Tải bản đầy đủ

LUẬT tài CHÍNH CÔNG

1
LUẬT TÀI CHÍNH CÔNG ---LAW 118

A+ B
Ai là người phê duyệt…..chính phủ quyết định đầu tư?
Ai quyết định việc lập kế hoạch…dự toán ngân sách,,,năm sau?

C) Bộ trưởng bộ tài chính
B) Thủ tướng

Ai có trách nhiệm chỉ đạo…thu thuế…nhập khẩu?
Ai có trách nhiệm thông báo kế hoạch…kho bạc nhà nước?
Ai có thẩm quyền công bố luật ngân sách nhà nước?
Ai có thẩm quyền quy địnhcụ thể chế độ…báo cáo tài chính?

B) Bộ trưởng Bộ Tài chính
B) Bộ tài chính
C) Chủ tịch nước
C) Bộ trưởng bộ tài chính

Bộ phận nào sau đây KHÔNG phải….pháp luật tài chính công?

Bộ tài chính ban hành thông tư….xây dựng….khi nào?

B) Hiến pháp
A) Trước 10/6

C
Các cơ quan nào sau đây thực hiện…nguồn thu ngân sách nhà nước?
Các loại báo cáo quyết toán…KHÔNG phải lập?

B) Kho bạc nhà nước
C) Báo cáo kết quả hoạt động k doanh

Các khoant tạm ứng từ Ngân sách..đặc biệt…quyết định?
Các khoản chi nào dưới đây KHÔNG thuộc….nhà nước?
Các quỹ ngoài ngân sách được hình thành nhằm mục đích gì?
Các doanh nghiệp là

A) Ủy ban thường vụ quốc hội
D) Chi xây dựng cầu thăng long
A) Hỗ trợ quỹ ngân sách nhà nước
C) Một nhân tố quan trọng….nhà nước

Các nguyên tắc áp dụng trong quá trình..thu….được thể hiện?
Căn cứ vào mục đích điều tiết…thuế có mấy loại cơ bản?
Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là;
Căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là

B) Tất cả các kh chi….kiểm soát chặt chẽ
A) 2
C) Giá tính thuế và thuế suất
C) Số lượng hàng hóa…tuyệt đối

Cơ quan nào có quyền ban hành Danh mục phí và lệ phí?
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết toán thu chi….Bộ Công Thương?
Cơ quan nào có quyền thông qua…quỹ ngân sách nhà nước?
Cơ quan nào có quyền tham gia..điều hành ngân sách nhà nước?
Cơ quan nào là cơ quan quản lý….tài chính công?
Cơ quan nào là cơ quan nhà nước ..nhà nước cấp xã?

D) ủy ban thường vụ quốc hội


B) Bộ tài chính
D) Quốc hội và Hội đồng nhân dân c cấp
D) Quốc hội, chính phủ….các cấp
C) Chính phủ
B) Hội đồng nhân dân cấp xã

Cơ sở cho việc xác định quy mô….nhà nước là gì?
Cơ quan nào sau đây KHÔNG được tổ chức thu …Nhà nước?

B) Kế hoạch phát triển kinh tế….là cơ sở
B) Ngân hàng trung ương

Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền tham gia…ngân sách nhà nước?
Có mấy phương bpháp…giá tính thuế nhập khẩu?

D) Quốc hội, chính phủ…..các cấp
D) 6

Cơ quan nào sau đây là cơ quan kho bạc..địa phương?

C) Kho bạc nhà nước cấp Tỉnh

Cơ quan nào quy định việc áp dụng….mua bán…biên giới?
Cơ quan nào Chủ trì thầm tra….trình quốc hội?

B) Chính phủ
B) Ủy ban kinh tế và ngân sách….Quốc hội

Cơ quan nào chịu trách nhiệm về; Thống nhất…quốc gia?

D) Bộ tài chính

CH
Chủ thể duy nhất được sử dụng quỹ tài chính công?
Chứng từ thu, chi ngân sách…phát hành?
Chi đầu tư phát triển….KHÔNG nhằm thực hiện…tiêu nào?
Chi hoạt động quản lý nhà nước…chi nào?
Chi phí để cấp biển số nhà thuộc;

C) Nhà nước
C) Bộ tài chính
D) Duy trì hoạt động….hành chính
B) Chi thường xuyên
B) Lệ phí

D+Đ
Doanh nghiệp được trích lập tối đa… % .doanh nghiệp?

B) 10


2
Doanh nghiệp sau khi quyết toán bị lỗ…năm phát sinh lỗ?
Dự toán ngân sách nhà nước, phương án…cuối năm trước?
Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm…căn cứ nào?
Dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ….hình thức nào?
Dự ăn chuẩn bị đầu tư sử dụng….KHÔNG phải…dưới đây?

C) 5 năm
D) 10 ngày
A) Nhiệm vụ phát triển kinh tế…an ninh
C) Nghị quyết
D) Giấy phép đăng ký kinh doanh

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải…nhà nước?
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là của thuế?
Đầu tư xây dựng cơ bản…quốc dân…loại hình gì?
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải…quỹ ngân sách nhà nước?

D) Gắn với mục tiêu…từng thời kỳ
C) Hoàn trả trực tiếp
D) Công trình
B) Có nguồn hình thành đa dạng..các cấp

Đối với hàng hóa nhập khẩu thời điểm…môi trường là khi nào?
Đối với bán hàng hóa thời điểm…thuế GTGT là khi nào?
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là gì?
Đối với hàng hóa nhập khẩu(NK)……(SXXK))…tờ khai hải quan?
Đối với cấp xã cơ quan nàocó quyền quyết định….ngân sách xã?
Đối với cấp xã, Ủy ban nhân dân…KHÔNG phải báo cáo..sách xã?
Điều hòa nhiệt độ……tiêu thụ đặc biệt?
Điều hòa vốn trong hệ thống kho bạc….coi là hoạt động gì?

B) Là thời điểm đăng ký….hải quan
A) Thời điểm ch giao….cho người mua
D) Hàng hóa và dịch vụ không…miễn thuế
D) 275
B) Ủy ban nhân dân xã
D) Chủ tịch xã
A) 90.000 BTU
C) Việc điều vốn….và ngược lại

H+G
Hoạt động nào sau đây KHÔNG phải là……kho bạc nhà nước?
Hoạt động nào sau đây..chủ yếu….quan trọng ….kho bạc nhà nước?
Hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là gì?
Hành vi sau đây KHÔNG là…pháp luật về ngân sách?
Hành vi kê khai và nộp thuế…gian lận….bao nhiêu…coi là tội phạm?

D) Tổng kiểm toán nhà nước
A) Quản lý quỹ kho bạc nhà nước
D) Là việc đánh giá, tổng hợp…nhà nước
D) Thực hiện việc chi…q toán..quy định
C) Trên 50 triệu đồng

Giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là?

A) Giá bán tại cửa khẩu…hợp đồng

K
Kiểm tra trong lĩnh vực tài chính công là các tác nghiệp…quản lý
nhằm
Kiểm tra trong lĩnh vực tài chính công mang tính chất gì?
Kiểm toán báo cáo tài chính là loại hình…đúng đắn…..báo cáo
nào?
Kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá;

A) Xem xét tính hợp lý…tài ch công
D) Bắt buộc, quyên lực và tính thống nhất
C) Báo cáo tài chính
B) Tính kinh tế, hiệu l và h quả….n nước

Kiểm toán tuân thủ là loại hình…kiểm tra, đánh giá và xác nhận việc;
Kiểm soát chi ngân sách…..Kho bạc nhà nước…hoạt động nào?
Kiểm soát chi nhân sách nhà nước là;
Kể từ ngày 1/1/2016 trường hợp…22%...thuế xuất bao nhiêu?
Kết quả của quá trình phân phối vốn….cơ bản là gì?
Kết dư ngân sách cấp huyện…..xử lý……như thế nào?

C) Tuân thủ pháp luật, nội quy…thực hiện
D) Kiểm soát trước khi chi….sau khi chi
B) Việc thẩm định và kiểm tra…thông qua
C) 20%
A) Vốn ngân sách nhà nước…án đàu tư
C) Chuyển 100% vào ..năm sau

Khoản chi ngân sách nhà nước ..phí tổn…tương lai?
Khi ngân sách nhà nước thiếu hụt Chính phủ phát hành?
Kho bạc nhà nước là?
Kho bạc nhà nước là cơ quan trực thuộc?

B) Chi đầu tư
C) Tín phiếu kho bạc - Trái phiếu chính phủ
C) 1 pháp nhân
C) Bộ tài chính

L
Loại thanh tra nào là hoạt động…quyền hạn được giao?
Loại thuế nào có tính trung lập cao?
Loại hàng hóa nào sau đây phải tính, nộp thuế GTGT?
Luật Ngân sach nhà nước Việt Nam ban hành lần đầu vào năm nào?

A) Thanh tra hành chính
B) thuế giá trị gia tăng
D) Hàng hóa mua về ..kinh doanh
B) 1996


3

M+N
Mục tiêu của các quan hệ pháp luật về tài chính công là gì?
Mô hình pháp luật ngân sách nhà nước..Việt Nam….chế định?
Mọi khoản chi từ ngân sách nhà nước…quyết toán khi?

A) Nhằm h tới sự chuyển giao..tài chính
A) 4
D) Có chứng từ hợp lệ, hợp pháp

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là vai trò…Tài chính?
Năm ngân sách nhà nước bắt đầu vào ngày nào?
Nếu xét theo giác độ thực hiện….Nhà nước…mục đích gì?
Nếu xét trên giác độ thời gian…phát sinh…như thế nào?

C) Căn cứ để xác định…nhà nước
D) Ngày 1 tháng 1 năm dương lịch
D) Chỉ đáp ứng…..Nhà nước
C) Tương đối đều đặn..các tháng

Những khoản chi có thời hạn..tác động ngắn…khoản chi nào?

B) Chi thường xuyên….nhà nước

Nhóm quan hệ nào sau đây KHÔNG thuộc….điều chỉnh..nhà nước?
Nhiệm vụ, quyền hạn của kho bạc…chính phủ, thủ tướng…nhà nước?

D) Quan hệ xã hội giữa….nhà nước
B) Bộ trưởng Bộ tài chính

Nhiệm vụ, quyền hạn của kho bạc nhà nước…Bộ trưởng…vấn dề gì?

D) Dự thảo, thông tư..kho bạc nhà nước

Nguyên nhân nào giait thích đầu tư…đúng đối tượng?
Nguyên tắc đóng thuế của nhà nước là gì?
Nguyên tắc nào KHÔNG phải là nguyên tắc chung….nhà nước?
Nguồn hình thành tài chính công……cơ chế nào?

A) Giới hạn khả năng….hiệu quả đầu tư
D) Đảm bảo công bằng…..nộp thuế
A) Nguyên tắc tiết kiệm có hiệu quả
C) Bắt buộc và tự nguyện

Ngân sách nhà nước được quản lý theo nguyên tắc đúng nhất?
Ngân sách địa phương được xét thưởng…trường hợp nào?
Nguồn hình thành Quỹ dự trữ…của cấp tỉnh gồm;
Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT tại đâu?

C) Dân chủ -công khai-..-phân cấp quản lý
C) Tăng thu so với dự toán…năm trước
C) 50% keét dư ngân sách cấp tỉnh
B) Địa phương..kinh doanh

P+Q
Phương pháp nào sau đây KHÔNG được dùng….nhà nước?
Pháp luật nào được sử dụng….tài khóa…Nhà nước?
Pháp luật điều ch hoạt đ quỹ ngoài ngân sách KHÔNG…sau đây?

A) Tổng hợp từ trên xuống
B) Pháp luật thuế
D) Quy định về thời gian tồn tại của quỹ

Pháp luật Việt Nam có áp dụng..chế tài…tài chính công đối với;
Phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật…KHÔNG quá…nhiêu
tiền?
Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước là;

B) Cá nhân đại diện tổ chức liên quan

Quy định về miễn thuế, giảm thuế…của luật nào?
Quy định về thu hồi tạm ứng…% giá trị hợp đồng?
Quy định về thu hồi tạm ứng…thực hiện xong công việc?

A) Luật thuế
D) 80%
C) Từng kỳ thanh toán

Quy định công khai ngân sách…..Bộ tài chính….nội dung?
Quỹ ngân sách nhà nước được quản lý tại đâu?
Quyết toán các khoản chi thường xuyên….là việc?
Quan điểm đường lối của Đảng ….tác động….về tài chính công?
Quản lý chi thường xuyên.."tiết kiệm, hiệu quả" khi nào?

B) 3 nội dung
B) Kho bạc nhà nước
A) Tổng hợp, phân tích,…nhà nước
D) Tác động mang tính chiến lược
D) Xây dựng được các..thiết lập..hợp lý

Quốc hội quyết định dự toán ngân sách …năm sau vào thpì gian nào?
Quản lý quỹ ngân sách nhà nước phải đảm bảo những yêu cầu
nào?
Quan hệ pháp luật thuế mang nặng tính gì?

A) Trước ngày 15 tháng 11 năm trước

B) 5 triệuđồng/người/năm
B) Đối tượng không chịu thuế

D) Tiết kiệm, có hiệu quả….nhà nước
A) Quyền uy

S +T
Sau khi năm ngân sách kết thúc…là bao nhiêu?

C) 18 tháng


4
Sau khi có ý kiển của Thường trực….vào ngày nào?
Sản phẩm gì được sản Xuất KHÔNG là ..thuế GTGT?
Sản phẩm xây dựng cơ bản….dưới đây?

D) Ngày 25 tháng 7 năm trước
A) Muối
B) Theo mức độ thực hiện và thực hành

Sử dụng ngân sách nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc nào?
Số tăng thu và tiết kiệm….sử dụng để làm gì?
Số lượng phó tổng giám đốc kho bạc nhà nước…Luật định?

D) Đúng mục đích…..tiết kiệm
D) Giảm bội chi, tăng t nợ và tăng..ngân sách
A) 3 người

Tài liệu gì nằm trong….Dự toán ngân sách…trình Quốc hội?
Tất cả các khoản thu ngân sách nhà nước…nộp trực tiếp vào đâu?
Tổng số vốn cấp phát…..đầu tư là tổng số vốn?
Tổng công ty Việt Nam Airlie..cho máy bay?
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm…xử lý KHÔNG theo..thức nào?

B) Tài liệu về bội chi…..bù đắp
B) Kho bạc nhà nước
C) Cấp phát thanh toán….của dự án
D) Thuế giá trị gia tăng
D) Truy cứu trách nhiệm..dân sự

Theo quy định hiệnhành…các loại chi nào?
Thanh tra tài chính có nhiệm vụ thanh tra việcgì?
Thuế nào đánh vào hàng hóa dịch vụ…tính chất xa xỉ?
Thuế xuất cao thuế xuất khẩu- thuế nhập khẩu nhằm mục đích gì?

B) Chi xây dựng. Chi thiết bị… chi khác
B) Chấp hành pháp luật…cá nhân
B) Thuế tiêu thụ đặc biệt
A) Bảo hộ sản xuất trong nước

Thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệplà?
Thuế xuất đối với đất ở….áp dụng theo;
Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế?
Thực hiện nghiêm chỉnh trình tự…nhằm đảm bảo?

B) 22%
C) Biểu thuế lũy tiến từng phần
A) Thuế gián thu
D) Tránh hiện tượng…công trình

Thời hạn lập thẩm tra và phê duyệt….quốc gia quan trọng là?
Thời hạn thẩm định…Tài chính…dự toán cấp I cấp huyện?

D) 10 tháng
A) 10 ngày

Trên cơ sở vị trí và chức năng….kho bạc nhà nước….mấy loại h động?
B) 3 hoạt động
Trách nhiệm việc chỉ đạo phối hợp…xuất khẩu, thuế…địa phương là
do ai?

B) Chủ tịch Ủy ban…trung ương

Trường đại học nào là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước?
Trường hợp đã sử dụng hết dự phòng…% số dư của quỹ?

C) Trường đại học công lập
C) 30%

Trong trường hợp có số tăng thu ngân sách….ngân sách địa phương?
Trong trường hợp NGân sách trung ương thiếu hụt…quyết định của ai?
Trong quá trình chấp hành ngân sách….duyệt thì có thể;
Trong các tổ chức sau đây…Giáo dục&đào tạo…nhà nước?
Trong các tổ chức sau đây…sự nghiệp y tế…nhà nước?

C) 30% nhưng không vượt quá….năm trước
B) Thủ tướng chính phủ
C) Điều chỉnh giảm một số …..tương ứng
D) Đạihọc thương mại
B) Bệnh viện lâm sàng…Bạch Mai

Trong công tác quản lý ….kho bạc…dưới đây?
Trong các cơ quan sau đây, cơ quan nào KHÔNG thực..quản lý...nhà
nước?
Trong các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào…hành vi vi phạm…chính
công?
Trong quá trình chấp hành ngân sách…giảm số thu …được duyệt…có
thể;

D) Xác nhận số thanh toán…cho từng dự án

Trong các hình thức xử lý vi phạm..tài chính công…nghiêm khắc
nhất?

A) Hội đồng nhân dân các cấp
C) Chấp hành các quy tắc..thiết lập
C) Điều chỉnh giảm …tương ứng

A) Chế tài hình sự


5

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn…chế độthu, chi…Nhà nước?

B) Cơ quan quản lý …..dự toán ngân sách

Trụ sở của kho bạc ngân sách Việt Nam…thành phố nào?

A) Thành phố Hà Nội

V+ X + Y
Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước…nguyên tắc nào?
Vai trò nào sau đây KHÔNG phải là vai trò của tài chính công?
Vai trò của ngân sách nhà nước…..khắc họa….chủ yếu?

A) Không sử dụng cho tiêu dùng
B) Giá trúng thầu….được duyệt
B) 3 bộ phận

Vì sao quản lý chi thường xuyên…theo dự toán?
Vi phạm hình sự trong lĩnh vực tài chính công..pháp luật bảo vệ;
Việc kiểm tra quy định trên mấy nội dung?

A) Dự toán chi thường xuyên…quyết định
B) có tính chất và mức độ nguy hiểm..rất lớn
C) 4 nội dung

Xác định mức cấp phát thanh toán…cơ sở nào?
Xác định chất lượng của khối lượng…tài liệu nào dưới đây?
Xác định mức cấp phát thanh toán…tài liệu nào?
Xét trên khía cạnh quản lý có thể phân loại tài chính công..bộ
phận?
Xét theo yêu caàu thực hiện các nhiệm vụ…..nhà nước phải làm;

A) Giá trị khối lượng xây dựng…..nghiêm thu
C) Thiết kế công trình được duyệt
D) Báo cáo quyết toán….chi lớn hơn thu

Yêu cầu nào KHÔNG phải là….chi thường xuyên?
Yêu cầu nào KHÔNG thuộc yêu cầu….quỹ ngân sách nhà nước?
Yêu cầu về chấp hành dư toán….thường xuyên…..nhà nước là?

D) Là nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp
D) Phải phân quyền cho các….chi ngân sách
B) Đảm bảo chi thường xuyên…kế hoạch

B) 3
A) Hàng nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x