Tải bản đầy đủ

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ MÔN CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÂU HỎI TỰ LUẬN
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
Mã ngành: 13.TTNN
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày
/9/2018 của HĐ thi tuyển
công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1: Anh/chị hãy cho biết: Các hành vi bị nghiêm cấm, theo quy định tại
Luật Thanh tra năm 2010?
Câu 2: Anh/chị hãy cho biết: Tổ chức của Thanh tra sở; Nhiệm vụ, quyền hạn
của Thanh tra sở, theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?
Câu 3: Anh/chị hãy cho biết: Tổ chức của Thanh tra huyện; Nhiệm vụ, quyền
hạn của Thanh tra huyện, theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?
Câu 4: Anh/chị hãy cho biết: Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh
tra hành chính; Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính,
theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?
Câu 5: Anh/chị hãy cho biết: Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh
tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khi
tiến hành thanh tra độc lập; Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra
chuyên ngành, theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?
Câu 6: Anh/chị hãy cho biết: Chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm để
khởi tố vụ án hình sự; Công khai kết luận thanh tra , theo quy định tại Nghị định số

86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ?
Câu 7: Anh/chị hãy cho biết: Xử lý hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra, cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Xử lý hành vi vi phạm của người tiến hành
thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, thành
viên khác của Đoàn thanh tra, theo quy định tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày
22/9/2011 của Chính phủ?
Câu 8: Anh/chị hãy cho biết: Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà
nước trong việc bảo đảm về hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước; Bảo đảm về
kinh phí hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước, theo quy định tại Nghị định số
86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ?
Câu 9: Anh/chị hãy cho biết: Trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ
quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong việc theo dõi,
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra;
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về
thanh tra, theo quy định tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính
phủ?
Câu 10: Anh/chị hãy cho biết: Trách nhiệm của thanh tra viên, cộng tác viên
thanh tra; Trách nhiệm quản lý, sử dụng thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra, theo
quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?
Câu 11: Anh/chị hãy cho biết: Những việc thanh tra viên, cộng tác viên thanh
tra không được làm; Việc bổ nhiệm các ngạch thanh tra, theo quy định tại Nghị định
số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?
Câu 12: Anh/chị hãy cho biết: Thanh tra viên; Tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên,
theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?
1


Câu 13: Anh/chị hãy cho biết: Trang phục thanh tra; Chế độ, chính sách đối với
thanh tra viên, theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của
Chính phủ?
Câu 14: Anh/chị hãy cho biết: Chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra; Khắc
phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, pháp luật, theo quy định
tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ?
Câu 15: Anh/chị hãy cho biết: Nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra; Xử lý
cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm, theo quy định tại Nghị định
số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ?
Câu 16: Anh/chị hãy cho biết: Tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ
đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và Thực hiện kết luận thanh
tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý sai phạm về hành chính,
kinh tế, theo quy định về Trách nhiệm của đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá


nhân có liên quan tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ?
Câu 17: Anh/chị hãy cho biết: Thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo,
yêu cầu, kiến nghị xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm và
Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra, theo quy định về Trách nhiệm của đối
tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Nghị định số 33/2015/NĐCP ngày 27/3/2015 của Chính phủ?
Câu 18: Anh/chị hãy cho biết: Nguyên tắc tổ chức Đoàn thanh tra, tiến hành
một cuộc thanh tra; Thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh; Quan hệ giữa Trưởng
đoàn thanh tra với thành viên Đoàn thanh tra, quan hệ giữa các thành viên Đoàn
thanh tra; Quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra với Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp, theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TTTTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ?
Câu 19: Anh/chị hãy cho biết: Hình thức đôn đốc; Nội dung đôn đốc; Báo cáo
đôn đốc; Xử lý kết quả đôn đốc, theo quy định về đôn đốc thực hiện kết luận, kiến
nghị, quyết định xử lý về thanh tra tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày
12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ?
Câu 20: Anh/chị hãy cho biết: Căn cứ kiểm tra; Nội dung kiểm tra và Xử lý kết
quả kiểm tra, theo quy định về kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử
lý về thanh tra tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra
Chính phủ?
Câu 21: Anh/chị hãy cho biết: Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp
giải quyết khiếu nại; Các hành vi bị nghiêm cấm và Các khiếu nại không được thụ lý
giải quyết, theo quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011?
Câu 22: Anh/chị hãy cho biết: Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại
lần đầu; Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai, theo quy định tại
Luật Khiếu nại năm 2011?
Câu 23: Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền giải quyết khiếu nại của: Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương;
Giám đốc sở và cấp tương đương; Chánh thanh tra các cấp, theo quy định tại Luật
Khiếu nại năm 2011?
Câu 24: Anh/chị hãy cho biết: Xác minh nội dung khiếu nại lần đầu; Quyết định
giải quyết khiếu nại lần đầu, theo quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011?

2


Câu 25 Anh/chị hãy cho biết: Hình thức khiếu nại; Thẩm quyền giải quyết
khiếu nại, theo quy định về Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ,
công chức tại Luật Khiếu nại năm 2011?
Câu 26: Anh/chị hãy cho biết: Xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi
tiếp công dân; Tiêu chuẩn, chế độ bồi dưỡng của cán bộ tiếp công dân, theo quy định
tại Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ?
Câu 27: Anh/chị hãy cho biết: Công khai quyết định giải quyết khiếu nại; Trách
nhiệm của người giải quyết khiếu nại và Trách nhiệm của người khiếu nại trong việc
thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, theo quy định tại Nghị
định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ?
Câu 28: Anh/chị hãy cho biết: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương; Việc tổ chức tiếp công dân ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh, theo quy định tại Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính
phủ?
Câu 29: Anh/chị hãy cho biết: Xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm
pháp luật, theo quy định tại Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của
Chính phủ?
Câu 30: Anh/chị hãy cho biết: Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành
chính bị khiếu nại; Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại; Đình chỉ việc giải
quyết khiếu nại; Tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại; Tổ chức
đối thoại, theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của
Thanh tra Chính phủ?
Câu 31: Anh/chị hãy cho biết: Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng;
Xác minh thực tế; Trưng cầu giám định; Làm việc với các bên trong quá trình xác
minh nội dung khiếu nại, theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày
31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ?
Câu 32: Anh/chị hãy cho biết nội dung: Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo;
Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo, theo quy định tại Luật Tố cáo năm
2011?
Câu 33: Anh/chị hãy cho biết: Những hành vi bị nghiêm cấm, theo quy định tại
Luật Tố cáo năm 2011?
Câu 34: Anh/chị hãy cho biết: Nguyên tắc xác định thẩm quyền và Thẩm quyền
giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thực
hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, theo quy định tại Luật
Tố cáo năm 2011?
Câu 35: Anh/chị hãy cho biết nội dung: Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; Xác
minh nội dung tố cáo, theo quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo tại Luật Tố
cáo năm 2011?
Câu 36: Anh/chị hãy cho biết: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được bảo
vệ; Bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác, làm việc, theo quy định tại Luật Tố cáo
năm 2011?
Câu 37: Anh/chị hãy cho biết: Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định
xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; Bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo trong quá
trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo, theo quy định tại Nghị định số 76/2012/NĐCP ngày 03/10/2012 của Chính phủ?

3


Câu 38: Anh/chị hãy cho biết: Bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tố cáo và
người thân thích của người tố cáo; Bảo vệ tài sản của người tố cáo, người thân thích
của người tố cáo, theo quy định tại Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012
của Chính phủ?
Câu 39: Anh/chị hãy cho biết: Bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và các quyền
nhân thân khác của người tố cáo, người thân thích của người tố cáo; Bảo vệ vị trí
công tác, việc làm của người tố cáo, người thân thích của người tố cáo là cán bộ,
công chức, viên chức; Bảo vệ việc làm đối với người tố cáo, người thân thích của
người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động mà không phải là viên chức,
theo quy định tại Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ?
Câu 40: Anh/chị hãy cho biết: Tiếp nhận tố cáo, kiểm tra điều kiện thụ lý tố
cáo; Ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo, theo quy định tại Thông tư số
06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ?
Câu 41: Anh/chị hãy cho biết nội dung: Thu thập, xử lý thông tin, tài liệu, bằng
chứng liên quan đến nội dung tố cáo; Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, theo
quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính
phủ?
Câu 42: Anh/chị hãy cho biết: Các hành vi tham nhũng; Nguyên tắc xử lý tham
nhũng; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn;
Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng, theo quy định tại
Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005?
Câu 43: Anh/chị hãy cho biết: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức; Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Nghĩa vụ báo cáo
và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng; Trách nhiệm của người không báo cáo
hoặc không xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, theo quy định tại Luật Phòng
chống tham nhũng năm 2005?
Câu 44: Anh/chị hãy cho biết: Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ; Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Kiểm tra
và xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, theo quy định tại Luật
Phòng chống tham nhũng năm 2005?
Câu 45: Anh/chị hãy cho biết: Việc tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ, công
chức, viên chức; Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức; Quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công
chức, viên chức; Nghĩa vụ kê khai tài sản và Tài sản phải kê khai, theo quy định tại
Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005?
Câu 46: Anh/chị hãy cho biết: Xác minh tài sản; Thủ tục xác minh tài sản;
Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham
nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Xử lý trách nhiệm
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ
quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, theo quy định tại Luật Phòng
chống tham nhũng năm 2005?
Câu 47: Anh/chị hãy cho biết: Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ; Công khai bản kê khai tài sản; Thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản; Trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tạm đình chỉ công tác,
tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, theo

4


quy định tại Luật số: 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005?
Câu 48: Anh/chị hãy cho biết: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản
lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản; Xử lý người kê khai tài sản không trung thực;
Tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo; Trách nhiệm tiếp nhận
và giải quyết tố cáo; Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân;
Khen thưởng người tố cáo; Đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự; Nguyên tắc xử
lý tài sản tham nhũng, theo quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005?
Câu 49: Anh/chị hãy cho biết Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện về:
Thanh tra; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, theo quy định
tại Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra
Chính phủ và Bộ Nội vụ?
Câu 50: Anh/chị hãy cho biết: Vị trí và chức năng của Thanh tra tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra tỉnh về: Thanh
tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra
Chính phủ và Bộ Nội vụ?

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×