Tải bản đầy đủ

Ponnton xang dau nguyen linh

Phương án ứng phó sự cố tràn dầu – Ponton xăng dầu AFA
Chủ cơ sở: Đỗ Văn Nghiệp

PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU
PONTON XĂNG DẦU AFA
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 05 năm
2005 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự
cố tràn dầu.
Chúng tôi xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu cho sà lan
vận chuyển xăng dầu như sau:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Thủy sản AFA.
Chủ doanh nghiệp: Đỗ Văn Nghiệp
Loại hình kinh doanh: Ponton mua bán xăng dầu.
Địa điểm kinh doanh: số 01 (căn cứ Hải Quân), Nguyễn Du, Mỹ
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 076..
- Điểm kinh doanh xăng dầu được bố trí trên Ponton có cấu tạo
bằng thép có số đăng kiểm V67-13269 và số ĐKHC AG-13162. Với các
thông số kỹ thuật như sau:
Chiều dài thiết kế: 20m


Chiều dài lớn nhất: 20.40 m

Chiều rộng thiết kế: 5.58m

Chiều rộng lớn nhất: 5.68m

Chiều cao mạn: 1,25m

Chiều chìm: 1,0m

Chiều cao mạn khô: 0,255m

Vật liệu vỏ: Thép

Mái che chắn: Tole

Vách che chắn: cửa sắt dạng kéo

Khả năng khai thác: 70 tấn

Trọng tải toàn phần: 72 tấn

Số khoan chứa dầu: 03 khoan

Số khoan chứa nước nhiễm dầu: 01 khoan

- Vùng hoạt động: vùng SII (Neo đậu cố định trên sông)
Mục tiêu: xây dựng nội dung hoạt động, trách nhiệm trong việc ứng
phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu của doanh nghiệp. Nhằm mục đích
ngăn ngừa và hạn chế tối đa lượng dầu loang ra môi trường, từ đó hạn chế
ảnh hưởng xấu của chúng đến môi trường, đặc biệt, đến các nguồn nước,
các hệ sinh thái thuỷ sinh, giảm các thiệt hại kinh tế trước mắt và lâu dài.

Địa chỉ: số 01 (căn cứ Hải Quân), Nguyễn Du, Mỹ Bình, Long Xuyên, , tỉnh An Giang.
Điện thoại: 076……

1Phương án ứng phó sự cố tràn dầu – Ponton xăng dầu AFA
Chủ cơ sở: Đỗ Văn Nghiệp

1/ - Tổ ch ứ c ứ n g phó sự cố t rà n dầ u:
1.1/- Thông tin và xử lý thông tin trong ứng phó sự cố tràn dầu:
Khi xảy ra sự cố tràn dầu hoặc phát hiện sự cố tràn dầu có trách nhiệm
báo cáo kịp thời đến một trong các cơ quan sau đây:
a) Cảng vụ gần nhất;
b) Cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành và địa
phương liên quan;
c) Sở Tài nguyên và Môi trường;
d) Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực;
đ) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Ngoài các đầu mối trên, khi để xảy ra tràn dầu hoặc phát hiện sự cố
tràn dầu có thể thông tin đến bất kỳ địa chỉ liên lạc nào như: Uỷ ban nhân
dân thành phố, phường; các đơn vị: Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát giao
thông đường thuỷ gần nhất.
1.2/- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để các cơ quan, đơn vị và
nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng chủ động phòng tránh và tham gia khắc
phục hậu quả.
1.3/- Tổ chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện, thiết bị của mình hoặc
lực lượng, phương tiện, thiết bị trong hợp đồng ứng phó sự cố tràn dầu để
triển khai thực hiện ứng phó kịp thời.
Những nội dung công việc cần thực hiện khi sự cố xảy ra:
a. Trước tiên, tìm mọi biện pháp cứu người bị nạn thoát ra khỏi vùng
nguy hiểm.
b. Bằng mọi biện pháp không cho dầu từ nguồn gây ô nhiễm do sự cố
tiếp tục tràn ra môi trường xung quanh.
c. Tìm mọi biện pháp ngăn, quây không cho dầu đã tràn ra tiếp tục
loang rộng thêm, nhất là không cho loang vào các vùng ưu tiên bảo vệ.
Việc ngăn, quây dầu tràn có thể được tiến hành bằng các công cụ kỹ
thuật cao hoặc đơn giản như sử dụng phao ngăn dầu chuyên dùng hoặc
dùng tre nứa kết thành phao ngăn, sau đó nhanh chóng thu gom bằng mọi
cách, từ bơm hút cho đến vớt thủ công; có thể dùng rơm rạ hoặc các loại
vật liệu xốp dễ ngấm dầu thả xuống nước cho dầu thấm vào, sau đó vớt lên
gom giữ vào nơi an toàn.
d. Trường hợp tai nạn đâm va tàu chở dầu, hoặc vỡ khoang chứa dầu,
cần nhanh chóng và bằng mọi biện pháp có thể có được để san dầu và di
chuyển phương tiện tới khu vực an toàn neo đậu an toàn.
e. Tuyệt đối không dùng chất phân tán dầu trong sông, kênh, rạch.
Địa chỉ: số 01 (căn cứ Hải Quân), Nguyễn Du, Mỹ Bình, Long Xuyên, , tỉnh An Giang.
Điện thoại: 076……

2


Phương án ứng phó sự cố tràn dầu – Ponton xăng dầu AFA
Chủ cơ sở: Đỗ Văn Nghiệp

g. Khi dầu đã lan và dạt vào bờ, cần nhanh chóng và bằng mọi biện
pháp, mọi phương tiện, từ thô sơ (như xẻng, xô, chậu ...) cho tới hiện đại
(như xe hút nước, bơm dầu, xe ủi, ô tô tải...) tổ chức thu gom váng dầu, cặn
dầu.
h. Tổ chức làm sạch bờ sau khi đã vớt dầu. Kỹ thuật xử lý và làm sạch
bờ cụ thể đối với từng kiểu, dạng bờ cần được trao đổi và thực hiện theo
hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về môi trường.
i. Váng dầu, cặn dầu và các vật liệu bám dầu (như đất, cát, cành cây,
rác bám dầu v.v...) cần gom về một nơi, ngăn quây cách ly không cho thấm
ra môi trường xung quanh và sẽ được cơ quan chuyên môn hướng dẫn xử
lý.
Trường hợp sự cố tràn vượt quá khả năng, nguồn lực tại chỗ không đủ
tự ứng phó, cơ sở phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản, Uỷ ban nhân dân
cấp tỉnh trợ giúp. Chủ cơ sở xảy ra sự cố tràn dầu chịu trách nhiệm chỉ huy
hiện trường.
Trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng hoặc sự cố tràn
dầu xảy ra trong khu vực cần ưu tiên bảo vệ, để ứng phó kịp thời chủ
phương tiện đang giữ trách nhiệm là chỉ huy hiện trường được phép huy
động các lực lượng, phương tiện cần thiết để ứng phó ngay, đồng thời báo
cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu.
1.4/- Ứng phó sự cố tràn dầu kết hợp phòng chống cháy, nổ:
Ứng phó sự cố tràn dầu, đặc biệt đối với các loại dầu có nhiều thành
phần nhẹ, nguy cơ cháy nổ cao, sự cố tràn dầu xảy ra gần bờ, trong sông
phải hết sức lưu ý phương án phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện bảo
đảm phòng chống cháy, nổ và sơ tán nhân dân ra ngoài vùng nguy hiểm.
2/ - G i ả i q u yế t hậ u quả sự cố tr à n dầ u:
Khi gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại do sự cố tràn dầu, chúng tôi
phải bồi thường các thiệt hại về môi trường theo quy định của pháp luật.
Kinh phí giải quyết bồi thường thiệt hại do cơ quan bảo hiểm chi trả
(nếu có tham gia bảo hiểm) và từ nguồn tài chính của chủ doanh nghiệp
gây ra sự cố tràn dầu.
Các khoản bồi thường thiệt hại gồm: tính mạng, sức khoẻ con người;
tài sản của nhà nước và nhân dân; huỷ hoại tài nguyên, môi sinh, môi
trường; điều động lực lượng, phương tiện, thiết bị để ứng phó sự cố tràn
dầu; khảo sát, đánh giá, xác định thiệt hại; giải quyết các thủ tục bồi thường
thiệt hại và khắc phục hậu quả.
Chủ doanh nghiệp gây ra sự cố tràn dầu nếu đã ký kết hợp đồng ứng
phó sự cố tràn dầu với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng phó sự cố tràn
Địa chỉ: số 01 (căn cứ Hải Quân), Nguyễn Du, Mỹ Bình, Long Xuyên, , tỉnh An Giang.
Điện thoại: 076……

3


Phương án ứng phó sự cố tràn dầu – Ponton xăng dầu AFA
Chủ cơ sở: Đỗ Văn Nghiệp

dầu hoặc với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực phải thanh toán chi
trả theo hợp đồng.
Việc giải quyết bồi thường thiệt hại cần tiến hành khẩn trương, chặt
chẽ, có thể thuê tư vấn của cơ quan chuyên môn, kể cả tư vấn quốc tế trong
trường hợp bên gây ra sự cố tràn dầu là pháp nhân nước ngoài. Trường hợp
cần thiết, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu, Uỷ ban Quốc
gia Tìm kiếm Cứu nạn có thể phối hợp, chỉ đạo cơ quan chức năng áp dụng
các biện pháp theo quy định của pháp luật để giải quyết hậu quả, bồi
thường thiệt hại sự cố tràn dầu.

CHỦ DOANH NGHIỆP

Đỗ Văn Nghiệp

Địa chỉ: số 01 (căn cứ Hải Quân), Nguyễn Du, Mỹ Bình, Long Xuyên, , tỉnh An Giang.
Điện thoại: 076……

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×