
hình Excel?

13


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------HS: Trả lời
? Khi kích hoạt một ô tính và di
chuyển trên trang tính bằng chuột
và bàn phím thì các nút tên hàng
và tên cột có sự thay đổi như thế
nào?
HS: Thay đổi phù hợp với địa chỉ
của ô tính được kích hoạt.
Bài tập 2: SGK-14
HS: Thực hiện trên máy tính cá
nhân
GV: Mời 1 HS thực hiện trên máy
chiếu
HS: Cả lớp quan sát

d) Củng cố, luyện tập : Trong quá trình thực hành
e) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’):
- Ôn tập lại các thao tác đã học
- Thực hành lại trên máy tính (nếu có)
5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

14


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết 4:

BÀI THỰC HÀNH 1

LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL (tt)

Ngày soạn: 16/8/2017
Ngày dạy: ...../…../………..tại lớp: ………….sỹ số HS: …………..vắng………….
1. Mục tiêu
a) Về kiến thức:
- Nhận biết được màn hình làm việc của bảng tính
- Nhận biết được các ô, hàng, cột trên trang tính
b) Về kỹ năng:
- Thực hiện khởi động và kết thúc Excel
- Thực hiện di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính
- Thực hiện được thao tác lưu bảng tính
c) Về thái độ: Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học trong
công việc.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a) Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án, máy chiếu, phòng tin học

15


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------b) Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi chép
3. Phương Pháp giảng dạy
Luyện tập thực hành
Vấn đáp, gợi mở
Trực quan
4. Tiến trình bài dạy
a) Ổn định tổ chức lớp học
b) Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Em hãy liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình word và Excel?
- Sự giống nhau: Đều có các thanh tiêu đề, thanh công cụ, thanh bảng chọn có
chức năng giống nhau
- Sự khác nhau:
+ Word: cửa sổ làm việc là vùng soạn thảo văn bản trống
+ Excel: được trình bày dưới dạng bảng trong cửa sổ làm việc
+ Một số sự khác biệt về lề, nút lệnh….
+ Excel có thêm thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính bao gồm nhiều ô
tính.
c) Dạy nội dung bài mới:
T

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cần khắc sâu

G
20'

Hoạt động 1: Thực hành nhập
dữ liệu

Bài tập 3: Khởi động lại Excel và

HS: Thực hiện trên máy tính cá nhập dữ liệu như bảng dưới đây vào
nhân

trang tính:

16


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Quan sát và giải đáp thắc Lưu bảng tính với tên Danh sách lớp
mắc của HS (nếu có)

em và thoát khỏi Excel

Bài tập thực hành:

Hoạt động 2: Thực hành thêm
18'

GV: Yêu cầu HS nhập thêm điểm
số của 3 cột: Toán, Lí, Văn như
hình 1.16 sgk-22

17


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------HS: Thực hành
GV: Quan sát và giải đáp thắc
mắc
Chiếu bài của một số HS, kiểm
tra.
d) Củng cố, luyện tập : Trong quá trình thực hành
e) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’):
- Ôn tập lại các thao tác đã học
- Thực hành lại trên máy tính (nếu có)
5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Tiết 5 :

BÀI 2. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU
TRÊN TRANG TÍNH

Ngày soạn: 22/8/2017
Ngày dạy: ...../…../………..tại lớp: ………….sỹ số HS: …………..vắng………….
1. Mục tiêu

18


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------a) Về kiến thức:
- Biết hộp tên, khối, thanh công thức
- Hiểu vai trò thanh công thức
b) Về kỹ năng: Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối
c) Về thái độ: Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học trong
công việc.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a) Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án, máy chiếu, phòng tin học
b) Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi chép
3. Phương Pháp giảng dạy
Nêu và giải quyết vấn đề
Vấn đáp, gợi mở
Trực quan
4. Tiến trình bài dạy
a) Ổn định tổ chức lớp học
b) Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
c) Dạy nội dung bài mới:
KĐ (5’): GV đưa bảng kết quả học tập. HS trả lời các câu hỏi (SGK-17)
- Thông tin trong trang tính được trình bày dưới dạng bảng
- Mỗi hàng cho thông tin về điểm kt của từng môn học, cột cho thông tin về
điểm kt từng loại.
- Điểm tk cao nhất là môn sinh, thấp nhất là ngữ văn
- Điểm cao nhất môn Toán là KT học kì (10 điểm)
GV: Mỗi ô trên trang tính đều cho ta thông tin hoàn toàn xác định tùy theo ô đó
nằm ở hàng nào và cột nào.

19


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------Vậy muốn biết trang tính có những thành phần nào thì chúng ta cùng tìm hiểu
trong bài hôm nay.

T

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

G
10’ Hoạt động 1: Tìm hiểu bảng tính

1. Bảng tính

GV: Chiếu hình bảng tính và giới - Một bảng tính có thể có nhiều
thiệu về bảng tính, trang tính

trang tính

GV: Một bảng tính có thể có nhiều - Các trang tính được phân biệt
trang tính. Theo mặc định của Excel, bằng tên trên các nhãn phía dưới
bảng tính mới thường chỉ gồm 3 trang màn hình
tính. Các trang tính được phân biệt
bởi các nhãn ở phía dưới màn hình,
Sheet1, sheet2, sheet3…

20


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
-------------------------------------------------------------------------------------------------

GV: Thực hiện kích hoạt và bỏ kích
hoạt một trang tính.
HS: Quan sát
? Thế nào là một trang tính được kích

- Trang tính đang được kích hoạt

hoạt?

là trang tính đang được hiển thị

HS: Trang tính được kích hoạt là trên màn hình, có tên với chữ
trang tính được hiển thị trên màn đậm
hình, có nhãn trang màu trắng, tên
trang viết bằng chữ đậm
? Làm thế nào để kích hoạt trang tính?
HS: Nháy chuột vào nhãn tương ứng
GV: Giới thiệu cách đổi tên mặc định
của trang tính: Nháy chuột phải vào
tên nhãn của trang tính, chọn Rename,
nhập tên mới
* GV chuyển ý: Em đã biết một số
thành phần của trang tính, đó là các
hàng, các cột và các ô tính. Ngoài
các thành phần đó thì trang tính còn
có những thành phần chính nào ta sẽ
tìm hiểu trong mục 2.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các thành

21


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------phần chính trên trang tính
GV: Chiếu bảng tính và giới thiệu cho 2. Các thành phần chính trên
15’ HS về hộp tên, khối

trang tính
- Hộp tên: Ô bên trái thanh công
thức, hiển thị địa chỉ của ô được
chọn
- Khối: Là một nhóm các ô liền
kề nhau tạo thành hình chữ nhật.

? Một ô, một hàng, một cột hay một
phần của hàng hoặc của cột có phải là
một khối không?
HS: Khối cũng có thể là Một ô, một
hàng, một cột hay một phần của hàng
hoặc của cột
GV: Giới thiệu về địa chỉ của một
khối.
HS: Quan sát và đọc tên khối theo sự
hướng dẫn của GV
GV: Giới thiệu về thanh công thức.

* Địa chỉ của khối: là cặp địa chỉ
của ô trên cùng bên trái và ô
dưới cùng bên phải, được phân
cách nhau bởi dấu hai chấm (:)

22


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------VD: Khối C2:D3

- Thanh công thức: Cho biết nội
dung của ô đang được chọn.

d) Củng cố, luyện tập (13’) :
GV yêu cầu HS thực hành trên máy tính cá nhân, trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 (SGK20)
e) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’)
- Ghi nhớ các thành phần chính trên trang tính
- Đọc trước phần tiếp theo
5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

23


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết 6 :

BÀI 2. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU
TRÊN TRANG TÍNH (tt)

Ngày soạn: 01/09/2017
Ngày dạy: ...../…../………..tại lớp: ………….sỹ số HS: …………..vắng………….
1. Mục tiêu
a) Về kiến thức: Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự
b) Về kỹ năng: Biết cách nhập dữ liệu số, dữ liệu kí tự vào trang tính
c) Về thái độ: Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học trong
công việc.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a) Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án, máy chiếu, phòng tin học
b) Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi chép
3. Phương Pháp giảng dạy
Nêu và giải quyết vấn đề
Vấn đáp, gợi mở
Trực quan
4. Tiến trình bài dạy
a) Ổn định tổ chức lớp học
b) Kiểm tra bài cũ (5’):
? Hãy nêu những thành phần chính trên trang tính ?
- Hộp tên: Ô bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô được chọn
- Khối: Là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật.
- Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang được chọn.

24


GIÁO ÁN TIN HỌC 7
Năm học: 20172018
------------------------------------------------------------------------------------------------c) Dạy nội dung bài mới:
T

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

G
15’ Hoạt động 1: Tìm hiểu về các 3. Dữ liệu trên trang tính
kiểu dữ liệu trên trang tính.

a, Dữ liệu số

GV: Giới thiệu dữ liệu số

- Ví dụ: 5; 9.8; -10; 50%;…

+ Dữ liệu số gồm các số 0,1, …9; - Ở chế độ ngầm định dữ liệu số
dấu cộng (+) chỉ số dương, dấu trừ được căn thẳng lề phải trong ô tính.
(-) chỉ số âm và dấu % chỉ tỉ lệ
phần trăm.
HS: Quan sát và lấy ví dụ
? Dữ liệu số được ngầm định căn
lề như thế nào trong ô tính?
HS: Căn thẳng lề phải
GV: Giới thiệu cho HS biết trong
chương trình bảng tính dấu dùng
để phân cách hàng ngàn, triệu là
dấu phẩy (,); dấu để phân cách
phần nguyên và phần thập phân là
dấu chấm (.)
GV: Nhập dữ liệu kí tự vào trong ô
tính.
? Dữ liệu kí tự gồm những gì?

b, Dữ liệu kí tự:

HS: Trả lời

- Dữ liệu kí tự là các dãy các chữ

? Dữ liệu kí tực được căn lề như cái, chữ số và các kí hiệu
thế nào ở chế độ ngầm định?
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x