Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề số 20 hóa gv tòng văn sinh file word có lời giải chi tiết

Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
ĐỀ SỐ 20
Câu 1: Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu là
A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.

Câu 2: Trong phản ứng P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O, hệ số cân bằng của HNO3 là
A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.


Câu 3: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất bị nóng lên, chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây
ra hiệu ứng nhà kính?
A. H2.

B. N2.

C. CO2.

D. O2.

Câu 4: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3,
KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là:
A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Câu 5: Một dung dịch có [H+] = 1,5.10-4M. Môi trường của dung dịch là
A. axit.

B. kiềm.

C. trung tính.

D. không xác định đượC.

Câu 6: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?
A. phản ứng thế.

B. phản ứng cộng.

C. phản ứng tách.

D. phản ứng cháy.

Câu 7: Chất X có công thức: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là
A. 3-metylbit-1-in.B. 3-metylbut-1-en.

C. 2-metylbut-3-en.

D. 2-metylbut-3-in.

Câu 8: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách
nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng
phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thỏa mãn tính chất trên là:
A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 9: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được
A. CH3OH.

B. CH3CH2OH. C. CH3COOH.

D. HCOOH.

Câu 10: Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức).
Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quì tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3
tạo ra kết tủa là:
A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 11: Nhiệt phân hoàn toàn 16,16g KNO3, thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là
A. 3,584.

B. 0,896.

C. 2,688.

D. 1,792.

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 12,05 gam hỗn hợp X gồm CuO, ZnO, Fe2O3 bằng 171,5 gam dung dịch
H2SO4 20% thì phản ứng vừa đủ. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là
A. 46,35 gam.

B. 183,55 gam. C. 40,05 gam.

D. 45,65 gam.

Page 1


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 13: Cho 1,3g ankin X (chất khí ở điều kiện thường) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo 12g kết
tủa vàng nhạt. Vậy CTPT của X là:
A. C2H2.

B. C3H6.

C. C3H4.

D. C4H8.

Câu 14: Cho 0,125 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu
được 27 gam Ag. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,25 mol X cần vừa đủ 0,5 mol H2. Dãy đồng đẳng của
X có công thức chung là:
A. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0).

B. CnH2n-3CHO (n ≥ 2).

C. CnH2n-1CHO (n ≥ 2).

D. CnH2n+1CHO (n ≥ 0).

Câu 15: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại
kiềm có tổng khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là:
A. axit etanoiC.

B. axit propanoiC. C. axit butanoiC. D. axit metanoiC.

Câu 16: So với các axit và ancol có cùng phân tử khối hoặc cùng số cacbon thì este có nhiệt độ sôi và độ
tan trong nước
A. thấp hơn.

B. cao hơn.

C. bằng nhau.

D. không xác định đượC.

Câu 17: Cho các este: benzyl fomat (1); vinyl axetat (2); tripanmitin (3); metyl acrylat (4); phenyl axetat
(5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là:
A. (1), (2), (3).

B. (2), (3), (5).

C. (1), (3), (4).

D. (3), (4), (5).

Câu 18: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.
B. Saccarozơ và mantozơ là đồng phân của nhau.
C. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.
D. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit và đều dễ kéo thành sợi sản xuất tơ.
Câu 19: Cho các chất: CH3NH2, C2H5NH2, CH3CH2CH2NH2. Theo chiều tăng dần phân tử khối, nhận
xét nào sau đây đúng:
A. Nhiệt độ sôi tăng dần, độ tan trong nước tăng dần.
B. Nhiệt độ sôi giảm dần, độ tan trong nước tăng dần.
C. Nhiệt độ sôi tăng dần, độ tan trong nước giảm dần.
D. Nhiệt độ sôi giảm dần, độ tan trong nước giảm dần.
Câu 20: Chất có công thức phân tử C2H5O2N có bao nhiêu đồng phân amino axit?
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 21: Cho các tơ sau: tơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ enang hay tơ nilon-7, tơ
lapsan hay poli(etylen-terephtalat). Số tơ thuộc loại tơ poliamit là:
A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 22: Thủy phân một đoạn peptit được tạo ra từ các amino axit A, B, C, D, E có cấu tạo ABCDE thì
thu được tối đa bao nhiêu hợp chất có chứa liên kết peptit?
Page 2


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
A. 4.

B. 5.

C. 8.

D. 9.

Câu 23: Câu nào đúng trong các câu sau: Trong ăn mòn điện hóa học, xảy ra
A. sự oxi hóa ở cực dương.

B. sự oxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương.

C. sự khử ở cực âm.

D. sự oxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm.

Câu 24: Khi nói về kim loại kiềm thổ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các kim loại canxi và stronti có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.
B. Từ beri đến bari khả năng phản ứng với H2O giảm dần.
C. Phương pháp cơ bản để điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân muối clorua nóng chảy của chúng.
D. Khi đốt nóng, các kim loại kiềm thổ đều bốc cháy trong không khí.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong nhóm IIA, đi từ Be đến Ba, nhiệt độ nóng chảy các kim loại giảm dần.
B. Tất cả các kim loại kiềm và kiềm thổ đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.
C. Tính khử các kim loại giảm dần theo thứ tự Na, K, Mg, Al.
D. Trong các kim loại, Cs là kim loại mềm nhất.
Câu 26: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính. B. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.
C. Al2O3 là oxit trung tính.

D. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

Câu 27: Hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng?
A. Thêm NaOH vào dung dịch chứa FeCl3 màu vàng thấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.
B. Thêm một ít bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 thấy hình thành dung dịch màu xanh nhạt.
C. Thêm Fe(OH)3 màu nâu đỏ vào dung dịch H2SO4 thấy hình thành dung dịch màu vàng.
D. Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu xanh.
Câu 28: Hợp chất nào sau đây của Fe vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa?
A. FeO.

B. Fe2O3.

C. Fe(OH)3.

D. Fe2(SO4)3.

Câu 29: So sánh nào dưới đây không đúng?
A. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và là chất khử.
B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là chất lưỡng tính và vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
C. H2SO4 và H2CrO4 đều là axit có tính oxi hóa mạnh.
D. BaSO4 và BaCrO4 đều là những chất không tan trong nướC.
Câu 30: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag
tối đa thu được là
A. 16,2 gam.

B. 10,8 gam.

C. 32,4 gam.

D. 21,6 gam.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metyl amin, sinh ra V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là
A. 1,12.

B. 4,48.

C. 3,36.

D. 2,24.

Câu 32: Ở một loại polietilen có phân tử khối là 420000. Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó là
Page 3


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
A. 15290.

B. 17886.

C. 12300.

D. 15000.

Câu 33: Hai este X và Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho
6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa
là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân
tử khối lớn hơn trong Z là
A. 3,4 gam.

B. 0,82 gam.

C. 2,72 gam.

D. 0,68 gam.

Câu 34: Cho 7,8g kim loại crom phản ứng vừa đủ với V lít khí Cl2. Giá trị của V (đktc) là
A. 3,36.

B. 10,08.

C. 5,04.

D. 4,48.

Câu 35: Thổi V ml CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì được 0,2 gam kết tủA. Giá trị
của V là
A. 44,8 hoặc 313,6.

B. 44,8 hoặc 224.

C. 224.

D. 44,8.

Câu 36: Để 4,2 gam sắt trong không khí một thời gian thu được 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt và các oxit
của nó. Hòa tan hết X bằng dung dịch HNO3, thấy sinh ra 0,448 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy
nhất) và dung dịch Y. Vậy khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là
A. 13,5 gam.

B. 15,98 gam.

C. 16,6 gam.

D. 18,15 gam.

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản
ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối
lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Tính số mol HNO3 đã tham gia
phản ứng.
A. 0,4 mol

B. 1,9 mol.

C. 1,4 mol.

D. 1,5 mol.

Câu 38: Đốt cháy 16,64 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O2, thu được 23,68 gam hỗn hợp X chỉ
gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch
NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 24
gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dungd ịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủA. Giá trị của m

A. 126,28.

B. 128,44.

C. 130,6.

D. 43,20.

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Cu(NO3)2 (trong đó số mol Cu bằng số mol CuO)
vào 350 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng), thu được dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất và có
khí NO thoát rA. Phần trăm khối lượng Cu trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 23,8%.

B. 30,97%.

C. 26,9%.

D. 19,28%.

Câu 40: Một dung dịch X có chứa các ion: x mol H+, y mol Al3+, z mol SO42- và 0,1 mol Cl-. Khi nhỏ từ
từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết tủa thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Page 4


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Khối
lượng kết tủa Y là
A. 62,91g.

B. 49,72g.

C. 46,6g.

D. 51,28g.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:
Chất điện li yếu gồm axit yếu, bazơ yếu, H2O và muối HgCl2, Hg(CN)2  Chọn D: H2O, HF,
CH3COOH, H2S.
Câu 2:
P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O  Chọn B.
Câu 3:
Chọn C.
Câu 4:
NaOH tạo BaCO3; Na2SO4 tạo BaSO4; Na2CO3 tạo BaCO3; H2SO4 tạo BaSO4; KHSO4 tạo BaSO4;
Ca(OH)2 tạo BaCO3 và CaCO3  Chọn B.
Câu 5:
pH = -lg[H+] = -lg(1,5.10-4) = 3,8 < 7  Môi trường axit  Chọn A.
Hoặc [H+] = 1,5.10-4M > 10-7M  Môi trường axit  Chọn B.
Câu 6:
Ankan tham gia phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng crackinh và phản ứng cháy, không tham gia
phản ứng cộng  Chọn B.
Câu 7:
Chọn B.
Câu 8:
C8H10O (dẫn xuất của benzen) tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp  C8H10O laø ancol thôm.
Page 5


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
C8H10O không tác dụng với NaOH  Không có H linh động kiểu phenol
 Các CTCT thỏa mãn là:

 Chọn A.

Câu 9:
Ni, t
CH3CHO + H2 
 CH3CH2OH  Chọn B.
o

Câu 10:
Các chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là: C2H2 (CH≡CH), CH2O
(HCHO), CH2O2 (HCOOH hay HO-CHO) và C3H4O2 (HCOO-CH=CH2)  Có 4 chất nên chọn B.
Câu 11:
2KNO3 → 2KNO2 + O2
0,06

→ 0,08

 V = 1,792 lít  Chọn D.

Câu 12:

 Muối + H2O
Oxit + H2SO4 
Ta có nH2O = nH2SO4 =

171,5.20%
 0,35
98

Bảo tồn khối lượng  mmuối = 12,05 + 0,35(98 – 18) = 40,05g  Chọn C.
Câu 13:
Gọi CTPT của X là CnH2n-2 và a là số ngun tử H linh động ở liên kết ba (a = 1 hoặc 2)

 CnH2n-2-aAga↓ + aNH4NO3
CnH2n-2 + aAgNO3 + aNH3 
1,3
12
M X M X + 107a

a = 2
 10,7MX =139,1a  MX = 13a  
là hợp lí  X là C2H2  Chọn A.
M
=
26
 X
Câu 14:
Ta có nAg = 2,7/108 = 0,025 mol
Do nAg = 2nanđehit  X đơn chức  Loại A.
Mà nH2 = 2nX  X có 2 liên kết π  Ngồi 1 liên kết π trong nhóm chức –CHO thì X còn có 1 liên kết
π trong gốc hiđrocacbon  Dãy đồng đẳng của X có dạng CnH2n-1CHO (n≥ 2)  Chọn C.
Câu 15:
Ta có mRCOOH + mRCOOM = 15,8  (R + 45)0,1 + (R + 44 + M)0,1 = 15,8

Page 6


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
 0,2R + 0,1M = 6,9  2R + M = 69

R

H (1)

CH3 (15)

M

67

39 (K)

Kết luận

Loại

Nhận

 Axit CH3COOH (axit axetic)  Chọn A.

Câu 16:
Nhiệt độ sôi và độ tan của este < ancol < axit  Chọn A.
Câu 17:
Chọn C.
Benzyl fomat (1) HCOOCH2  C6 H5  NaOH  HCOONa  HOCH2  C6H5
Vinyl axetat (2) CH3COOCH  CH2  NaOH  CH3COONa  CH3CHO (loại)
Tripanmitin (3) (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH  C3H5 (OH)3 + 3C15H31COONa
Metyl acrylat (4) CH2  CHCOOCH3  NaOH  CH2  CHCOONa  CH3OH
Phenyl axetat (5) CH3COOC6 H5  NaOH  CH3COONa  C6 H5  OH (loại)
Câu 18:
A sai vì glucozơ và fructozơ đều phản ứng tráng gương.
C sai vì chúng không phải đồng phân.
D sai vì tinh bột không sản xuất tơ.
 Chọn B.

Câu 19:
Phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao nhưng độ tan trong nước càng giảm  Chọn C.
Câu 20:
Chọn A: NH2-CH2-COOH.
Câu 21:
Tơ poliamit có nhóm -CO-NH-  Chọn B gồm tơ capron, tơ nilon-6,6 và tơ enang.
Câu 22:
AB, ABC, ABCD; BC, BCD, BCDE; CD, CDE; DE  Chọn D.
Câu 23:
Trong ăn mòn điện hóa học, xảy ra sự oxi hóa ở anot và sự khử ở catot  Chọn B.
Câu 24:
Chọn B.
Câu 25:
Chọn D.

Page 7


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 26:
Trong hóa vô cơ, hợp chất lưỡng tính có thể là oxit, hiđroxit, muối  Chọn D.
Câu 27:
Chọn B vì Fe + 3AgNO3 dư 
 Fe(NO3)3 (màu vàng) + 3Ag.
Câu 28:
Chọn A.
Câu 29:
Chọn B vì chúng không có tính oxi hóa, khử.
Câu 30:
nC6H12O6 = 0,15  mAg = 0,3.108 = 32,4g  Chọn C.
Câu 31:
nCH3NH2 = 0,2  nN2 = 0,1  V = 2,24  Chọn D.
Câu 32:
n=

420000
 15000  Chọn D.
28

Câu 33:
nNaOH = 0,06 > nC8H8O2 = 0,05  Có 1 este của phenol

x = nCH3COOC6 H5
 x + y = 0,05
x = 0,01



 y = 0,04
 y = nHCOOCH 2C6 H5 2x + y = 0,06
 mCH3COONa = 0,01.82 = 0,82g  Chọn B.

Câu 34:
Bảo toàn ne  3nCr = 2nCl2  nCl2 = 0,225  V = 5,04  Chọn C.
Câu 35:
nCaCO3↓ = 0,002 < nCa(OH)2 = 0,006  Có 2 trường hợp
nCO2min = n↓ = 0,002  Vmin = 0,0448 lít = 44,8 ml
nCO2max = nOH- – n↓ = 0,006.2 – 0,002 = 0,01  Vmax = 0,224 lít = 224 ml
 Chọn B.

Câu 36:
nFe 

4, 2
5,32  4, 2
 0, 075; nNO2  0, 02; nO 
 0, 07
56
16

 x + y = 0,075
 x = 0,025

Gọi x = nFe2+; y = nFe3+  
2x + 3y = 0,07.2 + 0,02.3  y = 0,05
 m = mFe(NO3)2 + mFe(NO3)3 = 0,025.180 + 0,05.242 = 16,6  Chọn C.

Câu 37:

Page 8


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
x = nNO
x + y = 0,2

 x = y = 0,1

 y = nN 2O 30x + 44y = 7,4
Đặt a = nNH4NO3  122,3 = 25,3 + 62(0,1.3 + 0,1.8 + 8a) + 80a  a = 0,05
 nHNO3 = ne + nN trong SPK = (0,1.3 + 0,1.8 + 8.0,05) + (0,1 + 0,1.2 + 0,05.2) = 1,9
 Chọn B.

Câu 38:
nO (1) =

23, 68  16, 64
 0, 44  nCl- = 2nO  0,88
16

nO (2) =

24  23, 68
 0, 02  nFe2+ = 0,04
16

 Fe3+ +Ag
Fe2+ + Ag+ 
 AgCl
Cl- + Ag+ 
 m = 0,04.108 + 0,88.143,5 = 130,6  Chọn C.

Câu 39:
nCu = nCuO = x; nCu(NO3)2 = y
Dung dịch X chỉ chứa 1 chất tan (CuSO4)  Ion NO3- đã hết
3Cu + 8H+ + 2NO3- 
 3Cu2+ + 2NO + 4H2O
3y ← 8y ← 2y
O2- + 2H+ 
 H2O
x → 2x
mCu = 19,2g
nCu = x = 3y
x = 0,3 
 %mCu = 30,968%  Chọn B.
 +

 mCuO = 24g
nH = 2x + 8y = 0,35.2.2 y = 0,1 mCu(NO ) = 18,8g
3 2


Câu 40:

Tại nOH- = 0,35 thì Al(OH)3 chưa đạt cực đại  Al3+ còn dư
H+ + OH- 
 H2O
Al3+ + 3OH- 
 Al(OH)3
 nOH- = nH+ + 3n↓  0,35 = x + 3.0,05  x = 0,2

Tại nOH- = 0,55 thì Al(OH)3 đạt cực đại và bị tan bớt 1 phần
H+ + OH- 
 H2O

Page 9


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
0,2 → 0,2
Al3+ + 3OH- 
 Al(OH)3
y → 3y

→y

Al(OH)3 + OH- 
 AlO2- + 2H2O
(y – 0,05) → (y – 0,05
 nOH- = 0,2 + 3y + y – 0,05 = 0,55  y = 0,1

Bảo toàn điện tích  0,2 + 0,1.3 = 2z + 0,1  z = 0,2
Khi cho 0,27 mol Ba(OH)2 vào dung dịch X thì
Ba2+ + SO42- 
 BaSO4↓
0,2

→ 0,2

H+ + OH- 
 H2O
0,2 → 0,2
Al3+ + 3OH- 
 Al(OH)3
0,1 → 0,3

→ 0,1

Al(OH)3 + OH- 
 AlO2- + 2H2O
0,04 ←

0,04

 mY = mBaSO4 + mAl(OH)3 = 0,2.233 + 0,06.78 = 51,28g  Chọn D.

Page 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×