Tải bản đầy đủ

câu hỏi và đáp án PHÁP LUẬT tài CHÍNH DOANH NGHIỆP

1
PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP --LAW 119

B+C
Báo cáo việc trích, sử dụng quỹ khpa học….phải gửi đến đâu?
Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi… huy động vốn…cách nhau ít nhất
Căn cứ xác định mức thuế môn bài…doanh nghiệp là

D) Cơ quan thuế nơi d nghiệp…công n và ..tài chính
D) sáu (06) tháng
D) Vốn điều lệ ghi trong…đăng ký…năm tính thuế

Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận…đăng ký…trong thời hạn
Cổ đông công ty cổ phần có quyền nào sau đây?
Cổ phần của công ty cổ phần bị hạn chế…..sau đây?

D,A) Mười ngày…thuế hợp lệ
B) C) Xem xét, tra cứu….hội đồng cổ đông
B) C) C.cổ đông sở hữu cổ phần…..cổ đông s lập

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn

Cổ tức có thể được chi trả bằng gì?
Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông…..trích ra từ nguồn nào?

C) 6 tháng, kể từ ngày …cổ đông thường niên
D) Tiền mặt, bằng cổ phần….Điều lệ công ty
A) nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty

Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần…điều kiện gì?
Công ty cổ phần được quyền chào bán chưng khoán…doanh nghiệp..trường
hợp nào?
Công ty cổ phần KHÔNG được quyền phát hành trái phiếu…sau đây?

A) Công ty đã hoàn thành…đã trích….đến hạn

Công ty TNHH một thành viên thay đổi vốn điều lệ…sau đây?
Công ty TNHH được quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ ….hợp nào?

D) A) Hoàn trả m phần 02 năm…kh nợ…chủ sở hữu
D) Công ty TNHH chào bán…công ty cổ phần

Chọn nhận định đúng nhất về quyền rút vốn… TNHH,một thành viên?
Chọn nhận định đứng nhất về quyền của daonh nghiệp tư nhân?
Chọn câu trả lời đúng nhất về tái chính doanh nghiệp?
Chọn nhận ddịnh đúng nhất vê trách nhiệm…của doanh nghiệp?

A) chủ sở hữu công ty….cá nhân khác
B) Doanh nghiệp tư nhân không….hợp danh
B) C) Là các quan hệ phân phối…của doanh nghiệp
D), B)Các thành viên chưa góp đủ….của thành viên

Chọn nhận định đúng nhất về công ty hợp danh?
Chọn nhận định đúng nhất về quyền …huy động vốn?
Chọn nhận định đúng nhất về chi phí được trừ…thu nhập chịu thuế.
Chọn nhận định đúng nhất về khoản chi phí….hoa hồng môi giới.

A)D) Thành viên góp vốn…..góp vào công ty
A) Doanh nghiệp có quyền lựa chọn…huy động vốn
D) Chi phí tổ c truyền thông…HIV/AIDS..chịu thuế
D) Toàn bộ các khoản chi quảng cáo…chịu thuế


Chọn nhận định KHÔNg đúng….. tự chủ tài chính…doanh nghiệp?
Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được rút lợi nhuận…khi nào?
Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân có quyền?
Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức có quyền

A) Tự do kinh doanh mọi ngành, nghề
C) Công ty vẫn đảm bảo thanh toán…đến hạn
B) Quyết định sử dụng…Tài chính khác của công ty
B) Quyết định việc…tài chính khác của công ty

B) D) Để thành lập mới…nghệ cao
C) B) Công ty không thanh toán….03 năm…trước đó

D+Đ
Doanh nghiệp thành lập theo ..Việt Nam…thu nhập…khi nào?
Doanh nghiệp được xem xét gia hạn…sau đây?
Doanh nghiệp được cơ quan quản lý…gia hạn…khai thuế khi nào?
Doanh nghiệp được chi các quỹ khen thưởng…doanh nghiệp khi nào?
Doanh nghiệp phải nộp thuế bảo vệ môi trường khi nào?

D) Sau khi phát sinh..thu nhập….doanh nghiệp
A) Bị thiệt hại….gặp thiên tai
B) Doanh nghiệp không có khả năng…bất ngờ
D) Sau khi thanh toán…hạn phải trả
D) Có hành vi sản xuất, nhập khẩu hh thuộc ..c thuế

Doanh nghiệp phải nộp thuế tài nguyên khi nào?
Doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu khi nào?
Doanh nghiệp phải nộp thuế giá trị gia tăng khi nào?
Doanh nghiệp nhà nước là
Doanh nghiệp là

C) Có hành vi khai thác..chịu thuế tài nguyên
D) Có hành vi nhập khẩu…biên giới quốc gia
A) Doanh nghiệp Việt Nam…thường trú tại V Nam
D) Doanh nghiệp do Nhà nước 100% vốn điều lệ
D) Tổ chức có tên riêng..mục đích kinh doanh

Doanh nghiệp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi nào?
Doanh nghiệp nào phải chịu trách nhiệm…khoản nợ của doanh nghiệp?
Doanh nghiệp được quyền chào bán cổ phiếu…chào bán là

D) Có hành vi mua hàng hóa…trong nước
B) A) Doanh nghiệp tư nhân
D) Từ mười tỷ đồng Việt Nam…sổ kế toán


2
Doanh nghiệp được trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ khi nào?
Doanh nghiệp nào được quyền chào bán cổ phần riêng lẻ?

D) Sau khi bù đắp lỗ …và trước khi….doanh nghiệp
A) Công ty cổ phần, công ty TNHH….c ty cổ phần

Doanh nghiệp được quyền chào bán trái phiếu…đăng ký chào bán là
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với ..trả góp được xác định theo
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế..gia công hàng hóa là

A) Từ 10 tỷ đồng Việt Nam…..sổ kế toán
C) Giá bán hàng hóa….trả góp, trả chậm
A) D; Tiên thu về…nhiên liệu, động lực…..hàng hóa

Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật nào sau đây…..thương mại, dịch vụ?
Đối tượng phát hành trái phiếu chuyển đổi là
Đối tượng phát hành trái phiếu không chuyên đổi….quyền là
Đối với doanh nghiệp kê khai. Nộp thuế…xác định là

C) Vốn cố định chiếm tỉ lệ….lưu đông
C) Công ty cố phần
A) D) Công ty cổ phần
B) Doanh thu không có ..gia tăng

Đối với doanh nghiệp kê khai….trực tiếp…doanh nghiệp là
Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký…doanh nghiệp là

A) Doanh thu có thuế giá trị gia tăng cao
B) Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính

G+H
Giá bán cổ phần được thấp hơn giá thị trường…sau đây?

A)D) Cổ phần chào bán cho……người bảo lãnh

Hợp đồng giao dịch giữa côngb ty cổ phần…chấp thuận?
Hợp đồng giao dịch giữa côngb ty cổ phần…chấp thuận?
Hợp đồng giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35%....chấp thuận của
Hợp đồng, giao dịch …lớn hơn 35% tổng…chấp thuận của

C) Ngời đại diện ủy quyền…10%....công ty
D) Em dâu của giám đốc
D) Hội đồng quản trị
C) Đại hội đồng cổ đông

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty TNHH một thành viên…xem xét quyết
định?
Hợp đồng, giao dịch giữa công ty TNHH một thành viên…khi nào?
Hợp đồng, giao dịch giữa công ty TNHH một thành viên…(do tổ chức…)
với…chấp thuận khi nào?
Hợp đồng, giao dịch….TNHH hai thành viên…Giám đốc…khi nào?
Hợp đồng, giao dịch….TNHH hai thành viên…Giám đốc…khi nào?
Hợp đồng giao dịch..công ty cổ phần…chấp thuận của

D) Em dâu của thành viên..thành viên
D) Giao dịch được ghi chép…..của công ty
A) Được hội đồng..đa số
A) Khi có sự tán thành….65%....biểu quyết
D) Khi có sự tán thành….biểu quyết
A) Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đ quản trị

K+L
Khoản chi nào sau đây được trừ…..thu nhập chịu thuế?

B) Khoản chi trả lãi…..doanh nghiệp khác

Lãi xuất danh nghĩa trái phiếu KHÔNG xác định..phương thức nào?
Loại hình doanh nghiệp nào KHÔNG có tư cách pháp nhân?
Loại hình doanh nghiệp nào KHÔNG đặt ra vấn đề phân phối lợi nhuận?
Loại hình doanh nghiệp nào có ưu thế nhất về huy động vốn?

A)D) Thả nổi theo lãi xuất…Ngân h công bố
D) Doanh nghiệp tư nhân
C) Doanh nghiệp tư nhân
A) Công ty cổ phần

loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ…khoản nợ và nghĩa
vụ..công ty gọi là
Loại hình doanh nghiệp do một cá nhân…doanh nghiệp gọi là
Loại hình doanh nghiệp nào sau đây…trái phiếu để huy động vốn?
Loại hình doanh nghiệp nào sau đây được quyên phát hành…chứng
khoán ..huy động vốn?
Loại hình doanh nghiệp nào sau đây quyên phát hành…..huy động vốn?

A) công ty TNHH một thành viên
D)A) Doanh nghiệp tư nhân
D) Công ty TNHH một thành viên
C) Công ty cổ phần
D) Công ty TNHH một thành viên

Loại hình doanh nghiệp nào chiuh sự chi phối…sử dụng vốn?
Loại hình doanh nghiệp nào sau đây….trái phiếu để huy động vốn?

A) Doanh nghiệp nhà nước
D) Công ty TNHH một thành viên

M+N
Mục tiêu của pháp luật tài chính doanh nghiệp là gì?
Mỗi tài sản cố định được phép thay đổi…bao nhiêu lần?
Mức thuế môn bài áp dụng…năm tỷ đồng là bao nhiêu?

C), D)Bảo vệ lợi ích tài chính….của doanh nghiệp
B) Một lần trong suốt quá trình sử dụng
C) Hai triệu đồng


3

Nếu điều lệ công ty..tỉ lệ khác, Hội đồng…Công ty cổ phần có quyền;
Nếu điều lệ công ty không quy định….35%...công ty là
Nếu điều lệ công ty không quy định…Đại hội đ cổ đông…có quyền;

B) Thông qua hợp đồng….35%.....công ty
B, A) Hội đồng quản trị
A,D) Quyết định đầu tư….gần nhất...công ty

Nguyên giá tài sản cố định vô hình phải có giá trị là
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình phải có giá trị là
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng là

A) Từ 30.000.000 đồng(…) trở lên
C) Từ 30.000.000 đồng( Ba…) trở lên
C) Có giá trị quyết toán …đưa vào sử dụng

Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định..sau đây?

A) Nộp hồ sơ khai thuế…mười ngày..hết hạn..k thuế

P+T
Phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận..TNHH hai thành viên…khi nào?

C) Được số ph đại diện..65% Hội đ t v tán thành

Quyền sử dụng đất KHÔNG ghi nhận…..vô hình gồm
Quyết định việc vay vốn của công ty hợp danh được thông qua khi?
Quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp…đối tượng nào?
Quỹ khen thưởng của daonh nghiệp nhà nước….đối tượng nào?

D) Quyền sử dụng đất được Nhà nước..đất
D) Được ít nhất ba phần tư…chấp thuận
A) Chủ tịch và thành viên…(không bao gồm..l động
A) Toàn bộ người lao động….hợp đồng lao động

Tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước…hình thức nào?
Tài sản c định t gia vào h đ k d được t khấu hao số dư g dần có đ chỉnh p
thgỏa mãn đ kiện gì?
Tài sản cố định tham gia....khấu hao theo số lượng..điều kiện gì?
Tài sản cố định tham gia vào hoạt động…khấu hao nhanh là

D) công ty TNHH

Tài sản cố định hữu hình phải có thời gian sử dụng
Tài sản cố định tham gia vào…khấu hao…điêìu kiện gì?
Tài chính doanh nghiệp có những vai trò gì?

D) Trên môỵ năm trở lên
D) Là các loại máy móc…( chưa qua sử dụng}
D) A) Huy động và đảm bảo đầy đủ….của doanh nghiệp

Tỉ lệ trích lập quỹ thưởng viên chức quản lí….xếp loại B là
Tỉ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi….xếp loại C là
Tỉ lệ trích lập quỹ khen thưởng…xếp loại A là

A) Tối đa không quá 1 tháng….doanh nghiệp
D) Tối đa không quá 1 tháng….phúc lợi
D) Tối đa không quá 3 tháng lương…phúc lợi

Tỉ lệ trích lập quỹ khen thưởng…xếp loại B là
Tỉ lệ trích lập quỹ phát triển khoa học….quy định như thế nào?
Tỉ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển..nhà nước là

A) Tối đa không quá 1,5 tháng…phúc lợi
D) Doanh nghiệp nhà nước….3% đến 10%...d nghiệp
B) 30% phần lợi nhuận của…trước thuế

Thẩm quyền tổ chức thực hiện kế hoạch…công ty cổ phần thuộc về?
Thẩm quyền thông qua phương án phát hành…. TNHH hai t v ..chủ thể nào?
Thẩm quyền thông qua phương án phát hành….chủ thể nào?
Thẩm quyền quyết định chiến lược…TNHH hai thành viên trở lên là

D) Giám đốc/tổng giám đốc
D)B) Hội đồng thành viên
C)A) Hội đồng quản trị
A, D) Hội đồng thành viên

Thẩm quyền quyết định….trung hạn ..hàng năm của công ty là
Thẩm quyền quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức thuộc về
Thẩm quyền quyết định loại cổ phần…chủ thể nào?

B,D) Hội đồng quản trị
B) Hội đồng quản trị
D) Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức thuộc về
Thẩm quyền quyết định thời điểm, phương thức…về chủ thể nào?
Thẩm quyền gia hạn nộp thuế trong trường hợp…là chủ thể nào?
Thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành và p án sử dụng…..chủ thể
nào?

B) Hội đồng quản trị
D) A)Hội đồng quản trị
D) Thủ trưởng cơ quan…trực tiếp

Thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu…..chứng quyền là

A) Đại hội đồng cổ đông

Thành viên công ty TNHH hai thành viên….được quyền rút vốn….sau đây?

B) A)Thành viên đó không…….công ty

B) là các loại…thí ngh (chưa ..dụng)
D) Trực tiếp liên quan …thiết kế
A,C) Dụng cụ làm việc..thí nghiệm

A) Đại hội đồng cổ đông


4
Thành viên công ty TNHH hai thành viên…..thành viên khi nào?
Thành viên công ty TNHH hai thành viên…..chuyển nhượng..nào sau đây?

D) Đã chào bán phần vốn…….này chào bán
C) D) Tặng phần vốn…….cho con trai

Thành viên hợp danh được quyển chuyển…người khác khi nào?
Thời gian trích khấu hao tối đa….kiên cố là
Thời gian trích khấu hao tối thiểu….kiên cố là
Thời gian trích khấu hao tối thiểu của phương tiện vận tải đường bộ là
Thời gian trích khấu hao tối thiểu của nhà cửa loại kiên cố là

A) Được sự chấp thuận của các t viên còn lại
A) Năm mươi năm
A) Hai mươi năm năm
B) Sáu năm
D) Hai mươi năm năm

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý..là bao lâu?
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo năm ..là bao lâu?
Thời hạn nộp lợi nhuận về quỹ hỗ trợ……phát triển doanh nghiệp là
Thời điểm xác định doanh thu….hàng hóa bán ra là
Thông báo về trả cổ tức được gửi đến cổ đông trong thời hạn bao lâu?

A) Chậm nhất là ngày thứ 30…vụ thuế
D) Chậm nhất …ba mươi…năm tài chính
C) Chậm nhất trước ngày 30/6 năm sau năm báo cáo
A) C;Thời điểm chuyển giao…sở hữu,…cho n mua
D) Chậm nhất mười năm ngày….trả cổ tức

TR
Trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành….chuyển nhượng..tối thiểu
Trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, thẩm quyền..lợi nhuận thuộc về
Trong công ty TNHH hai thành viên…50%..thômg qua khi nào?

D) một (01) năm kể từ ngày…phát hành
A) D) Từ một (01) năm trở lên
C) Hội đồng thành viên
B) C; Được số phiếu…ít nhất 75%...tán thành

Trong công ty TNHH hai thành viên…chấp thuận?
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên,….KHÔNG cần…Hội đồng
thành viên?
Trong công ty TNHH 1 thành viên( chủ sở hữu là cá nhân)…công ty thuộc
về
Trong công ty hợp danh, quyết định thông qua…thông qua khi nào?

A) Em dâu của thành viên…thành viên

Trong công ty cổ phần, thẩm quyền quyết định…( trừ hình thức…)..thể nào?

C) A) Hội đồng quản trị

Trong thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng…trong thời hạn
Trong thủ tục chào bán chứng khoán…huy động vốn..trong thời hạn
Trong thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ…có quyền bán cổ phần khi;

D) A)chín mươi ngày, kể từ ngày …..có hiệu lực
B) A) Mười ngày, kể từ ngày…..chào bán
C) A) Sau 05 ngày làm việc,…đăng ký kinh doanh

Trong thủ tục chào bán..huy động vốn..đăng ký kinh doanh trong thời hạn

Trong thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng….thực hiện khi;

D)B) Năm ngày làm việc..riêng lẻ
D) Tổ chức phát hành ….bản cáo bạch

Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty cổ phần có nghĩa vụ gì?
Trường hợp ……………………………………………cổ tức trong thời hạn

A) Phải đăng ký tăng vốn….cổ tức
A) Mười ngày, kê từ….thanh toán cổ tức

A) Cha nuôi của Trưởng ban K soát
A) Chủ sở hữu
B) Được ít nhất ba phần tư tổng…chấp thuận

V+X
Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên….doanh nghiệp là
Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên…doanh nghiệp là

D) Tổng giá trị phần vốn góp…vào công ty
A) Tổng giá trị tài sản…cam kết…công ty

Xác định thời gian trích khấu hao cua r tìa sản vô hình là bao lâu?

A) Doanh nghiệp tự xác định..20 nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x