Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã Vinh Quang (Khóa luận tốt nghiệp)


Chính phủNghị định

NQ

Nghị quyết

TCVN

Tiêu chuẩn Việt NamQuyết định

UBND, TP


Ủy ban nhân dân, Thành phố

HST, RNM

Hệ sinh thái, Rừng ngập mặn

TVNM

Thực vật ngập mặn

Ha, M

Héc-ta, Mét

Km, Kg

Ki lô mét, Ki lô gam

%

Phần trăm

NTTS

Nuôi trồng thuỷ sản

o

Độ C

C

NN

Nông nghiệp


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×