Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 18: Mol

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HOÁ HỌC 8

Bài 18: MOL

TaiLieu.VN


Chương III :

MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
Bài 18 :

MOL

I/ MOL LÀ GÌ ?
1/ Định nghĩa :
Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử
hoặc phân tử của chất đó.
TaiLieu.VNI/ MOL LÀ GÌ ?
1/ Định nghĩa
2/ Ví dụ :
23
a/ - 1 mol nguyên tử Fe có chứa………6.10
nguyên
tử Fe
23
- 0,5 mol nguyên tử Fe có chứa………
nguyên
3.10

tử Fe
23
6.10phân
b/ - 1 mol phân tử H2O có chứa………
tử
H 2O
23
1,5.10
- 0,25 mol phân tử H2O có chứa……… phân tử
TaiLieu.VN


II/ KHỐI LƯỢNG MOL LÀ
GÌ ?
1/ Định nghĩa :
Khối lượng mol (M) của 1 chất là khối lượng
tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử
của chất đó.
* Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử có trị
số bằng với nguyên tử khối hay phân tử khối
của chất đó.
TaiLieu.VN


II/ KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?
1/ Định nghĩa :
2/ Ví dụ :
Tính khối lượng mol của :


a/ O2

b/ CO2
Giải

a/ MO2 =
TaiLieu.VN

16…………
. 2 = 32 (g)

12+16 . 2 = 44 (g)
b/ MCO2=……………..


III/ THỂ TÍCH MOL CHẤT KHÍ LÀ
GÌ1/? Định nghĩa :
Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bởi N
phân tử của chất khí đó.
1mol H2
M

H2
V

=

H2

1mol N2

2g

M

=

N2

=

28gM

CO2

V

Nếu

(đktc)
thì
TaiLieu.VN

N2

V

H2

1mol CO2

=VN

=

=V
CO
=VCO

2

2

2

44g

= 22,4 lit


III/ THỂ TÍCH MOL CHẤT KHÍ LÀ
GÌ ?
1/
2/ Định
ví dụnghĩa
: :

a/ - 1 mol phân tử khí O2 ở (đktc) có
22,4 lit khí O
chứa………
2
- 0,5 mol phân tử khí O2 ở (đktc) có
11,2 lit
chứa……… khí O2
b/ - 1 mol phân tử khí CO2 ở (đktc) có
22,4 lit khí CO
chứa………
2
- 0,25 mol phân tử khí CO2 ở (đktc) có
5,6 lit
chứa……… khí CO2
TaiLieu.VN


*

Chú ý :

Ở điều kiện phòng (điều kiện thường) nhiệt
độ 2O0C và áp suất 1atm thì 1 mol chất khí
có thể tích là 24 lit.

TaiLieu.VN


Kiến thức trong tâm của bài học.
1/ Mol là gì?
Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hay phân tử
của chất đó. ( N = 6.1023)
1mol nguyên tử hay phân tử đều có chứa 6.1023 nguyên tử
hay phân tử của chất đó.
2/ Khối lượng mol là gì ?
Khối lượng mol (M) của 1 chất là khối lượng tính gam
của N nguyên tử hay phân tử của chất đó. (Khối lượng mol
= nguyên tử khối hay phân tử khối).
3/ Thể tích mol chất khí là gì ?
Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của
chất khí đó.

* 1 mol chất khí ở đktc có thể tích là 22,4 lit.

TaiLieu.VN


* Bài tập : Có 1mol phân tử khí H2 , 1mol
phân tử khí SO2. Em hãy cho biết :
a/ Số phân tử H2, số phân tử SO2 ?
b/ Khối lượng mol của H2, SO2 ?
c/ Thể tích của *HGiải
2 và :SO2 ở đktc ?
a/số phân tử H2= số phân tử SO2
số phân tử SO2 = 6.1023 phân tử.

b/ 2(g)
, 64(g)
c/ 22,4 (l) , 22,4 (l)
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×