Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT chuyên thái bình thái bình lần 3 file word có lời giải chi tiết

Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018
Đề thi: Chuyên Thái Bình Lần 3-2018

 3
Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số y  x 3  3x  5 trên đoạn 0;  là:
 2
A. 3.

B. 5.

Câu 2: Biết đồ thị hàm số y 

C. 7.

D.

31
8


2x  1
cắt trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B.
x 3

Tính diện tích S của tam giác OAB .
A. S 

1
.
12

1
B. S  .
6

C. S  3.

D. S  6.

Câu 3: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số
nào sau đây?
A. y  x 4  2x 2 .

B. y  x 4  2x 2 .

C. y  x 2  2x.

D. y  x 3  2x 2  x  1.

1

Câu 4: Rút gọn biểu thức P  x 3 . 6 x với x  0.
1

B. P  x

A. P  x 2

2


C. P  x 8

3

3

2

0

2

0

D. P  x 9

Câu 5: Cho  f  x  dx  a,  f  x  dx  b. Khi đó  f  x  dx bằng:
A. a  b.

B. b  a

C. a  b.D. a  b.Câu 6: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x 2  2 x 2  x  2  ,  x  . Số điểm
3

cực tri của hàm số là:
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A 1;2; 3 , B  3;2;9  . Mặt phẳng trung
trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:
A. x  3x  10  0.

B. 4x  12z 10  0 C. x  3y  10  0.

D. x  3z  10  0.

Câu 8: Cho a, b  0; a, b  1 và x, y là hai số thực dương. Trong các mệnh đề dưới đây,
mệnh đề nào sai?.
Trang 1 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
A. loga  xy   loga x  loga y.

C. log a

B. log b a.loga x  log b x.

1
1

.
x log a x

D. log a

Câu 9: Biết đồ thi ̣(C) của hàm số y 

x
 log a x  log a y.
y

x 2  2x  3
có hai điểm cực trị. Đường thẳng đi qua
x 1

hai điểm cực tri ̣của đồ thi ̣(C) cắt trục hoành ta ̣i điểm M có hoành độ x M bằng:
A. x M  1  2.

B. x M  2.

C. x M  1.

D. x M  1  2.

Câu 10: Cho tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình
chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. H là trọng tâm tam giác ABC .

B. H là trung điểm của BC.

C. H là trực tâm của tam giác ABC.

D. H là trung điểm của AC.

Câu 11: Cho hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M, N lần lượt là
trung điểm của AD và SD. Số đo của góc giữa hai đường thẳng MN và SC.
A. 450.

C. 300.

B. 600.

3
Câu 12: Cho hàm số y   


D. 900.

x 2  2x  3

A. Hàm số luôn đồng biến trên

. Tìm khẳng định đúng.
.

B. Hàm số luôn nghịch biến trên

.

C. Hàm số luôn nghịch biến trên khoảng  ; 1 .
D. Hàm số luôn đồng biến trên khoảng  ; 1 .
Câu 13: Cho hàm số y 

x a
có đồ thị như hình vẽ bên. Tính giá trị
bx  c

của biểu thức P  a  b  c.
A. P  3.
B. P  1.
C. P  5.
D. P  2.
Câu 14: Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình 2log 4  x  3  log 4  x  5  0 là
2

A. 8.

B. 8  2.

C. 8  2.

D. 4  2.

Trang 2 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

 2017 
Câu 15: Tìm tập nghiệm của bất phương trình 

 2018 

B.  ; 2  .

A.  2;   .

x 1

 2017 


 2018 

 x 3

C.  2;   .

.

D.  ; 2.

Câu 16: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức là
tiền lãi được cộng vào vốn của kỳ kế tiếp). Ban đầu người đó gửi với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất
2,1%/kỳ hạn, sau 2 năm người đó thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn 1 tháng với
lãi suất 0,65%/tháng. Tính tổng số tiền lãi nhận được (làm tròn đến nghìn đồng) sau 5 năm.
A. 98217000 đồng.

B. 98215000 đồng.

C. 98562000 đồng.

D. 98560000 đồng.

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi H hình chiếu vuông góc của M  2;0;1
lên đường thẳng  :

x 1 y z  2
 
. Tìm tọa độ điểm H .
1
2
1

B. H  0; 2;1 .

A. H  2; 2;3 .

D. H  1; 4;0  .

C. H 1;0; 2  .

Câu 18: Biết đồ thị (C) ở hình bên là đồ thị hàm số y  a x  a  0,a  1 . Gọi (C’) là đường
đối xứng với (C) qua đường thẳng y  x.

Hỏi (C’) là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. y  log 1 x.

B. y  2x.

2
x

1
C. y    .
2

D. y  log 2 x.

Câu 19: Cho hàm số y  f  x  xác định trên

\ 1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có

bảng biến thiên như hình vẽ.
x

f ' x 


-

-1
0



1
+

+

Trang 3 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

f x



1

-1

 2



Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f  x   m có ba
nghiệm thực phân biệt.

A.  2; 1 .C.  1;1.

B.  2; 1 .

D.  1;1 .

Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt
phẳng

(ABCD);

M,

Nhai

điểm

nằm

trên

hai

cạnh

BC,

CD.

Đặt

BM  x, DN  y  0  x, y  a  . Hệ thức liên hệ giữa x và y để hai mặt phẳng (SAM) và
(SMN) vuông góc với nhau là:
A. x 2  a 2  a  x  2y  .

B. x 2  a 2  a  x  y  .

C. x 2  2a 2  a  x  y  .

D. 2x 2  a 2  a  x  y  .



Câu 21: Tập xác định của hàm số y  tan  cos x  là
2


A.

\ 0 .

B.

\ 0; .

C.

 
\ k  .
 2

D.

\ k.

Câu 22: Giải phương trình 2sin 2 x  3 sin 2x  3.

A. x    k.
3

B. x 


 k.
3

C. x 

2
 k2.
3

D. x 


 k.
4

Câu 23: Khối mười hai mặt đều có bao nhiêu cạnh?
A. 30 cạnh.
B. 12 cạnh.
C. 16 cạnh.
D. 20 cạnh.
Câu 24: Một đám vi khuẩn tại ngày thứ x có số lượng là N  x  . Biết rằng N '  x  

2000

1 x

lúc đầu số lượng vi khuẩn là 5000 con. Vậy ngày thứ 12 số lượng vi khuẩn (sau khi làm tròn)
là bao nhiêu con?
A. 10130.

B. 5130.

C. 5154.

D. 10132.

Trang 4 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 25: Tìm hệ số của số hạng chứa x 9 trong khai triển nhị thức Newton 1  2x  3  x  .
11

A. 4620.

B. 1380.

C. 9405.

D. 2890.

Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I 1; 2;3 . Phương trình mặt cầu
tâm I và tiếp xúc với trục Oy là:
A.  x  1   y  2    z  3  10.

B.  x  1   y  2    z  3  9.

C.  x  1   y  2    z  3  8.

D.  x  1   y  2    z  3  16.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Câu 27: Gọi A là tập các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo ra từ các chữ số
0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ A chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để số được chọn có chữ số 3 và
chữ số 4 đứng cạnh nhau.
A.

4
.
25

B.

Câu 28: Cho hàm số y 

4
.
15

C.

8
.
25

D.

2
.
15

x2
. Tìm khẳng định đúng.
x 3

A. Hàm số xác định trên

\ 3 .

B. Hàm số đồng biến trên

\ 3.

C. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.
D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.
Câu 29: Hình trụ (T) được sinh ra khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB. Biết

AC  2a 2 và ACB  450. Diện tích toàn phần Stp của hình trụ (T) là:
A. Stp  16a 2 .

B. Stp  10a 2 .

C. Stp  12a 2 .

2

5

1

2

D. Stp  8a 2 .

Câu 30: Cho  f  x 2  1 x dx  2. Khi đó I   f  x  dx bằng
A. 2.

B. 1.

C. -1.

D. 4.

Câu 31: Tìm nguyên hàm I   x cos xdx.
A. I  x 2 sin

x
 C.
2

C. I  x sin x  cosx  C.

B. I  x sin x  cos x  C
D. I  x 2cos

x
 C.
2

Trang 5 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

b

Câu 32: Biết

  2x  1 dx  1. Khẳng định nào sau đây đúng?
a

A. b  a  1.

B. a 2  b2  a  b  1. C. b2  a 2  b  a  1. D. a  b  1.

Câu 33: Một giải thi đấu bóng đá quốc gia có 16 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Hai
đội bất kỳ đều đấu với nhau đúng 2 trận. Sau mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0
điểm, nếu hòa mỗi đội được 1 điểm. Sau giải đấu, Ban tổ chức thống kê được 80 trận hòa.
Hỏi tổng số điểm của tất cả các đội sau giải đấu bằng bao nhiêu?
A. 720.

B. 560.

C. 280.

D. 640.

 3

Câu 34: Số nghiệm thực của phương trình sin 2x  1  0 trên đoạn   ;10 là
 2


A. 12.

B. 11.

C. 20.

D. 21.

Câu 35: Thể tích của khối cầu ngoại tiếp bát diện đều có cạnh bằng a là.

3a 3
.
3

A.

2a 3
.
2

B.

2a 3
.
3

C.

8 2a 3
D.
.
3

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M  2;1;0  và đường thẳng d có
phương trình d :

x 1 y  1 z

 . Phương trình của đường thẳng  đi qua điểm, M cắt và
2
1
1

vuông góc với đường thẳng d là:
A.

x  2 y 1 z
x  2 y 1 z


 . B.
 .
1
1
4 2
4 2

C.

x  2 y 1 z

 .
1
3 2

D.

x  2 y 1 z

 .
3
4
2

Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M 1; 2;3 . Gọi (P) là mặt phẳng đi
qua điểm Mvà cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất, mặt phẳng (P) cắt các trục tọa độ tại
các điểm A,B,C. Tính thể tích khối chóp O.ABC.
A.

1372
.
9

B.

686
.
9

C.

524
.
3

D.

343
.
9

Câu 38: Số các giá trị thực của tham số m để phương trình

 sin x 1  2cos2 x   2m  1 cos x  m   0 có đúng 4 nghiệm thực thuộc đoạn 0; 2 là
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. Vô số.

Câu 39: Tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
y

x2
16  x 4Trang 6 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

A. 3.

B. 0.

C. 2.

D. 1.

Câu 40: Tập tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  ln  cos x  2   mx  1 đồng biến
trên1

A.  ;   .
3


1 

B.  ; 
.
3


 1

C.   ;   .
 3


 1

D.   ;   .
 3


Câu 41: Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Gọi E, F lần lượt là trung
điểm của các cạnh SB, SC. Biết mặt phẳng (AEF) vuông góc với mặt phẳng (SBC). Tính thể
tích khối chóp S.ABC.
a3 5
A.
.
24

a3 5
B.
.
8

a3 3
C.
.
24

a3 6
D.
.
12

Câu 42: Xét hàm số f  x  liên tục trên đoạn  0;1 và thỏa mãn 2f  x   3f 1  x   1  x 2 .
1

Tính I   f  x  dx.
0

A.


.
4

B.


.
6

C.


.
20

D.


.
16

Câu 43: Diện tích toàn phần của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến đường sinh
bằng

3 và thiết diện qua trục là tam giác đều bằng

A. 16.

B. 8.

C. 20.

D. 12.

Câu 44: Cho đa giác đều 100 đỉnh nội tiếp một đường tròn. Số tam giác tù được tạo thành từ
3 trong 100 đỉnh của đa giác là
A. 44100.

B. 78400.

C. 117600.

D. 58800.

Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau và bằng 2a, đáy là hình chữ nhật
ABCD có AB  2a, AD  a. Gọi K là điểm thuộc BC sao cho 3BK  2CK  0 . Tính khoảng
cách giữa hai đường thẳng AD và SK.
A.

2 165a
.
15

B.

165a
.
15

C.

2 135a
.
15

D.

135a
.
15

Câu 46: Xét phương trình ax3  x 2  bx  1  0 với a, b là các số thực, a  0, a  b sao cho
các nghiệm đều là số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P 
A. 15 3.

B. 8 2.

C. 11 6.

5a 2  3ab  2
.
a2 b  a 

D. 12 3.

Trang 7 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 47: Cho tham số thực a. Biết phương trình ex  e x  2cos ax có 5 nghiệm thực phân
biệt. Hỏi phương trình ex  e x  2cos ax  4 có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?
A. 5.

B. 6.

C. 10.

Câu 48: Cho hàm số y  f  x  liên tục trên

D. 11.

. Đồ thị của hàm số

y  f '  x  như hình bên. Đặt g  x   2f  x    x  1 . Mệnh đề nào
2

dưới đây đúng?
A. min g  x   g 1 .
3;3

B. max g  x   g 1 .
3;3

C. min g  x   g  3 .
3;3

D. Không tồn tại giá trị nhỏ nhất của g  x  trên  3;3.
Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là
trọng tâm các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA. Biết thể tích khối chóp S.MNPQ là V, khi đó
thể tích của khối chóp S.ABCD là
27V
A.
.
4

2

9
B.   V.
2

C.

9V
.
4

D.

81V
.
8

Câu 50: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AC  a,

ACB  600. Đường thẳng BC’ tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc 300. Tính thể tích khối lăng
trụ đã cho.
A. 2a 3 3.

B. a 3 6.

C.

a 3 3.
2

D.

a 3 3.
3

Trang 8 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Đáp án
1-B

2-A

3-A

4-B

5-D

6-C

7-D

8-C

9-C

10-C

11-D

12-D

13-A

14-B

15-B

16-A

17-C

18-D

19-B

20-B

21-D

22-B

23-A

24-A

25-C

26-A

27-C

28-C

29-A

30-D

31-B

32-C

33-D

34-A

35-C

36-A

37-B

38-B

39-D

40-B

41-A

42-C

43-D

44-C

45-A

46-D

47-C

48-B

49-A

50-B

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B.
 3  31
Ta có: y'  3x 2  3  0  x  1. Mà y  0   5, y 1  3, y   
 GTLNy  5  x  0.
2 8

Câu 2: Đáp án A.
1
1
1 1  1 1
1  
Ta có: A  ;0  , B  0;    SOAB  OA.OB 
.    .
3
2
2 2  3  12
2  

Câu 3: Đáp án A.
Câu 4: Đáp án B.
1

1

1 1

6

Ta có: P  x 3 .x 6  x 3

1

 x 2  x.

Câu 5: Đáp án D.

Trang 9 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

2

3

3

0

0

2

Ta có:  f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx  a  b.
Câu 6: Đáp án C.
Ta thấy f '  x  đổi dấu qua các điểm x   2 và x  2 nên hàm số có 3 điểm cực trị.

Câu 7: Đáp án D.
Gọi I là trung điểm của AB. Ta có: I  1; 2;3 , AB  4;0;12 
Mặt phẳng trung thực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

 P  : 4  x 1  0  y  2  12  z  3  0 hay  P  : x  3z  10  0.
Câu 8: Đáp án C.
Câu 9: Đáp án
Phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là: y 

2x  2
 2x  2.
1

Phương trình hoành độ giao điểm là: 2x  2  0  x  1  x M  1.
Câu 10: Đáp án C.
Câu 11: Đáp án D.

Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

a
a2  a2 a 2
Ta có: NM  NP  ; MP 

 MP2  NM2  NP2  MNP vuông tại N
2
2
2

  MN;SC   900.
Câu 12: Đáp án D.

3
Ta có y '   


x 2  2x 3

2   y '  0  x  1

    y '  0  x  1

 2x  2  ln 

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  ; 1 , nghịch biến trên khoảng 1;   .
Câu 13: Đáp án A.
Ta có:
1
 b  1
b  1
 Đồ thị hàm số có TCĐ và TCN là x  2, y  1  

.
 c  2 c  2
 b

 Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ  2;0   a  2.
Suy ra P  a  b  c  3.
Câu 14: Đáp án B.
x  3  0
x  3
 x  3, x  5


2


PT   x  5   0
 x  5
   x  3 x  5   1


  x  3 x  5  1
2
2
2


x

3
x

5

1

 


log 4  x  3 x  5    0

 x  3, x  5
 x  3, x  5
x  4  2
 2

   x  8x  14  0    x   2  
 x1  x 2  8  2.
x  4
 2
 x  4

  x  8x  16  0

Câu 15: Đáp án B.
BPT  x  1  x  3  x  2  S   ;2  .

Câu 16: Đáp án A.
Tiền lãi bằng
24
24
36


200.106 1  2,1%  3   200.106 1  2,1%  3  1  0, 65  200  98.217.000 đồngCâu 17: Đáp án C.
Vtcp của  là: u 1; 2;1 . Phương trình mặt phẳng qua M và nhận u làm vtpt là:
Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

 P  :1 x  2  2  y  0  1 z 1  0

hay  P  : x  2y  z  3  0.

Khi đó:  P     H  tọa độ của H là nghiệm của hệ phương trình
 x 1 y z  2
 

2
1  x  1, y  0, z  2  H 1;0; 2  .
 1

 x  2y  z  3  0

Câu 18: Đáp án D.
Đồ thị hàm số y  loga x và đồ thị hàm số y  a x  a  0,a  1 đối xứng nhau qua đường
thẳng y  x.
Câu 19: Đáp án B.

PT f  x   m có ba nghiệm thực phân biệt   2  m  1  m   2; 1 .
Câu 20: Đáp án B.

Chọn hệ trục tọa độ Axyz như hình vẽ.
Ta có: A  0;0;0  ,S  0;0;b  , M  x;a;0  , N  a; y;0   AM  x;a;0  , AS  0;0; b   vtpt của
(SAM) là: n1   AM; AS   ab; bx;0   b  a; x;0  MS  x; a; b  , NS  a;  y; b   vtpt
của (SMN) là: n 2  MS; NS   by  ab; bx  ab; xy  a 2 
Để hai mặt phẳng  SAM  và SMN vuông góc với nhau thì n1.n 2  0
 a  by  ab   x  bx  ab   0  xy  a 2   0  x 2  a 2  a  x  y  .

Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 21: Đáp án D.




Hàm số xác định  cos  cosx   0  cos x   k  cos x  1  2k
2
2
2cos  1  k  0 
 sinx  0  x  k  D 

cos


1
k


1

\ k.

Câu 22: Đáp án B.
PT  3 sin 2x  cos2x  2 

 2x 

3
1


sin 2x  cos2x  1  sin  2x    1
2
2
6 
  k2  x   k  k 
3
6 2

.

Câu 23: Đáp án A.
Câu 24: Đáp án A.
12

Ta có

2000
0 1  x dx  2000ln 1  x

12

 2000ln13  N 12   N  0 

0

 N 12   2000ln13  5000  10130.

Câu 25: Đáp án C.
11

Ta cos 1  2x  3  x   1  2x   C 3
11

k 11 k
11

k 0

11

x  C 3
k

k 0

k 11 k
11

11

k 11k k 1
x 2 C11
3 x .
k

k 0

9 2 9
8 3 9
Số hạng chứa x 9 là C11
3 x  2C11
3 x  9405x 9 .

Câu 26: Đáp án A.
Ta có: n Oy  0;1;0  . Mặt phẳng (P) qua I và vuông góc với Oy là:

 P   Oy  E  0; 2;0 
R  IE 

bán kính mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy là:

1  0   2  2  3  0 
2

 P : y  2  0

2

2

 10  Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với

trục Oy là:  x  1   y  2    z  3  10.
2

2

2

Câu 27: Đáp án C.
Số cách lập số có 5 chữ số có 3 và 4 đứng cạnh nhau là 2  4.4.3.2   192 cách.
Số cách lập số có 6 chứ số đôi một khác nhau từ A là 5.5.4.3.2=600 cách

Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Suy ra xác suất cần tìm là

192 8
 .
600 25

Câu 28: Đáp án D.
Ta có y ' 

5

 x  3

2

\ 3 .

 0, x  D 

Suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.
Câu 29: Đáp án A.
Ta có: BC  ACcos 450  2a 2.

2
 2a.
2

Diện tích toàn phần Stp của hình trụ (T) là:
Stp  2.BC.AB  2BC2  2.2a.2a  2  2a   16a 2 .
2

Câu 30: Đáp án D.
x  1  t  2
Đặt t  x 2  1  dt  2xdx, 
x  2  t  5
2

  f  x x  1 xdx 
1

5

5

1
1
I
f  t  dt   f  x  dx   I  4.

22
22
2

Câu 31: Đáp án B.
u  x
du  dx

 I  x sin x   sin xdx  x sinx  cos x  C.
Đặt 
dv  cos xdx  v  s inx

Câu 32: Đáp án C.
Ta có

b

b

a

a

2
  2x  1 dx   x  x 

  b2  a 2    b  a   1  b 2  a 2  b  a  1.

Câu 33: Đáp án D.
Tổng số trận các đội phải đá là 8.15.2  240 trận.
Suy ra có 240  80  160 trận không kết thúc với tỉ số hòa.
Suy ra tổng điểm các đội giành được là 160.3  80.2  640 điểm.
Câu 34: Đáp án A.


PT  sin 2x  1  2x    k2  x    k  k 
2
4

.

3

 3

x    ;10      k  10  1, 25  k  10, 25
2
4
 2


Trang 14 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

 3

Suy ra PT có 12 nghiệm trên đoạn   ;10 .
 2

Câu 35: Đáp án c.
Tâm bát diện đều SABCDS’ là tâm của hình vuông ABCD  R 

AC a 2

2
2

4
2 3
Do đó V  R 3 
a .
3
3

Câu 36: Đáp án A.
Gọi I 1  2t; 1  t; t   d ta có: MI  2t  1; t  2; t 
2
1 4 2
Giải MI.u d  4t  2  t  2  t  0  t    u   MI   ;  ;  
3
3 3 3

Suy ra d :

x  2 y 1 z

 .
4
4 2

Câu 37: Đáp án B.
Ta có: d  O;  P    OM
Dấu bằng xảy ra  OM   P    P  :1 x  1  2  y  2   3  z  3  0
14 

Hay  P  : x  2y  3z  14  0  A 14;0;0  ; B  0;7;0  ;C  0;0; 
3


1
686
 VO.ABC  OA.OB.OC 
.
6
9

Câu 38: Đáp án B.
sin x  1
PT  
2
 2cos x   2m  1 cos x  m  0

Với s inx  1  x  k2 do đó x   0; 2  x  .
2
2

Với 2cos2 x   2m  1 cos x  m  0  2cos2 x  cos x   2cos x  1 m
1

cos x 

  2 cos x  1 m  cos x   0 
2

 m  cos x

Trang 15 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

PT: cos x 

1
có 2 nghiệm thuộc trên đoạn  0; 2 do đó để PT đã cho có 4 nghiệm thực
2

thuộc đoạn  0; 2 thì
 m  1  x  
TH1: m  cos x có 1 nghiệm thuộc đoạn  0; 2  
.
 m  1  x  0; x  2  loai 

TH2: m  cos x có 2 nghiệm thuộc đoạn  0; 2 trong đó có 1 nghiệm trùng

x m0x  .
2
2

Vậy m  1;m  0.
Câu 39: Đáp án D.
Hàm số có tập xác định D  2; 2   đồ thị hàm số không có TCN.
Ta có 16  x 4  0  x  2,lim y    đồ thị hàm số có TCĐ x  2.
x 2

Câu 40: Đáp án B.
Ta có y '  

sinx
sinx  m cos x  2m
.
m  
cos x  2
cos x  2

Hàm số đồng biến trên

 y '  0, x 

   sinx  mcos x  2m   0  sinx  mcos x  2m

m  0

m  0
  m  1

2m

0

2m
1


1  2
  2 1  
3 m
2
2

3
1 m
4m  1  m
m  3

1
m  
3
 
1 

 m   ; 
.
3


Câu 41: Đáp án A.

Trang 16 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Gọi K là trung điểm của BC và I  SK  EF.
1
a
Từ gt  EF  BC  , EF / /BC  I là trung điểm của SK và EF.
2
2

Ta có SAB  SAC  Hai trung tuyến tương ứng AE  AF.
 Tam giác AEF cân tại A  AI  AF

Mặt khác SBC   AEF  AI  SBC  AI  SK.
Suy ra SAK cân tại A  SA  AK 

a 3
.
2
2

1
Vậy thể tích khối chóp S.ABC là V  .
3

2

 a 3   a 3  a 2 3 a3 5

.

  
 .
2
3
4
24

 


Câu 42: Đáp án C.
1

1

1

1

Ta có 2I   2f  x  dx    1  x 2  3f 1  x  dx   1  x 2 dx  3 f 1  x  dx.


0
0
0
0


(casio) và  f  x  dx   f 1  x  dx  2I   3I  I  .
4
20
4
0
0
1

11  x 2 dx 

0

1

Câu 43: Đáp án D.
Gọi r,l lần lượt là bán kính đáy, độ dài đường sinh của hình nón  chiều cao h  l2  r 2 .
Từ giả thiết, ta có1 1 1
 2  và h  r 3 suy ra r  2  h  2 3  l  22  2 3
2
r
h
32

 4.

Vậy diện tích toàn phàn của hình nón là Stp  rl  r 2  .2.4  22  12.
Trang 17 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 44: Đáp án C.
Chọn 1 đỉnh bất kỳ có 100 cách
Tam giác tù nên 3 đỉnh nằm trên nửa dường tròn. Để tạo tam giác tù thì 2 đỉnh kia phải chọn
trong 49 đỉnh còn lại của nửa đường tròn. Vậy có: 100.C249  117600 tam giác.
Câu 45: Đáp án A.

Do AD / /BC  d  AD;SK   d  AD; SBC  
Do các cạnh bên của hình chóp bằng nhau nên SO   ABCD 
Khi đó d  d  A; SBC    2d  O; SBC  
Dựng OE  BC;OF  SE  d=2OF
Trong đó OE  a;SO  SA 2  OA 2 
Suy ra d  2

SO.OE
SO2  OE 2a 11
2

2a 165
.
15

Câu 46: Đáp án D.
1

 x1  x 2  x 3  x1x 2 x 3  a  0
.
Giả sử phương trình đã cho có 3 nghiệm x1 , x 2 , x 3  
x x  x x  x x  b
1 3
2 3
 1 2
a

Trang 18 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

5 3b 2
2
 
x1  x 2  x 3 

b
1
5a 2  ab  2 a a 2 a 3
Khi đó P  2
mà x1x 2  x1x 3  x 2 x 3 

  2
b
3
a 3a
a b  a
1
a

Do x1  x 2  x 3  3 3 x1x 2 x 3 

1 27
1

a
2
a
a
3 3

5 3 b 2 5 3 1
2
 .  2
 . 2 3
2
a  15a  3  f  x  , với 0  a  1
Suy ra P  a a a a  a a 3a
b
1
a  3a 3
3 3
1

1
3
a
3a

15a 2  3 
1 
 1 
Xét hàm số f  a  
a
 Min f  a   f 

  12 3.
3 
1


a  3a 
3 3   0; 
3 3
 3 3

Câu 47: Đáp án C.
x

 x2
ax
2
e

e
 2 cos
1
x
x

 
 2
2
2
 2cos ax  4   e  e   2  cos ax+1   x
.
x

 2
ax


2
e  e  2 cos 2  2 
2

Ta có e x  e x

Giả sử x 0 là nghiệm của phương trình ex  e x  2cosa x (*), thì x 0  0 và 2x 0 là nghiệm
của (1) và 2x 0 là nghiệm của (2) hoặc ngược lại.
Phương trình (*) có 5 nghiemj nên hai phương trình (1), (2) có 5 nghiệm phân biệt.
Vậy phương trình ex  e x  2cosa x  4 có 10 nghiệm phân biệt.
Câu 48: Đáp án B.

 x  3
Ta có: g '  x   2f '  x   2  x  1  0   x  1
 x  3
Với x  3 ta có: f '  x   x  1 suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 3
Tương tự ta suy ra hình dạng đồ thị hàm số g  x  bên dưới, ta cần so sánh g  3 và g  3 .
Ta có g  x   2f  x    x  1  g '  x   2f '  x   2  x  1 ; x  .
2

 x  3
Phương trình g '  x   f '  x   x  1  
(Dựa vào ĐTHS y  f '  x  ).
x  1

Bảng xét dấu g '  x 
Trang 19 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word của
bộ đề thi thử THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

x

-3

g’(x)

0

1
+

3

0

-

0

Dựa vào bảng xét dấu, ta được max g  x   g 1 .
3;3

Dựa vào hình vẽ lại có

1

3

3

1

 2f '  x   2x  dx   2f '  x   2x  dx

Do đó g 1  g  3  g 1  g  3  g  3  g  3 .
Câu 49: Đáp án A.
Giải nhanh: Chọn trường hợp đăc biệt nhất là S.ABCD là chóp đều có chiều cao h và cạnh
đáy bằng AB  a, khi đó S.MNPQ có chiều cao

2 1
a 2
2h
và cạnh đáy là MN  . AC 
3 2
3
3

2

V
2  2
4
Suy ra S.ABCD  . 
  .
VS.MNPQ 3  3 
27
Câu 50: Đáp án B.

Tam giác ABC vuống tại A, có AB  AC.tan 600  a 3  BC  2a.
Và AB  AC mà AA'   ABC  AB  mp  ACC'A ' .
Khi đó BC';  ACC'A '   BC'; AC'   BAC'  300  BC' 

AB
 2a 3.
sin 300

Tam giác BCC' vuông tại C, có CC'  BC'2  BC'2  2a 2.
Vậy thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là V  AA'  SABC

a2 3
 2a 2.
 a 3 6.
2

Trang 20 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×