Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
BÀI 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
I.

MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:
-Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng
các sản phẩm.
2) Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo toàn khối lượng các
chất trong phản ứng hoá học.
- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể.
Tính được m của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.
3) Trọng tâm:
- Nội dung định luật bảo toàn khối lượng
- Vận dụng định luật trong tính toán.
II.

CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên :

Hóa chất

Dụng cụ

Dung dịch BaCl2

-Cân

Dung dịch Na2SO4

-2 cốc thuỷ tinh

Học sinh: Đọc SGK / 53,54
III.

HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1) Ổn định lớp:

GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp
2) Kiểm tra bài cũ:
?Tìm PTK CaCO3; NaCl ?.
3) .Vào bài mới:

TaiLieu.VN

Page 1


? Khi đốt 1Kg than thì lượng sản phẩm tạo thành có bằng 1Kg hay không?,Nếu bằng mắt
thường các em sẽ thấy rằng l không bằng nhau. Nhưng theo cơ sở khoa học thì người ta
đãchứng minh bằng nhau. Như vậy chứng minh bằng cách nào?, tiết học nầy các em sẽ tìm
hiểu.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Làm thí nghiệm (13’)
-Giới thiệu 2 nhà hóa học


Lômônôxôp (Nga) và
Lavoadie (Pháp)

-Nghe và ghi nhớ.

-Làm thí nghiệm SGK/ 53

b2: Đặt các quả cân lên đĩa cân còn lại.

b1: Đặt 2 cốc chứa dd BaCl2 và Na2SO4 lên
1 đĩa cân

-Qua thí nghiệm trên em có
Yêu cầu HS quan sát, nhận xét.
nhận xét gì về tổng khối lượng
b3: Đổ cốc đựng dd BaCl2 vào cốc đựng dd
của các chất tham gia và các
Na2SO4.Yêu cầu HS quan sát và rút ra kết
sản phẩm ?
luận.
Giới thiệu: đó là nội dung cơ
? Kim cân lúc này ở vị trí nào ?
bản của định luật bảo toàn
khối lượng.
-Quan sát GV làm thí nghiệm, ghi nhớ hiện
tượng.
-Tổng khối lượng các chất
tham gia bằng tổng khối
-Nhận xét:
lượng các sản phẩm.
Kim cân ở vị trí thăng bằng.
-Yêu cầu HS đọc mục 2 SGK/
Kết luận: Có chất rắn màu trắng xuất hiện
53.
Có phản ứng hóa học xảy ra.
?Hãy viết phương trình chữ
của phản ứng trong thí nghiệm -Kim cân ở vị trí cân bằng.
trên, biết sản phẩm của phản
ứng là: NatriClorua và
BariSunfat.

1.THÍ
NGHIỆM
Đặc 2 cốc như
hình vẽ 2.7
trang 53. Sau
đó quan sát
hiện tượng
trên cân trước
và sau phản
ứng xảy ra.

Hoạt động 2: Định luật bảo toàn khối lượng . (15’)
-Hướng dẫn HS giải thích dựa vào hình
2.5 SGK/ 48.
+Bản chất của phản ứng hóa học là gì ?

TaiLieu.VN

-Giả sử , có phản ứng tổng quát
giữa chất A và chất B tạo ra chất
C và Chất D thì phương trình

2. ĐỊNH LUẬT
Trong 1 phản
ứng hóa học,

Page 2


+Trong phản ứng hóa học số nguyên tử
của mỗi nguyên tố có thay đổi không ?

chữ và định luật được thể hiện
như thế nào ?

tổng khối lượng
của

?Tại sao trong phản ứng hóa học
chất thay
Kết luận: Vì vậy tổng khối
lượng của các chất được bảo
toàn.

đổi nhưng khối lượng các chất trước và các chất sản phẩm
sau phản ứng lại không thay đổi ?
bằng tổng khối
lượng của các chất
m BariClorua + m NatriSunfat = m NatriClorua +
tham gia phản ứng.
m
BariSunfat

+Trong phản ứng hóa học liên kết giữa
các nguyên tử bị thay đổi.

Giả sử:
-phương trình chữ:
A + B  C + D

-Phương trình chữ:
A +

B  C

+

D

-Biểu thức:
m A + mB = mC + mD

+Trong phản ứng hóa học số nguyên tử của
mỗi nguyên tố được bảo toàn.
Nghĩa là: trong phản ứng hóa học tuy có sự
tạo thành chất mới nhưng nguyên tử khối
của các chất không đổi mà chỉ có liên kết
giữa các nguyên tử bị thay đổi.

-Biểu thức:
m A + mB =
mC + m D

Hoạt động 3:Vận dụng (12’)
-Dựa vào nội dung của định luật, ta sẽ tính
được khối lượng của 1 chất còn lại nếu biết
khối lượng của những chất kia.

-Thảo luận theo nhóm để giải bài tập

Hướng dẫn:

Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g P trong
không khí, thu được 7,1 g Điphotphopentaoxit
(P2O5).

+Viết phương trình chữ

a.Viết phương trình chữ của phản ứng.

+Viết biểu thức ĐL BTKL đối với phản ứng b.Tính khối lượng của oxi đã phản ứng.
trên
a.Phương trình chữ:
+Thay các giá trị đã biết vào biểu thức và
t0
tính khối lượng của oxi.
photpho+oxiđiphotphopentaoxit
-Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo
luận.
b.Theo ĐL BTKL ta có:

TaiLieu.VN

Page 3


m photpho + m oxi = m điphotphopentaoxit
Bài tập 2:

3,1 + m oxi = 7,1

a. Phương trình chữ:

 m oxi = 7,1 - 3,1 = 4 g

t0
Đá vôi  canxioxit + khí cacbonic
b.Theo ĐL BTKL ta có:
m Đá vôi = m canxioxit + m khí cacbonic
 m Đá vôi = 112 + 88 = 200 kg

IV.

Bài tập 2: Nung đá vôi ( CaCO3) người ta thu
được 112 kg Canxioxit ( CaO) và 88 kg khí
Cacbonic.
a. Hãy viết phương trình chữ.
b. Tính khối lượng của đá vôi cần dùng.
-Yêu cầu đại diện 1 nhóm lên sửa bài tập , các
nhóm khác theo dõi, nhận xét.

CỦNG CỐ:

-Yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính của bài học.
?Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. Viết biểu thức.
?Giải thích định luật.
V.

DẶN DÒ:

-Học bài.
-Làm bài tập 2,3 SGK/ 54
-Đọc bài 16 SGK/ 55,56
VI.

RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×