Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học THPT chuyên phan bội châu – nghệ an – lần 3 file word có lời giải chi tiết

Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Đề thi thử THPT Quốc Gia chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An – Lần 3
Câu 1: Số liên kết peptit trong phân tử: Gly–Ala–Ala–Gly–Glu là:
A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 2: Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử?
A. N2 + O2 → 2NO

B. N3 + 3H2

NH3 C. N2 + 6Li → 2Li3N

D. N2 + 3Ca → Ca3N2


Câu 3: Đun nóng ancol etylic với axit H2SO4 đặc ở 170oC thu được sản phẩm hữu cơ chính là:
A. đietyl ete.

B. axit axetic.

C. anđehit axetic.

D. etilen.

Câu 4: Hợp chất của sắt khi tác dụng với HNO3 đặc nóng không giải phóng khí là:
A. FeO.

B. FeCO3.

C. FeS2.

D. Fe(OH)3.

Câu 5: Hợp chất nào sau đây hòa tan Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam?
A. chất béo

B. lòng trắng trứng

C. glucozo

D. etyl axetat

Câu 6: Loại polime có chứa nguyên tố halogen là:
A. PE.

B. PVC.

C. cao su buna.

D. tơ olon.

Câu 7: Nguyên nhân dẫn đến lỗ thủng tầng ozon là:
A. khí CO và CO2.

B. khí freon (hợp chất CFC).C. khí SO2.

D. khí CH4.

Câu 8: Nước cứng là nước chứa nhiều ion:
A. Ca2+, Mg2+.

B. Mg2+, Na+.

C. Ca2+, Ba2+.

D. K+, Ca2+.

Câu 9: Kim loại nào sau đây hòa tan trong nước ở nhiệt độ thường?
A. Mg.

B. K.

C. Ag.

D. Cu.

Câu 10: Este vinyl fomat có công thức cấu tạo là:
A. HCOOCH3.

B. CH3COOCH=CH2. C. HCOOCH=CH2.

D. HCOOOCH2CH3.

Câu 11: Hợp chất nào sau đây là hợp chất lưỡng tính:
A. CuO.

B. ZnSO4.

C. Al(OH)3.

D. Na2CO3.

Câu 12: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Al; Fe và Cu; Fe và
Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại
trong đó Fe bị phá hủy trước là:
A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 13: Cho các este: metyl axetat (1), vinyl axetat (2), tristearin (3), benzyl axetat (4), etyl
acrylat (5), iso–amyl axetat (6). Số chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thu được ancol
là:
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 14: Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng amin đơn chức X, người ta thu được 20,25 gam H2O;
16,8 lít CO2 và 2,8 lít N2 (các thể tích đo ở đktc). X có CTPT là:
A. C4H11N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C5H13N.

Câu 15: Cho dung dịch các chất sau: saccarozo, glucozo, Gly–Ala, lòng trắng trứng, axit axetic,
ancol etylic. Chọn phát biểu sai về các chất trên:
A. Có 4 chất tác dụng được với Cu(OH)2.

B. Có 1 chất làm quỳ tím chuyển đỏ.

C. Có 3 chất thủy phân trong môi trường axit. D. Có 3 chất thủy phân trong môi trường kiềm.
Câu 16: Trong phòng thí nghiệm, có thể chứng minh khả năng tan rất tốt trong nước của một số
chất theo hình vẽ:

Thí nghiệm được sử dụng với các khí nào sau đây?
A. CO2 và Cl2.

B. HCl và NH3.

C. SO2 và N2.

D. O2 và CH4.

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4
0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối
lượng là:
A. 6,71 gam.

B. 4,81 gam.

C. 6,81 gam.

D. 7,61 gam.

Câu 18: Có các chất rắn: BaCO3, Fe(NO3)2, FeS, Ag2S, NaNO3 và các dung dịch HCl, H2SO4
loãng. Nếu cho lần lượt từng chất rắn vào từng dung dịch thì bao nhiêu trường hợp có phản ứng
xảy ra?
A. 7

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 19: Xà phòng hóa hoàn toàn 33,3 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng
dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở
140oC, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là:
A. 8,10.

B. 4,05.

C. 18,00.

D. 2,025.


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 20: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 36 gam một
hỗn hợp gồm Fe và Cu có tỷ lệ mol 1:1 là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO):
A. 2,0 lít.

B. 2,4 lít.

C. 1,6 lít.

D. 1,2 lít.

Câu 21: Cho dãy các chất sau: CrCl3, (NH4)2CO3, Al2(SO4)3, Ca(HCO3)2, KCl, FeCl2, NH4NO3,
KHCO3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là
A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 22: Thủy phân hoàn toàn 4,73 gam một este X trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu
được 5,17 gam muối. Mặt khác 18,92 gam chất X có thể làm mất màu vừa hết 88 gam dung dịch
Br2 40%. Biết rằng trong phân tử X có chứa 2 liên kết π. Tên gọi của X là:
A. metyl acrylat.

B. metyl metacrylat.

C. vinyl propionat.

D. vinyl axetat.

Câu 23: Hòa tan hết 9,19 gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Na, Na2O vào nước dư thu được dung
dịch Y và 0,448 lít (đktc) khí H2. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít (đktc) khí CO2 vào dung dịch Y tạo
thành dung dịch Z và m gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch Al2(SO4)3 dư thu được 15,81 gam kết
tủa. Đun nóng để cô cạn dung dịch Z thu được a gam chất rắn khan. Tổng giá trị của m + a gần
nhất với
A. 13.

B. 12,25.

C. 14.

D. 13,5.

Câu 24: Một loại phân supephotphat kép có chứa 60,54% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại
gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là:
A. 49,16%.

B. 36,74%.

C. 16,04%.

D. 45,75%.

Câu 25: Cho 22,4 lít khí (đktc) hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) có tỉ khối so với He
bằng 5,5 qua bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư
thì thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 11,5. Khối lượng bình brom
đã tăng:
A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.

Câu 26: Tiến hành các thí nghiệm với các chât X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X, Z

Quỳ tím

Quỳ tím chuyển sang màu đò

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Tạo kết tủa

Z, Y

Dung dịch Br2

Dung dịch Br2 mất màu

T

Cu(OH)2

Dung dịch màu tỉm

X, Y, Z, T lần lượt là


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

A. axit axetic, vinyl axetilen, axit glutamic, lòng trắng trứng.
B. axit fomic, axetilen, axit oxalic, Glu–Ala–Gly.
C. axit axetic, vinyl axetilen, axit acrylic, lòng trắng trứng.
D. axit glutamic, metyl fomat, axit benzoic, Gly–Ala–Ala.
Câu 27: Hỗn hợp E gồm chất X (C4H12N2O4) và chất Y (C2H8N2O3); trong đó X là muối của
axit hữu cơ đa chức, Y là muối của axit vô cơ. Cho 7,36 gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch
NaOH (đun nóng), thu được dung dịch T và 1,792 lít (đktc) hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức
(đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn T, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 4,38.

B. 3,28.

C. 4,92.

D. 6,08.

Câu 28: Có các phát biểu sau:
(1) S, P, C, C2H5OH đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.
(2) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường.
(3) Ion Fe2+ có cấu hình electron là: [Ne] 3d6.
(4) Công thức của phèn chua là K2SO4. Al2(SO4)3.12H2O.
(5) Điện phân dung dịch AgNO3 thu được O2 ở anot.
Số phát biểu sai là:
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 29: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nhiệt phân Hg(NO3)2.
(b) Điện phân dung dịch AlCl3.
(c) Điện phân dung dịch ZnSO4.
(d) Cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(e) Nung nóng Fe2O3 với CO dư.
(g) Cho Ba vào dung dịch NaHCO3.
(h) Nhiệt phân KClO3.
(i) Cho Na vào dung dịch CuCl2 (dư).
Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là:
A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 30: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi dấu mũi tên là một phản ứng):
A
B
X 
 Fe3O4  A 
 FeSO4  C  D  Fe2O3

Các chất A, C, D nào sau đây không thỏa mãn sơ đồ trên:
A. Fe, Fe2(SO4)3, Fe(OH)3.

B. Fe, Fe2(SO4)3, Fe(OH)2.


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

C. Fe, Fe(OH)2, FeO.

D. Fe, Fe(OH)2, Fe(OH)3.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn một este no 2 chức mạch hở X. Sục toàn bộ sản phẩm cháy vào
dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 5,0 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm
2,08 gam. Biết khi xà phòng hóa X chỉ thu được muối của axit cacboxylic và ancol. Số đồng
phân của X là
A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 32: Cho 22,08 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào 150 ml dung dịch chứa AgNO3 x mol/l
và Cu(NO3)2 2x mol/lít, khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Hòa tan hoàn
toàn Y bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 15,12 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy
nhất). Cho Z tác dụng với NaOH dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng
không đổi được 21,6 gam hỗn hợp rắn E. Giá trị của x là
A. 0,8

B. 1,2

C. 1,0

D. 1,4

Câu 33: Hỗn hợp X gồm Valin và Gly–Ala. Cho a mol X vào 200 ml dung dịch H2SO4 0,5M thu
được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch gồm NaOH 1M và KOH
1,75M đun nóng, thu được dung dịch chứa 61,45 gam muối. Giá trị của a là:
A. 0,275.

B. 0,175.

C. 0,25.

D. 0,20.

Câu 34: Cho các phát biểu sau:
(a) Peptit và amino axit đều có tính lưỡng tính.
(b) Anilin có tính bazo, dung dịch anilin có thể làm hồng phenolphtalein.
(c) Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm, polime, dược phẩm.
(d) Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren.
(e) Tơ nitron (hay olon) được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo
rét.
(f) Trong phản ứng tráng gương, glucozo đóng vai trò chất oxi hóa.
(g) Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp.
(h) Sản phẩm thủy phân xenlulozo (xt, H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
Số phát biểu đúng là:
A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Câu 35: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3 thu được kết
tủa có khối lượng theo số mol Ba(OH)2 như đồ thị:


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Tổng giá trị (a+b) bằng:
A. 287,4.

B. 134,1.

C. 248,7.

D. 238,95.

Câu 36: Cho dãy các chất: phenylamoni clorua, triolein, saccarozo, tơ nilon–6,6, ancol benzylic,
glyxin, poli(vinyl clorua), natri phenolat, tinh bột. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch
NaOH loãng, đun nóng là:
A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 37: Hỗn hợp rắn A gồm Fe(NO3)2, Fe3O4, Cu, Zn và FeCl2 (trong đó Fe chiếm 19,19% về
khối lượng). Cho 26,27 gam A vào dung dịch chứa 0,69 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được dung dịch B có chứa các muối có khối lượng là 43,395 gam và 1,232 lít
(đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và khí H2. Tỷ khối của Z so với H2 là 137/11. Cho dung dịch
AgNO3 dư vào dung dịch B, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,015 mol khí NO (sản phẩm khử
duy nhất); đồng thời thu được 106,375 gam kết tủa. Phần trăm số mol của Cu có trong hỗn hợp
A gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 22,5%.

B. 31%.

C. 44,83%.

D. 30,2%.

Câu 38: X, Y là hai axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở
được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 19,43 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 200 ml dung dịch
NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Dẫn toàn bộ Z
qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 9,62 gam; đồng thời thu được 2,912 lít khí H2
(đktc). Đốt cháy hoàn toàn muối trong F cần dùng 0,35 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,2
mol H2O. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là:
A. 8,88%.

B. 50,82%.

C. 13,90%.

D. 26,40%.

Câu 39: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian t(s), cường độ dòng
điện 2A thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được 0,168 gam hỗn hợp kim loại, dung dịch Y chứa 1,52 gam muối và 0,056 lít
hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối hơi với He là 9,6. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim
loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,056 lít khí H2 (đktc). Giá trị của t là:


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

A. 1158,00.

B. 2895,10.

C. 1133,65.

D. 1109,7.

Câu 40: X, Y (MX < MY) là hai peptit mạch hở, hơn kém nhau một liên kết peptit. Đun nóng
18,29 gam hỗn hợp E chứa X, Y và este Z (C5H11O2N) với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất
dung dịch sau phản ứng thu được 1,15 gam ancol etylic và hỗn hợp chứa hai muối của 2 α–
aminoaxit thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy toàn bộ muối cần dùng 17,808 lít O2 (đktc), thu
được CO2, H2O, N2 và 0,125 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là:
A. 56,86%.

B. 27,14%.

C. 33,24%.

D. 38,80%.

Đáp án
1-A

2-A

3-D

4-D

5-C

6-B

7-B

8-A

9-B

10-C

11-C

12-D

13-C

14-C

15-D

16-B

17-C

18-A

19-B

20-C

21-B

22-A

23-C

24-B

25-D

26-C

27-D

28-A

29-A

30-D

31-B

32-B

33-C

34-A

35-D

36-C

37-B

38-D

39-A

40-A

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Câu 2: Đáp án A
Câu 3: Đáp án D
Câu 4: Đáp án D
Câu 5: Đáp án C
Câu 6: Đáp án B
PE: (-CH2=CH2-)n
PVC: -(CH2-CHCl-)n
Cao su buna: (-CH2-CH=CH-CH2-)n
Tơ olon (tơ nitron): (-CH2-CHCN-)n
Câu 7: Đáp án B
Câu 8: Đáp án A
Câu 9: Đáp án B
Câu 10: Đáp án C
Câu 11: Đáp án C
Câu 12: Đáp án D
Kim loại có tính khử mạnh hơn bị phá hủy trước.
Gồm có: Fe-Cu, Fe-Sn, Fe-Ni.


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 13: Đáp án C
(1) CH3COOCH3 => CH3OH
(2) CH3COOCH=CH2 => CH3CHO
(3) (C17H35COO)3C3H5 => C3H5(OH)3
(4) CH3COOCH2C6H5 => C6H5CH2OH
(5) CH2=CH-COOC2H5 => C2H5OH
(6) CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)-CH3 => CH3-CH2(CH3)-CH2-CH3-OH
Gồm có (1) (3) (4) (5) (6)
Câu 14: Đáp án C

nCO2  0,75 mol
nC  0,75mol


nH 2O  1,125 mol  nH  2,25mol
n  0,125 mol n  0,25mol
 N
 N2
C : H : N  0,75: 2,25: 0,25  3: 9 :1  CTPT : C3 H9 N

Câu 15: Đáp án D
A. Các chất phản ứng được với Cu(OH)2: saccarozo, glucozo, Gly-Ala, lòng trắng trứng, axit
axetic => đúng
B. Chất làm quỳ tím chuyển đỏ: axit axetic => đúng
C. Các chất thủy phân trong môi trường axit là: saccarozo, Gly-Ala, lòng trắng trứng => đúng
D. Các chất thủy phân trong môi trường kiềm: Gly-Ala, lòng trắng trứng => sai
Câu 16: Đáp án B
Các khí tan tốt trong nước là HCl và NH3
Câu 17: Đáp án C
nH2O = nH2SO4 = 0,05 mol
BTKL: m muối = moxit + mH2SO4 – mH2O = 2,81 + 0,05.98 – 0,05.18 = 6,81 gam
Câu 18: Đáp án A
Câu 19: Đáp án B
neste = 33,3 : 74 = 0,45 mol
=> nancol = neste = 0,45 mol
Khi ete hóa thì ta luôn có: nH2O = nancol/2 = 0,225 mol
=> mH2O = 4,05 gam
Câu 20: Đáp án C
G/s: nFe = nCu = x mol


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

56x + 64x = 36 => x = 0,3 mol
Để thể tích HNO3 là ít nhất thì tạo sản phẩm là Fe2+
Bte => 2nFe + 2nCu = 3nNO => nNO = 0,4 mol
nHNO3 = 4nNO = 1,6 mol
=> V dung dịch = 1,6 lít
Câu 21: Đáp án B
Gồm có các chất: (NH4)2CO3, Al2(SO4)3, Ca(HCO3)2, FeCl2, KHCO3
Câu 22: Đáp án A
*TN2: mBr2 = 88.(40/100) = 35,2 gam => nBr2 = 0,22 mol
Do X có 2 liên kết π nên X có chứa 1 liên kết đôi
=> nX = nBr2 = 0,22 mol => MX = 18,92/0,22 = 86 (C4H6O2)
*TN1: nX = 4,73:86 = 0,055 mol
=> M muối = 5,17:0,055 = 94 (CH2=CH-COONa )
Vậy X là CH2=CH-COOCH3 (metyl acrylat)
Câu 23: Đáp án C
nH 2  0, 02 mol
nCO2  0,1 mol

 Ba : x
BaSO4 : x
 Ba(OH )2 : x Al2 ( SO4 )3 du 

H 2O



 Na : y 
2x  y
Al (OH )3 :
 NaOH : y
O : z

3137 x  23 y  16 z  9,19
 x  0, 05


 2 x  y  2 z  0, 02.2( BTe)   y  0, 06

 z  0, 06
2x  y 

233x  78 
  15,81

 3 

 nOH   0,16 mol

nOH 
nCO2

 1, 6  TaoCO32 va HCO3


nCO32  nOH   nCO2  0, 06mol

n
 2nCO2  nOH   0, 04mol

 HCO3
 m  mBaCO3  0,05.197  9,85( g )


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

 Na  : 0, 06

Z  HCO3 : 0, 04  a  0, 06.23  0, 04.61  0, 01.60  4, 42( g )

2
CO3 : 0, 01
 m  a  9,85  4, 42  14, 27( g )

Câu 24: Đáp án B
100 gam có chứa 60,54 gam Ca(H2PO4)2
Ca(H2PO4)2 → P2O5
234(g)

142(g)

60,54(g) →

36,738(g)

=> Độ dinh dưỡng của phân lân này là 36,74%
Câu 25: Đáp án D
nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22
nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23
BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam
Câu 26: Đáp án C
Xét từng đáp án:
A. Loại do axit glutamic (Z) không làm dung dịch Br2 mất màu
B. Loại do axit oxalic (Z) không làm dung dịch Br2 mất màu
C. Thỏa mãn
D. Loại do metyl fomat (Y) không làm dung dịch Br2 mất màu
Câu 27: Đáp án D
X có thể là: CH3NH3OOC-COONH3CH3 hoặc NH4OOC-COONH3C2H5
Y là CH3CH2NH3NO3
Do E tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra hỗn hợp khí gồm 2 chất hữu cơ đơn chức (đều
làm xanh giấy quỳ tím ẩm) nên X là CH3NH3OOC-COONH3CH3 (X không thể là NH4OOCCOONH3C2H5 vì sinh ra NH3 không phải là chất hữu cơ)
G/s: nX = x, nY = y mol
152x + 108y = 7,36 (1)
2x + y = 0,08 (2)
Giải (1) và (2) => x = 0,02; y = 0,04
Muối khan gồm có NaOOC-COONa (0,02) và NaNO3 (0,04)
=> m muối = 0,02.134 + 0,04.85 = 6,08 gam


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 28: Đáp án A
(1) Đ
(2) S. Một số KL thuộc nhóm IIA không tác dụng với H2O ở điều kiện thường như Mg, Be
(3) Đ
(4) S. Công thức của phèn chua là K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.
(5) Đ. Ở anot NO3- không bị điện phân nên H2O điện phân hộ sinh ra O2
Câu 29: Đáp án A
(a) Nhiệt phân Hg(NO3)2 thu được Hg (ghi nhớ: nhiệt phân muối nitrat của kim loại từ Ag trở
đi thu được kim loại)
(b) Điện phân dung dịch AlCl3: Al3+ không bị điện phân (ghi nhớ: các kim loại đứng sau Al3+
mới bị điện phân)
(c) Điện phân dung dịch ZnSO4 thu được Zn
(d) Cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư thu được Al2(SO4)3 và FeSO4 (dựa theo quy tắc α)
(e) Nung nóng Fe2O3 với CO dư thu được Fe (ghi nhớ: các oxit của kim loại đứng sau Al bị
khử bởi CO, H2 thu được kim loại)
(g) Cho Ba vào dung dịch NaHCO3 không thu được kim loại
(h) Nhiệt phân KClO3 không thu được kim loại
(i) Cho Na vào dung dịch CuCl2 (dư) không thu được kim loại
Vậy các phản ứng thu được kim loại là (a) (c) (e)
Câu 30: Đáp án D
 H SO

 Fe
2
4 loang
O2 ( X ) 
Fe3O4  Fe( A) 
 FeSO4  Fe(OH )2 (C )  Fe(OH )3 ( D)  Fe2O3
( B)

t
2O2  3Fe 
 Fe3O4
o

t
Fe3O4  4CO 
 3Fe  4CO2
o

Fe  H 2 SO4loang  FeSO4  H 2

FeSO4  2 NaOH  Fe(OH )2  Na2 SO4
4Fe(OH )2  O2  2H 2O  4Fe(OH )3
t
2Fe(OH )3 
 Fe2O3  3H 2O
o

Câu 31: Đáp án B
nCO2 = nCaCO3 = 0,05 mol
m dunng dịch giảm = mCaCO3 – mCO2 – mH2O => 2,08 = 5 – 0,05.44 – mH2O


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

=> mH2O = 0,72 gam => nH2O = 0,04 mol
CnH2n-2O4 → nCO2 + (n-1)H2O
neste = nCO2 – nH2O = 0,01 mol
Số C = 0,05:0,01 = 5 => C5H8O4
Các đồng phân của X là:

1.
COOCH3
|
COOC2 H5

3.
2.
COOCH3 HCOO
|
|
CH 2
 CH 2 3
|
|
COOCH3 HCOO

4.
5.
HCOOCH  CH3 CH 3COOCH 2
|
|
HCOOCH 2
HCOOCH 2

Câu 32: Đáp án B
Ta nhận thấy mE < mX => KL chưa phản ứng hết; AgNO3 và Cu(NO3)2 hết

 Ag : c RanY Cu : 2c 

 
 Mg : a   AgNO3 : c


22, 08( g ) X 


 Fe du 
Fe
:
b
Cu
(
NO
)
:
2
c

 
3 2
 
 MgO : a
 NaOH du
to
dd Z 
  T 
 21, 6( g ) E 

 Fe2O3
BTe

nFe pu 

c  2.2c  2a
 2,5c  a  nFedu  b  (2,5c  a)  a  b  2,5c
2


 Ag : c

 RanY Cu : 2c


 
 Mg : a   AgNO3 : c
 Fe du : a  b  2,5c 
22, 08( g ) X 


 
 
 Fe : b  Cu ( NO3 ) 2 : 2c  
 MgO : a

 NaOH du
to
dd Z 
  T 
 21, 6( g ) E 
2,5c  a

Fe2O3 :



2
BTe
(1)  nAg  2nCu  3nFedu  2nSO2  c  2.2c  3(a  b  2,5c)  0,675.2
(2)mMg  mFe  mX  24 x  56 y  22,08

(3)mE  mMgO  mFe2O3  40a  160(

a  0,36
0,18

 b  0, 24  x 
 1, 2M
0,15
c  0,18

Câu 33: Đáp án C

2,5c  a
)  21, 6
2


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

nH 2 SO4  0,1 mol
nNaOH  0, 2 mol
nKOH  0,35 mol
Val : x
2 y  0,1.2  0, 2  0,35
 x  0,15
 x


Gly  Ala : y
116 x  74 y  89 y  0,1.96  0, 2.23  0,35.39  61, 45  y  0,1
a  0,15  0,1  0, 25 mol

Câu 34: Đáp án A
(a) Đ
(b) S. Dung dịch anilin không làm hồng phenolphtalein.
(c) Đ
(d) Đ. Vì stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường, toluen làm mất màu dung dịch thuốc
tím khi đun nóng, benzen không phản ứng với thuốc tím.
(e) Đ
(f) S. Glucozo là chất khử.
(g) S. Tơ visco, tơ axetat là tơ bán tổng hợp (xuất phát từ những polime thiên nhiên được chế biến thêm
bằng phương pháp hóa học).
(h) Đ. Thủy phân xenlulozo (xt, H+, to) thu được glucozo nên có thể tham gia phản ứng tráng gương.
Câu 35: Đáp án D
GĐ 1: Kết tủa tăng mạnh nhất do vừa tạo thành BaSO4 và Al(OH)3
GĐ 2: Kết tủa BaSO4 đạt cực đại nên lượng kết tủa tăng chậm đi
GĐ 3: Al(OH)3 bắt đầu bị hòa tan nên lượng kết tủa giảm
nAl2(SO4)3 = x
nAlCl3 = y
+ Tại nBa(OH)2 = 0,45 mol thì BaSO4 đạt cực đại
nSO42- = nBa(OH)2 => 3x = 0,45 => x = 0,15
+ Tại nBa(OH)2 = 0,75 mol thì Al(OH)3 vừa bị hòa tan hết
nOH- = 4nAl3+ => 0,75.2 = 4.(2.0,15 + y) => y = 0,075 mol
a = mBaSO4 max = 0,45.233 = 104,85 gam
b = mBaSO4 max + mAl(OH)3 max = 104,85 + 78(2.0,15 + 0,075) = 134,1 gam
=> a + b = 104,85 + 134,1 = 238,95 gam
Câu 36: Đáp án C
Gồm có: phenylamoni clorua, triolein, tơ nilon-6,6, glyxin, poli(vinyl clorua)


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 37: Đáp án B
Tính nhanh được nN2O = 0,03 mol và nH2 = 0,025 mol; nFe = 0,09 mol
Do khi cho dung dịch AgNO3 dư vào B thấy có khí NO thoát ra nên B có chứa HCl dư
nHCl dư = nH+ dư = 4nNO = 0,06 mol (do 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O)
=> nHCl pu với A = 0,69 – 0,06 = 0,63 mol
Ta có: A + HCl → muối + khí + H2O
BTKL => mH2O = mA + mHCl pư với A – m muối – m khí = 26,27 + 0,63.36,5 – 0,03.44 – 0,025.2 =
4,5 (g)
=> nH2O = 0,25 mol

 Fe 2

 3

 Fe

 Fe( NO3 ) 2 
Cu 2

 Fe O


  N O : 0, 03
 3 4

 2

2
 HCl :0,69
26, 27 ( g ) A Cu


B
Zn


 
  H 2O
H
:
0,
025

 Zn

 H  du : 0, 06   2
 FeCl2

 NH 4 

 

Cl

BT “H”: nNH4+ = (nHCl – nH+ dư - 2nH2 – 2nH2O):4 = (0,69-0,06-2.0,025-2.0,25):4 = 0,02 mol
BT “N”: nFe(NO3)2 = (2nN2O + nNH4+):2 = (2.0,03 + 0,02):2 = 0,04 mol
BT “O”: 6nFe(NO3)2 + 4nFe3O4 = nN2O + nH2O => 6.0,04+4nFe3O4 = 0,03+0,25 => nFe3O4 = 0,01 mol
BT “Fe”: nFe = nFe(NO3)2 + 3nFe3O4 + nFeCl2 => 0,09 = 0,04 + 3.0,01 + nFeCl2 => nFeCl2 = 0,02 mol
Khi cho B + AgNO3 dư:
3Fe2  4 H   NO3  3Fe3  NO  2H 2O
0, 045  0, 06

 0, 015

Fe2  Ag   Fe3  Ag
a

a

 AgCl : 0, 02.2  0, 69  0, 73
 gom 
 0, 73.143,5  108a  106,375  a  0, 015
 Ag : a

 nFe2  0,045  0,015  0,06mol  nFe3  0,03mol


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

 Fe 2 : 0, 06 
 3

 Fe : 0, 03 
 Fe( NO3 ) 2 : 0, 04 

Cu 2 : x

 Fe O : 0, 01 3 4
  HCl:0,69

  N 2O : 0, 03
26, 27( g ) A Cu : x
 B  Zn 2 : y
 

  H 2O : 0, 25
 Zn : y

 H  du : 0, 06   H 2 : 0, 025 
 FeCl2 : 0, 02

 NH 4  : 0, 02 
 

Cl : 0, 73 
64 x  65 y  26, 27  0,01.180  0,01.232  0,02.1272
x  2 y  0,73  2.0,06  3.0,03  0,06  0,02( BTDT )

 x  0, 09

 y  0,13
 %nCu 

0, 09
.100%  31, 03%  31%
0, 04  0, 01  0, 09  0,13  0, 02

Câu 38: Đáp án D
Ancol + Na:
CnH2n+2O2 + Na → CnH2nO2Na2 + H2
0,130,13

m bình tăng = m ancol – mNa => m ancol = 9,62 + 0,13.2 = 9,88 (g)
M ancol = 9,88 : 0,13 = 76 (C3H8O2)

X 
Y 
 RCOONa : 0, 2 
 
E    NaOH : 0, 2  F 
  C3 H 8O2 : 0,13
 H 2O : x

Z 
T 
BTKL

 mF  mE  mNaOH  mancol  19, 43  0, 2.40  9,88  17,55( g )

CO2

RCOONa : 0, 2 
  H 2O : 0, 2
 Na CO : 0,1
 2 3
 O2 :0,35

BTNTO

 nCO2 

2nmuoi  2nO2  nH 2O  3nNa2CO3
2

 0,3(mol )

BTKL

 mmuoi  0,3.44  0, 2.18  0,1.106  0,35.32  16, 2( g )

mH2O ( F )  17,55 16, 2  1,35( g )


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

 nAxit  nH2O ( F )  0,075(mol )
 nT 

nNaOH  naxit
 0, 0625(mol )
2

 nZ  nancol  nT  0,13  0,0625  0,0675(mol )

 %mZ 

0, 0675.76
.100%  26, 40%
19, 43

Câu 39: Đáp án A

 NO : 0, 001
 Mg du : 0, 0025
Ta có 
và 
 Ag : 0, 001
 N 2O : 0, 0015
H  :
 Mg 2 : x
 NO : 0, 001Mg  X  NO3 :
 Y  NH 4  : y
  N 2O : 0, 0015
 
 BTDT

 NO3 : 2 x  y  Ag : 0, 001
 Ag : 0, 001
 

24 x  18 y  62(2 x  y )  1,52
 x  0, 01

 BTe
  2 x  0, 001.3  0, 0015.8  8 y  0, 001  y  0, 0005
BTN

 nNO  ( X )  nNO  (Y )  nNH   nNO  2nN2O  0,025 mol
3

3

4

BTDT dd X

 nH   nNO   nAg   0,024 mol
3

Anot :
H 2O  2e

 2 H   0,5O2

0, 024  0, 024
t 

ne .F 0, 024.96500

 1158( s)
I
2

Câu 40: Đáp án A
Do tạo ancol etylic nên este là Ala-C2H5

CnH 2 nO2 NNa : 0, 25
 X ,Y
 NaOH :0,25



 Ala  C2 H 5 : 0, 025
C2 H 5OH : 0, 025
3n  1,5
Cn H 2 n O2 NNa 
O2  (n  0,5)CO2  nH 2O  0,5 N 2  0,5 Na2CO3
2
0, 795 mol
0,125 mol
 0,125.

3n  1,5
1
 0, 795.
2
2

 2(Gly)  n  2,62  3( Ala)


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
 x  y  0, 25
Gly  Na : x
 x  0, 095

  2x  3 y

 mmuoi  0, 095.97  0,155.111  26, 42( g )

 2, 62  y  0,155
 Ala  Na : y 
 0, 25

CONH : 0, 25
COONa : 0, 25
CH : a
 2

 NaOH
 26, 47( g )  NH 2 : 0, 25
Quy đổi E thành 18, 29( g ) 
H
O
:
b
2

CH : a
 2
C2 H 5OH : 0, 025
 a  0, 405  b  0,04nN ( peptit )  0, 25  nN (este )  0, 25  0,025  0, 225 mol

5( pentapeptit )  N 

0, 225
 5, 625  6(hexapeptit )
0, 04

 X : u u  v  0, 045
u  0, 015 Glyn Ala5n : 0, 015




u

6
v

n

0,
225
v

0,
025
N
(
peptit
)
Y : v

Glym Ala6m : 0, 025

 nGly  0,015n  0,025m  0,095  3n  5m  19  n  3; m  2

Gly3 Ala2 : 0, 015
0, 025.416
 %mY 
.100%  56,86%

18, 29
Gly2 Ala4 : 0, 025Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×