Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề thi thử THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 3 file word có lời giải chi tiết

Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Đề thi thử THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 3
I. Nhận biết
Câu 1: Nguyên liệu để sản xuất trực tiếp giấm ăn bằng một phản ứng hóa học theo phương
pháp lên men là
A. etanol

B. metanol

C. butan

D. etanal

Câu 2: Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc
mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ.
Tên gọi của X là
A. xenlulozơ.

B. amilopectin.


C. saccarozơ.

D. fructozơ.

Câu 3: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
A. 1s1.

B. [Ne]3s23p4.

C. [Ne]3s23p5.

D. [Ne]3s23p1.

Câu 4: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào làm giảm mạch polime?


H ,t 
A. amilozơ + H2O 


t
B. cao su thiên nhiên + HCl 


t
C. poli (vinyl clorua) + Cl2 


OH ,t 
D. poli (vinyl axetat) + H2O 
Câu 5: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. Glyxin.

B. Etyl amin.

C. Anilin.D. Glucozo.

Câu 6: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 7: Polime có công thức   CH2  CH  CH3  n  được điều chế bằng cách trùng hợp chất
nào sau đây?
A. Etilen.

B. Stiren.

C. Buta-l,3-đien.

D. Propilen.

C. NaNO3.

D. NH4Cl.

Câu 8: Dung dịch chất nào dưới đây có pH > 7?
A. KClO4.

B. Na3PO4.

Câu 9: Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol và
A. ancol đơn chức.

B. muối clorua.

C. xà phòng.

D. axit béo.

II. Thông hiểu
Câu 10: Cho m gam glyxin phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa
13,56 gam muối. Giá trị của m là
A. 10,68.

B. 13,56.

C. 10,45.

D. 9,00.

C. NaOH, K

D. KOH, K2O

Câu 11: Dãy các chất đều phản ứng với nước là
A. NaOH, Na2O

B. K2O, Na

Trang 1 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 12: Các chất trong nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon?
A. HgCl2, CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3CH2Br.
B. CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, CH3Br, CH2=CHCOOH, CH3CH2OH.
C. CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, NaCl, CH3Br, CH3CH2Br.
D. CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3Br, CH3CH3.
Câu 13: Cho ancol có công thức cấu tạo: H3C-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-OH. Tên nào dưới
đây ứng với ancol trên?
A. 2-metylpentan-1-ol B. 4-metylpentan-1-ol C. 4-metylpentan-2-ol D. 3-metylhexan-2-ol
Câu 14: Đốt cháy anđehit A thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. A là
A. anđehit no, mạch hở, đơn chức.

B. anđehit đơn chức, no, mạch vòng.

C. anđehit đơn chức có 1 nối đôi, mạch hở.

D. anđehit no 2 chức, mạch hở.

Câu 15: Cho 150 ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M. Sau
phản ứng, trong dung dịch chứa các muối
A. KH2PO4 và K2HPO4.

B. KH2PO4 và K3PO4.

C. K2HPO4 và K3PO4.

D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4

Câu 16: Thành phần chính của khí than ướt là
A. CO, CO2, NH3, N2 B. CO, CO2, H2, N2

C. CO, CO2, H2, NO2 D. CH4, CO, CO2, N2

Câu 17: Sắp xếp các chất sau theo trật tự giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH, HCOOCH3,
CH3COOCH3, C3H7OH.
A. CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOCH3, C3H7OH.
B. CH3COOCH3, HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH.
C. HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH, CH3COOCH3.
D. CH3COOH, C3H7OH, CH3COOCH3, HCOOCH3.
Câu 18: Saccarozơ, glucozơ, fructozơ đều tham gia vào phản ứng
A. thủy phân.

B. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. đổi màu iot.

D. tráng bạc.

Câu 19: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu
được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là
A. 14,4%.

B. 12,4%.

C. 11,4%.

D. 13,4%.

Câu 20: Sục V ml CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,02M và
Ba(OH)2 0,02M. Đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,985 gam kết tủa và dung dịch X. Cho
dung dịch NaOH vào dung dịch X lại thu được kết tủa. Giá trị của V là
Trang 2 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

A. 560ml

B. 448ml

C. 112ml

D. 672 ml

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 31,3 gam hỗn hợp gồm K và Ba vào nước, thu được 100ml dung
dịch X và 5,6 lít khí H2 (đktc). Nồng độ Ba(OH)2 trong dung dịch X là
A. 2M.

B. 1M.

C. 0,5M.

D. 2,5M.

Câu 22: Cho từ từ 150 ml HCl 1M vào 500 ml dung dịch A gồm Na2CO3 0,21M và
NaHCO3 0,18M thì thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Giá trị của V là
A. 2,24.

B. 1,008.

C. 4,368.

D. 1,68.

Câu 23: Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch
KOH, thu được 30,8 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit kế tiếp và 16,1 gam một ancol. Công
thức phân tử của hai este là
A. C4H8O2 và C5H8O2 B. C3H6O và C4H8O

C. C3H6O2 và C4H8O2 D. C2H4O2 và C3H6O2

Câu 24: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được dung
dịch X. Trung hòa X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Y hòa tan tối đa 17,64 gam
Cu(OH)2. Giá trị của m gần nhất với
A. 49

B. 77

C. 68

D. 61

Câu 25: Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) thu được dung dịch X.
Hấp thụ CO2 dư vào X, thu được dung dịch chất Y. Cho Y tác dụng với Ca(OH)2 theo tỉ lệ
mol 1 : 1, tạo ra chất Z tan trong nước. Chất Z là
A. Ca(HCO3)2.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Na2CO3.

III. Vận dụng
Câu 26: Cho 3-etyl-2-metylpentan tác dụng với Cl2 (chiếu sáng) theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số
dẫn xuất monoclo tối đa thu được là
A. 3.

B. 4.

C. 7.

D. 5.

Câu 27: Cho các phát biểu sau:
(a) Nhỏ vài giọt chanh vào cốc sữa thấy xuất hiện kết tủa.
(b) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết π.
(c) Vinyl xianua được sử dụng sản xuất tơ olon.
(d) Ở điều kiện thường các amino axit là chất rắn, tan ít trong nước.
(e) Dung dịch glucozơ và dung dịch saccarozo đều có phản ứng tráng bạc.
(f) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
Số phát biểu đúng là
A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Trang 3 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 28: E là hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là C4H8O2, tác
dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na và dung dịch AgNO3/NH3. Số
đồng phân cấu tạo của E phù hợp với các tính chất trên là
A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Câu 29: Trộn a gam hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon C6H14 và C6H6 theo tỉ lệ số mol (1:1) với
b gam một hidrocacbon Y rồi đốt cháy hoàn toàn thì thu được

18,9a
55a
gam CO2 và
gam
16, 4
16, 4

H2O. Công thức phân tử của Y có dạng
A. CmH2m-2.

B. CnHn.

C. CnH2n.

D. CnH2n+2.

Câu 30: Cho các este: Vinyl axetat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat,
vinyl benzoat. Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng
(có H2SO4 đặc làm xúc tác) là
A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 31: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng
điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung
dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là
A. 0,8.

B. 1,2.

C. 1,0.

D. 0,3.

Câu 32: Có 2 kim loại X, Y thỏa mãn các tính chất sau:

X, Y lần lượt là
A. Mg, Fe.

B. Fe, Al.

C. Fe, Mg.

D. Fe, Cr.

Câu 33: Chất hữu cơ Z có công thức phân tử C17H16O4, không làm mất màu dung dịch brom,
Z tác dụng với NaOH theo phương trình hóa học: Z + 2NaOH → 2X + Y; trong đó Y hòa tan
Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Không thể tạo ra Y từ hidrocacbon tương ứng bằng một phản ứng.
B. Thành phần % khối lượng của cacbon trong X là 58,3%.
C. Z có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện bài toán.
D. Cho 15,2 gam Y tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc).
Trang 4 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Câu 34: Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH3NCH2COOH; 0,02 mol CH3CH(NH2)COOH và
0,05 mol HCOOC6H5. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng,
sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 15,225.

B. 13,775.

C. 11,215.

D. 16,335.

Câu 35: Hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon A, B (đều mạch hở, cùng số nguyên tử hiđro, MB >
MA). Biết 11,2 lít X (đktc) có thể cộng tối đa 17,92 lít H2 (đktc) cho ra hỗn hợp Y có khối
lượng là 19,2 gam. Công thức phân tử của A, B lần lượt là
A. C2H4, C3H4.

B. C2H6, C3H6.

C. C3H4, C4H4.

D. C3H6, C4H6.

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 100 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 (dư).
Kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO, N2O theo tỉ lệ mol
tương ứng là 3:2:1 và dung dịch Z (không chứa NH4NO3). Cô cạn dung dịch Z thu được m
gam muối khan. Giá trị của m và số mol HNO3 đã phản ứng lần lượt là
A. 199,2 gam và 2,4 mol

B. 199,2 gam và 2,5 mol

C. 205,4 gam và 2,4 mol

D. 205,4 gam và 2,5 mol

Câu 37: Thủy phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y
(CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thủy phân
hoàn toàn 0,12 mol Y trong dung dịch HCl, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là
A. 11,99.

B. 80,59.

C. 71,94.

D. 59,95.

Câu 38: Hòa tan hết 40,1 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư thu được
dung dịch X có chứa 11,2 gam NaOH và 3,136 lít khí H2 (đktc). Sục 0,46 mol khí CO2 vào
dung dịch X, kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Cho từ từ 200 ml dung
dịch Z (chứa HCl 0,4M và H2SO4 aM) vào dung dịch Y thấy thoát ra x mol khí CO2. Nếu cho
từ từ dung dịch Y vào 200 ml dung dịch Z, thấy thoát ra 1,2x mol khí CO2. Giá trị của a là
A. 0,15.

B. 0,125.

C. 0,1.

D. 0,2.

Câu 39: Hỗn hợp X gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức,
mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 6,18 gam X bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol
NaOH thu được 3,2 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối
khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,05 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có
trong X là
A. 23,34%.

B. 62,44%.

C. 56,34%.

D. 87,38%.

Trang 5 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Câu 40: Cho 6,72 gam bột sắt vào 600 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và
Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam
chất rắn Y. Giá trị của m là
A. 8,40.

B. 12,24.

C. 1,92.

D. 6,48.

Đáp án
1-A

2-A

3-D

4-A

5-B

6-C

7-D

8-B

9-D

10-D

11-B

12-B

13-B

14-A

15-A

16-B

17-D

18-B

19-A

20-A

21-A

22-B

23-C

24-C

25-B

26-D

27-A

28-C

29-C

30-C

31-C

32-C

33-B

34-B

35-A

36-C

37-C

38-A

39-D

40-B

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Câu 2: Đáp án A
Câu 3: Đáp án D
Câu 4: Đáp án A
Câu 5: Đáp án B
Câu 6: Đáp án C
Câu 7: Đáp án D
Câu 8: Đáp án B
Câu 9: Đáp án D
Câu 10: Đáp án D
Câu 11: Đáp án B
Câu 12: Đáp án B
Câu 13: Đáp án B
Câu 14: Đáp án A
Câu 15: Đáp án A
Xét tỷ lệ nOH- : nH3PO4 = 0,15 : 0,1 = 1,5.
⇒ Tạo muối H2PO4- và HPO42Câu 16: Đáp án B
Câu 17: Đáp án D
Axit > Amin > Ancol > Este > Hidrocacbon
Trang 6 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Cùng loại chất thì chất có M lớn hơn thì nhiệt độ sôi cao hơn
Câu 18: Đáp án B
Câu 19: Đáp án A
Ta có: 1C6H12O6 → 2Ag
nC6H12O6 =

1 6, 48
= 0,03 mol.

2 108

⇒ mC6H12O6 = 0,03 × 180 = 5,4 gam.
⇒ C%C6H12O6 =

5, 4
× 100 = 14,4.
37,5

Câu 20: Đáp án A
Khi thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X lại thu được kết tủa.
⇒ Có 2 muối HCO3- và CO32+ Có nBaCO3 = 0,005 mol < nBa2+ = 0,01 mol.
⇒ Dung dịch X chứa Ba2+ : 0,005 mol, Na+ : 0,01 mol, HCO3- : 0,02
+ Bảo toàn nguyên tố C → nCO2 = nCO32- + nHCO3- = 0,005 + 0,02 = 0,025 mol.
⇒ V = 0,56 lít
Câu 21: Đáp án A
Đặt nBa = a và nK = b.
⇒ 137a + 39b = 31,3 gam || 2a + b = 2nH2 = 0,5.
+ Giải hệ ⇒ nBa = nBa(OH)2 = a = 0,2 mol.
⇒ CM Ba(OH)2 =

0, 2
= 2M
0,1

Câu 22: Đáp án B
Ta có nH+ = 0,15 mol.
nCO32– = 0,105 mol và nHCO3– = 0,09 mol.
⇒ nCO2↑ = 0,15 – 0,105 = 0,045 mol.
⇒ VCO2 = 1,008 lít
Câu 23: Đáp án C
Câu 24: Đáp án C


H ,t 
 1 glucozơ + 1 fructozơ.
1 saccarozơ + H2O 

+ Đặt nsaccarozơ ban đầu = x.
⇒ nsaccarozơ pứ = 0,8x; nsaccarozơ dư = 0,2x ⇒ nglucozơ = nfructozơ = 0,8x.
Trang 7 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Lại có: poliancol phản ứng với Cu(OH)2 theo tỉ lệ 2 : 1.
⇒ 0,8x + 0,8x + 0,2x = 2 × 0,18 ⇒ x = 0,2 mol ⇒ m = 68,4(g)
Câu 25: Đáp án B
Quá trình diễn ra theo thứ tự các phản ứng sau:
DPDD
 NaOH(X) + Cl2↑ (anot) + H2↑ (catot)
2NaCl + 2H2O 
CMN

CO2 (dư) + NaOH (X) → NaHCO3 (Y)
1NaHCO3 + 1Ca(OH)2 → CaCO3↓ + NaOH + H2O.
Vậy chất Z lại chính là NaOH
Câu 26: Đáp án D
Câu 27: Đáp án A
Câu 28: Đáp án C
Số chất thỏa mãn yêu cầu đề bài là:
CH3COOOC2H5 và C2H5COOCH3.
Câu 29: Đáp án C
Câu 30: Đáp án C
Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng gồm:
Etyl axetat, isoamyl axetat và anlyl axetat
Câu 31: Đáp án C
xem dung dịch Y: bảo toàn 0,15 mol anion NO3–; Fe + Y → hỗn hợp kim loại + khí NO
||→ Y chứa cation Ag+ và H+. Quan sát sơ đồ bài tập HNO3:
 0,154x mol


 Ag
Fe  

12,6gam
 H

 4x molAg 

NO3   Fe  NO3 2  NO  H 2O   
x mol
Fe 
0,15mol 
 0,0750,5x mol
14,5gam♦ BTKL kim loại: 12,6 + 108 × (0,15 – 4x) = 56 × (0,075 – ½.x) + 14,5 ||→ x = 0,025 mol.
||→ ne trao đổi = nH+ sinh ra = 4z = 0,1 mol ||→ thời gian t = 96500 × 0,1 ÷ 2,68 = 3600 (s) ⇄ 1
giờ.
||→ theo đó đáp án cần chọn là C.
Câu 32: Đáp án C
X không tác dụng với HNO3 đặc nguội ⇒ Loại A.
Y không tác dụng với HNO3 đặc nguội ⇒ Loại B và D
Câu 33: Đáp án B
Trang 8 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Y + Cu(OH)2 → dung dịch xanh lam ⇒ Y là ancol đa chức.
Lại có Z chứa 4[O] ⇒ Y là ancol 2 chức và Z là este 2 chức.
k = (2 × 17 + 2 - 16) ÷ 2 = 10 = 2vòng benzen + 2πC=O.
⇒ Z là C6H5COO-CH2-CH(CH3)-OOCC6H5.
⇒ X là C6H5COONa và Y là HO-CH2-CH(OH)-CH3.
KMnO4
A. Sai: CH2=CH-CH3 + [O] + H2O 
HO-CH2-CH(OH)-CH3.

B. Đúng: %C/X = 12 × 7 ÷ 144 × 100% = 58,33% ⇒ chọn B.
C. Sai: chỉ có 1 đồng phân cấu tạo thỏa mãn.
D. Sai: C3H6(OH)2 → H2 ⇒ nH2 = nY = 0,2 mol ⇒ VH2 = 4,48 lít.
Câu 34: Đáp án B
Ta có các phản ứng:
ClH3NCH2COOH + 2NaOH → H2NCH2COONa + NaCl + 2H2O
CH3CH(NH2)COOH + NaOH → CH3CH(NH2)COONa + H2O
HCOOC6H5 + 2NaOH → HCOONa + C6H5ONa + H2O
+ Nhận thấy ∑nH2O = 0,01×2 + 0,02 + 0,05 = 0,09 ⇒ mH2O = 1,62 gam
⇒ BTKL có mChất rắn = mClH3NCH2COOH + mCH3CH(NH2)COOH + mHCOOC6H5 + mNaOH – mH2O
 mChất rắn = 13,775 gam ⇒ Chọn B (Chú ý NaOH có dư)
Câu 35: Đáp án A
Xét hỗn hợp ankan Y ta có mY = 19,2 gam và nY = nX = 0,5 mol.
+ Đặt nC/Y = a và nH/Y = b ta có hệ || 12a + b = 19,2 Và

b
– a = 0,5.
2

Giải hệ ⇒ nC = 1,3 mol và nH = 3,6 mol.
⇒ Số CTrung bình =

1,3
= 2,6 ⇒ Loại C và D.
0,5

⇒ Số HTrung bình =

3, 6  0,8  2
= 4 ⇒ Loại B
0,5

Câu 36: Đáp án C
Ta có nN2O = 0,1 mol; nNO = 0,2 mol và nNO2 = 0,3 mol
Có mmuối = mkl + mNO3- = 100 + 62. ( 0,1. 8 + 0,2. 3+ 0,3) = 205,4 gam
Có nHNO3 pư = 0,1.10 + 0,2. 4 + 0.3.2 = 2,4 mol
Câu 37: Đáp án C
Dễ thấy X là tripeptit và Y là pentapeptit. Đặt nX = x; nY = y.
Trang 9 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
nE = x + y = 0,05 mol; ∑na.a = 3x + 5y = 0,07 + 0,12 = 0,19 mol.
+ Giải hệ có: x = 0,03 mol; y = 0,02 mol.
Đặt số gốc Gly trong X và Y là m và n ⇒ 0,03m + 0,02n = 0,07.
+ Giải phương trình nghiệm nguyên có: m = 1; n = 2 ⇒ Y là Gly2Ala3.
Y + 5HCl + 4HO → muối ||⇒ nHCl = 0,6 mol; nH2O = 0,48 mol.
Bảo toàn khối lượng: m = 0,12 × 345 + 0,6 × 36,5 + 0,48 × 18 = 71,94(g)
Câu 38: Đáp án A
♦ YTHH 03: sinh 0,14 mol H2 ||→ thêm 0,14 mol O vào 40,1 gam hỗn hợp
chuyển về 42,34 gam chỉ gồm oxit Na2O và BaO; từ 0,28 mol NaOH → có 0,14 mol Na2O
||→ có 0,22 mol BaO → đọc ra 0,22 mol Ba(OH)2 ||→ X chứa 0,72 mol OH–.
Phản ứng: 2OH– + CO2 → CO32– + H2O || OH– + CO2 → HCO3–.
biết nCO2 = 0,46 mol ||→ sau phản ứng có: 0,26 mol CO22– và 0,2 mol HCO3–.
0,22 mol Ba2+ và 0,28 mol Na+ ||→ đọc ra Y gồm: 0,04 mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3.
Mặt khác, 200 ml dung dịch Z gồm (0,08 + y) mol H+ ||→ a = 2,5y là giá trị cần tìm.
► giải theo trắc nghiệm: chọn TH khó nhất để giải (tự luận sẽ phải chặt chẽ hơn, xét thêm TH).
♦ cho H+ từ từ vào Y: H+ + CO3– → HCO3– trước, sau đó: H+ + HCO3– → CO2↑ + H2O.
DỰa vào số liệu → nCO2 = (0,08 + y) – 0,04 = x (1).
♦ Cho ngược lại: xảy ra đồng thời: HCO3– + H+ → CO2 + H2O || CO32– + 2H+ → CO2 + H2O.
giả sử có z mol CO32– phản ứng thì tương ứng có 5z mol HCO3– phản ứng (tỉ lệ 0,04 ÷ 0,2 = 1 ÷ 5)
||→ ∑nkhí CO2 = z + 5z = 1,2x và ∑nH+ = 2z + 5z = 7z = 0,08 + y ||→ 1,4x = 7z = 0,08 + y (2).
Giải (1) và (2) ||→ x = 0,1 mol và y = 0,06 mol ||→ a = 2,5y = 0,15.
Câu 39: Đáp án D
Do các chất đều đơn chức ⇒ muối có dạng RCOONa với số mol là 0,1.
Bảo toàn nguyên tố hiđro ⇒ số H/muối = 0,05 × 2 ÷ 0,1 = 1 ⇒ R là H.
+ Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = mmuối + mancol + mH2O ⇒ nH2O = 0,01 mol.
⇒ naxit = 0,01 mol ⇒ neste = 0,09 mol ⇒ nancol > neste = 0,09 mol.
⇒ Mancol < 3,2 ÷ 0,09 = 35,56 ⇒ ancol là CH3OH ⇒ este là HCOOCH3.
⇒ %meste = 0,09 × 60 ÷ 6,18 × 100% = 87,38%
Câu 40: Đáp án B
Ta có sơ đồ:

Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Ag  : 0, 06
Fe 2 : 0,12


Ag : 0, 06
Fe  Cu 2 : 0,3  Cu 2 : a

0,12
 NO : 0, 66  NO  : 0, 66 Cu : 0,3  a
3
3


+ Rõ ràng AgNO3 đã phản ứng hết.
+ Ta có ∑nNO3– = 0,66 mol.
+ Bảo toàn điện tích ⇒ nCu2+ = (0,66 – 0,12x2) ÷ 2 = 0,21 mol.
⇒ nCu bị đẩy ra = 0,3 – 0,21 = 0,09 mol || nAg = 0,06 mol
⇒ mY = mCu + mAg = 0,06×108 + 0,09×64 = 12,24 gam

Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×