Tải bản đầy đủ

bài kiểm tra toán 8 năm 2018

TRƯỜNG PTDTBT THCS TAM LƯ

BÀI KIỂM TRA
Môn: Toán (Đại số )
Lớp: 8B ; Bài số 1
Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên:..................................................................................................................................
Điểm bài thi

Họ tên, chữ ký người chấm thi

Nhận xét của giáo viên

ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:
A. 3x3y2 – 3x4y – 3x2y2
B. 9x3y2 – 3x4y + 3x2y2
C. 9x2y – 3x5 + 3x4

D. x – 3y + 3x2
Câu 2: Kết quả phép nhân ( 2x + 3) ( 2x − 3) là:
A. 4x − 9
B. 2x2 − 9
C. 9 − 4x2
D. 4x2 − 9.
Câu 3: Đẳng thức nào sau đây viết sai
A. x2 – 1 = (x+1)(x-1)
B. (x-1)2 = x2 – 2x+1
C. x3 – 1 = (x-1)(x2 +x+1)
D. (x + 1)3 = (x+1)(x2 – x +1)
Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:
A) x2 + 2xy + y2
B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3
C) (x + y).(x2 – xy + y2)
D) x3 - 3x2y + 3xy2 - y3
Câu 5: Giá trị của biểu thức x( x − y) − y( y − x) tại x = 1 và y = 3 là:
A. 8
B. 1
C. -8
D. -9
2 3
3
Câu 6: Kết quả của phép chia −18x y z:9xy là:
1
A. -2x
B. -2xyz
C. − xz
D. – 2xz
2
I. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 1:( 2điểm) Thực hiện phép tính:
a) 5x2 .(3x2 - 7x + 2)
b) (x - 1)( 5x2 – 2x )
Câu 2: ( 3điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) xy- x
b) y2 - 2xy + x2
c) y2 + y – xy - x
Câu 3 : (1điểm) Làm tính chia: ( x4 - x3 + 3x2 - x - 4) : ( x2 – x + 4)
Câu 4 : (1điểm) Chứng minh rằng x2 - 2x + 7 > 0 với mọi x.


BÀI LÀM TỰ LUẬN
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


TRƯỜNG PTDTBT THCS TAM LƯ

BÀI KIỂM TRA
Môn: Toán (Đại số )
Lớp: 8B ; Bài số 2
Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên:..................................................................................................................................
Điểm bài thi

Họ tên, chữ ký người chấm thi

Nhận xét của giáo viên

ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ).
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng:
2
là một phân thức là:
( x − 1)
A. x ≠ 1;
B. x = 1;
C. x ≠ 0
1− x
Câu 2: Phân thức bằng với phân thức
là:
y−x
x −1
1− x
x −1
A.
B.
C.
y−x
x− y
x− y
3x
Câu 3: Phân thức đối của phân thức
là:
x+ y
3x
3x
x+ y
A.
B.
C. −
x− y
x+ y
3x
2
3y
Câu 4: Phân thức nghịch đảo của phân thức −
là:
2x
2x
2 x2
3y2

A.
B.
C. 2
3y
3y
2x

Câu 1: Điều kiện để cho biểu thức

5
6
& 2
3x − 6 x − 4
B. 3( x -2 )
C. 3( x + 2 )

D. x = 0

D.

y−x
1− x

D.

−3x
x− y

D. −

2x
3y2

Câu 5: Mẫu thức chung của 2 phân thức
A. x2 – 4

3x − 6
được rút gọn là :
x−2
A. 6
B. 3
II. TỰ LUẬN (7điểm):
câu 7: (2 điểm). Rút gọn phân thức:

D. 3( x + 2 )(x-2)

Câu 6: Phân thức

a)

6 x2 y 2
8 xy 5

b)

C. 3( x- 2 )

D. 3x

x 2 − xy
5 xy − 5 y 2

Câu 8: (3 điểm). Thực hiện các phép tính:
4x - 1 7x - 1
6 x 3 (2 y + 1)
15
× 3
b)
c)
3x 2 y
3x 2 y
5y
2 x (2 y + 1)
x
1
2
x
Câu 9: (2 điểm) Cho biểu thức.: A= ( 2
+
) : (1 ) (Với x ≠ ±2)
x+2
x−2
x+2
x −4
y 2y
+
a)
3x 3x

a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tính giá trị của A khi x= - 4.
c) Tìm x∈Z để A∈Z.

BÀI LÀM TỰ LUẬN


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................


TRƯỜNG PTDTBT THCS TAM LƯ

BÀI KIỂM TRA
Môn: Toán (hình học )
Lớp: 8B ; Bài số 1
Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên:..................................................................................................................................
Điểm bài thi

Họ tên, chữ ký người chấm thi

Nhận xét của giáo viên

ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng (4đ).0
Câu 1. Tứ giác ABCD có A = 1300; B = 800 ;
C = 110 thì:
A. D = 1500
B. D = 900
C. D = 400 D. D = 600
Câu 2. Hình chữ nhật là tứ giác:
A. Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau.
B. Có bốn góc vuông.
C. Có bốn cạnh bằng nhau.
D. Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông.
Câu 3. Nhóm hình nào đều có trục đối xứng:
A. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.
B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông, hình bình hành.
C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
D. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông.

Câu 4: Cho hình vẽ. Độ dài của EF là:

A. 28
B. 20
C. 8
D. 10
Câu 5: Hình nào sau đây vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng ?
A. Hình bình hành
B. Hình thoi
C. Hình thang vuông
D. Hình thang cân
Câu 6: Hình vuông có cạnh bằng 1dm thì đường chéo bằng:
A. 1 dm
B. 1,5 dm
C. 2 dm
D. 2 dm
II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 7: (3 Điểm)


a) Cho tứ giác ABCD vuông ở A, biết B =400 ; C =700. Tính số đo góc D.
b) Một hình vuông có cạnh bằng 4 cm. Tính độ dài đường chéo của hình vuông đó.
Câu 8: ( 4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC. Gọi M là điểm
đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Gọi N là điểm đối xứng với D qua
AC, F là giao điểm của DN và AC.
a) Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?
b) Các tứ giác ADBM, ADCN là hình gì? Vì sao?


BÀI LÀM TỰ LUẬN
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×