Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề 5 gv phạm thanh tùng file word có lời giải chi tiết

Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
ĐỀ 05
Câu 1: Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
A. Anken.

B. Aren.

C. Ankin.

D. Ankan.

Câu 2: Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?
A. Ag.

B. Cu.

C. Na.

D. Fe.


Câu 3: Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh?
A. Anilin.

B. Metylamin.

C. Đimetylamin.

D. Benzylamin.

Câu 4: Giấm ăn là một chất lỏng có vị chua và có thành phần chính là dung dịch axit axetic
nồng độ 5%. Công thức hóa học của axit axetic là
A. CH3CH2OH.

B. CH3COOH.

C. CH3CH2COOH.

D. HCOOH.

Câu 5: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là
A. tính bazơ.

B. tính axit.

C. tính oxi hóa.

D. tính khử.

Câu 6: Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl clorua)?
A. CH2=CHCl.

B. Cl2C=CCl2.

C. ClCH=CHCl.

D. CH2=CH-CH2Cl.

Câu 7: Chất nào sau đây không phải chất điện li trong nước?
A. HCl.


B. CH3COOH.

C. C6H12O6 (glucozơ). D. NaOH.

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, isoamyl axetat (dầu chuối) được điều chế từ phản ứng este
hóa giữa axit cacboxylic và ancol tương ứng. Nguyên liệu để điều chế isoamyl axetat là:
A. Natri axetat và ancol isoamylic (xt H2SO4 loãng).
B. Axit axetic và ancol isoamylic (xt H2SO4 đặc).
C. Giấm ăn và ancol isoamylic (xt H2SO4 đặc).
D. Axit axetic và ancol isoamylic (xt H2SO4 loãng).
Câu 9: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có
A. nhóm chức ancol

B. nhóm chức xeton

C. nhóm chức anđehit D. nhóm chức axit

Câu 10: Thành phần chính của quặng manhetit là
A. FeCO3.

B. Fe2O3.

C. FeS2.

D. Fe3O4.

Câu 11: Ở điều kiện thường, dãy gồm các kim loại hòa tan được trong dung dịch NaOH
loãng là.
A. Cr, Zn.

B. Al, Zn, Cr.

C. Al, Zn.

D. Al, Cr.

Câu 12: Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hòa nhài. Công thức cấu tạo của benzyl
axetat là
A. CH3COOC6H5

B. CH3COOCH2C6H5 C. C6H5CH2COOCH3 D. C6H5COOCH3


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 13: Phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O biễu diễn bản chất của phản ứng hóa
học nào dưới đây?
A. H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O.

B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4↓.

D. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O.

Câu 14: Đề hiđrat hóa etanol (xúc tác H2SO4 đặc, 1700C), thu được sản phẩm hữu cơ chủ yếu
nào sau đây?
A. CH3COOH.

B. CH2=CH2.

C. CH3CH2OCH2CH3. D. CH2=CH-CH=CH2.

Câu 15: Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông
nghiệp. Ure thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?
A. phân NPK.

B. phân lân.

C. phân kali.

D. phân đạm.

Câu 16: Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử chất béo là
A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 17: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron ứng với lớp ngoài cùng nào sau đây là của
nguyên tố kim loại?
A. 4s24p5.

B. 3s23p3.

C. 2s22p6.

D. 3s1.

Câu 18: Amino axit X (dạng α-) có phân tử khối là 89. Y là este của X và có phân tử khối là
117. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là
A. CH3CH(NH2)COOH và CH3CH(NH2)COOCH2CH3.
B. H2NCH2CH2COOH và H2NCH2CH2COOCH2CH3.
C. CH3CH(NH2)COOH và CH3CH(NH2)COOCH3.
D. CH3NHCH2COOH và CH3NHCH2COOCH2CH3.
Câu 19: Cho các thí nghiệm sau:
(1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2.
(2) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch HCl.
(3) Sục khí CO2 vào dung dịch HNO3.
(4) Nhỏ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là
A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 20: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH
sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là
A. CH3COOC2H5

B. HCOOC3H7

C. C2H5COOCH3

D. C2H5COOC2H5


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Câu 21: Cho các miếng sắt nhỏ vào các dung dịch sau: (1) HCl; (2) NaOH; (3) NaNO3, (4)
FeCl3. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là
A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 22: Cho dãy các chất sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl. Số chất trong dãy tác dụng
với dung dịch NaOH loãng, ở nhiệt độ thường là
A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 23: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3 trong lượng dư dung dịch HCl. Sau
khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là:
A. 40

B. 50

C. 60

D. 100

Câu 24: Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm
trong đó có Ala- Gly, Ala-Ala và Gly-Gly-Ala. Công thức cấu tạo của X là
A. Ala-Gly-Gly-Ala-Ala-Ala.

B. Gly-Ala-Gly-Ala-Gly.

C. Ala-Ala-Ala-Gly-Gly.

D. Ala-Gly-Gly-Ala-Ala.

Câu 25: Cho 2,24 lít axetilen (đktc) tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, sau phản
ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 13,3.

B. 32,4.

C. 24,0.

D. 21,6.

Câu 26: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam etyl axetat trong 100 ml dung dịch KOH 1,5M, đun
nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của
m là
A. 12,6.

B. 9,8.

C. 10,2.

D. 17,2.

Câu 27: Cho 9,2 gam glixerol tác dụng với Na dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,
thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 4,48.

B. 2,24.

C. 3,36.

D. 1,12.

Câu 28: Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M.
Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn
hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 66,98

B. 39,4

C. 47,28

D. 59,1

Câu 29: Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu được dung dịch X chứa 29,6 gam chất
tan. Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong X cần dùng V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của
V là
A. 0,4.

B. 0,2.

C. 0,6.

D. 0,3.


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 30: Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn. Số gam chất rắn thu được là :
A. 12,96.

B. 25,92.

C. 21,6.

D.

Câu 31: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO3
(2) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng
(3) Ngâm lá nhôm trong dung dịch NaOH
(4) Ngâm lá sắt được cuốn dây đồng trong dung dịch HCl
(5) Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm
(6) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 32: Cho dãy các chất sau: (1) glucozơ, (2) metyl fomat, (3) vinyl axetat, (4) axetanđehit.
Số chất trong dãy có phản ứng tráng gương là
A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 33: Các kim loại X, Y và Z đều không tan trong nước ở điều kiện thường. X và Y đều
tan trong dung dịch HCl nhưng chỉ có Y tan trong dung dịch NaOH. Z không tan trong dung
dịch HCl nhưng tan trong dung dịch HNO3 loãng, đun nóng. Các kim loại X, Y và Z tương
ứng là
A. Mg, Al và Au.

B. Fe, Al và Cu.

C. Na, Al và Ag.

D. Mg, Fe và Ag.

Câu 34: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản
ứng sau:
t
(1) X + 2NaOH 
 Y+Z+T

Ni,t
(2) X + H2 
E
t
 2Y + T
(3) E + 2NaOH 

(4) Y + HCl

NaCl + F

Chất F là
A. CH3COOH.

B. CH3CH2COOH.

C. CH3CH2OH.

D. CH2=CHCOOH.

Câu 35: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu có khối lượng là 42 gam. Chia X thành hai phần không
bằng nhau.
Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc).


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng dư, thì có 2,5 mol HNO3 đã phản ứng,
sau phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối.
Giá trị của m là
A. 104,5.

B. 94,8.

C. 112,4.

D. 107,5.

Câu 36: X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở; Z là este tạo từ X và Y với etilen
glicol. Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng khí O2 thu được 31,36 lít
khí CO2 (đktc) và 23,4 gam H2O. Mặt khác, cho 35,4 gam E tác dụng với 400 ml dung dịch
NaOH 1M và KOH 0,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m
gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 46,4.

B. 51,0.

C. 50,8.

D. 48,2.

Câu 37: Hỗn hợp E gồm amin X, amino axit Y và peptit Z mạch hở tạo từ Y; trong đó X và
Y đều là các hợp chất no, mạch hở. Cứ 4 mol E tác dụng vừa đủ với 15 mol HCl hoặc 14 mol
NaOH. Đốt cháy hoàn toàn 4 mol E, thu được 40 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Giá trị
của x và y là
A. 37,5 và 7,5.

B. 39,0 và 7,5.

C. 40,5 và 8,5.

D. 38,5 và 8,5.

Câu 38: Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl với M là kim loại kiềm, nung nóng 20,29
gam hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn lại 18,74 gam chất rắn. Cũng
đem 20,29 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với 500ml dung dịch HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít
khí (đktc) và thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được
74,62 gam kết tủa. Kim loại M là:
A. Na

B. Li

C. Cs

D. K

Câu 39: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ
thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 1,7.

B. 2,1.

C. 2,4.

D. 2,5.


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 40: X, Y là hai chất hữu cơ thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic; Z là axit nof hai chức
(X, Y, Z đều mạch hở). Đốt cháy 15,96 gam hỗn hợp E chứa X, Y, z bằng lượng oxi vừa đù
thu được 5,4 gam H2O. Mặt khác 0,45mol E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,15 mol
Br2. Nếu lấy 15,96 gam E tác dụng với 600 ml dung dịch KOH 1 M, cô cạn dung dịch thu
được m gam rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 44,0

B. 45,0

C. 46,0

D. 47,0

Đáp án
1-C

2-C

3-A

4-B

5-D

6-A

7-C

8-B

9-A

10-D

11-C

12-B

13-A

14-B

15-D

16-B

17-D

18-A

19-D

20-C

21-B

22-C

23-B

24-D

25-C

26-A

27-C

28-D

29-C

30-B

31-D

32-A

33-B

34-B

35-D

36-B

37-A

38-D

39-B

40-A

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Câu 2: Đáp án C
Câu 3: Đáp án A
Câu 4: Đáp án B
Câu 5: Đáp án D
Câu 6: Đáp án A
Câu 7: Đáp án C
Chất điện li mạnh: HCl, NaOH
Chất điện li yếu: CH3COOH
Câu 8: Đáp án B
Câu 9: Đáp án A
Câu 10: Đáp án D
Câu 11: Đáp án C
- Lưu ý: Cr không tan trong dung dịch kiềm loãng.
Câu 12: Đáp án B
Câu 13: Đáp án A
Câu 14: Đáp án B
Câu 15: Đáp án D
Phân đạm: chứa N


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Phân lân: chứa P
Phân kali: chứa K
Phân NPK thuộc phân hỗn hợp,
Câu 16: Đáp án B
Câu 17: Đáp án D
Theo cấu hình e: kim loại là các nguyên tố thường có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng (trừ H,
He, B).
Câu 18: Đáp án A
X là Ala
Y – X = 28 → Y: Ala-COOC2H5
Câu 19: Đáp án D
(1) Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl
(2) NH3 + HCl → NH4Cl
(4) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O
Câu 20: Đáp án C
Phản ứng: C4H8O2 + NaOH → C3H5O2Na + ?
Bảo toàn nguyên tố C => ancol CH3OH.
=> Y là C2H5COOCH3
Câu 21: Đáp án B
* Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
∙ Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
Câu 22: Đáp án C
Chú ý: SiO2 chỉ tan được trong NaOH đặc, nóng. Si tan được trong NaOH loãng.
Câu 23: Đáp án B
- Ta có: nHCO  nCO2  nCO2  0,5mol  mKHCO3  mCaCO3  0,5.100  50 g
3

3

Câu 24: Đáp án D
Câu 25: Đáp án C
C2H2 → C2Ag2. m = 0,1.240 = 24 gam
Câu 26: Đáp án A
nCH3COOC2H5 = 0,1 < nKOH → m = 8,8 + 0,15.56 – 0,1.46 = 12,6 gam
Câu 27: Đáp án C
nGlyxerol = 0,1 → V = 0,1.1,5.22,4 = 3,36 lít


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 28: Đáp án D
nOH- = 0,8mol
nCO2 = 0,6
- Khi cho 0,6 mol CO2 tác dụng với dung dịch X gồm 0,3 mol Ba(OH)2 và 0,2 mol NaOH:
nCO32- = 0,2mol
nHCO3- = 0,4mol
- Khi cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch chứa 0,24 mol BaCl2 và 0,3 mol KOH thì:
HCO3- + OH- + Ba2+ → BaCO3 + H2O
0,4

0,3

0,54

0,3

=> m = 59,1g
Câu 29: Đáp án C
nGly = 0,2; nHCl 

29, 6  15
 0, 4 → V = 0,2 + 0,4 = 0,6 lít
36,5

Câu 30: Đáp án B
 Fe  2Ag   Fe 2  2 Ag
n

0,1

0,1
0,2
 Fe
0,1 0,2
  2
n

 n NO  0, 24
 Ag  Fe3  Ag

Fe
3
 AgNO3
0,1
0,04
0,04


 n Ag  0, 24 mol
 m  25,92g

Câu 31: Đáp án D
Câu 32: Đáp án A
Câu 33: Đáp án B
Chú ý: hai kim loại Au và Pt không tan trong dung dịch HNO3
Câu 34: Đáp án B
X (C8H12O4) có k = 3
Từ các dữ kiện ta được X là

CH3CH 2COO
CH 2  CHCOO

C2 H 4

Y: CH3CH2COONa; Z: CH2=CHCOONa; T: C2H4(OH)2; E: (CH3CH2COO)2C2H4;
F: CH3CH2COOH
Câu 35: Đáp án D
* Phần 1: nFe = nH2 = 0,1; nCu = a
* Phần 2: nNO2 = 1,25; nFe = 0,1k và nCu = ak


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Ta có hệ

k  2,5
0,1k.3  2ak  1, 25

 m  0, 25.242  0, 25.188  107,5gam


56  0,1  0,1k   64  a  ak   42 a  0,1

Câu 36: Đáp án B
nCO2 = 1,4; nH2O = 1,3; nNaOH = 0,4; nKOH = 0,2
HCOOH : a
46a  118b  14c  35, 4 a  0,3Quy hỗn hợp về  HCOO 2 C2 H 4 : b  a  4b  c  1, 4
 b  0,1  OH  dư = 0,1

a  3b c  1,3
c  0, 7


CH 2 : c

m = 45.0,5 + 0,1.17 + 0,7.14 + 0,4.23 + 0,2.39 = 51 gam
Câu 37: Đáp án A
nN2 = nHCl/2 = 7,5
nNaOH = npi = 14
Ta có: nE = nH2O – nCO2 – nN2 + npi → nH2O = 37,5
Câu 38: Đáp án D
TGKL
- Khi nung hỗn hợp X thì: 
 nMHCO3  2.

20, 29  18, 74
 0, 05 mol
44  18

- Khi cho hỗn hợp X tác dụng với HCl thì: nM 2CO3  nCO2  nMHCO3  0,1 mol
- Khi cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì: nMCl  nAgCl  nHCl  0,02 mol
Mà mM 2CO3  mMHCO3  mMCl  20, 29  0,1 2M  60   0,05  M  61  0,02  M  35,5   20, 29
 M = 39. Vậy M là K
Câu 39: Đáp án B
- Tại V thì kết tủa chỉ chứa BaSO4 với nBaSO4 

 nBa (OH )2 

4nAl 3
28nAl2 ( SO4 )3
2

 0, 4 mol  VBa (OH )2  2 

Câu 40: Đáp án A
Trong 0,45 mol E chứa nX + nY = 0,15
=> nZ = 0,3
Vậy trong E có (nX + nY) : nZ = 1 : 2
Trong 15,96 gam E:
CnH2n-2O2: a mol

nBaSO4
69,9
 0,3 mol  nAl2 ( SO4 )3 
 0,1 mol
233
3
Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Hóa THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

CmH2m-2O4: 2a mol
mE = a(14n + 30) + 2a(14m + 62) = 15,96
nH2O= a(n - 1 ) + 2a(m - 1 ) = 0,3
Giải hệ được:
a = 0,06
na + 2am = 0,48 => 0,06n +0,12m = 0,48 (*)
Chất rắn khan chứa:
CnH2n-3O2K: 0,06 mol
CmH2m-4O4K2: 0,12 mol
KOH dư: 0,3
=> m rắn = 0,06(14n + 68) + 0,12(14m + 138) + 0,3.56
Thế (*) vào => m rắn = 44,16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x