Tải bản đầy đủ

giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn

Trường THCS
Tuần:

1

Tiết:

1

Năm học: 2017- 2018
PHẦN MỘT: VẼ KĨ THUẬT

Ngày soạn: 29/08/2017

CHƯƠNG I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC
BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết được vai trò của BVKT đối với sản xuất và đời sống.
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát hình ảnh, bản vẽ, sơ đồ, từ đó liên hệ vào thực tế cuộc

sống.
3.Thái độ: Có thái độ đúng đắn trong học tập môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Phương tiện: Một bản vẽ nhà. Một mạch điện gồm (dây nối, 2 pin, công tắc, đui đèn và
bóng đèn 3V).
- Phương pháp: Vấn đáp, HĐN, trực quan sinh động.
2. Học sinh: Đọc trước bài 1 SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG GHI BẢNG

Hoạt động 1: Giới thiệu chương học (5’)
- GV: Muốn xây được một

- HS mở SGK suy nghĩ vấn

PHẦN MỘT: VẼ KĨ

ngôi nhà đẹp theo thiết kế,

đề Gv đặt ra tìm phươn án

THUẬT

người thợ thi công công

trả lời:

CHƯƠNG 1: BẢN VẼ

trình cần phải nghiên cứu

CÁC KHỐI HÌNH HỌChiểu rõ thông tin nào?
- GV gợi ý: Một trong các
thông tin dùng hằng ngày,
được minh hoạ ở hình 1.1

GV:

BÀI 1: VAI TRÒ CỦA
- HS quan sát hình 1.1
SGK. Chọn thông tin hình

1

BẢN VẼ KỸ THUẬT
TRONG SẢN XUẤT VÀ

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

SGK , người thợ cần rõ

vẽ. HS dự đoán vai trò của

thông tin nào?

BVKT.

ĐỜI SỐNG

- KL: Ngôn ngữ hình vẽ
được dùng chủ yếu để trao
đổi trong kỹ thuật trong chế
tạo máy, trong xây dựng và

- Ghi vở ND bài mới.

nhiều ngành sản xuất khác.
Đó là BV, vậy BV có vai
trò gì trong sản xuất và đời
sống?
Hoạt động 2: Tìm hiểu BVKT (10’)
- Tại sao người học KT lại

- Vì các BVKT vẽ bằng

I. KHÁI NIỆM VỀ

đọc được BV, mặc dù nó

quy tắc có tính thống nhất

BVKT:

được vẽ bằng rất nhiều các

chung,nó như là ngôn ngữ

- KN: BVKT là tài liệu

kí hiệu? (Cho xem 1 BV

chung của các nhà KT.

trình bày các thông tin kĩ

chỉ các kí hiệu để hs quan
sát)

thuật dưới dạng các hình
- HS phát biểu khái niệm

vẽ, các kí hiệu theo các quy

- Khi chúng ta hiểu được

BVKT ở SGK, nghe và ghi

tắc thống nhất, và thường

điều đó là đã hiểu thế nào

vở.

được vẽ theo tỉ lệ.

là BVKT rồi. Bạn nào nhắc

- BVKT dùng trong thiết

lại thế nào là BVKT?
- Bài 1 đề cập tới sự liên

- Lắng nghe

kế, trong các quá trình sx,
chế tạo, thi công đến kiểm

quan BVKT tới các ngành

tra, sữa chữa, lắp giáp,vận

nghề khác nhau, mỗi 1

hành, trao đổi,...

ngành lại có 1 loại BV.
- Các nhà thiết kế vẽ BV

- Suy nghĩ, trả lời

bằng những dụng cụ nào?
Hoạt động 3: Tìm hiểu BVKT đối với sản xuất (9’)
- Yêu cầu HS đọc ND SGK

- Cá nhân đọc nhẩm phần I, II. BVKT ĐỐI VỚI SẢN

phần I.

đưa ra ý kiến của mình.

XUẤT:

- Đưa ra các tranh minh

- Người thiết kế phải thể

1. BVKT do nhà thiết kế

hoạ: ngôi nhà , mô hình vật

hiện ý tưởng của mình cho

tạo ra.

GV:

2

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

thật (đinh vít, trục xe

người khác hiểu bằng hình

- Nhờ BV các chi tiết máy

đạp,...)? Những công trình

vẽ hay đó chính là BVKT.

được chế tạo, các công

và sản phẩm đó được làm

trình được thi công đúng

ra như thế nào? Muốn công

với yêu cầu KT của BV.

trình hay sản phẩm làm ra

- Nhờ BV mà ta kiểm tra

đúng như ý muốn của

đánh giá được sản phẩm

người nghĩ ra nó, người

hay công trình.

thiết kế phải thể hiện qua

2. BVKT là ngôn ngữ

ngôn ngữ nào?
- Quan sát H1.2 SGK, trả
lời câu hỏi: Trong quá trình
SX, người công nhân cần
dựa vào đâu để trao đổi
thông tin về sản phẩm,

chung của các nhà kỹ thuật,
- HS: Người CN cần
BVKT làm cơ sở để sản
xuất hay thi công công

vì nó được vẽ theo quy tắc
thống nhất, các nhà kỹ
thuật trao đổi thông tin KT
với nhau qua BV.

trình.

công trình.?
- Vậy theo em BVKT có
vai trò gì trong sản xuất?

- Trả lời.

- Tổng hợp nội dung.
- HS ghi vở,
Hoạt động 4: Tìm hiểu BVKT đối với đời sống (8’)
- Quan sát H 1.3 SGK (treo

- Từng cá nhân quan sát

III. BVKT ĐỐI VỚI ĐỜI

tranh sơ đồ phòng ở) và trả tranh suy nghĩ để trả lời

SỐNG:

lời: Sơ đồ hình vẽ đó có ý

- Trong ĐS các sản phẩm,

câu hỏi của GV.

nghĩa gì khi chúng ta sử

công trình nhà ở....thường

dụng nó?

đi kèm theo sơ đồ hình vẽ

- Gợi ý: Muốn sử dụng có
hiệu quả, an toàn các đồ
dùng, thiết bị, căn hộ...ta
cần phải rõ điều gì? Tóm
lại BVKT có vai trò như
thế nào trong đời sống?

GV:

- Trả lời: Biết sơ đồ điện để

hay BVKT giúp ta:

lắp mạch điện cho đúng

- Lắp ghép hoàn thành sản

nguyên lý của dòng điện,

phẩm.

tránh lắp tuỳ tiện gây cháy

- Sử dụng sản phẩm hay

hay hỏng thiết bị. Biết sơ

công trình đúng KT và

đồ nhà ở giúp người sử

khoa học.

3

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018
dụng ngôi nhà biết bố trí đồ - Biết cách khắc phục, sữa
đạc ngăn lắp khoa học,

chữa.

tránh lãng phí...
Hoạt động 5: Tìm hiểu BVKT trong các lĩnh vực kỹ thuật (8’)
- GV Treo tranh hình 1.4

- HS quan sát và trả lời câu

IV. BẢN VẼ DÙNG

YC hãy quan sát sơ đồ và

hỏi.Sau đó thảo luận nhóm

TRONG CÁC LĨNH

cho biết BV được dùng

để hoàn thành câu trả lời.

VỰC KĨ THUẬT:

trong các lĩnh vực kỹ thuật

1. BVKT liên quan đến

nào?

nhiều ngành kỹ thuật khác

- Nêu các ví dụ về trang
thiết bị cơ sở hạ tầng của

nhau; mỗi lĩnh vực lại có

- VD:

một loại BV riêng.

mỗi ngành khác nhau?

+ Cơ khí gồm các máy

Chúng có cần BV hay

công cụ, nhà xưởng...

không?

+ Xây dựng: Máy xây

- GV chốt lại và nhấn

dựng, phương tiện vận

mạnh: Đặc trưng mỗi

chuyển,....

ngành KT là khác nhau nên

+ Giao thông: phương tiệngiao thông , đường đi,cầu

BVKT đặc thù riêng.

cống....

2. Các BVKT được vẽ thủ
công hoặc bằng trợ giúp
của máy tính.

+ Nông nghiệp: máy nông
nghiệp, công trình thuỷ lợi,
cơ sở chế biến.
- Theo em, hiện nay, các
BVKT được vẽ bằng những

- Chúng đều cần đến BV.

cách nào?
- Học BV để làm gì?
- HS trả lời, ...............
4. Củng cố: (3’)
-Yêu cầu một HS đứng lên đọc phần ghi nhớ SGK(7)
- Qua bài học em cần nhớ những gì? Vì sao nói BVKT là “ngôn ngữ” chung của các nhà
kỹ thuật?

GV:

4

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

- BVKT có vai trò ntn đối với sản xuất và đời sống?
5. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Học kỹ bài để trả lời được 3 câu hỏi SGK trang 7
- Đọc và chuẩn bị cho bài 2 hình chiếu
- Tìm hoặc làm các vật thể có dạng như hình 2.3 và một miếng bìa cứng cho tiết học sau.
* RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

GV:

5

Công Nghệ 8


Trường THCS
Tuần:

1

Tiết:

2

Năm học: 2017- 2018
BÀI 2: HÌNH CHIẾU

Ngày soạn: 29/08/2017

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Hiểu được thế nào là hình chiếu, nhận biết được các hình chiêú của vật thể
trên BVKT
2. Kĩ năng: Nhận ra các hình chiếu trên một bản vẽ.
3. Thái độ: Học tập đúng và nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Phương tiện: Cho cả lớp: Một hình hộp và khối hộp có thể mở ra được (Vd: bao diêm);
một hình hộp mở ra được sáu mặt (bộ đồ dùng CN8). Một đèn pin hoặc đèn chiếu khác.
Bìa màu (cứng) để cắt thành 3 MP hình chiếu.
- Phương pháp: Vấn đáp, HĐN, trực quan sinh động.
2. Học sinh: Đọc trước bài 1 SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (2’)
- Câu hỏi: BVKT có vai trò gì đối với sản xuất và đời sống?
- Trả lời: Gọi 1 học sinh trả lời.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG GHI BẢNG

HĐ1: Giới thiệu bài mới (3’)
- Nhà thiết kế muốn thể

- HS dự đoán, mở SGK

hiện ý tưởng của mình về

(TR8) ghi vở.

BÀI 2: HÌNH CHIẾU

một vật thể , một chi tiết
máy hay một công trình ,
bằng cách vẽ ra các hình
chiếu của nó trên một bản
vẽ. Vậy, thế nào là hình

GV:

6

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

chiếu của vật thể? (Ghi bài
mới)
HĐ2: Tìm hiểu khái niệm về hình chiếu (5’)
- GV dùng đèn pin chiếu 1

- Cá nhân quan sát và tìm

I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH

vật thể sao cho hình chiếu

thế nào là hình chiếu của

CHIẾU:

của nó in trên bảng.

vật thể.

+ Mặt phẳng chiếu là MP

- Hãy quan sát và xem hình

- HS trả lời: Hình in trên

chứa hình chiếu của vật thể

2.1 SGK để tìm hiểu thế

mặt phẳng bảng là hình

+ Điểm A trên vật thể có

nào là hình chiếu của 1 vật

chiếu của vật thể, mặt

hình là điểm A/.

thể? Mặt phẳng chiếu là

phẳng bảng gọi là mặt

mặt nào? các đường như

phẳng chiếu. Các tia sáng

thế nào tia chiếu?

đi từ nguồn sáng qua các
điểm của vật thể xuống mặt
phẳng chiếu gọi là các tia

+ Tia sáng đi từ nguồn sáng
S qua điểm A xuống điểm
chiếu A/ gọi là tia chiếu
SAA/

chiếu. (Các tia này phân

+ Hình chiếu của vật thể

kỳ).

bao gồm tập hợp các điểm
chiếu của vật thể trên mặt
phẳng chiếu.

HĐ 3: Tìm hiểu các phép chiếu (15’)
- Quan sát hình 2.2 SGK và - HS: Trao đổi và nhận xét:

II. CÁC PHÉP CHIẾU:

nhận xét về đặc điểm các
tia chiếu trông các hình
a,b,c?

GV:

7

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

B

C
+ Phép chiếu xuyên tâm có

D

A

các tia chiếu phân kỳ xuyên
/

B
A/

C

qua vật xuống MP chiếu.

/

D/

+ Phép chiếu song song có
các tia chiếu song song với
nhau.

- Người ta dùng phép chiếu
nào để vẽ các hình chiếu
trong BVKT?

B

- Phép chiếu // và phép
chiếu xuyên tâm dùng để

D

A

làm gì? Giới thiệu hình
phối cảnh ba chiều của một
ngôi nhà minh họa cho BV

C

B,

A,

C,
D

,

thiết kế ngôi nhà
đó.

+ Phép chiếu vuông góc có
các tia chiếu vừa song song

GV:

8

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018
vừa vuông góc với MP
chiếu.
+ Người ta dùng phép chiếu
vuông góc để vẽ các hình
chiếu của vật thể trong
BVKT.

HĐ 4: Tìm hiểu các hình chiếu vuông góc (5’)
- GV dùng trực quan giới

III. CÁC HÌNH CHIẾU

thiệu các MP chiếu:

VUÔNG GÓC:

- Gập miếng bìa cứng thành

1. Các MP chiếu:

3MP chiếu, giới thiệu đây

+ Mặt chính diện là MP

là hình chiếu đứng, bằng,

chiếu đứng.

cạnh.

+ Mặt nằm ngang là MP

- Thế nào là MP chiếu

chiếu bằng.

đứng? Chiếu bằng? chiếu

+ Mặt bên phải là MP chiếu

cạnh?

cạnh.

- Đặt vật trước 3 mp chiếu

2. Các hình chiếu: SGK/9

như thể nào là đúng? GV
đặt thử sai sau đó chỉ rõ
đặt cách đặt đúng là như
thế nào.
- Hình chiếu đứng có
hướng chiếu như thế
nào?.............
Mp chiếu đứng
- Gợi
ý cách quan sát vật

thể đặt trước 3 MP chiếu:
+ Nhìn vật trước tới ta quan
MP chiếu cạnh

sát thấy mặt nào của vật
thể? Nó có hình dạng
ntn?.......tương tự cho các

GV:

MP chiếu bằng
9

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

hình chiếu khác...

-

HS quan sát , nhận biết và
độc lập trả lời câu hỏi của
GV.
+ MP chiếu đứng là..........
+ MP chiếu bằng là..........
+ MP chiếu cạnh là..........
HS khác nhận xét và bổ
sung , ghi vở.

GV:

10

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

HĐ 5: Xác định vị trí của các hình chiếu vật thể trong một bản vẽ kỹ thuật (10’)
- GV: nhìn vào hình 2.5

HS ghi vở:

IV. VỊ TRÍ CÁC HÌNH

SGK em hãy cho biết các

- Hình chiếu bằng ở dưới

CHIẾU:

hình chiếu đứng, bằng,

hình chiếu đứng.

cạnh của vật thể vừa xác

- Hình chiếu cạnh ở bên

định được ở phần trên được phải hình chiếu đứng.
sắp xếp như thế nào trong 1
- Cạnh thấy vẽ bằng nét
BVKT?
liền đậm.
- HS HĐ nhóm trả lời câu
- Cạnh khuất vẽ bằng nét
hỏi trên.
đứt; Đường bao các mp
-Tổng hợp các báo cáo và
chiếu quy ước không vẽ.
chỉnh sửa,
- GV nhấn mạnh quy ước
sắp xếp vị trí các hình
chiếu và chú ý SGK(10).
4. Củng cố: (3’)
- Thế nào là hình chiếu của vật thể? Người ta dùng phép chiếu nào để vẽ hình chiếu 1 vật
thể?
- Một vật thể thường được biểu diễn trên mấy hình chiếu? Đó là những hình chiếu nào?
Vị trí của các hình chiếu đó trên bản vẽ kỹ thuật?
- Cho HS làm bài tập SGK (tr10).
5. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Học thuộc phần ghi nhớ và trả lời các câu hỏi trong SGK.
* RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

GV:

11

Công Nghệ 8


Trường THCS

GV:

Năm học: 2017- 2018

12

Công Nghệ 8


Trường THCS

Tuần:

2

Năm học: 2017- 2018

BÀI 3: BÀI TẬP THỰC HÀNH
HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ

Tiết:

Ngày soạn:
05/09/2017

3

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Luyện đọc được các hình chếu của vật thể là các khối đa diện (theo mẫu
đọc ở bảng 5.1 SGK). Phát triển óc tưởng tượng của HS.
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình chiếu của các khối hình đơn giản, tập vẽ hình phối
cảnh của vật thể hình khối trên. Rèn KN đọc BV có sẵn hình chiếu,đọc kích thước vật
thể ở trên mỗi hình chiếu. Biết phối hợp nhóm để hoàn thành công việc TH.
3.Thái độ: Có thái độ học tập đúng đắn và nghiêm túc.
* MTCB: Rèn kĩ năng đọc và vẽ các hình chiếu các khối hình học đơn giản.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Phương tiện: Chuẩn bị một số hình khối đã học và in phiếu học tập theo mẫu sau:

B

Vậtthể
Bản vẽ

C

A

B

C

1
2

A

3

Hình 3.1

- Phương pháp: Vấn đáp,HĐN, trực quan sinh động.
2. Học sinh: Làm tốt bài tập đã giao ở tiết trước; vẽ sẵn các hình 3.1; 5.1; 5.2 SGK vào
vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:

GV:

13

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

1. Ổn định lớp: (1’).
2. Kiểm tra bài cũ: (3’).
- Câu hỏi: GV đưa ra một khối hình lăng trụ và đặt nằm (khác đặt đứng ở tiết học trước)
Nếu mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều đặt // với mp chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh;
hình chiếu bằng là hình gì?
- Trả lời: Một HS lên bảng trả lời câu hỏi và vẽ hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng của
khối lăng trụ nằm.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG GHI BẢNG

HĐ1: Giới thiệu bài học (1’)
- GV giới thiệu mục tiêu và

- Cá nhân đặt phần chuẩn

nội dung tiến trình giờ thực

bị giấy A4 trước mặt.

hành ghép bài 3 và bài 5

BÀI 3: BÀI TẬP THỰC
HÀNH HÌNH CHIẾU
CỦA VẬT THỂ

SGK.Kiểm tra khâu chuẩn

I. CHUẨN BỊ:

bị giấy A4.
HĐ2: Hướng dẫn nỗi dung phần thực hành (10’)
- GV hướng dẫn HS cách

- HS đọc nội dung và phần

trình bày các nội dung cơ

các bước tiến hành TH như

bản của một bài thực hành

SGK trang 13và

vẽ hình chiếu trên khổ giấy

- Trả lời câu hỏi của GV:

A4 .
- Yêu cầu HS đọc phần nội
dung thực hành SGK (20)
Xem các hình chiếu 1, 2, 3
là hình chiếu nào? Nó có
được tương ứng với hướng
chiếu nào? A hay B hay C?
hoàn thành bảng 3.1 SGK
(14).
- Tại sao các bản vẽ

GV:

II. NỘI DUNG:

+ Hình 3.1:
- Hình chiếu 1 biểu diễn vật
thể theo hướng chiếu B Tức
là hình chiếu bằng
- Hình 2 biểu diễn vật thể
theo hướng chiếu C tức là
hình chiếu cạnh. Hình 3
biểu diễn vật thể theo
hướng chiếu A tức nó là
hình chiếu đứng.

14

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

1,2,3,4 A, B, C, D lại chỉ có - Hình chiếu 1 biểu diễn vật
2 hình chiếu? Em hãy vẽ

thể B; hình chiếu 2 biểu

thêm hình chiếu cạnh của

diễn vật thể A; Hình chiếu

vật thể và sắp xếp đúng cho 3 biểu diễn vật thể D; hình
đầy đủ .

chiếu 4 biểu diễn vật thể C.

- GV hướng dẫn các bước

người học phải tìm ra cho

tiến hành thực hành bài

đúng và vẽ bổ sung cho

3SGK (13) và GV giới

đúng vị trí các hình chiếu

thiệu một mẫu trình bày

trên 1 BV.

một bản vẽ để HS biết cách
thực hiện
HĐ3: Tổ chức cho HS thực hành vẽ hình chiếu và đọc BV hình chiếu vào bảng 3.1
&5.1 trong khổ giấy A4 (20’)
- Giám sát HS thực hành

III. CÁC BƯỚC TIẾN

vẽ, điều chỉnh uốn nắn kịp

HÀNH:

thời.
- Kiểm tra phát hiện điển
hình làm tốt và làm sai để
rút kinh nghiệm trước lớp.
- Nhấn mạnh cần chú ý khi
vẽ:
+ Phải xđ hình dạng hình
chiếu trước khi tiến hành
vẽ
+ Đầu tiên vẽ mờ, sau đó
vẽ đậm.
+ Vẽ theo đúng tỷ lệ.
+ Vẽ cân đối trên BV (YC
thẩm mỹ)
+ Kẻ bảng 3.1 vào góc phải
của BV, hoặc sang hẳn mặt

GV:

15

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

bên của tờ giấy.
HĐ4: Tổng kết (5’)
+ GV thu bài thực hành tại

IV. NHẬN XÉT VÀ

lớp và hướng dẫn HS tự

ĐÁNH GIÁ:

nhận xét theo các yêu cầu
sau:
- Bố cục hình vẽ có đúng
theo yêu cầu qui ước
không? Ví dụ về ddường
nét biểu diễn đúng không?..
- Ý thức trong giờ thực
hành như thế nào?
* Biện pháp GDBVMT: Cần giữ vệ sinh môi trường nơi làm việc, góp phần bảo vệ môi
trường, không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nilon tối đa có thể.
4. Củng cố: (3 phút)
- Có mấy loại hình chiếu?
5. Hướng dẫn về nhà: (2 phút)
- Hoàn thành bài tập trong SGK. Đọc và chuẩn bị bài 4 SGK .
* RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...

GV:

16

Công Nghệ 8


Trường THCS

GV:

Năm học: 2017- 2018

17

Công Nghệ 8


Trường THCS

Tuần:
Tiết:

Năm học: 2017- 2018

2

BÀI 4:

Ngày soạn:

BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN

05/09/2017

4

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nhận dạng và đọc bản vẽ đơn giản của các khối đa diện co bản như hình
hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều...
2. Kĩ năng: Biết cách quan sát, đọc hình chiếu, vẽ hình chiếu, sắp xếp vị trí các hình
chiếu của vật thể. Phân biệt các hình chiếu trong một bản vẽ.
3. Thái độ: Có thái độ học tập đúng, nghiêm túc, biết phối hợp nhóm.
* MTCB: Nhận ra và vẽ được các hình chiếu của khối hình đơn giản
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Phương tiện: Tranh vẽ các hình chiếu của các vật thể trong SGK. Mẫu các khối hình:
hcn, chóp đều, lăng trụ đều, chóp cụt....
- Phương pháp: Vấn đáp,HĐN, trực quan sinh động.
2. Học sinh: Vẽ trước các hình chiếu 4.3,4.5, 4.7, ở SGK vào vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’).
2. Kiểm tra bài cũ: (3’).
- Câu hỏi: Em hãy nêu tên 3 hình chiếu và xác định vị trí của từng hình chiếu trên 1 bản
vẽ?
- Trả lời: Một HS lên bảng thực hiện câu hỏi. HS khác nhận xét bổ sung.
3. Bài mới:

GV:

18

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG GHI BẢNG

HĐ1: Tìm hiểu và nhận dạng các khối đa diện (8’)
- GV giới thiệu các sản

- Mở SGK (15)

phẩm là các hình khối:

Quan sát cả SGK và hình

HCN, LT, Cái ấm... Em hãy mẫu cho nhận xét.
quan sát và nhận xét về
- Cá nhân trả lời sau đó
hình dạng cấc vật thể đó?
thảo luận với cả lớp để hiểu
GV đưa ra từng khối đa
cho đúng và tự ghi vở.
diện và hỏi các khối hình

BÀI 4:
BẢN VẼ CÁC KHỐI
ĐA DIỆN

học này có tên là gì? chúng
được bao bởi các mặt
phẳng có dạng hình gì? Có
bao nhiêu cạnh? Đỉnh?
HĐ2: Nhận dạng đặc điểm khối hình chữ nhật và vẽ hình chiếu (10’)
- GV đặt khối hình chữ

- HS hoạt động nhóm: quan I. KHỐI ĐA DIỆN:

nhật và đặt câu hỏi: Khối

sát mẫu vật và hình vẽ ở

1. ĐN.... là các khối hình

hộp chữ nhật được bao bởi

SGK để trả lời câu hỏi:

được bao bởi các hình đa

những hình nào? đặc điểm

- Các hình cn; các mặt đối

giác phẳng. (HCN, tam

các mặt đối nhau?

nhau thì bằng nhau; có 4

giác, hình thang, hình

- Cả khối hộp có bao nhiêu

cạnh dài bằng nhau; 4 cạnh

vuông, ...)

cạnh ? Đỉnh? Bao nhiêu

rộng bằng nhau; 4 chiều

2.VD: khối hình hộp chữ

cạnh bằng nhau?

cao bằng nhau tổng số có

nhật, khối lăng trụ, khối

- GV tổng hợp kết quả thảo

12 cạnh và 8 đỉnh.

hình chóp, chóp cụt,....

luận:

- HS chỉ các cạnh các đỉnh

II. HÌNH HỘP CHỮ

trên vật.

NHẬT:

Hình

Hình
chiếu

Hình
dạng

KT

1. K/n: HHCN được bao
bởi 6 mặt phẳng hình chữ

1

Đứng HCN

a,h

nhật; có 12 cạnh; ba cạnh

2

Bằng

HCN

a,b

cơ bản là: dài- rộng- cao (a;

3

Cạnh

HCN

b,h

b; h).

- Yêu cầu HS vẽ hình chiếu

- Đọc bảng 4.1 SGK thảo

và bảng 4.1 vào vở. Vẽ

luận trên lớp kết quả đọc

GV:

19

2. Hình chiếu:

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

đúng vị trí các hình chiếu

kích thước và nội dung 4.1

theo quy ước.

vào vở.

HĐ3: Hình lăng trụ đều (10’)
- GV đặt hình lăng trụ đều

- HS quan sát vị trí vật thể

III. HÌNH LĂNG TRỤ

theo chiều đứng như SGK - trên bàn GV và trả lời câu

ĐỀU:

Em hãy cho biết khối đa

hỏi:

1. Khái niệm: SGK (16)

diện này có tên là gì? nó

- Các ý kiến tìm hiểu k/n

được bao bởi các hình gì?

hình lăng trụ đều.

- Chốt lại khái niệm hình

- Cá nhân nhắc lại k/n và

lăng trụ đều, GV hướng

ghi vở.

dẫn hướng nhìn quan sát
vật ở vị trí đã đặt. Yêu cầu
HĐ nhóm các câu hỏi phần
2 SGK (17):
- Các hình chiếu 1, 2, 3
H4.5 là các hình chiếu gì?
- Chúng có hình dạng ntn?

- HĐ theo nhóm vẽ hình
chiếu; phối hợp để trả lời
CH ở SGK.

1. Hình chiếu: hình dưới
Hình

HC

HD

KT

1

a;h

2

a;b

3

h;b

- KQ: + là các hình chiếu
đứng; bằng; cạnh của hình
lăng trụ.

*Hình 4.5 SGK (hs tự vẽ)

+ Chiếu đứng có 2 hình

- Chúng thể hiện những

chữ nhật đứng ghép lại;

kích thước nào của hình

chiếu bằng có hình tam

lăng trụ tam giác đều?

giác đều; chiếu cạnh có

- GV đặt nằm ngang khối

hình chữ nhật đứng.

hiònh lăng trụ và gợi ý hs
đọc các hình chiếu của nó?
HĐ4: Hình chóp đều (10’)
- GV tiến hành như các

- HS hoạt động như phần

IV. HÌNH CHÓP ĐỀU:

hoạt động ở phần HĐ4.

trên theo hướng dẫn của

1. Khái niệm: SGK(17)

- Em có nhận xét gì về hai

GV

hình chiếu đứng và cạnh?

- Luyện đọc cáchình chiếu

- Trong bản vẽ nếu có hai

và các kích thước của hình

2. Hình chiếu : H4.7

hình chiếu giống nhau ta có sao cho thành thạo.
thể bỏ qua một hình chiếu.

GV:

- Ghi vở Bảng 4.3

20

Hìn

HC

HD

KT

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018
- Hs phát biểu về sự hiểu

h

biết của mình...

1

a;h

2

a;a

3

h;a

- HĐ nhóm phân phiếu bài
tập được giao.

V. Luyện tập:
Làm bài tập SGK (19)

4. Củng cố: (2’)
- Qua bài học này ta cần biết rõ những nội dung cơ bản nào?
- Phát phiếu học tập bài tập SGK (19) Yêu cầu đọc nhanh bảng 4.4
5. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Vẽ bổ sung các hình chiêu của các vật thể trên vào vở (bằng bút chì)
- Đọc bài 5 Chuẩn bị bài thực hành theo HD: Giấy vẽ khổ A4 có kẻ sẵn khung bản vẽ và
khung tên (GV giới thiệu mẫu bản vẽ để hs biết).
- Chuẩn bị bút chì thước kẻ...
- Cho phép vẽ trước hình chiếu H5.1& 5.2 trên khổ giấy A4.
* RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

GV:

21

Công Nghệ 8


Trường THCS

GV:

Năm học: 2017- 2018

22

Công Nghệ 8


Trường THCS

Tuần:

Năm học: 2017- 2018

3

BÀI 5: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN

Tiết:

Ngày soạn:
12/09/2017

5

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Luyện đọc được các hình chếu của vật thể là các khối đa diện (Theo mẫu
đọc ở bảng 5.1 SGK/20). Phát triển óc tưởng tượng của HS.
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình chiếu của các khối hình đơn giản, tập vẽ hình phối
cảnh của vật thể hình khối trên. Rèn KN đọc BV có sẵn hình chiếu, đọc kích thước vật
thể ở trên mỗi hình chiếu. Biết phối hợp nhóm để hoàn thành công việc TH.
3.Thái độ: Có thái độ học tập đúng đắn và nghiêm túc.
* MTCB: Rèn kĩ năng đọc và vẽ các hình chiếu các khối hình học đơn giản.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Phương tiện: Tranh vẽ các hình chiếu của các vật thể trong SGK. Mẫu các khối hình:
hình chữ nhật, chóp đều, lăng trụ đều, chóp cụt... Chuẩn bị một số hình khối đã học và in
phiếu học tập theo mẫu.
- Phương pháp: Vấn đáp, HĐN, trực quan sinh động.
2. Học sinh: Làm tốt bài tập đã giao ở tiết trước; vẽ sẵn các hình; 5.1; 5.2 SGK vào vở
ghi.

GV:

23

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định lớp: (1 phút).
2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút).
- Câu hỏi: Nếu mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều đặt // với mp chiếu cạnh thì hình
chiếu cạnh; hình chiếu bằng là hình gì?
- Trả lời: 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi và vẽ hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng của khối
lăng trụ nằm.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG GHI BẢNG

HĐ1: Giới thiệu bài học (3ph)
- GV đưa ra một khối hình

- Cá nhân đặt phần chuẩn

lăng trụ và đặt nằm (khác

bị giấy A4 trước mặt.

đặt đứng ở tiết học trước),

BÀI 5: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN VẼ CÁC
KHỐI ĐA DIỆN

GV giới thiệu mục tiêu và

I. CHUẨN BỊ:

nội dung thực hành, tiến
trình giờ thực hành ghép
bài 3 và bài 5 SGK. Kiểm
tra khâu chuẩn bị giấy A4
HĐ2: Hướng dẫn phần thực hành (5ph)
- GV hướng dẫn HS cách

II. NỘI DUNG THỰC

trình bày các nội dung thực

HÀNH:

hành cơ bản của một bài
thực hành vẽ hình chiếu
trên khổ giấy A4.
- Yêu cầu HS đọc phần nội
dung thực hành thực hành

- HS đọc nội dung thực

SGK (20). Xem các hình

hành và phần các bước tiến

chiếu 1, 2, 3 là hình chiếu

hành TH như SGK trang

nào? Nó có được tương

20+21. Trả lời câu hỏi của

ứng với hướng chiếu nào?

GV:

A hay B hay C?

GV:

+ Hình 3.1 hình chiếu 1

24

Công Nghệ 8


Trường THCS

Năm học: 2017- 2018

-Tìm xem mỗi BV 1, 2, 3, 4 biểu diễn vật thể theo
đã biểu diễn vật thể nào A,

hướng chiếu B tức là hình

B, C, D trong hình 5.2? Từ

chiếu bằng.

đó HĐ nhóm để hoàn thành Hình 2 biểu diễn vật thể
bảng 5.1 SGK.
theo hướng chiếu C tức là
- Tại sao các bản vẽ 1, 2, 3,

hình chiếu cạnhbiểu diễn

4 (ở H5.1 SGK) biểu diễn

vật thể theo hướng chiếu A

các vật thể A, B, C, D lại

tức nó là hình chiếu đứng.

chỉ có 2 hình chiếu? Em

+ Hình 5.1&5.2: Hình

hãy vẽ thêm hình chiếu

chiếu 1 biểu diễn vật thể B;

cạnh của vật thể và sắp xếp

hình chiếu 2 biểu diễn vật

đúng vị trí cho đầy đủ.

thể A; Hình chiếu 3 biểu

- GV hướng dẫn các bước

diễn vật thể D; hình chiếu 4

tiến hành thực hành bài 5

biểu diễn vật thể C.

SGK/21

+ Các BV ở Hình 5.1 thiếu

- GV giới thiệu một mẫu

một hình chiếu cạnh vì

trình bày một bản vẽ để HS

muốn chúng ta –người học

biết cách thực hiện: (Chọn

phải tìm ra cho đúng và vẽ

một trong bốn BV ở hình

bổ sung cho đúng vị trí các

5.1 và h 5.2 SGK để vẽ

hình chiếu trên 1 BV.

theo tỷ lệ phù hợp 2:1)
HĐ3 Tổ chức cho HS thực hành vẽ hình chiếu và đọc BV hình chiếu vào bảng 3.1
&5.1 trong khổ giấy A4 (25ph)
- Giám sát HS thực hành vẽ

III. CÁC BƯỚC TIẾN

,điều chỉnh uốn nắn kịp

HÀNH:

thời.
- Kiểm tra phát hiện điển
hình làm tốt và làm sai để
rút kinh nghiệm trước lớp.
- Nhấn mạnh cần chú ý khi
vẽ:

GV:

25

Công Nghệ 8


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×