Tải bản đầy đủ

GAME SHOW RUNG CHUONG VANG LOP 6

Trß ch¬i


C©u hái 8

C©u hái 24

C©u hái 1
C©u hái 9
C©u hái 2

C©u hái 16
C©u hái 17
C©u hái 25

C©u hái 10

C©u hái 18

C©u hái 3


C©u hái 26
C©u hái 11

C©u hái 19

C©u hái 12

C©u hái 20

C©u hái 13

C©u hái 21

C©u hái 4
C©u hái 5

C©u hái 28
C©u hái 29

C©u hái 6
C©u hái 7

C©u hái 27

C©u hái 14

C©u hái 22

C©u hái 15

C©u hái 23

C©u hái 30


rung chu«ng vµng
LuËt ch¬i :
* Sau khi nghe câu hỏi mỗi thí sinh dự thi có 15 giây suy nghĩ và
5s để đưa ra đáp án
* Hết 20 giây các thí sinh đồng loạt nâng đáp án cho hội đồng trọng


tài, nếu sai thì nhanh chóng tự giác rời khỏi sàn thi đấu
* Nếu bị trọng tài phát hiện gian lận trong khi làm bài thì thí sinh
đó bị huỷ bỏ đáp án và rời khỏi sàn đấu vĩnh viễn
* Đối với khán giả thì phải tuyệt đối giữ trật tự trong thời gian 15
giây suy nghĩ và không được nhắc câu trả lời ( Nếu bị phát hiện thì
giáo viên chủ nhiệm sẽ hạ một bậc hạnh kiểm trong học bạ )


C©u hái 1

Bác Hồ đã từng nói: “ Người có tài mà không
có........là người vô dụng. Người có ........ mà không
15có
tài thì làm việc gì cũng khó.” Em hãy điền từ còn
§·
gi©
thiếu vào chỗ trống ?
hÕt

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

Đức

y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

Ho
me


C©u hái 2

Bài hát đang nghe có tên là gì ?.

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

Người lạ ơi !

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

15
§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

Ho
me


C©u hái 3

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

Vì sao phần lớn lá cây có màu xanh ?
15
§·
gi©
hÕt
y
Vì có chất diệp lục
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

Ho
me


C©u hái 4

Số 29 được viết bằng chữ số La Ma là 15
:

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

XXIX

§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u
Ho
me

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)


C©u hái 5

•Nước đóng băng ở nhiệt độ nào ?

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

00C

15
§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

Ho
me


C©u hái 6

Ho
me

Trong văn bản, tác giả gán cho sự vật hiện tượng
những hành động , phẩm chất của con người thì dùng
15
biện pháp nghệ thuật gì?.
§·

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

Nhân hoá

§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u


C©u hái 7

Nước có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á?.
15
§·
gi©
hÕt
y
15
Sinh ga po
b¾t
gi©
®Ç
y
u

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

Ho
me


C©u hái 8

Năm 2018. Theo âm lịch có tên là gì ?

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

MẬU TUẤT

15
§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u
Ho
me

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)


C©u hái 9

Một thửa ruộng có chiều dài bằng 6m, chiều rộng
bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích của thửa ruộng
15đó?

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

24 m2

§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

Ho
me


C©u hái 10

Anh là ai ?

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s
Vũ Văn Thanh
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

15
§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

Ho
me


C©u hái 11

Số chia hết cho 11 là
A. 111

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

B. 222
C.

333

D. 1012

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

15
§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u
Ho
me


C©u hái 12

•T×m sè tiÕp theo cña d·y sè:
15
•1, 3, 4, 7, 11……..
§·

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

18

gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

Ho
me


C©u hái 13

Một loại dân ca sinh hoạt đặc thù hầu như chỉ dành
cho trẻ em hát, có khi chỉ là hô lên, đọc lên.15

§·âm
thường gắn với một trò chơi giống như phần
gi©
thanh đệm. Loại dân ca này có tên gọi làhÕt
gì?.
y

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

Đồng dao

15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

Ho
me
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)


C©u hái 14

Ho
me

Một vật nặng 123kg có trọng lượng
là bao nhiêu ?

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

1230 N

15
§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u


C©u hái 15

Ho
me

Kết quả đo là 2018,0 cm. Tìm ĐCNN

0,1cm

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

0,2cm
0,5cm

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

15
§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u


C©u hái 16

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

“Dân ta phải biết …..

15
§·
gi©
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” hÕt
y
15
b¾t
gi©
sử ta
®Ç
y
u

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

Ho
me
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)


C©u hái 17

HIV không lây truyền qua con đường nào sau đây ?
15
§·
gi©
A. Mẹ truyền khi mang thai
hÕt
y
B. Truyền máu
15
b¾t
C. Quan hệ tình dục
gi©
®Ç
y
D. Ôm hôn
u

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

Ho
me

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)


C©u hái 18

Loài động vật lớn nhất hành tinh h iện
15nay
§·
là ?
gi©

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

Cá voi xanh

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

Ho
me


C©u hái19

Ma tuý, Mại dâm, Cờ bạc, Rượu chè , Trộm cắp được gọi
chung là gì ?.

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

Tệ nạn xã hội

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

15
§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

Ho
me


C©u hái 20

Từ 1 đến 2018 có bao nhiêu số là bội của 8 ?

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

252

(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

15
§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

Ho
me


C©u hái 21

Bạn hãy cho biết nước ta thuộc mũi giờ thứ mấy ?
A. 10

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem
®¸p ¸n)

B. 17
C. 7

15
§·
gi©
hÕt
y
15
b¾t
gi©
®Ç
y
u

Ho
me


Câu hỏi 22

Tại sao khi đổ nớc nóng vào cốc
thuỷ tinh dày, cốc dễ bị v ?15
Đã
giâ
hết
y
15
A.Thuỷ tinh không chịu đợc bắt
giâ
nóng
đầ
y
B. Cốc giãn nở không đều
u

09s
02s
05s
14s
13s
01s
04s
03s
08s
07s
06s
10s
12s
15s
11s

C. Cả đáp án A, B đều đúng
D. Cả đáp án A, B đều sai

(Gõ phím ENTER để xem
đáp án)

Ho
me


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×