Tải bản đầy đủ

đề kiểm tra toán 9 năm 2018

TRƯỜNG PTDTBT THCS TAM LƯ

BÀI KIỂM TRA
Môn: Toán (Đại số )
Lớp: 9 ; Bài số 1
Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên:..................................................................................................................................
Điểm bài thi

Họ tên, chữ ký người chấm thi

Nhận xét của giáo viên

ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái có câu trả lời đúng:
Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là:
A. 3
B. 3 và -3
C. 81

Câu 2: Đẳng thức nào sau đây đúng?
A. 0,64 0,32
B. 0,64 0,08
C. 0,64 0,8
Câu 3: Đẳng thức nào sau đây đúng?
A. ( 2)( 5)   2 .  5
B. ( 2)( 5)  2 . 5
C.

 4
 4

9
9

D.

 4

9

D. -81
D. 0,64  0,8

4
9

Câu 4: Kết quả phép tính  2 x  1 là:
2

A. 2x – 1
B. 1 – 2x
C. 2x – 1 và 1- 2x
Câu 5: Sau khi rút gọn biểu thức M= 3 (1  3) 3 ta được
A. M = 1 - 2
B. M= 2 - 1
C. M= ( 2 - 1)
Câu 6: Biểu thức T =
A. T= 7  5


1
7

6B. T=

1
6 5
7 5

D. 2 x  1
D. M= (1- 2 )3

được rút gọn thành:
C. T= 7  2 6  5

D. T= 7  2 6  5

II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 7: (2 điểm) Tìm x để các căn thức sau có nghĩa:
a) x  3

 2
2x  3

b)

Câu 8: (2 điểm ) thực hiện phép tính
a) 3 2  4 8  18 ;
b) 27 : 3  48  2 12


1


Câu 9: (2 điểm ) Cho biểu thức: P 
 x1
a) Rút gọn P.
b) Tính giá trị của P tại x = 4 + 2√3
Câu 10: ( 1 điểm ) Giải phương trình:

x 2  6 x  9 3 x  1

1   x 1
 : 

x  x 2

x 2
 (Với x > 0; x 1; x 4)
x  1 


BÀI LÀM TỰ LUẬN
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


TRƯỜNG PTDTBT THCS TAM LƯ

BÀI KIỂM TRA
Môn: Toán (Đại số)
Lớp: 9 ; Bài số 2
Thời gian làm bài : 45 phút
Họ và tên:..................................................................................................................................
Điểm bài thi

Họ tên, chữ ký người chấm thi

Nhận xét của giáo viên

ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái có câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất?
A. y = 0x + 3

B. y = 4x2 +1

C. y = -2x - 5

Câu 2: Đường thẳng nào sau đây có hệ số góc là
2
5

A. y= - x 

5
2

5
2

B. y= - x 

5
2

D. y =

2
1
x

5
?
2

C. y= 2,5 x 

5
2

5
2

D. y=-( 2,5 x  )

Câu 3: Hàm số y = (2m – 4)x + m – 1 đồng biến trên R khi:
A. m < 2
B. m > 1
C. m  2
D. m > 2
Câu 4: Hai đường thẳng y= -3x + 4 và y= (m+1)x + m song song với nhau khi m bằng:
A. 4
B. -2
C. -3
D. -4
Câu 5: Đường thẳng trên hình vẽ là đồ thị của hàm số nào?

A. y = -3x + 2
3
2

C. y = - x  3

B. y = 2x -3
D. y =

3
x 3
2

Câu 6: Với giá trị mào của tham số m thì đồ thị hai hàm số y = 2x + (5 – m) và y = (m-1)x +
(3m -11) cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung?
A. m 4
B. m = 4
C. m 3
D. m = 3
II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 7: (3 điểm) Cho hàm số y = (m - 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số :
a) Là hàm số bậc nhất
b) Đồng biến
Câu 8: ( 3 điểm) Cho hai đường thẳng: y = x – 3 và y= 2x +1
a. Vẽ đồ thị hai hàm số trên một mặt phẳng toạ độ.
b. Tìm toạ độ giao điểm của 2 đường thẳng trên.


BÀI LÀM TỰ LUẬN
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


TRƯỜNG PTDTBT THCS TAM LƯ

BÀI KIỂM TRA
Môn: Toán (Hình học )
Lớp: 9 ; Bài số 1
Thời gian làm bài : 45 phút
Họ và tên:..................................................................................................................................
Điểm bài thi

Họ tên, chữ ký người chấm thi

Nhận xét của giáo viên

ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái có câu trả lời đúng:
Câu 1: Nếu tam giác MNP vuông tại M, có cosN=0,6 thì sinP bằng:
A.

3
5

B.

3
4

C.

4
5

D.

5
3

Câu 2: Cho tam giác MNP vuông tại M thì sinN bằng:
A.

NM
NP

B.

MP
NP

C.

MP
MN

D.

NM
MP

Câu 3: cho hình vẽ. Giá trị của x là
A. 15

B. 25

C. 9
D. 225
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3cm, AC = 4cm đường cao ứng với cạnh BC
bằng
A. 5cm
B. 2,4cm
C. 9,6cm
D. 4,8cm
Câu 5 : Cho tam giác vuông có kích thước như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. cot  =2;

B. tan  = 2

C. sin  =

1
2

D. cos  =

1
2

Câu 6: Cho α và β là hai góc nhon của một tam giác vuông. Biểu thức nào sau đây không
đúng?
A. sinα = sosβ
B. cotα=tanβ
C. sin2α + cos2β = 1
D. sin2α + cos2α = 1
II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 7: (2,5 điểm ) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 3cm, BC = 5cm. Tính các tỉ số
lượng giác của góc C.
Câu 8: (3,5 điểm ) Giải tam giác ABC vuông tại A có B 30 0 , AB = 6cm
a) giải tam giác vuông ABC.
b) Vẽ đường cao AH. Tính AH, BH, CH.
Câu 9: (1 điểm ) Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A. Kẻ các đường cao AH, BK, CI.
Chứng minh hệ thức:

1
1
1


.
2
2
BK
4 AH
BC 2

BÀI LÀM TỰ LUẬN
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×