Tải bản đầy đủ

BỘ CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC MÔN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2018

CÂU HỎI TỰ LUẬN
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
Mã ngành: 11.QLDA_QLTC
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày
/9/2018 của HĐ thi tuyển
công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1. Anh/chị hãy cho biết khái niệm “Ngân sách nhà nước”; quy định về
nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 2. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm
vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước năm
2015?
Câu 3. Anh/chị hãy cho biết điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước
theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 4. Anh/chị hãy cho biết quy định về công khai ngân sách nhà nước theo
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 5. Anh/chị hãy cho biết khái niệm “Ngân sách địa phương”; quy định về
nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 6. Anh/chị hãy cho biết căn cứ và yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà
nước hằng năm theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 7. Anh/chị hãy cho biết quy định về thời hạn và trình tự quyết toán ngân
sách địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 8. Anh/chị hãy cho biết quy định về quản lý ngân sách nhà nước theo kết
quả thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của
Chính phủ?
Câu 9. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi
giữa ngân sách các cấp ở địa phương; nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm (%)
phân chia các khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho
ngân sách cấp dưới theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của
Chính phủ?
Câu 10. Anh/chị hãy cho biết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện và
thẩm quyền quyết định ứng trước dự toán năm sau; quy định về chuyển nguồn
ngân sách từ năm trước sang năm sau theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày
21/12/2016 của Chính phủ?
Câu 11. Anh/chị hãy cho biết việc xác định số bổ sung từ ngân sách cấp trên
cho ngân sách cấp dưới được quy định như thế nào theo Thông tư số 342/2016/TTBTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính?
Câu 12. Anh/chị hãy cho biết việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà
nước của đơn vị dự toán ngân sách được quy định như thế nào theo Thông tư số
342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính?
Câu 13. Anh/chị hãy cho biết quy định về xử lý sai phạm được phát hiện
trong quá trình xét duyệt, thẩm định, thanh tra, kiểm toán, tổng hợp quyết toán
ngân sách nhà nước theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ
Tài chính?
Câu 14. Anh/chị hãy cho biết quy định về hồ sơ trình duyệt quyết toán của chủ đầu
tư theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính?
Câu 15. Anh/chị hãy cho biết quy định về thẩm tra quyết toán đối với dự án
1


đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số
09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính?
Câu 16. Anh/chị hãy cho biết quy định về phê duyệt quyết toán theo Thông tư
số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính?
Câu 17. Anh/chị hãy cho biết trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả
thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm đối với
vốn do địa phương quản lý theo quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày
15/8/2017 của Bộ Tài chính?
Câu 18. Anh/chị hãy cho biết nội dung xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết
toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm và quy định về thời gian gửi
báo cáo, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn
ngân sách nhà nước hằng năm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017
của Bộ Tài chính?


Câu 19. Anh/chị hãy cho biết nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công; các
hành vi bị cấm trong đầu tư công theo Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 20. Anh/chị hãy cho biết quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư
chương trình, dự án; căn cứ lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư
công theo Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 21. Anh/chị hãy cho biết quy định về hồ sơ, nội dung, thời gian thẩm
định chương trình, dự án đầu tư công; nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi chương
trình, dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 22. Anh/chị hãy cho biết quy định về nội dung đánh giá chương trình, dự
án đầu tư công theo Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 23. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã trong hoạt động đầu tư công theo Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 24. Anh/chị hãy cho biết quy định về chi phí lập, thẩm định chương
trình, dự án đầu tư công theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của
Chính phủ?
Câu 25. Anh/chị hãy cho biết quy định về nội dung và hồ sơ thẩm định báo
cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án
đầu tư công theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ?
Câu 26. Anh/chị hãy cho biết quy định về trình tự lập, thẩm định, quyết định
đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP
ngày 31/12/2015 của Chính phủ?
Câu 27. Anh/chị hãy cho biết quy định về nội dung thẩm định chương trình,
dự án; nội dung thẩm định chương trình, dự án đầu tư điều chỉnh và nội dung thẩm
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án điều chỉnh
theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ?
Câu 28. Anh/chị hãy cho biết danh mục dự án được đầu tư, hỗ trợ đầu tư trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày
19/8/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị?
Câu 29. Anh/chị hãy cho biết nội dung ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị được quy định như thế nào theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND
ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị?
Câu 30. Anh/chị hãy cho biết việc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư dự
án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn
2


ngân sách do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được quy định như
thế nào theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh
Quảng Trị?
Câu 31. Anh/chị hãy cho biết khái niệm “Dự án đầu tư xây dựng”; quy định về
nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014?
Câu 32. Anh/chị hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập
và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014?
Câu 33. Anh/chị hãy cho biết quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ
chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014?
Câu 34. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc và nội dung quản lý chi phí đầu tư xây
dựng; quy định về thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng
năm 2014?
Câu 35. Anh/chị hãy cho biết việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức
đầu tư xây dựng được quy định như thế nào theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP
ngày 25/3/2015 của Chính phủ?
Câu 36. Anh/chị hãy cho biết chi phí quản lý dự án và quản lý chi phí quản lý
dự án được quy định như thế nào theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày
25/3/2015 của Chính phủ?
Câu 37. Anh/chị hãy cho biết quy định về quyết toán vốn đầu tư xây dựng công
trình theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ?
Câu 38. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây
dựng; quy định về phân loại dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP
ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng?
Câu 39. Anh/chị hãy cho biết quy định về quản lý chi phí lập quy hoạch và
quản lý các chi phí có liên quan đến việc lập đồ án quy hoạch theo Thông tư số
05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng?
Câu 40. Anh/chị hãy cho biết “Hồ sơ mời thầu” là gì; quy định về điều kiện phát
hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo Luật Đấu thầu năm 2013?
Câu 41. Anh/chị hãy cho biết quy trình lựa chọn nhà thầu được quy định như thế
nào theo Luật Đấu thầu năm 2013?
Câu 42. Anh/chị hãy cho biết quy định về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn theo Luật Đấu thầu năm 2013?
Câu 43. Anh/chị hãy cho biết quy trình giải quyết kiến nghị về các vấn đề
trong quá trình lựa chọn nhà thầu và quy trình giải quyết kiến nghị về kết quả lựa
chọn nhà thầu được quy định như thế nào theo Luật Đấu thầu năm 2013?
Câu 44. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; quy
định về ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày
26/6/2014 của Chính phủ?
Câu 45. Anh/chị hãy cho biết chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu được
quy định như thế nào theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính
phủ?
Câu 46. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc trong mua sắm tập trung; quy trình
mua sắm tập trung tổng quát theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày
26/6/2014 của Chính phủ?
Câu 47. Anh/chị hãy cho biết việc kiểm tra hoạt động đấu thầu được quy định như
thế nào theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ?
3


Câu 48. Anh/chị hãy cho biết việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được
quy định như thế nào theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của
Chính phủ?
Câu 49. Anh/chị hãy cho biết vị trí và chức năng của Sở Tài chính; nhiệm vụ
và quyền hạn của Sở Tài chính về quản lý vốn đầu tư phát triển theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính
và Bộ Nội vụ?
Câu 50. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài chính Kế hoạch theo quy định tại Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày
31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ?

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x